Katalog Dobrych Praktyk - deszcz trzeba zatrzymać

,

Jak wykorzystać deszcz z ulic i placów, który odprowadzany jest do kanalizacji? Co zrobić, by uniknąć lokalnych podtopień. Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracowali „Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”.

W wyniku budowy dróg, placów czy parkingów o utwardzonej, praktycznie nieprzepuszczalnej nawierzchni następuje znaczna ingerencja w naturalny obieg wody. To powoduje, że niewielka część wód opadowych i roztopowych swobodnie przesiąka do gruntu.

Zdecydowana jej większość jest odprowadzana w czasie opadów do systemów kanalizacyjnych, które często nie są w stanie przejąć nadmiaru wody w czasie intensywnych deszczy. Przyczynia się to do występowania lokalnych podtopień lub powodzi. Tymczasem można te skutki zminimalizować a deszczówkę wykorzystać do celów gospodarczych zamiast kosztownej wody pitnej.

Katalog Dobrych Praktyk dla dróg

W grudniu 2017 r., z inicjatywy miasta zespół ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opracował „Katalog Dobrych Praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych”.

– Nowoczesne systemy projektuje się przy współudziale rozwiązań zrównoważonych. Pozwalają one na lokalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Wykorzystanie odpowiednich gatunków roślin w systemach umożliwia dodatkowo podczyszczanie wód. Zastosowanie nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań może przynieść korzyści finansowe, społeczne oraz ekologiczne – napisali we wstępie do katalogu dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak i dr hab. Krzysztof Lejcuś.

W dużych miastach, takich jak Wrocław dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego w celu dostosowana do natychmiastowego odbioru ogromnych mas wód spływających z nawierzchni ulic i placów jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Zebrane w katalogu rozwiązania mogą być przydatne nie tylko dla planistów, projektantów czy urzędników. Miasto i autorzy liczą na szeroki odbiór społeczny, tak aby mieszkańcy Wrocławia mogli nabrać przekonania, iż realizowane w ich mieście inwestycje przyczynią się do poprawy jakości życia.

Wrocław korzysta z deszczówki

Wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi są pierwszym systemowym działaniem w mieście ukierunkowanym na zmianę podejścia do kwestii wód opadowych. 

Jak postępować z wodami opadowymi we Wrocławiu.

Zarządzenie obliguje miejskie jednostki do stosowania metod zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania dotyczy wszystkich etapów procesów inwestycyjnych od planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji do jej eksploatacji.