wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 20°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (MPA) do roku 2030 został uchwalony 5 września 2019r. przez Radę Miejską Wrocławia i jest lokalnym dokumentem strategicznym, który wyznacza ramy zrównoważonej polityki przestrzennej, właściwej gospodarki wodami opadowymi, rozwoju infrastruktury przystosowanej do zmieniających się warunków klimatycznych, a także racjonalnego zarządzania zielenią na terenie miasta.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Zmiany klimatyczne są zjawiskiem globalnym, jednak ich skutki odczuwane są przede wszystkim lokalnie. To jedno z największych obecnie wyzwań, któremu wspólnie musimy stawić czoła. Miasta, w tym także Wrocław, są szczególnie narażone na negatywne skutki zmian klimatu. Wpływają one na wiele aspektów funkcjonowania życia w mieście, coraz intensywniej oddziałują także na zdrowie mieszkańców. Przystosowanie Wrocławia do zmian klimatu jest więc niezbędne w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawy jakości życia nas wszystkich.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

Zadania MPA

Zadaniem miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu jest diagnoza miasta pod względem jego wrażliwości, ekspozycji, podatności oraz potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu. Wdrażanie MPA oznacza z jednej strony poprawę jakości życia i zwiększenie komfortu w sytuacji wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych takich jak, np. fale upałów m.in. poprzez lepszy dostęp do miejsc zacienionych, do zieleni i do wody, z drugiej strony większą i bardziej powszechną informację dotyczącą zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz wskazówek dotyczących sposobu życia i postępowania w nowych warunkach klimatycznych.

MPA opisuje wyzwania jakie  stoją  przed miastem i wskazuje, jak możemy  się na nie przygotować. Kluczowe elementy Planu to ocena wrażliwości Wrocławia na zmiany klimatu w poszczególnych obszarach oraz z ocena potencjału adaptacyjnego, która wskazuje na mocne i słabe strony miasta w kontekście przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu.

Cele Planu realizowane są za pomocą 21 kart działań adaptacyjnych, które wskazują kierunki niezbędnych działań w obrębie poszczególnych bloków tematycznych takich jak: woda, zieleń, budownictwo, infrastruktura i bezpieczeństwo oraz edukacja i informacja. Pakiety działań w ramach MPA można podzielić na trzy grupy: działania informacyjno-edukacyjne, działania organizacyjne oraz działania techniczne.

Konsultacje MPA

W 2019 roku odbyły się konsultacje Miejskiego Planu Adaptacji, które obejmowały pakiety działań adaptacyjnych zaproponowanych w Planie adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 poprzez uszczegółowienie zadań i nadanie im priorytetów. Celem konsultacji z mieszkańcami było ustalenia szczegółowych zadań adaptacyjnych Wrocławia do zmian klimatu, uzgodnienie priorytetów w realizacji zadań oraz podniesienie świadomości mieszkańców i ich zaangażowania w tematykę adaptacji miasta do zmian klimatu.

Wynikiem konsultacji jest raport.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama