wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Klimat i przyroda
 4. Deratyzacja miasta
Deratyzacja we Wrocławiu zdjęcie ilustracyjne
Deratyzacja we Wrocławiu

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami. Poznaj zasady deratyzacji Wrocławia.

Reklama

Jeżeli ww. obowiązki mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania tych obowiązków.

Deratyzację należy przeprowadzać z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych oraz innych zwierząt i organizmów żywych niebędących celem zwalczania, przy czym preparaty stosowane w deratyzacji należy bezwzględnie zabezpieczyć przed dostępem i przypadkowym spożyciem przez ludzi, zwierzęta domowe oraz ptactwo.

Jednocześnie właściciel nieruchomości obowiązani są usuwać padłe zwierzęta oraz odchody zwierząt z nieruchomości (obowiązek wynikający z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Terminy oraz obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętym uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r., zmienionym uchwałą Nr LXIII/1628/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LXVI/1716/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 marca 2023 r.

Terminy obowiązkowej deratyzacji miasta

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:

trzykrotnie w ciągu roku na obszarze centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką  Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą, w terminach:

 • od 1 stycznia do 31 marca,
 • od 1 maja do 30 września,
 • od 1 listopada do 31 grudnia;

dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Wrocławia w terminach:

 • od 1 marca do 31 marca,
 • od 1 listopada do 30 listopada.

Ponadto deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Obszary prowadzenia obowiązkowej deratyzacji

Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości, w tym sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, studnie i komory na sieciach infrastruktury podziemnej, usytuowane na obszarze centrum Wrocławia, tj. na terenie ograniczonym rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

Na pozostałym obszarze Wrocławia, tj. poza terenem, o którym mowa powyżej, obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 1. budynki wielolokalowe podpiwniczone;
 2. lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
 3. obiekty handlowe branży spożywczej;
 4. magazyny żywności i płodów rolnych;
 5. gospodarstwa rolne i hodowlane;
 6. zakłady przetwórstwa żywności;
 7. szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, hospicja i inne obiekty, w których wykonywane są całodobowe świadczenia zdrowotne;
 8. hotele, hostele, motele, pensjonaty, internaty, domy akademickie, bursy i inne obiekty świadczące usługi noclegowe;
 9. obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
 10. wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
 11. wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej;
 12. obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
 13. schroniska dla zwierząt;
 14. dworce kolejowe i autobusowe;
 15. pozostałe budynki użyteczności publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ponadto obowiązkową deratyzację przeprowadza się każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Zasady prowadzenia deratyzacji

Z chwilą rozpoczęcia obowiązkowej deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania deratyzacji, a jeżeli środki gryzoniobójcze będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu jego zaprzestania przez gryzonie.

Brak deratyzacji? Sankcje karne

Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w Regulaminie, podlegają karze grzywny, która może wynieść do 500 zł zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawie o wykroczenia. Grzywny w drodze mandatu karnego nakłada Straż Miejska Wrocławia.

W trakcie trwania obowiązkowej deratyzacji przeprowadzane są kontrole wypełniania przez właścicieli nieruchomości określonych obowiązków.

Za niewywiązywanie się z obowiązku uznaje się także prowadzenie deratyzacji w terminach krótszych niż wskazane w Regulaminie.

Zapobieganie występowaniu gryzoni

Główną przyczyną występowania szczurów jest łatwa dostępność pożywienia, do czego przyczyniają się sami mieszkańcy, wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci, często poza pojemniki, a także resztki pożywienia bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących, w tym ptaków.

Można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

 • ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
 • zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
 • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
 • utrzymywać piwnice i pomieszczenia gospodarcze w należytym stanie porządkowym,
 • pozbywajmy się odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ich odbioru celem uniknięcia tworzenia schronienia dla gryzoni pod nimi lub w ich wnętrzu;
 • jeżeli chcemy karmić zwierzęta wolno żyjące, w tym ptaki, róbmy to odpowiedzialnie. Nie róbmy tego w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Deratyzacja we Wrocławiu. Działania informacyjne miasta

W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu szczurów przygotowano kampanię skierowaną do mieszkańców, w której m.in. za pośrednictwem spotów telewizyjnych oraz ulotek i plakatów informacyjnych przekazywana jest wiedza o terminach trwania i obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji, a także dobrych praktykach, jakie sami mieszkańcy mogą wdrożyć, w celu zminimalizowania możliwości stwarzania warunków dogodnych do występowania gryzoni.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl