Logo wroclaw.pl
Budżet Wrocławia 2022

Budżet Wrocławia 2022

Po raz kolejny prezentujemy budżet Wrocławia w przejrzystej dla czytelników formie. Ile Wrocław przeznacza na edukację, inwestycje, transport, pomoc społeczną i ochronę zdrowa – te dane znajdziecie na naszej stronie.

Tegoroczny budżet Wrocławia zakłada dochody na poziomie 5,3 mld zł (niższe o 83 mln zł niż w 2021 r.) oraz 6,2 mld zł wydatków (wyższe o ponad 200 mln zł niż w 2021 r.), z czego ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na realizację trwających i nowych inwestycji. Dodatkowo największe wydatki zostaną poniesione na wrocławską oświatę i opiekę oraz transport i łączność. Tegoroczny deficyt planowany jest na 837 mln zł, czyli więcej o blisko 300 mln zł niż w 2021 r.

Na co idą Twoje pieniądze? Sprawdź! Bez skomplikowanych tabel i wykresów w Cenniku Wrocławia znajdziecie informacje o najważniejszych wydatkach.

Dodatkowo prezentujemy m.in. przykłady najważniejszych inwestycji realizowanych w 2022 r. oraz dane nowej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowością jest sekcja pokazująca, ile Wrocław straci na zmianach spowodowanych tzw. Polskim Ładem.

5 322 576 456 zł

 • Wydatki: 6 159 676 456 zł
 • Deficyt: 837 100 000 zł

Wydatki

Tegoroczne wydatki miasta zaplanowano na poziomie 6,2 mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na stałe koszty funkcjonowania Wrocławia, w tym prowadzenie szkół i przedszkoli, komunikację zbiorową, wypłatę świadczeń czy utrzymanie dróg i zieleni.

Zobacz, jakie kwoty przewidziano na różne zadania.

1 781 569 899 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

1 342 618 143 złTransport i łączność

438 688 902 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

893 630 406 złPomoc społeczna i rodzinna oraz ochrona zdrowia

401 351 298 złAdministracja publiczna

484 701 957 złGospodarka mieszkaniowa

197 665 830 złKultura

181 427 261 złWydatki finansowe miasta

212 979 790 złSport, rekreacja i turystyka

97 370 817 złBezpieczeństwo

38 792 153 złDziałalność usługowa

88 880 000 złPozostałe wydatki

Kliknij w ikonę, aby wybrać kategorię budżetu

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe
1 781 569 899 zł

653 183 682 zł Szkoły podstawowe

417 677 884 zł Przedszkola

202 263 449 zł Licea ogólnokształcące

113 695 389 zł Technika

66 365 394 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy

57 135 813 zł Świetlice szkolne

51 165 593 zł Szkoły branżowe, zawodowe i artystyczne

26 556 122 zł Placówki wychowanie pozaszkolnego, internaty, bursy szkolne oraz szkolne schroniska młodzieżowe

24 250 263 zł Centra i ośrodki kształcenia i doskonalenia oraz dokształcanie nauczycieli, kwalifikacyjne kursy zawodowe

16 335 232 zł Młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ośrodki socjoterapii

20 792 606 zł Szkoły policealne

17 902 772 zł Stołówki szkolne i przedszkolne

16 507 974 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

12 970 139zł Wczesne wspomaganie rozwoju i ośrodki szkolno‑wychowawcze

11 806 400 zł Dowożenie uczniów do szkół

16 862 217 zł Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych

3 915 000 zł Szkolnictwo wyższe i nauka

52 183 970 zł Pozostałe, m.in.: rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, remonty bieżące w placówkach oświatowych, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Transport i łączność
1 342 618 143 zł

599 245 200 zł Lokalny transport zbiorowy

674 518 607 zł Drogi publiczne

11 942 078 zł Program Ruchu Pieszego

12 914 198 zł Program Rowerowy

10 556 700 zł Płatne parkowanie

9 462 151 zł Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

6 267 062 zł Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

3 941 625 zł Zadania w zakresie telekomunikacji

13 770 522 zł Pozostałe

Pomoc społeczna i rodzina oraz ochrona zdrowia893 630 406 zł

278 331 000 zł 500+

106 007 942 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

103 556 241 zł System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

71 962 286 zł Domy pomocy społecznej

67 561 279 zł Ośrodki pomocy społecznej

30 888 469 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze

32 637 300 zł Usługi opiekuńcze

25 251 122 zł Ośrodki wsparcia

2 379 799 zł Wspieranie rodziny

22 750 000 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

14 926 131 zł Rodziny zastępcze

18 091 500 zł Powiatowe urzędy pracy

14 181 665 zł Zasiłki

8 418 827 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

10 190 200 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 626 760 zł Programy profilaktyki zdrowotnej

5 231 263 zł Dodatki mieszkaniowe

5 341 818 zł Pomoc w zakresie dożywiania

2 600 000 zł Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ

2 500 000 zł Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

2 097 150 zł Wrocławska wyprawka

63 099 654 zł Pozostałe, m.in.: realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach, magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni dla osób bezdomnych, funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Centrum Integracji Społecznej, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, realizacja zadań społecznych zlecanych Radom Osiedli, w tym działania skierowane do osób starszych i młodzieży, pomoc dla repatriantów

Gospodarka mieszkaniowa
484 701 957 zł

89 287 494 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58 442 759 zł Miejski program wymiany źródeł ogrzewania

30 119 056 zł Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego

37 368 416 zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

173 331 400 zł Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

31 545 219 zł Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła

7 545 197 zł Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo

659 222 zł Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu

56 403 194 zł Pozostałe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
438 688 902 zł

222 481 895 zł Gospodarka odpadami

76 357 917 zł Oczyszczanie miasta

60 266 369 zł Utrzymanie zieleni w mieście

43 088 806 zł Oświetlanie ulic, placów i dróg

11 055 211 zł Zakłady gospodarki komunalnej

5 745 429 zł Ochrona powietrza atmosferycznego

4 875 465 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 065 000 zł Schroniska dla zwierząt

10 752 810 zł Pozostałe, m.in.: utrzymanie szaletów miejskich, zadania związane z ochroną przyrody, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Administracja publiczna
401 351 298 zł

286 344 894 zł Urzędy gmin, urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe

29 865 574 zł Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

9 312 479 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 290 742 zł Rady gmin

4 000 000 zł Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca

6 055 000 zł E-administracja

1 716 000 zł Nieodpłatna pomoc prawna

56 766 609 zł Pozostałe, m.in.: projekty bieżące i inwestycyjne m.in..współfinansowane środkami europejskimi, ubezpieczenie mienia jednostek gminnych, realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Sport, rekreacja i turystyka
212 979 790 zł

114 288 167 zł Obiekty sportowe

33 841 864 zł Instytucje kultury fizycznej

33 402 000 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 555 633 zł Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu

8 110 000 zł Rezerwaty, pomniki przyrody, ogrody zoologiczne

10 000 000 zł Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta

4 412 000 zł Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach

2 500 000 zł Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu

3 650 126 zł Program przebudowy miejskich obiektów sportowych

1 220 000 zł Turystyka

Kultura
197 665 830 zł

27 036 108 zł Pozostałe instytucje kultury

25 354 280 zł Teatry

21 299 769 zł Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

19 395 350 zł Biblioteki

17 632 815 zł Muzea

10 835 000 zł Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury

18 717 300 zł Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych

36 631 451 zł Ochrona zabytków

8 975 939 zł Centra kultury i sztuki

5 172 046 zł Galerie i biura wystaw artystycznych

4 941 472 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 674 300 zł Archiwa

Wydatki finansowe miasta
181 427 261 zł

114 427 261 zł Wpłata do budżetu państwa

67 000 000 zł Obsługa długu

Bezpieczeństwo
97 370 817 zł

44 714 609 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

28 507 600 zł Straż miejska

16 272 582 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

250 000 zł Komendy wojewódzkie policji

700 000 zł Monitoring prewencyjny Wrocławia

140 000 zł Ratownictwo wodne

109 000 zł Obrona cywilna

42 000 zł Ochotnicze straże pożarne

6 635 026 zł Pozostałe, m.in.: Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024, funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Działalność usługowa
38 792 153 zł

2 837 207 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii

8 139 331 zł Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

6 111 233 zł Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym

202 767 zł Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą

3 846 453 zł Nadzór budowlany

125 000 zł Cmentarze

17 530 162 zł Pozostałe, m.in.: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni i możliwości Centrum Rozwoju Zawodowego, obsługa gwarancyjna Narodowego Forum Muzyki

Pozostałe wydatki
88 880 000 zł

m.in.:rezerwa ogólna, rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów, rezerwa celowa na zadania remontowe, rezerwa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich, rezerwy celowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z programem Pacowniczych Planów Kapitałowych

Dochody

Budżet Wrocławia przewiduje dochody na poziomie 5,3 mld zł.

