14 stycznia – XXXIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia [TRANSMISJA]

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia XXXIII (33.) rozpocznie się w czwartek, 14 stycznia 2021 r. o godz. 11.00. Obrady będą przebiegały w trybie zdalnym, z debatą online.


Głosowanie w formie korespondencyjnej odbędzie się po zakończonej dyskusji nad projektami uchwał.

Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przesłane przez radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

XXXIII (33.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym z debatą online

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2021-2025
 • przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021 - 2024
 • przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży" 
 • ustalenia ceny przyjęcia odpadów zielonych przez Kompostownię Odpadów Zielonych
 • zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
 • ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie lokalizacji filii 
 • zgody na prowadzenie prac budowlanych w bliskim sąsiedztwie dębu „Mieszko”
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka przy ul. Skarbowców we Wrocławiu
 • zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu
 • zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 7 przy ul. Osobowickiej 132 we Wrocławiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynkach przy ulicach: Stabłowickiej, Ignacego Daszyńskiego, Kluczborskiej, Pomorskiej, Franklina Delano Roosevelta, Józefa Rostafińskiego, Rybackiej, Lucjana Siemieńskiego
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Pabianickiej, Ślężnej i Wielkiej oraz Stanisława Małachowskiego
 • nadania nazwy ulicom: Tadżycka - Brochów, Uzbecka - Brochów, Haliny Konopackiej - w obrębie Lipa Piotrowska i Widawa, Zecerska - Widawa, Trocka - Zgorzelisko, Weroniki Kumko - Różanka
 • nadania nazwy rondu - Bohdana Karabona - u zbiegu ulic Benedykta Polaka i Michała Wrocławczyka w obrębie Plac Grunwaldzki
 • zmieniającej uchwałę nr LVIII/375/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia
 • rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany nazwy placu Jana Pawła II
 • rozpatrzenia petycji w sprawie nadania imienia Marii Dulębianki ulicy lub placowi
 • rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy Jana Kapistrana

XXXII (32.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym z debatą on-line

Podczas rozpoczynającego się o godz. 10.00 posiedzenia radnych zostaną m.in. podjęte dyskusje i głosowania nad projektami ustaw, dotyczącymi:

 • raportem z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2025 za lata 2018-2019
 • projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok
 • projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • projektem uchwały w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/475/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Długołęka na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej
 • projektem uchwały w sprawie Budżetu Miasta na 2021 rok
 • projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • projektem uchwały uchylającej uchwałę nr LXIII/1493/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu
 • projektem uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantki z Republiki Kazachstanu
 • projektem uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantki z Republiki Kazachstanu
 • projektem uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Federacji Rosyjskiej
 • projektem uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu
 • projektem uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu
 • projektem uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu
 • projektem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków ulic we Wrocławiu
 • projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pilczyckiej i Dworskiej we Wrocławiu
 • projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sowiej we Wrocławiu
 • projektem rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza
 • projektem rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza, z okazji setnej rocznicy urodzin
 • projektem stanowiska dotyczącego zapowiedzianego przez rząd weta Polski wobec budżetu Unii Europejskiej
 • projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LXIV/1661/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej i Kazimierza Bartla we Wrocławiu
 • projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz uchwałą nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
 • projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia
 • projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia
 • projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
 • projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego
 • ogłoszeniem tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia
 • przyjęciem protokołu sesji XXX i XXXI.
 • interpelacje i zapytania.
 • wolnymi wnioskami i oświadczeniami

XXXI (31.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

Podczas rozpoczynającego się o godz. 11.00 posiedzenia radnych zostaną m.in. podjęte  dyskusje i głosowania nad projektami ustaw, dotyczącymi:

 • pozbawienia kardynała Henryka Gulbinowicza tytułu CIVITATE WRATISLAVIENSI DONATUS
 • budżetu Wrocławia na 2020 r. i na 2021 r.
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta 
 • szczegółowych zasad, sposobu i i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis
 • zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła
 • wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 • zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia
 • zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wrocław 
 • nadania statutów osiedli
 • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wrocławskiej na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 • wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2021 r. 
 • ogłoszenia zamiaru połączenia instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław z Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu 
 • „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2021”
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: ul. Przejazdowej, al. Poprzecznej i linii kolejowej we Wrocławiu, ul. Pakosławskiej, ul. Przejazdowej, al. Kanonierskiej i linii kolejowej we Wrocławiu, ul. Polanowickiej, al. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Piołunowej 
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilanowskiej
 •  wniosku w sprawie wprowadzenia w strefie płatnego parkowania ulg w opłatach za postój pojazdów carsharingowych

