wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Rewitalizacja

Rewitalizacja

Na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące rewitalizacji we Wrocławiu. Przede wszystkim: wyjaśnienie kluczowych pojęć, wykaz wydarzeń oraz dokumentów, opisy ważnych dla mieszkańców procedur czy… Niecodzienna mapa obszaru rewitalizacji. Znajdziecie tu także informacje na temat historycznego osiedla WuWA oraz zabytkowych pojazdów należących do Gminy Wrocław.

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na obszarze rewitalizacji – jednym słowem z interesariuszami rewitalizacji.

Ważne jest, aby działania były skoncentrowane terytorialnie, a także prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Rewitalizacja należy do zadań własnych gminy.

Kim są interesariusze rewitalizacji?

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 wprowadza dość szeroką definicję interesariuszy tego procesu. Są nimi zarówno mieszkańcy, jak i podmioty zarządzające nieruchomościami na wskazanym obszarze, podmioty prowadzące na terenie gminy działalność gospodarczą lub społeczną, a nawet te, które dopiero taką działalność planują. Interesariuszami rewitalizacji są także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz inne podmioty, realizujące w obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Co to jest obszar zdegradowany?

Rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to w największym skrócie obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

Zgodnie z Ustawą, wyznaczyć go można jednak jedynie wtedy, gdy występuje na nim, obok negatywnych zjawisk społecznych, ponadto co najmniej jedno z listy wymienionych w Ustawie negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych (np. brak dostępu do podstawowych usług, zły stan środowiska, degradacja stanu technicznego budynków i in.). Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary.

Co to jest obszar rewitalizacji?

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wspomnianych negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego. Nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary.

Aktualności na temat rewitalizacji

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl