Link do strony www.wroclaw.pl

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin.

  Wizualizacja PNG UM Wrocławia
  Wizualizacja PNG

  W dokumencie zebranych jest siedem obszarów gospodarki, dla których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

  Korzyści z wdrażania PGN:

  PGN jest dla wszystkich, którzy będą chcieli starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach ogłaszanych między innymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIIŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

  Bez przystąpienia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie będzie można starać się o powyższe dofinansowania. Zgłoszenie zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odbywa się za pośrednictwem formularza Excel dostępnego w kafelku „dokumenty do pobrania”. Wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument powinien być wysłany na adres e-mail: pgn@um.wroc.pl, natomiast oryginał powinien zostać dostarczony osobiście lub przesłany na adres:

  Wydział Wody i Energii
  Bogusławskiego 8-10, pok. 524 (Sekretariat Wydziału Wody i Energii)
  50-031 Wrocław

  Aby otrzymać poświadczenie wpisania zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy wysłać na adres e-mail: pgn@um.wroc.pl wniosek o wystawienie takiego poświadczenia. Wnioski można składać na bieżąco.

  Pytania dotyczące formularzy i potwierdzeń proszę kierować na adres e-mail: pgn@um.wroc.pl.

  Liczba możliwych do zgłoszenia projektów jest nieograniczona. Zgłoszenie wniosku do PGN-u nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, ponieważ projekty będą wybierane w konkursach.