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXX (30.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

W porządku obrad, które rozpoczną się o godz. 10.00, znajdą się m.in. dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr LVIII/375/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia (druk nr 853/20). Wnioskodawcą i referującym jest przewodniczący RM Wrocławia Jarosław Charłampowicz. 

Projekt uchwały, druk nr 853/20

XXIX (29.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

Głosowanie w formie korespondencyjnej odbędzie się po zakończonej dyskusji. Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przesłane przez Radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

Najważniejsze informacje w związku z nadzwyczajnym trybem prowadzenia obrad najbliższej sesji RM Wrocławia:

1. Projekt uchwały, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja.

2. Do projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje.

3. Opiniowanie projektu uchwały przez Komisje Stałe odbędzie się zdalnie. Obsługę zapewnią wyznaczeni pracownicy Biura Rady Miejskiej Wrocławia w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji. Dokumentacja posiedzeń komisji (opinie) dostępna będzie w aplikacji e-sesja dla wszystkich Radnych.

Głosowanie

1. Głosowanie korespondencyjne odbędzie się po zakończeniu debaty nad projektem uchwały w wyznaczonym czasie.

2. O rozpoczęciu i zakończeniu głosowania radni otrzymają informację drogą mailową i sms-ową.

3. Karta do głosowania wraz z ewentualnymi poprawkami i autopoprawkami zostanie wysłana do Radnych na skrzynki poczty elektronicznej oraz umieszczona w programie e-sesja najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

4. Ważne będą tylko te karty które będą oznaczone imieniem i nazwiskiem, opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane ze służbowego e-maila bądź na podany numer telefonu w wyznaczonych godzinach sesji.

5. Wysłanie lub dostarczenie karty do Biura Rady Miejskiej w wyznaczonych godzinach w dniu sesji będzie potwierdzeniem udziału w sesji.

Porządek obrad

Wniosek Grupy Radnych

Projekt apelu druk nr 821/20

XXVIII (28.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

W związku ze stanem epidemii, Rada obradować będzie w trybie zdalnym - korespondencyjnie. Debata nad projektami uchwał odbędzie się w formie hybrydowej.

W debacie wezmą udział:

 • przewodniczący Rady, obecny na sali sesyjnej,
 • radni online poprzez platformę MS Teams,
 • reprezentanci Prezydenta referujący uchwały za pośrednictwem platformy komunikacyjnej MS Teams.

Przebieg debaty będzie transmitowany online na stronie wroclaw.pl.

Najważniejsze informacje w związku z nadzwyczajnym trybem prowadzenia obrad najbliższej sesji RM Wrocławia:

1. Projekty uchwał, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja.

2. Do każdego projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje.

3. Wskazani imiennie pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia są do dyspozycji Radnych przed sesją i udzielają mailowo i telefonicznie odpowiedzi na pytania w sprawie ewentualnych wątpliwości dotyczących wniesionych projektów.

4. Opiniowanie projektów uchwał przez Komisje Stałe odbędzie się zdalnie. Obsługę zapewnią wyznaczeni pracownicy Biura Rady Miejskiej Wrocławia w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji. Dokumentacja posiedzeń komisji (opinie) dostępna będzie w aplikacji e-sesja dla wszystkich Radnych.

Głosowanie

1. Głosowanie korespondencyjne odbędzie się po zakończeniu debaty nad projektami uchwał w wyznaczonym czasie.

2. O rozpoczęciu i zakończeniu głosowań radni otrzymają informację drogą mailową i sms-ową.

3. Karta do głosowania zawierająca listę projektów uchwał wraz z ewentualnymi poprawkami i autopoprawkami zostanie wysłana do Radnych na skrzynki poczty elektronicznej oraz umieszczona w programie e-sesja najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

4. Ważne będą tylko te karty które będą oznaczone imieniem i nazwiskiem, opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane ze służbowego e-maila bądź na podany numer telefonu w wyznaczonych godzinach sesji.

5. Wysłanie lub  dostarczenie karty do Biura Rady Miejskiej w wyznaczonych godzinach w dniu sesji będzie potwierdzeniem udziału w sesji.

6. Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Przesłane przez Radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

Porządek obrad XXVIII sesji

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.
 • Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Informacje Prezydenta Wrocławia:

 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia za I półrocze 2020 roku;
 • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wrocławia za I półrocze 2020 roku;
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za I półrocze 2020 roku.

Dyskusja nad projektami uchwał:

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • ustalenia kierunków działania Prezydenta Wrocławia w roku budżetowym 2021 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2021”
 • organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Gminy Wrocław, w przypadkach, w których gmina nie ma takiego obowiązku
 • w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.”
 • planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 • w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2021-2023”
 • w sprawie „Gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2021-2023”
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
 • w sprawie nadania nazwy nowym ulicom, skwerom i parkom na terenie Wrocławia

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

Coroczna uroczysta sesja Rady Miejskiej odbywa się co roku w dniu Święta Wrocławia - 24 czerwca. W tym roku, z powodu trwającej epidemii COVID-19, została przesunięta na 24 września. Uroczystości odbędą się w Sali Wielkiej Ratusza przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Transmisja online sesji od godz. 12.00.

Najważniejszym punktem programu jest Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Wrocławia organizowana we wnętrzu Ratusza (godz.12.00). Sesja łączona jest z uroczystościami nadawania tytułu honorowego Obywatela Miasta oraz wręczenia nagród Miasta Wrocławia i Prezydenta Wrocławia.

XXVI (26.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
 • wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Wrocław porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia
 • zgody na udzielenie dotacji w podwyższonej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne
 • nadania imienia Przedszkolu nr 26 we Wrocławiu przy al. Śląskiej 1
 • ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu
 • ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę
 • utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok
 • ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • przekazania Gminie Długołęka realizacji zadania własnego Gminy Wrocław w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy chodnika w ul. Tarasa Szewczenki
 • zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław
 • przystąpienia Wrocławia do Europejskiej Koalicji Miast Sprzeciwiających się Rasizmowi
 • przystąpienia Wrocławia do Globalnego Parlamentu Burmistrzów
 • przystąpienia Wrocławia do organizacji ALDA – Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji Lokalnej (European Association for Local Democracy)
 • w sprawie zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulicy Kresowej i ulicy Józefa Gielniaka we Wrocławiu
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych we Wrocławiu
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Wita Stwosza
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie bulwaru Dedala
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zatorskiej i Odolanowskiej oraz al. Jana III Sobieskiego
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stanów Zjednoczonych i Greckiej
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wielkiej, Komandorskiej i Trwałej
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerzmanowskiej, Anny Jasińskiej oraz Heleny i Ludwika Adamczewskich
 • nadania nazwy nowej ulicy:
  • przedłużenie Kurlandzkiej, Zgorzelisko
  • Beaty Artemskiej, Jagodno – Wojszyce
  • Beli Bartoka, Jagodno
  • Białych Tygrysów, Polanowice-Widawa
  • Ramiszowska, w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej
 • nadania nazwy nowym skwerom:
  • Władysława Stasiaka, między ulicami Bardzką, Hubską i Jesionową
  • Tadeusza Szczęsnego Owińskiego, przy ulicy Nowy Świat
  • Jerzego Szmajdzińskiego, przy ulicy ks. Wincentego Kraińskiego
 • nadania nazwy nowemu parkowi: Aleksandry Natalli-Świa, u zbiegu ulic Legnickiej i Stacyjne
 • nadania nazwy placowi oraz ciągowi pieszo-jezdnemu: ks. Franciszka Skorusy, u zbiegu ulic Szwedzkiej i Szkockiej w obrębie Muchobór Mały
 • wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • rozpatrzenia wniosku w sprawie podjęcia przez Radę Miejską Wrocławia uchwały w przedmiocie ustanowienia ograniczenia co do czasu korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
 • rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania osobom niepełnosprawnym drugiej i trzeciej grupy prawa do korzystania z biletów ulgowych przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania osobom niepełnosprawnym drugiej i trzeciej grupy prawa do korzystania z biletów ulgowych przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego
 • rozpatrzenia petycji w sprawie rozłożenia w czasie podwyżki biletów MPK we Wrocławiu i ogłoszenia konsultacji społecznych w tej kwestii

XXV (25.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Projekty uchwał, a także pozostałe materiały sesyjne, będą przekazywane radnym za pośrednictwem aplikacji e-sesja, czyli tak, jak dotychczas. Do każdego projektu będą dołączone dodatkowe wyjaśnienia i ewentualne prezentacje.