Największą część wpływów stanowią dochody własne w wysokości 3,7 mld zł. To m.in. udziały miasta w PIT i CIT (1,65 mld zł), wpływy z podatków i opłat (1,05 mld zł), dochody z majątku (487 mln zł) oraz z usług (308 mln zł).

Zmaleją dotacje celowe z budżetu państwa – z 880 mln zł (plan na 2021 r.) do 505 mln zł (plan na 2022 r.).

Podatki trzeba płacić. To jedna z kilku rzeczy, przed którymi się nie ucieknie. Jak co roku, zachęcamy, żeby rozliczyć się we Wrocławiu, aby to zrobić, nie trzeba być tu zameldowanym – wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpisze się wrocławski adres, ponieważ do celów podatkowych liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Płacąc podatki we Wrocławiu, można korzystać z programu Nasz Wrocław. To nie tylko zniżki czy bezpłatne wejścia do wrocławskich atrakcji, ale też stała cena na bilety okresowe w komunikacji miejskiej.

1 651 000 000 zł wpływy z podatków PIT i CIT

505 000 000 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone

871 000 000 zł subwencja ogólna

675 000 000 zł wpływy z podatków

487 000 000 zł dochody z majątku

379 000 000 zł wpływy z opłat

308 000 000 zł dochody z usług

227 000 000 zł dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

220 000 000 zł pozostałe dochody

Ile Wrocław traci na Polskim Ładzie i innych zmianach podatkowych

Wrocław i inne polskie samorządy mierzą się także ze skutkami ogólnoświatowej inflacji, pandemii koronawirusa oraz wojny w Ukrainie, ale przede wszystkim z chaotycznymi rządowymi zmianami w polityce podatkowej.

W sumie w wyniku wszystkich zmian podatkowych stolica Dolnego Śląska od 2019 roku traci ponad 1 mld zł rocznie.

3,4 mld zł – tyle w ciągu 10 lat straci Wrocław w udziale PIT (wszystkie samorządy w Polsce 150 mld zł; źródło Unia Metropolii Polskich i Ministerstwo Finansów).

Ponad 200 mln zł mniej dochodów i blisko 100 mln zł dodatkowych wydatków to efekt dwóch lat pandemii koronawirusa.

Setki milionów zł z budżetu miasto wyda w najbliższych tygodniach i miesiącach także na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

308 mln zł roczniew wyniku najnowszych zmian podatkowych

250 mln zł roczniew wyniku Polskiego Ładu i styczniowych reform podatkowych

150 mln zł roczniew wyniku reformy podatkowej z 2019 r.

400 mln zł roczniewiększy koszt funkcjonowania miasta (2021-2022)

800 mln zł roczniedokłada Wrocław do subwencji oświatowej

114 mln złjanosikowe w 2022 r.

Cennik Wrocławia

Wiesz, ile kosztuje miesięczne utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym? Ile trzeba zapłacić za przejazd 1 km tramwaju lub autobusu? Jaki jest koszt budowy przystanku wiedeńskiego? Odpowiedzi na te i inne pytania zebraliśmy w Cenniku Wrocławia. Podajemy konkretne przykłady, ile i na co miasto wydaje pieniędzy.

 • Grafika przedstawia budynek przedszkola
  3 794 000 zł

  Koszt budowy przedszkola przy al. Hallera

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce
  1 372 zł

  Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym

 • Grafika przedstawia nastolatków
  1 072 zł

  Miesięczne utrzymanie ucznia szkoły podstawowej

 • Grafika przedstawia nauczycielkę
  5 930

  Liczba nauczycieli w szkołach podstawowch i średnich

 • Grafika przedstawia absolwentów w togach
  928 tys. zł

  Organizacja programu "MOZART"

 • Grafika przedstawia studentów przed uczelnią
  100 tys. zł

  Fundusz Aktywności Studenckiej

 • Grafika przedstawia kilku absolwentów w togach
  1,2 mln zł

  Studencki Program Stypendialny

 • Grafika przedstawia budynek szkoły podstawowej
  27, 2 mln zł

  Koszt budowy ZSP przy ul. Asfaltowej

 • Grafika przedstawia starszą kobietę z chodzikiem
  4 787 zł

  Średnie miesięczne utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce
  3 450,91 zł

  Średnie miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinnym domu dziecka

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce
  12 (plus 3 kolejne w planach) / 1,3 mln zł

  Liczba gabinetów dentystycznych w szkołach / Koszt ich utrzymania na 2022 r.

