Link do strony www.wroclaw.pl

  Deratyzacja miasta

  Najbliższa letnia akcja deratyzacyjna rozpocznie się 1 lipca i potrwa do końca miesiąca. Obejmie centrum Wrocławia, gdzie do tej pory odnotowywano najwięcej interwencji. Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, jednak ważna w całym procesie jest również rola mieszkańców.

  zdjęcie ilustracyjne

  Letnia deratyzacja zostanie przeprowadzona w centrum stolicy Dolnego Śląska – na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

  Obszar letniej deratyzacji

  Dodatkowa letnia deratyzacja

  Poprzednia akcja deratyzacyjna odbyła się w marcu, dlaczego więc tak ważne jest, by teraz znów odszczurzać miasto?

  – Działamy na podstawie wiedzy o miejscach i porach wzmożonej aktywności gryzoni, jaką pozyskano z interwencji oraz zgłoszeń mieszkańców. W okresie letnim szczególnie należy zadbać o centrum, gdzie zaobserwować można znaczący wzrost aktywności turystycznej, a przez to również gastronomii. Dlatego w lipcu na tym obszarze prowadzimy dodatkową deratyzację – wyjaśnia Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW.

  Terminy

  Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:

  Ponadto deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

  Ważna rola mieszkańców

  Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami Bardzo ważna w tym miejscu jest jednak rola mieszkańców.

  – Wrocławianie mogą zgłaszać nieprawidłowości do spółki Ekosystem oraz do zarządcy nieruchomości, w której mieszkają lub do właściwego BOK Zarządu Zasobu Komunalnego.  Powinni mieć świadomość, że ich zgłoszenia to pomoc, która może przyczynić do poprawy stanu czystości na terenach zewnętrznych, a co z tym związane, zmniejszenia populacji gryzoni. Bez współdziałania mieszkańców, same zabiegi deratyzacyjne prowadzone przez miasto nie będą tak efektywne – wyjaśnia Andrzej Margielewski, kierownik BOK nr 10 ZZK.

  – Musimy również zmienić niektóre nawyki, które zwiększają liczbę gryzoni - mowa o dokarmianiu ptaków poprzez rozsypywanie pokarmów czy pozostawianiu odpadów poza przeznaczonymi do tego pojemnikami – dodaje Margielewski.

  Jak mieszkańcy mogą pomóc w zmniejszeniu liczby gryzoni?

  W okresie letnim zaobserwować można zwiększoną aktywność szczurów. Przyczyną tego zjawiska jest łatwa dostępność pożywienia, do czego przyczyniają się sami mieszkańcy, wyrzucając duże ilości jedzenia do śmieci, często poza pojemniki, a także resztki pożywienia bezpośrednio na ziemię oraz tereny zielone w celu dokarmiania ptaków.

  Można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

  Ulotka o miejskiej deratyzacji

  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

  Z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

  Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 30 ust. 1 i 2 nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą przez radnych 23 lipca 2020 r. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:

  a także:

  Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

  Sankcje karne

  Właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w Regulaminie, podlegają karze grzywny, która może wynieść do 500 zł zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawie o wykroczenia. Grzywny w drodze mandatu karnego nakłada Straż Miejska Wrocławia. W trakcie trwania obowiązkowej deratyzacji przeprowadzane będą kontrole wypełniania przez właścicieli nieruchomości określonych obowiązków.

  Za niewywiązywanie się z obowiązku uznaje się także prowadzenie deratyzacji w terminach krótszych niż te wskazane w Regulaminie.

  Informacje o obowiązkowej deratyzacji trafią do mieszkańców

  Dodatkowo w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu szczurów skupiono się na edukacji, dlatego też urzędnicy przygotowali kampanię skierowaną do mieszkańców, w której m.in. za pośrednictwem ulotek oraz plakatów informacyjnych przekazywana jest wiedza o terminach trwania i obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji, a także dobrych praktykach, jakie sami mieszkańcy mogą wdrożyć, w celu zminimalizowania możliwości stwarzania warunków dogodnych do występowania gryzoni. 

  – Przygotowaliśmy kampanię skierowaną do mieszkańców Wrocławia, gdzie za pośrednictwem ulotek oraz plakatów informacyjnych będziemy się starali przekazać wiedzę o terminach trwania i obszarach podlegających obowiązkowej deratyzacji. Uczymy również o dobrych praktykach, jakie sami mieszkańcy mogą wdrożyć w codzienne życie by przyczynić się do zmniejszenia populacji gryzoni w mieście. Nowością w tym roku jest specjalnie przygotowany spot, który można zobaczyć w przestrzeni internetowej, telewizji oraz na wyświetlaczach MPK – opowiada Małgorzata Demianowicz.

  W ramach tych działań:

  W walkę z gryzoniami włączy się również Ekosystem, który przez pracowników firm realizujących zadania związane z odbiorem odpadów komunalnych będzie nadzorował zamykanie klap pojemników na śmieci oraz kontrolę powstawania przepełnień w rejonach obowiązywania usługi.