Przed i w trakcie sesji do dyspozycji radnych będą pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy mailowo i telefonicznie będą udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania, za ich pośrednictwem będą mogli także przesyłać swoje wypowiedzi w debacie nad projektami znajdującymi się w porządku obrad i oddawać głosy nad projektami uchwał.

Przesłane przez radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania, które będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Projekt uchwały w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz innych gmin
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej – druk nr 729/20
 • Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia
 • Projekt uchwały w sprawie "Wrocławskiej Strategii Rozwoju Elektromobilności"
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Wrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • Projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
 1. skrzyżowania ulic Bolesława Krzywoustego i Zielnej
 2. wału rzeki Widawy pomiędzy ulicami Farną i Mazepy
 3. ulic Motylkowej i Świt
 4. ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej
 5. Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej
 6. wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli 

XXIV (24.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Organizowana jest zawsze 24 czerwca, czyli w dniu św. Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa zostanie zorganizowana w ograniczonym zakresie.

 • Od godz. 9.00 transmitowana będzie tylko pierwsza część, w której zapadną decyzje o przyznaniu tytułów: Honorowego Obywatela Wrocławia „Civitate Wratislaviensi Donatus”, Nagrody Wrocławia i Nagrody Prezydenta Wrocławia. 

W części nietransmitowanej, radni w trybie korespondencyjnym będą dyskutować i głosować nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
  • Powstańców Śląskich, Szczęśliwej i Gwiaździstej,
  • Suwalskiej, Królewieckiej i Maślickiej
  • Bystrzyckiej i Kwiskiej,
  • Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego
  • Kardamonowej, Rumiankowej i Macieja Przybyły oraz ulicy Osinieckiej,
  • Odolanowską i Łącznikiem Długołęka
 • Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia:
  • Jerzmanowo, ulica Stanisława Jana Jabłonowskiego,
  • Kłokoczyce, ulica Polnych Niezapominajek,
  • Wojszyce, nowe ulice: Pistacjowa, Wisławy Szymborskiej,
  • Osobowice, ulica Szczypiornicka.
 • Nadania nazwy rondu:
  • u zbiegu ulic Karmelkowej, Zabrodzkiej, Czekoladowej i Wałbrzyskiej (Klecina), nadaje się nazwę Cukrowników,
  • u zbiegu ulic Czekoladowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego (Klecina), nadaje się nazwę Bitwy Warszawskiej 1920 r.
 • Nadania nazwy skwerowi:
  • między ulicami Bernardyńską, Jana Ewangelisty Purkyniego oraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka w obrębie Stare Miasto, nadaje się nazwę Wrocławianek.
 • Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie lokalizacji filii.
 • Powołanie Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok.
 • Ocena stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Wrocławia w 2019 r.

Porządek sesji XXIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXIII (23.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od debaty nad Raportem o stanie gminy, która odbędzie się w sali sesyjnej. Na sali obrad będą obecni Przewodniczący Rady, Prezydent i jego reprezentanci, jeden Wiceprzewodniczący Rady oraz maksymalnie po 2 przedstawicieli z każdego Klubu Radnych. W trakcie debaty radni reprezentujący dany Klub Radnych mogą się wymieniać. Pozostali uczestnicy debaty, nieobecni na sali (radni, reprezentanci Prezydenta) będą mieli możliwość zabrania głosu online. Ze względu na pandemię - COVID 19, uczestnicy debaty zachowają rygory sanitarne (maseczki, dystans). 