 • Grafika przedstawia osoby leczące zęba
  255 zł

  Koszt udziału 1 ucznia w programie "Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych"

 • Grafika przedstawia rowerzystę jadącego ścieżką rowerową
  30 mln zł

  Budżet WBO 2022

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławcę przed blokiem
  40 mln zł

  Budżet Funduszu Osiedlowego na lata 2022-2023

 • Grafika przedstawia budynek NGO
  137 475 000 zł

  Roczny budżet dla NGO (program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi)

 • Grafika przedstawia ćwiczącego mężczyznę w parku
  259 447,75 zł

  Miesięczny koszt dopłaty dla wszystkich użytkowników programu Nasz Wrocław

 • Grafika przedstawia budynek Towarzystwa 'Nasz Dom'
  5 238,90 zł/mies.

  Miesięczna kwota na 1 dziecko (placówka opiekuńczo-wychowawcza, Towarzystwo „Nasz Dom”, ul. Storczykowa 43)

 • Grafika przedstawia starszą kobietę z balkonikiem na tle budynku domu pomocy społecznej
  1116

  Miejsc w domach pomocy społecznej we Wrocławiu

 • Grafika przedstawia bawiące się dziecko
  1 630,32 zł

  Miesięczne utrzymanie dziecka w żłobku publicznym, bez kosztów wyżywienia

 • Grafika przedstawia siedzącą kobietę, w tle znajduje się tramwaj
  10,68 zł

  Koszt przejazdu jednego km tramwaju

 • Grafika przedstawia cztery idące osoby
  372 tys. osób

  Średnia dzienna liczba pasażerów MPK

 • Grafika przedstawia siedzącą kobietę, w tle znajduje się autobus
  7,54-8,35 zł

  Koszt przejazdu jednego km autobusu solo/przegubowy

 • Grafika przedstawia tramwaj
  8 mln zł

  Zakup jednego tramwaju niskopodłogowego

 • Grafika przedstawia autobus
  1,47 mln/1,99 mln zł

  Zakup jednego autobusu (Mercedes Citaro) solo/przegubowy

 • Grafika przedstawia wiatę przystankową
  50-60 tys. zł

  Montaż zwykłej wiaty przystankowej

 • Grafika przedstawia kobietę idącą w stroną przystanku, w tle znajduje się tramwaj
  390 tys. zł

  Montaż przystanku wiedeńskiego (peron wiedeński)

 • Grafika przedstawia bilet
  2,30 zł/4,60 zł

  Bilet jednorazdowy ulgowy/normalny

 • //TODO
  7 zł (strefa B - 5 zł, strefa C - 3 zł)

  Pierwsza godzina parkowania w ścisłym centrum miasta (strefa A)

 • Grafika przedstawia rowerzystę jadącego ścieżką rowerową
  337,63 zł

  Miesięczne utrzymanie jednego roweru miejskiego

 • Grafika przedstawia robotnika przed znakiem drogowym
  1 500 zł

  Montaż znaku drogowego

 • Grafika przedstawia robotnika na tle tramwaju
  91 mln zł

  Budowa TAT łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia (kwota zaplanowana na 2022 r.)

 • Grafika przedstawia drogę asfaltową
  1 476 484 zł

  Budowa 100 metrów trasy tramwajowej (podwójnej) z trakcją

 • Grafika przedstawia tramwaj
  556 758 zł

  Budowa 100 metrów trasy tramwajowej (pojedynczej, bez trakcji) na Popowice

 • Grafika przedstawia dwa tramwaje
  84 mln zł

  Budowa tramwaju przez Popowice

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej drodze
  4,2-6 mln zł

  Budowa 1 km drogi osiedlowej

 • Grafika przedstawia walec na remontowanej drodze
  3,3 mln zł

  Budowa 1 km drogi głównej (bez sieci podziemnych i instalacji nadziemnych)

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej ścieżce rowerowej
  2,5-4,1 mln zł

  Budowa 1 km ścieżki rowerowej

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej ścieżce rowerowej
  2,43 mln zl

  Budowa drogi rowerowej na ul. Sądowej

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanym chodniku
  2,6 mln zł

  Budowa 1 km chodnika o szerokości 3 m

 • Grafika przedstawia parę przechodzącą przez kładkę
  8,24 mln zł

  Budowa kładki dla pieszych na Psim Polu

 • Grafika przedstawia chłopaka wyrzucającego śmieci do kosza
  140 zł

  Montaż, wynajem i średnie miesięczne utrzymanie kosza w pasie drogowym

 • Grafika przedstawia robotnika malującego przejscie dla pieszych
  500 zł

  Namalowanie przejścia dla pieszych

 • Grafika przedstawia przejście dla pieszych
  17 tys. zł

  Budowa przejścia dla pieszych

 • Grafika przedstawia przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną
  150 tys. zł

  Budowa przejścia dla pieszych z azylem i doświetleniem

 • Grafika przedstawia robotnika montującego latarnię
  13,5 tys. zł

  Montaż 1 latarni

 • Grafika przedstawia mężczyznę, który podłącza latarnie
  600 zł

  Roczne utrzymanie 1 latarni

 • Grafika przedstawia walec na moście
  75 mln zł

  Budowa Alei Wielkiej Wyspy (kwota zaplanowana na 2022 r.)

 • Grafika przedstawia walec na drodze
  83,4 mln zł

  Budowa Osi Zachodniej (kwota zaplanowana na 2022 r.)

 • Grafika przedstawia mężczyznę obok kropli wody
  50-75 tys. zł

  Wybudowanie zdroju ulicznego wraz z infrastrukturą zasilającą

 • Grafika przedstawia blok mieszkalny
  8,90 zł

  Stawka bazowa czynszu we Wrocławiu za mkw.

 • Grafika przedstawia mniejszy budynek komulany
  62,30 zł

  Minimalna miesięczna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 10 mkw. plus 30% zniżki)

 • Grafika przedstawia większy budynek komulany
  2 374,52 zł

  Maksymalna miesięczna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 232 mkw. mkw. plus 15% zwyżki)

 • Grafika przedstawia budynek socialny
  2,22 zł

  Stawka za najem socjalny we Wrocławiu za mkw.

 • Grafika przedstawia blok mieszkalny
  287,18 zł

  Średnia wartość miesięcznego dodatku mieszkaniowego w 2021 r.

 • Grafika przedstawia kobietę z kalkulatorem
  0,89 zł/0,54 zł

  Stawka podatku od nieruchomości (mkw. powierzchni użytkowej lokalu lub budynku / stawka podatku za mkw. gruntu związanego z tym lokalem lub budynkiem)

 • Grafika przedstawia mężczyzne stojącego przy zlewozmywaku z odkręcona wodą w kranie
  5,62 zł/6,18 zł

  Koszt m3 wody/koszt m3 ścieków

 • Grafika przedstawia kobietę wyrzucającą odpady komunalne do kosza z oznaczeniem 'organic'
  204 mln zł

  Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (szacowany koszt na 2022 r.)

 • Grafika przedstawia kobietę wyrzycającą śmieci do kontenera na odpady wielkogabarytowe
  579 zł

  Średni koszt odbioru, transportu i zagospodarowania 1 tony odpadów wielkogabarytowych

 • Grafika przedstawia śmieciarkę
  1 225 zł

  Średni koszt odbioru 1 tony odpadów przez SZOP

 • Grafika przedstawia fontanne w parku oraz stojącą przed nią ławkę z oparciem
  40 tys. zł

  Miesięczne utrzymanie parku Południowego

 • Grafika przedstawia dwie osoby będące w ogrodzie japońskim
  67 tys. zł

  Miesięczne utrzymanie Ogrodu Japońskiego

 • Grafika przedstawia dziewczynkę na huśtawce
  2 500 zł

  Roczne utrzymanie placu zabaw

 • Grafika przedstawia robotnika budującego plac zabaw
  500 tys. zł

  Budowa małego placu zabaw (do 200 mkw.)

 • Grafika przedstawia plac zabaw ze zjeżdzalnią
  800 tys. zł

  Budowa dużego placu zabaw (powyżej 200 mkw.)

