Aktualności

Miejski program wymiany pieców węglowych KAWKA+ [ZASADY]

, ,

15 lutego 2018 r. na sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie stworzenie miejskiego programu wymiany pieców węglowych – tzw. KAWKA+.

Uchwała określa zasady udzielania dotacji. Może się o nią ubiegać każdy właściciel, albo najemca mieszkania. Miasto pokryje 70% inwestycji, ale nie więcej niż 12 tysięcy złotych. KAWKA+ ma być kontynuacją rządowego programu finansującego wymianę pieców węglowych KAWKA, który przestanie funkcjonować w połowie 2018 r.. Te Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w ramach KAWKI będą rozpatrywane w ramach miejskiego programu KAWKA+.

Czytaj – Wrocławski Program Antysmogowy KAWKA + założenia.

Miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne”. Uchwała określa wymianę pieca węglowego na:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • ogrzewanie lekkim olejem opałowym
 • pompy ciepła
 • inne odnawialne źródło energii

Kto może skorzystać z dotacji?

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji zadania, w szczególności:

 • kosztów demontażu ogrzewania węglowego;
 • kosztów zakupu i montażu systemu ogrzewania
 • kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
 • kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji);
 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, rozumianego jako likwidacja pieców i kotłów węglowych oraz redukcja emisji do powietrza substancji takich jak pył PM 2,5, pył PM 10, dwutlenek węgla CO2 i benzo-a-piren;
 • budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;
 • zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań.

Przyjmowanie wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. W ogłoszeniu wskazane będą: termin składania wniosków; miejsce i forma składania wniosków; wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji; wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji.

Do 27 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o udzielanie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne w ramach rządowego programu KAWKA. Te wnioski, które nie zostaną zrealizowane będą rozpatrywane w ramach miejskiego programu KAWKA+.

Wysokość dotacji

Dotacja będzie przydzielana w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 12 000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkaniowe.

Warunkiem zawarcia umowy jest pozytywna weryfikacja istnienia czynnego ogrzewania węglowego w lokalu wnioskodawcy podczas wizji lokalnej.Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Finansowanie programu Kawka+

W 2018 roku miasto zapisało w budżecie na realizację programu likwidacji niskiej emisji Kawka+ 12 mln złotych, ale miasto liczy także na finansowanie z innych źródeł.

Czytaj – Budżet Wrocławia 2018 – dochody i wydatki będą większe o 28 mln zł.

W sumie na Wrocławski Program Antysmogowy #oddechwnormie, który ma poprawić jakość powietrza w stolicy Dolnego Śląska miasto ma przeznaczyć w latach 2018-2028 ok. 300 mln złotych.

Po co to robimy?

Paląc w piecach węglem, emitujemy do powietrza zanieczyszczenia, które przy wysokich stężeniach bardzo negatywnie wpływają na zdrowie, a nawet życie nasze i naszych dzieci. Na szczęście istnieją alternatywy dla ogrzewania węglowego.

Pierwszym krokiem do poprawy sytuacji jest wymiana pieców na ogrzewanie bardziej przyjazne środowisku i mieszkańcom. Do wymiany kwalifikują się przede wszystkim piece w starym budownictwie, przeważnie w kamienicach.

Do czego zmierzamy?

Na początku lat 90. we Wrocławiu było ok. 80 tysięcy lokali opalanych węglem. Według ostatniego spisu powszechnego GUS z 2011 r. było już ich ok. 33 tysięcy. Co ważne, każdego roku, konsekwentnie eliminowane są kolejne paleniska węglowe. W 2016 r. wymienionych zostało 1750 pieców.

Celem jest wyeliminowanie nieekologicznych pieców. Plan zakłada wymianę pieców w średnim tempie minimum: 1600 na rok, a następnie nawet 4000 pieców rocznie. 

Sprawdź co Wrocław robi dla czystszego powietrza. Wrocławski Program Antysmogowy #oddechwnormie

Sejmik przyjął uchwały antysmogowe

Bardzo ważnym elementem przedstawionych założeń są uchwały antysmogowe, które 30 listopada 2017 r. przyjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Są to trzy uchwały: dla Wrocławia, uzdrowisk i pozostałego terenu Dolnego Śląska. Oznacza to m.in. stopniowe wprowadzanie zakazu spalania węgla.

Zgodnie z uchwałą sejmiku we Wrocławiu od 1 lipca 2018 r. nie będzie można montować pieców na węgiel, z wyjątkiem obszarów, na których nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Kotły te będą musiały jednak spełniać najsurowsze normy dotyczące emisyjności pyłów.

Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można użytkować „kopciuchów”, czyli pieców pozaklasowych, poniżej 3. klasy.

We Wrocławiu od 2028 r. będzie obowiązywał zakaz spalania węgla, z wyjątkiem obszarów, na których nie ma  możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, natomiast w przypadku pojawienia się takich możliwości istniejące kotły węglowe będą mogły funkcjonować nie dłużej niż 15 lat od daty ich zainstalowania.

Realizacja KAWKI

Do programu KAWKA Wrocław przystąpił w 2014 r., dzięki temu otrzymaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dotację dla mieszkańców na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Wrocław w latach 2014-2018 przeznaczy 40 mln zł na dotacje dla osób fizycznych, w celu wymiany pieców węglowych na inne, proekologiczne źródła ciepła (36 mln zł pochodzi z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).

Na terenie Wrocławia część mieszkańców zdecydowała się już na zmiany, jednak duża grupa nadal z tym zwleka. Dlatego, aby zaradzić szybko, skutecznie i z dofinansowaniem tej „palącej” sprawie, warto wziąć udział w programie KAWKA.