Mieszkańcy, którzy spełnią formalne warunki udziału w debacie będą mogli zabrać głos na sali. Przebieg debaty będzie transmitowany online na stronie wroclaw.pl.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • raport o stanie gminy za 2019 rok.
 • głosowanie korespondencyjne nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Wrocławia wotum zaufania
 • dyskusja i głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Wrocławia
 • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2019 rok
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2019 r.
 • zmiana uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2020 r.
 • zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • zmiana uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
  • ulicy Świętokrzyskiej
  • Karpnickiej, Głównej i Stabłowickiej
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Mazowieckiej i Wybrzeże Juliusza Słowackiego
 • zaliczenia ulicy Mieszczańskiej do kategorii dróg gminnych
 • wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Dolnośląskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w obrębie Południe
 • w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrocławiu
 • w sprawie przejęcia przez Miasto Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

Porządek sesji XXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXII (22.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

Tak, jak ostatnim razem projekty uchwał, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja. Do każdego projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje. Opiniowanie uchwał odbędzie się za pomocą poczty Lotus Notes. 

Wskazani imiennie pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia są do dyspozycji Radnych przed sesją i udzielają mailowo i telefonicznie odpowiedzi na pytania w sprawie ewentualnych wątpliwości dotyczących wniesionych projektów. Wyniki głosowania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przesłane przez Radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania.

W porządku obrad sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 • Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji przez Straż Miejską Wrocławia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017 – 2020”.
 • Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wirusa SARS-CoV-2).
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/560/20 RMW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wirusa SARS-CoV-2).
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24 we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54 i nadania statutu.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy alei na terenie Wrocławia (aleja Czesława Słani).

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXI (21.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Projekty uchwał, a także pozostałe materiały sesyjne, będą przekazywane radnym za pośrednictwem aplikacji e-sesja, czyli tak, jak dotychczas. Do każdego projektu będą dołączone dodatkowe wyjaśnienia i ewentualne prezentacje.

Przed i w trakcie sesji do dyspozycji radnych będą pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy mailowo i telefonicznie będą udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania, za ich pośrednictwem będą mogli także przesyłać swoje wypowiedzi w debacie nad projektami znajdującymi się w porządku obrad i oddawać głosy nad projektami uchwał.

Przesłane przez radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania, które będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Sprawozdanie z pracy MOPS za 2019 r. 
 • Projekty uchwał dotyczące Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymy wywołanymi przez pandemię koronawirusa.
 • Miejscowe plany zagospodarowania.
 • Rezolucja w sprawie uhonorowania ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
 • Apel w sprawie przesunięcia wyborów prezydenckich

XX (20.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław za 2019 rok
 • wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Miasto
 • współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną Miasta Cheongju
 • utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania statutu 
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 • rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku

XIX (19.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr LXII/1446/18 w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

 Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVIII (18.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Profesorów Lwowskich
 • ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego przy placu Jana Pawła II
 • zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 147 przy ul. Wojciecha Gersona 39
 • ustanowienia konkursu na najlepszy samorząd uczniowski szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych - a w przyszłości również ponadgimnazjalnych
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 i 2020 rok
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • przy ulicy Wołowskiej
  • w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej
  • w rejonie alei Aleksandra Brücknera
  • w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Tybetańskiej
  • w rejonie ul. Tatarakowej
  • w rejonie ulicy Parkowej i Adama Mickiewicza
  • w rejonie ulic Ostrowskiego i Klecińskiej
  • w rejonie ulic Przebiśniegowej, Kwiatowej i Złocieniowej oraz linii kolejowej
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego umożliwiającej nieodpłatne parkowanie przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy ulicy, rondu lub skwerowi we Wrocławiu imienia Aleksandry Natalli-Świat, Władysława Stasiaka i Jerzego Szmajdzińskiego
 • głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:
  • Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  • Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław
  • Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/415/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
  • Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

 Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVII (17.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • wydatków budżetu miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 • budżetu miasta na 2020 rok
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 i 2020 rok
 • upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych miasta Wrocławia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie, w roku szkolnym 2019/202
 • nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych „Światowid" we Wrocławiu
 • połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu
 • ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych
 • przekazania gminie Długołęka realizacji zadania własnego gminy Wrocław w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej
 • udzielenia dotacji celowej gminie Długołęka na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej
 • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta
 • powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
 • powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 • wygaśnięcia mandatu radnego: Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., Rady Osiedla Leśnica, Rady Osiedla Stare Miasto
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej

Porządek obrad XVII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVI (16.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego i Bernarda Belotta Canaletta.

