Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

wizualizacja

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin.

W publikacji zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, w których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej. PGN nakreśla długoterminową wizję rozwoju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji celów.

Aktualności