 • Grafika przedstawia mężczyznę koszącego trawę
  1 150 zł

  Średni koszt skoszenia 1 ha trawy

 • Grafika przedstawia kobietę przycinającą drzewa
  2 100 zł

  Nasadzenie i trzyletnia pielęgnacja drzewa

 • Grafika przedstawia mężczyznę siejącego trawę
  1 500 zł

  Posianie trawnika (1 ar)

 • Grafika przedstawia mężczyznę idącego alejką w parku
  250-350 zł/mb.

  Zagospodarowanie utwardzonej alejki w parku (szer. 2,5 m)

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławce w parku
  3 600 zł

  Zakup i montaż ławki parkowej oraz ławki w przestrzeni miejskiej

 • Grafika przedstawia kobietę wrzucającą śmieci do kosza
  3 500 zł

  Zakup i montaż kosza na śmieci w parku

 • Grafika przedstawiawia osoby opróżniające kosz na śmieci
  5 376 402,14 zł

  Miesięczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław w sezonie letnim (obejmuje pas drogowy oraz tereny zewnętrzne)

 • Grafika przedstawia osobę która odśnieża
  7 030 259,80 zł

  Miesięczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław w sezonie zimowym (obejmuje pas drogowy oraz tereny zewnętrzne)

 • Grafika przedstawia budynek bloku mieszkalnego
  87,2 mln zł

  Koszt wymiany pieców w 2021 r. (dopłaty w ramach KAWKA Plus i likwidacja w zasobie komunalnym)

 • Grafika przedstawia dziewczynkę korzystającą ze zdroju wodnego na tle budynku szkoły
  9 tys. zł

  Montaż jednego zdroju wodnego w szkole

 • Grafika przedstawia mężczyznę wyprowadzającego psa na spacer
  39 zł

  Miesięczne utrzymanie czworonoga (psa, kota) w schronisku

 • Grafika przedstawia budynek schroniska
  3 760 550 zł

  Roczne utrzymanie schroniska dla zwierząt

 • Grafika przedstawia kobietę, która czyta książkę leżąc na sofie
  11,88 zł

  Koszt jednego wypożyczenia książki w bibliotece

 • Grafika przedstawia kobiety czytające książki
  1 347 039

  Liczba wypożyczeń książek

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławcę przed budynkiem instytucji kulturalnej
  137,5 mln zł

  Dotacje dla 27 instytucji kultury

 • Grafika przedstawia dwie tańczące baletnice
  339 315 zł

  Roczna refundacja miasta do biletów wstępu do 17 instytucji kultury w ramach programu „Nasz Wrocław”

 • Grafika przedstawia budynek Narodowego Forum Muzyki
  22 078 911 zł

  Dotacja dla Narodowego Forum Muzyki

 • Grafika przedstawia budyken Miejskiej Biblioteki Publicznej
  16,7 mln zł

  Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

 • Grafika przedstawia dwie tańczące baletnice
  13 785 560 zł

  Dotacja dla Teatru Muzycznego Capitol

 • Grafika przedstawia kobietę malującą obraz
  129 990,00 zł

  Zakup dzieł wrocławskich artystów

 • Grafika przedstawia mężczyznę w berecie
  1,1 mln zł

  Stypendia artystyczne (w tym 200 tys. zł – młodzież, 900 tys zł – dorośli)

 • Grafika przedstawia budynek ratuszu we Wrocławiu oraz złoty puchar
  415 tys. zł

  Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius i Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus

 • Grafika przedstawia dwóch strażników miejskich w mundurach
  612,48 zł

  Koszt pracy (8 godzin) dwuosobowego patrolu straży miejskiej

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego w mundurze
  5 tys. zł

  Koszt umundurowania strażnika miejskiego

 • Grafika przedstawia kamerę monitoringu miejskiego na latarni
  257 zł

  Miesięczne utrzymanie jednej kamery monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia kilka latarni z umieszczonymi na nich kamerami monitoringu miejskiego
  51 111 zł

  Miesięczne utrzymanie wszystkich kamer monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia mężczyznę montującego kamerę monitoringu miejskiego
  100 tys. zł

  Budowa i montaż jednego stanowiska monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia kobietę siedącą przy biurku z kilkoma monitorami w tle
  447 832,72 zł

  Roczne utrzymanie całego systemu monitoringu miejskiego (średni koszt z lat 2017-2021)

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego w mundurze
  264

  Strażników mundurowych Straży Miejskiej Wrocławia

 • Grafika przedstawia radiowóz straży miejskiej oraz konia patrolowego
  37

  Pojazdów Straży Miejskiej Wrocławia

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego wręczającego mandat kobiecie stojącej przy samochodzie
  4 525 697 zł

  Kwota za 26 420 mandatów nałożonych przez strażników w 2021 r.

 • Grafika przedstawia samochód z założoną blokadą na koło
  5 528

  Blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów

 • Grafika przedstawia zaparkowany samochód przy znaku 'zakaz parkowania', oraz zaparkowany za nim radiowóz straży miejskiej
  37 214

  Interwencji w sprawie nieprawidłowego parkowania

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego stojącego obok pieca
  7 528

  Interwencji związanych z ochroną środowiska – kontroli spalania odpadów

 • Grafika przedstawia radiowóz straży miejskiej
  140 tys. zł

  Koszt nowego radiowozu

 • Grafika przedstawia konia patrolowego straży miejskiej
  21 tys. zł

  Roczne utrzymanie konia patrolowego

 • Grafika przedstawia drona z kamerą
  67 tys. zł

  Koszt drona i modułu pomiarowego Nosacz w Ekopatrolu

 • Grafika przedstawia z założoną blokadę na koło samochodu
  3694

  Liczba usuniętych nieprawidłowo parkujących pojazdów

 • Grafika przedstawia wrak samochodu
  427

  Liczba usuniętych „wraków” z wrocławskich ulic

 • Grafika przedstawia chłopaka grającego w piłkę nożną
  1 mln zł

  Średni koszt budowy boiska o sztucznej nawierzchni

 • Grafika przedstawia kobietę ćwiczącą na siłowni plenerowej
  90 tys. zł

  Budowa siłowni plenerowej na żwirze dla 10 urządzeń

 • Grafika przedstawia dwie kobiety pływające w basenie
  3,4 mln zł

  Utrzymanie sześciu miejskich kąpielisk

 • Grafika przedstawia mężczyznę jeżdżącego na łyżwach
  1 mln zł

  Utrzymanie lodowiska SPISKA za 2021 r.

 • Grafika przedstawia mężczyznę jeżdżącego na łyżwach
  2,9 mln zł

  Roczne utrzymanie hali Orbita z lodowiskiem

 • Grafika przedstawia dwie ćwiczące kobiety
  30 297 782,50 zł

  Budowa hali przy Racławickiej

 • Grafika przedstawia stadion
  79 318,50 zł

  Utrzymanie stadionu "Sztabowa"

 • Grafika przedstawią osoby biegnące w maratonie
  218 134,90 zł

  Organizacja WrocWalk Maraton z 11 listopada 2021 r.

 • Grafika przedstawia 3 osoby trzymające puchary.
  11,9 mln zł

  Wsparcie dla profesjonalnych wrocławskich klubów sportowych

 • Grafika przedstawia ratusz we Wrocławiu na którego tle znajdują się balony oraz konfetti
  314 800 zł

  Organizacja Święta Wrocławia

 • Grafika przedstawia kilka osoób chodzących przed budynkiem
  36 860,45 zł

  Organizacja Nocy Muzeów

 • Grafika przedstawia kobietę obok której są maski teatralne
  2,4 mln zł

  Organizacja festiwalu Dialog

Co powstaje w 2022 r. we Wrocławiu

W bieżącym roku miasto wyda na inwestycje około 1 mld złotych. Największe nakłady finansowe zaplanowano na: transport i drogi, gospodarkę mieszkaniową, edukację oraz ochronę środowiska. Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia, które się toczą lub zostaną zakończone w tym roku.

W 2022 r., oprócz kontynuacji nowych tras tramwajowych, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę placówek oświatowych, miejski program wymiany źródeł ogrzewania czy małe inwestycje – realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy Funduszu Osiedlowego.

Zobacz wybrane inwestycje z nakładami finansowymi miasta zaplanowane na 2022 r.

Wrocławski Budżet
Obywatelski

Zobacz, ile i jakie projekty zostały zgłoszone w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

Zobacz serwis WBO
 • 30 mln zł Do podziału w ramach WBO
 • 362 Zgłoszone projekty
 • 119 zieleń/rekreacja
 • 72 piesze/rowerowe
 • 33 sport
 • 23 drogowe
 • 18 place zabaw
 • 17 podwórka
 • 13 rewitalizacja
 • 11 komunikacja zbiorowa
 • 8 nieinwestycyjne
 • 48 inne

Budżety z ubiegłych lat