Deratyzacja – obowiązki i zalecenia

zdjęcie ilustracyjne

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia, przyjętym uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r., obowiązkową deratyzację na terenie Wrocławia przeprowadza się trzykrotnie w ciągu roku, w terminach: od 15 marca do 1 kwietnia, od 15 listopada do 1 grudnia oraz w ścisłym centrum Wrocławia (na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego) od 1 lipca do 15 lipca.

 Na terenie Wrocławia obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 1. budynki wielolokalowe podpiwniczone,
 2. lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych,
 3. obiekty handlowe branży spożywczej,
 4. magazyny żywności i płodów rolnych,
 5. gospodarstwa rolne i hodowlane,
 6. zakłady przetwórstwa żywności,
 7. szpitale,
 8. hotele, internaty, domy akademickie, bursy,
 9. obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
 10. wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
 11. wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego,
 12. obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
 13. schroniska dla zwierząt,
 14. ogród zoologiczny

a także:

 1. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, , przebiegająca w obrębach geodezyjnych w centrum miasta: Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Południe, Gaj, Rakowiec, Tarnogaj, Borek i Grabiszyn,
 2. cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare Miasto wraz ze studniami i wpustami deszczowymi,
 3. studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Stare Miasto,
 4. teren Fosy Miejskiej.

Niewywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w terminach i na obszarach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianimi) , podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz.1866 ze zmianami)  właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki – obowiązek ten należy wykonywać niezależnie od terminów obowiązkowej deratyzacji, określonych w § 20 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, również dla nieruchomości nieobjętych obowiązkową deratyzacją.

Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.
Podobnie jak w roku ubiegłym Urząd Miejski Wrocławia zawarł umowę z firmą, która będzie w razie potrzeby prowadziła doraźną deratyzację na terenach miejskich (bez ustanowionego zarządcy). W miarę potrzeb deratyzację na otwartych terenach przeprowadzają także: ZDiUM w obrębie pasa drogowego, ZZM na terenach zielonych, ZZK i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w obrębie zarządzanych budynków i wnętrz podwórzowych. 

Zalecenia dotyczące prawidłowego przeprowadzania deratyzacji:

I. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

II. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

 1. dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach,
 2. usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.

III. Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności na podwórzach, osłonach śmietnikowych, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych, zwłaszcza w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i miejscach ich żerowania itp. W miejscach wyłożenia preparatów umieścić napis ostrzegawczy o treści:

"UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!
Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!"

Na informacji powinna zostać zamieszczona data przeprowadzania deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji napisy ostrzegawcze należy usunąć.

IV. Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno żyjących oraz ptaków.

V. W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.

VI. Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, która musi być dołączona do preparatu.

VII. Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.