Rewitalizacja

Rewitalizacja we Wrocławiu - informacje Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego.

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na obszarze rewitalizacji – jednym słowem z interesariuszami rewitalizacji.

Ważne jest, aby działania były skoncentrowane terytorialnie, a także prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Rewitalizacja należy do zadań własnych gminy.

Kim są interesariusze rewitalizacji?

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 wprowadza dość szeroką definicję interesariuszy tego procesu. Są nimi zarówno mieszkańcy, jak i podmioty zarządzające nieruchomościami na wskazanym obszarze, podmioty prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą lub społeczną, a nawet te, które dopiero taką działalność planują. Interesariuszami rewitalizacji są także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz inne podmioty, realizujące w obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Co to jest obszar zdegradowany?

Rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to w największym skrócie obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

Zgodnie z Ustawą, wyznaczyć go można jednak jedynie wtedy, gdy występuje na nim, obok negatywnych zjawisk społecznych, ponadto co najmniej jedno z listy wymienionych w Ustawie negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych (np. brak dostępu do podstawowych usług, zły stan środowiska, degradacja stanu technicznego budynków i in.). Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary.

Co to jest obszar rewitalizacji?

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wspomnianych negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego. Nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary.

Aktualności