XV (15.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad

XIV (14.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • informacja przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2018 r.
 • informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r. pracowników UM Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy
 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
 • budżetu miasta na 2019 r.
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2019 i 2020 r.
 • zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantom z Republiki Kazachstanu i Uzbekistanu
 • projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.”
 • udzielenia przez gminę pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich
 • upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej,
 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Elizy Orzeszkowej, Stefana Jaracza i Nowowiejskiej; Wilanowskiej; alei Jana Kochanowskiego i ulicy Fryderyka Chopina; zachodniego odcinka ulicy Tęczowej; Augustyna Kośnego i Jarnołtowskiej; Robotniczej i Góralskiej
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: zespołu urbanistycznego Krzyki - Południe w obrębie Partynic; Maślic Małych; północno – zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska; dla terenu ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, Sztabową, Bernarda Pretficza i placem Powstańców Śląskich; w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mostu Warszawskiego i al. Marcina Kromera; w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej; Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego; Niedźwiedziej i Starogranicznej; Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina;
 • odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego i Bernarda Belotta Canaletta
 • nadania nazwy nowym ulicom:
  • Łabędzie, Kowale
  • Tajwańska, Brochów
  • Adama Kopycińskiego, Wojszyce
  • Stanisława Drabika, Wojszyce
  • Edytorska, Osobowice
  • Jana Kuglina, Osobowice
  • Hiacyntowa, Pawłowice
  • Kaparowa, Lipa Piotrowska
  • Ameriga Vespucciego, Swojszyce
  • Kurlandzka, Zgorzelisko
  • Lubomierska, Stabłowice
  • Otrębowa, Pracze Odrzańskie
  • Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego, w ciągu ulicy Granicznej w obrębie Żernik

Czytaj więcej: Konsulat Honorowy Gruzji oficjalnie rozpoczyna działalność

 • zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu
 • projekt stanowiska w sprawie alarmu klimatycznego
 • wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do sądu okręgowego i sądów rejonowych we Wrocławiu

Porządek obrad XIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XIII (13.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu na obszarze powiatu wrocławskiego za rok 2018
 • zmiany budżetu 2019 r.
 • zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • zmiana uchwały w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 • projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła
 • zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu
 • zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Federacji Rosyjskiej
 • zmiany Statutu Straży Miejskiej Wrocławia
 • utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49a w centrum kształcenia zawodowego
 • przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 23b w pięcioletnie liceum sztuk plastycznych
 • utworzenia Przedszkola nr 26 we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1 i nadania statutu
 • obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
 • regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
 • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez miasto
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic – Biskupiej; Kosmonautów i Grabowej; Stefana Jaracza i Mostu Warszawskiego; Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej i Topolowej; Krzemienieckiej i Stryjskiej; Muchoborskiej i Austriackiej
 • nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia
 • zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia
 • w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży kilku lokali mieszkalnych
 • projekt uchwały w sprawie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030”
 • projekt apelu w sprawie przeciwdziałania postępującemu kryzysowi klimatycznemu
 • ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia

Porządek obrad XIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XII (12.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

• zmiany budżetu miasta na 2019 r.,
• przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta,
• określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
• utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu,
• wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r., 
• ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
• wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
• współpracy gminy ze społecznością lokalną miasta Batumi,

 
• ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Wrocławia,
• ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia,
• wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57,
• likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57,
• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
• ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę,
• pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu,
• zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych,
• ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
 • Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego, 
 • dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie ulicy gen. Romualda Traugutta,
 • Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej,
 • obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej,
 • Szczecińskiej,
 • Robotniczej i Góralskiej,
 • Piołunowej i Jana Karola Chodkiewicza oraz rzeki Bystrzycy,
 • Sudeckiej i Sztabowej,
 • Powstańców Śląskich i Sztabowej,
• nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia: 
 • ulicy Targowa, Klecina, w sąsiedztwie ulic Giełdowej i Kupieckiej,
 • Wichrowa. Krzyki, znajduje się w pobliżu ulic Zefirowej, Burzowej i Południowej,
 • Białkowska, Marszowicka, w pobliżu ulic: Małomickiej, Dłużyckiej,
 • Grębocickiej i Pisarzowickiej,
 • Hodowicka, Stabłowice, znajduje się w pobliżu ulic Góreckiej, Jędrzejowskiej i Uciechowskiej,
 • Antoniego Słonimskiego, Kleczków,
• nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia:
 • Karol Cyryl Modzelewski, w ciągu ulicy Królewieckiej w obrębie Pilczyce. W 2016 r. Rada Miejska Wrocławia za zaangażowanie w walkę o wolność i prawa człowieka przyznała mu tytuł "Civitate Wratislaviensi Donatus" – Honorowego Obywatela Wrocławia, 

• zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu
• ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2020 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2020”,
• w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia”,
 
 
• w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”
• zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
 
czytaj także: Złap deszcz
 
• opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt,
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego na osiedlach: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Lipa Piotrowska, 
• ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia,
• rozpatrzenia petycji i skarg, 
• głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu, 
 • ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de mini mis,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

Porządek obrad XII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

X (10.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • raport o stanie miasta Wrocławia za 2018 r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2018 r.
 • absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 • dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
 • przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
 • utworzenia Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117 i nadania statutu
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 r.
 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników
 • dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu stanowiska w sprawie wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących, które pozwolą na większy poziom odzysku i recyklingu opakowań plastikowych

Porządek obrad X  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

IX (9.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z realizacji programu współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018
 • ocena zasobów pomocy społecznej w gminie
 • budżetu miasta na 2019 r.
 • wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • zapewnienie warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu
 • utworzenia Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 oraz Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5
 • odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych
 • nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej
 • zamiaru wzniesienia pomnika w formie popiersia Tadeusza Mazowieckiego we Wrocławiu
 • ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
 • obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Wrocław
 • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez miasto
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicach: Trzebnickiej, Braniborskiej, Oporowskiej, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Murarskiej, Piastowskiej,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie:
  • alei Tadeusza Boya-Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana
  • ul. Piotra Czajkowskiego, Stanisława Przybyszewskiego i alei Jana Kasprowicza
  • pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka
  • ul. Kazimierza Witalisa Szarskiego
  • ul. Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa
  • ul. Kamieńskiego i Mieczysława Romanowskiego, Szybowcowej, Na Ostatnim Groszu, Płk. Bolesława Orlińskiego i Eugeniusza Horbaczewskieg
 • nadania nazwy skwerowi Pawła Adamowicza, położonemu wzdłuż ulicy Pomorskiej
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu: radnej Rady Osiedla Tarnogaj oraz 2 radnych Rady Osiedla Karłowice – Różanka
 • ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia
 • rozpatrzenia wniosku w sprawie zapewnienia bezpłatnej opieki weterynaryjnej zwierzętom adoptowanym ze schroniska

VIII (8.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji przewodniczącego rady i prezydenta miasta. Następnie radni wysłuchają sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez:

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 r.
 • Straż Miejską Wrocławia w 2018 r.
 • Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2018 r.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Wrocławia w 2018 roku
 • działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2018
 • bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Wrocławia w 2018 roku
 • informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Wrocławia za rok 2018 na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska
 • sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
 • sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2018 rok
 • sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018
 • sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2018 – 2020

Radni będą dyskutować i głosować nad projektami uchwał w sprawach:

 • formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocławia do osiedlenia się we Wrocławiu
 • opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej odcinków drogi krajowej nr 98
 • stwierdzenia przekształceń dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące oraz przekształceń dotychczasowych czteroletnich techników w  pięcioletnie technika
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • rozwiązania spółki Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”
 • maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Czytaj także: Rozszerzenie strefy płatnego parkowania - jest projekt uchwały

