Poradnik

Gospodarka obiegowa i odpady

Gdzie wyrzucać śmieci?
rozwiń

Zasady selektywnego wyrzucania śmieci na terenie Wrocławia. Sprawdź zasady.


Czytaj więcej: http://www.wroclaw.pl/selektywna-zbiorka-odpadow
Jaka firma wywozi moje śmieci?
rozwiń

Obszar Wrocławia podzielony został na cztery sektory, a do realizacji zamówienia, na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych, odrębnie dla każdego sektora, wyłonione zostały firmy.


Czytaj więcej: http://www.wroclaw.pl/kto-wywozi-smieci
Deklaracja śmieciowa
rozwiń

Od 1 maja 2016 roku obowiązywać będą nowe druki deklaracji.


Czytaj więcej: http://www.wroclaw.pl/deklaracja-smieciowa1
Kto dba o czystość we Wrocławiu?
rozwiń

Nadzór nad gospodarką odpadami i utrzymaniem czystości od 1 stycznia 2013 r. należą do spółki Ekosystem.


Czytaj więcej: http://www.wroclaw.pl/utrzymanie-czystosci
Ile płacić za śmieci - kalkulator
rozwiń

Kalkulator on-lina pomoże wyliczyć wysokość opłaty za odpady naszego gospodarstwa domowego.


Czytaj więcej: http://www.wroclaw.pl/kalkularot-smieci
Mapa pojemników na odpady
rozwiń

Mapa pojemników na odpady wszystkich podstawowych frakcji oraz odpadów niebezpiecznych.


Czytaj więcej: http://mapa.ekosystem.wroc.pl/
Harmonogram wywozu odpadów
rozwiń

Miasto podzielone zostało na cztery sektory, a wywóz odpadów w każdym z nich obsługiwany jest przez inną firmę. Worki z odpadami komunalnymi należy wystawiać w dniach odbioru odpadów komunalnych, wskazanych w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych dla danej dzielnicy.


Czytaj więcej: http://ekosystem.wroc.pl/gospodarowanie-odpadami/harmonogram-wywozu-odpadow/
Gdzie to wyrzucić?
rozwiń

Masz problem do jakiej frakcji zakwalifikować śmieci? Wpisz jego nazwę w wyszukiwarkę i problem rozwiązany.


Czytaj więcej: http://ekosystem.wroc.pl/segregacja-odpadow/gdzie-wrzucic/
Wywóz odpadów wielkogabarytowych
rozwiń

Na mapie znajdują się wszystkie punkty, w których odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.


Czytaj więcej: http://gabaryty.ekosystem.wroc.pl/
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wrocławia
rozwiń
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
rozwiń

Wytwórca odpadów który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.


Czytaj więcej: http://bip.um.wroc.pl/cases/content/9022
Informacja o wyrobach zawierających azbest
rozwiń
Zezwolenie na zbieranie odpadów
rozwiń
Dofinansowanie w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia
rozwiń
Zezwolenie na transport odpadów
rozwiń
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
rozwiń
Udostępnianie kompostowników
rozwiń

Rozwój ekologiczny i edukacja

Zasady deratyzacji
rozwiń

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach: od 15 marca do 1 kwietnia oraz od 15 listopada do 1 grudnia.


Czytaj więcej: http://www.wroclaw.pl/srodowisko/wiosenna-deratyzacja
Pozwolenie zintegrowane
rozwiń

Pozwolenie zintegrowane. Zasady - Wydział Środowiska i Rolnictwa UMW.


Czytaj więcej: http://bip.um.wroc.pl/cases/content/9024
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
rozwiń
Interwencja w sprawie uciążliwego hałasu
rozwiń

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: osoba narażona na uciążliwe oddziaływanie hałasu na terenie Wrocławia.


Czytaj więcej: http://bip.um.wroc.pl/cases/content/8582
Decyzja ustalająca dopuszczalny poziom hałasu
rozwiń
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
rozwiń
Udostępnianie informacji o środowisku
rozwiń

Pozostałe

Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
rozwiń
Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie informacji geologicznej
rozwiń
Decyzja ustalająca linię brzegu oraz rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami
rozwiń

Woda

Pozwolenie wodnoprawne
rozwiń
Karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego
rozwiń

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: osoba, która ukończyła 14 lat i jest zameldowana na stały pobyt we Wrocławiu, bądź ostatni stały meldunek miała we Wrocławiu.


Czytaj więcej: http://bip.um.wroc.pl/cases/content/8586
Zgłoszenie instalacji wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, z których emisja nie wymaga pozwolenia (przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę)
rozwiń
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
rozwiń
Dotacja z budżetu miasta w części pochodzącej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na prace związane z podłączeniem przez osoby fizyczne do sieci kanalizacyjnej
rozwiń
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
rozwiń

Pozostałe

Pozwolenie na wprowadzanie substancji gazowych i pyłowych do powietrza
rozwiń
Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia
rozwiń
Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
rozwiń

Bioróżnorodność i zwierzęta

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
rozwiń