Link do strony www.wroclaw.pl

  Deratyzacja miasta

  Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

  Deratyzacja we Wrocławiu zdjęcie ilustracyjne
  Deratyzacja we Wrocławiu

  Terminy oraz obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętym uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r.

  Terminy obowiązkowej deratyzacji miasta

  Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:

  trzykrotnie w ciągu roku na obszarze centrum Wrocławia, tj. na terenie ograniczonym rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą, w terminach:

  dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Wrocławia w terminach:

  Ponadto deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

   Mapa Wrocławia - przykładowy obszar deratyzacji Mapa Wrocławia - przykładowy obszar letniej deratyzacji

  Obszary przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji

  Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

  a także:

  Zasady prowadzenia deratyzacji Wrocławia

  Z chwilą rozpoczęcia obowiązkowej deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania deratyzacji (cały miesiąc), a jeżeli środki gryzoniobójcze będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu jego zaprzestania przez gryzonie.

  Sankcje karne

  Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w Regulaminie, podlegają karze grzywny, która może wynieść do 500 zł zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawie o wykroczenia. Grzywny w drodze mandatu karnego nakłada Straż Miejska Wrocławia.

  W trakcie trwania obowiązkowej deratyzacji przeprowadzane są kontrole wypełniania przez właścicieli nieruchomości określonych obowiązków.

  Za niewywiązywanie się z obowiązku uznaje się także prowadzenie deratyzacji w terminach krótszych niż wskazane w Regulaminie.

  Zapobieganie występowaniu gryzoni

  Główną przyczyną występowania szczurów jest łatwa dostępność pożywienia, do czego przyczyniają się sami mieszkańcy, wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci, często poza pojemniki, a także resztki pożywienia bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących, w tym ptaków.

  Można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

  Działania informacyjne miasta

  W ramach działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu szczurów przygotowano kampanię skierowaną do mieszkańców, w której m.in. za pośrednictwem spotów telewizyjnych oraz ulotek i plakatów informacyjnych przekazywana jest wiedza o terminach trwania i obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji, a także dobrych praktykach, jakie sami mieszkańcy mogą wdrożyć, w celu zminimalizowania możliwości stwarzania warunków dogodnych do występowania gryzoni.

  Deratyzacja - ulotka Deratyzacja - ulotka