Czytaj także: Nowe parkomaty od 8 kwietnia. Płatność BLIKiem i kartą zbliżeniową

 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Fabrycznej we Wrocławiu
 • nadania nazwy nowej ulicy:
  • ul. Domanowicka – Polanowice
  • ul. Kurkumowa – Widawa
 • nadania nazwy rondu:
  • Żołnierzy Łącznościowców – w ciągu alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Leśnicy
  • Jana Olszewskiego – na skrzyżowaniu ul. Królewieckiej i al. Śląska w Pilczycach
 • nazw parków i terenów leśnych:
  • parkowi znajdującemu się w rejonie ulicy Ziemniaczanej nadaje się nazwę Bieńkowicki
  • parkowi znajdującemu się w rejonie ulicy Koreańskiej nadaje się nazwę Na Skraju
 • nadania nazwy skwerowi Brata Rogera z Taizé – wzdłuż ulicy św. Jadwigi w obrębie Plac Grunwaldzki
 • wskazania członków Wrocławskiej Rady Seniorów
 • rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
 • rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany systemu wsparcia Gminy Wrocław dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
 • wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołbin
 • przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’
 • przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’

Porządek obrad VIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

VII (7.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym 

Wniosek grupy radnych dotyczy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie  zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr I przy ul. ks. Marcina Lutra 6

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

VI (6.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji przewodniczącego rady i prezydenta miasta. Następnie radni wysłuchają sprawozdania z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawiciela do składu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich
 • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków we Wrocławiu
 • zmiany chwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy

Czytaj więcej: Jest program restrukturyzacji długów czynszowych

 • odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Biskupin", na rzecz gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka
 • zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach
 • regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto
 • zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57
 • przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78
 • utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23 we Wrocławiu przy ul. Przedwiośnie 47 i nadania statutu
 • w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
 • powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław”
 • określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury
 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu o nazwie „Wsparcie na starcie”, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania

Czytaj więcej: Wyprawka Wrocławska i Wsparcie na Starcie od tego roku we Wrocławiu

 • ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

Czytaj więcej: Jeden bilet na wszystkie linie i obniżka cen biletów okresowych

 • ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
 • ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław w 2019 r.
 • utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji
 • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej, Icchaka Lejba Pereca, Żelaznej i Jemiołowej
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Św. Pawła i placu Strzegomskiego
 • ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia
 • rozpatrzenia petycji w sprawie nazwania jednej z ulic Wrocławia imieniem Pawła Adamowicza

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

V (5.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji prezydenta Wrocławia na temat:

 • zestawienie liczby decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • budżetu miasta na 2019 rok
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis
 • przystąpienia Wrocławia do Związku Miast Polskich
 • zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław
 • korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu
 • zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr IV
 • zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr VII
 • utworzenia Przedszkola nr 17 we Wrocławiu przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 43 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 55 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 56 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 44 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona przy ul. Borowskiej 101
 • zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6

Czytaj więcej: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy nr 1 będzie działał

 • udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego
 • wzniesienia pomnika Niepodległości we Wrocławiu

Czytaj więcej: Wyniki konkursu na projekt pomnika Niepodległości

 • nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny / Kwidzyńskiej, Kowalskiej i Mydlanej / pl. Wolności i Zamkowej / Kminkowej i Fryzjerskiej
 • nadania nazwy nowym ulicom na terenie Wrocławia: ul. Rudolfa Modrzejewskiego, Brochów / aleja Prezydenta Gabriela Narutowicza, Muchobór Wielki / ul. Zamłynie, Świniary / ul. Chrząstawska, Wojnów / ul. Dukielska, Leśnica
 • nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia – w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej będzie nosił imię Lesława Węgrzynowskiego
 • zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej Wrocławia

IV (4.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne
 • zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu
 • wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r.
 • ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
 • „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2019”
 • zadań miasta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
 • likwidacji rodzinnych domów dziecka – nr 8, nr 11, nr 10, 19
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019 – 2020”
 • powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej

 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

III (3.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 r.
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • budżetu Miasta na 2019 rok –II czytanie

Czytaj więcej: Projekt budżetu 2019 z autopoprawkami prezydenta i radnych

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – II czytanie
 • udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu

II (2.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • wybór radnych do stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia
 • zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych RM
 • upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do przewodniczącego RM czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
 • zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych
 • budżetu miasta na 2019 rok

czytaj więcej – Projekt budżetu Wrocławia 2019

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej Wrocławia

I (1.) sesja Rady Miejskiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. nowi radni VIII kadencji oraz nowy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy relację oraz film z inauguracji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-2023.

Sesje Rady Miejskiej. Kadencja VII (2014-2018)Zgłoś uwagę