wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 23°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW PROWADZNYCH NA PORTALU WROCLAW.PL

Redakcja www.wroclaw.pl,
Reklama

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW

PROWADZNYCH NA PORTALU WROCLAW.PL

Wersja z dnia 01.08.2022 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursach polegających na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe (publikowanych na stronie internetowej https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/konkursy-portalu-wwwwroclawpl (dalej łącznie jako „Konkursy”, a każdy z osobna jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursów jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50-062 Wrocław, NIP 8971710346, KRS 000248319 (dalej: „Organizator”).
 3. Czas trwania konkursu określany jest każdorazowo na stronie internetowej danego konkursu. 
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020, poz. 2094). 
 7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2

Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. 
 2. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursów,
 2. weryfikacja prawidłowości przesłanych rozwiązań/odpowiedzi,
 3. przyznawanie nagród,
 4. udział w wydawaniu nagród,
 5. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych posiadające urządzenia mobilne lub stacjonarne, umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny oraz korzystające na ww. urządzeniu z aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki cookies. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik (pliki cookies), zawarte są pod adresem https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/polityka-prywatnosci.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe wobec tych osób. Pod pojęciem osób najbliższych należy rozumieć osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące czynności na stronie internetowej:
  1. Rozwiązać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w treści artykułu,
  2. Wypełnić formularz konkursowy, w którego treści należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe, Dane kontaktowe (Imię i nazwisko, nr telefonu, adres email) ,
  3. przesłać swoje zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego jako „wyślij”. 
 4. Z podaniem jednego numeru telefonu lub adresu e-mail można dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie. 
 5. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania określony będzie przy każdym konkursie. 
 6. Laureatami każdego Konkursu zostają osoby, które prześlą prawidłowo wykonane zadanie konkursowe – ilość laureatów oraz sposób ich ustalania każdorazowo określony będzie przy każdym konkursie. 
 7. Rozwiązania nieprawidłowej treści oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
 8. Rozwiązanie Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora we Wrocławiu przy pl. Solnym 14, 50-042 Wrocław, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.
 9. Laureat, któremu zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora niezwłocznie po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu Laureatów. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 8.00-18.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie podejmowana dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 10. W przypadku nieodebrania przez Laureata telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego w kolejności Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 11. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
 12. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.
 13. W przypadku wygranej, imię Laureata może zostać opublikowane na stronie www.wroclaw.pl. 
 14. Laureatem konkursów organizowanych przez Organizatora na stronie wroclaw.pl nie można zostać częściej niż raz na 30 dni 

§ 4

Nagrody i ich odbiór

 1. Do wygrania w Konkursie są nagrody rzeczowe, przykładowo: gadżety promujące miasto Wrocław, książki, płyty, bilety wstępu lub zaproszenia na wydarzenia (koncerty, wydarzenia sportowe, pokazy filmowe, przedstawienia, spektakle). Nagrody przewidziane do wygrania zostaną szczegółowo wskazane odrębnie przy każdym Konkursie.
 2. Wręczenie/odebranie nagrody Laureatom odbędzie się w sposób i w terminie wskazanym przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby w kontakcie telefonicznym lub mailowym. 
 3. Nagroda przepada, gdy nie zostanie odebrana w terminie wskazanym w ust. 2. W przypadku gdy nagrodą są bilety wstępu/zaproszenia na wydarzenie nagroda przepada również, gdy nie zostanie odebrana w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem wydarzenia. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

§ 5

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich rozwiązań przez Komisję Konkursową oraz - w przypadku Laureatów Konkursu - przyznania Nagrody, prowadzenia komunikacji w tym zakresie oraz wydania nagrody. 
 4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od uczestników ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administrator będzie przetwarzał dane w zakresie: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz innych danych, jeśli zostały podane przez zgłaszającego reklamację.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu i podmiotów zgłaszających reklamację) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.
 6. Przesłanie Organizatorowi formularza i zadania konkursowego zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym w ust. 4 zakresie oraz opublikowanie na stronie wroclaw.pl informacji o przyznaniu nagrody z ograniczeniem do imienia Laureata. 
 7. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w ust. 6 jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, w celu uczestnictwa w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi formularza i zadania konkursowego, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie. 
 8. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu - w niezbędnym zakresie - mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora, obsługę rachunkowo-księgową, obsługę prawną).
 9. Administrator korzysta z usług Google Ireland Ltd. („Google”), w ramach których Google pozyskuje te dane jako podmiot przetwarzający i tym samym nie ma uprawnienia do ich wykorzystania do celów własnych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google opublikowano pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=en Z uwagi na powyższe, Administrator może przekazywać dane osobowe do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne (art. 46 RODO). Więcej informacji na ten temat opublikowano na stronie internetowej pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych w ust. 5 albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń.
 11. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu mają prawo do żądania udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: rodo(at)araw.pl.
 12. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom oraz Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora na adres jego siedziby lub w formie elektronicznej na adres e-mail: redakcja(at)araw.pl, lub ustnie bądź pisemnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazana zostanie listem poleconym lub w formie elektronicznej. 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursów jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wroclaw.pl.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu i przedłużenia bądź́ skrócenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu nie będą̨ naruszać́ praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują̨ Uczestników od chwili ich opublikowania na stronie internetowej www.wroclaw.pl.
 4. Organizator ma prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
 5. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z przyznawania nagród w Konkursie i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń i wynikające z nich opóźnienia w systemie teleinformatycznym. 
 7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl