W czwartek kolejna korespondencyjna sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W czwartek – 30 kwietnia – o godzinie 8.00 rozpocznie się XXII sesja Rady Miejskiej Wrocławia. W związku z wprowadzonym stanem epidemii, radni będą obradować w trybie zdalnym – korespondencyjnie. 


XXIII (23.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Najbliższa, XXIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia rozpocznie się w środę (27 maja) 2020 r. o godz. 9:00.

W związku ze stanem epidemii, Rada obradować będzie tak jak dotychczas w trybie zdalnym - korespondencyjnie.

Sesja rozpocznie się od debaty nad Raportem o stanie gminy, która odbędzie się w sali sesyjnej. Na sali obrad będą obecni Przewodniczący Rady, Prezydent i jego reprezentanci, jeden Wiceprzewodniczący Rady oraz maksymalnie po 2 przedstawicieli z każdego Klubu Radnych. W trakcie debaty radni reprezentujący dany Klub Radnych mogą się wymieniać.

Pozostali uczestnicy debaty, nieobecni na sali (radni, reprezentanci Prezydenta) będą mieli możliwość zabrania głosu online. Ze względu na pandemię - COVID 19, uczestnicy debaty zachowają rygory sanitarne (maseczki, dystans).

Mieszkańcy, którzy spełnią formalne warunki udziału w debacie będą mogli zabrać głos na sali.

Przebieg debaty będzie transmitowany online na stronie wroclaw.pl. Dziennikarzom zainteresowanym przeprowadzeniem wywiadu, będzie udostępniony pok. 309 z dostępem do transmisji debaty (Sukiennice 9 - 3 piętro).

Projekty uchwał, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja. Do każdego projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualne prezentacje.

Wskazani imiennie pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia są do dyspozycji Radnych przed sesją i udzielają mailowo i telefonicznie odpowiedzi na pytania w sprawie ewentualnych wątpliwości dotyczących wniesionych projektów.

Opiniowanie projektów uchwał przez Komisje Stałe odbędzie się zdalnie. Obsługę zapewnią wyznaczeni pracownicy Biura Rady Miejskiej Wrocławia w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji. Dokumentacja posiedzeń komisji (opinie) dostępna będzie w aplikacji e-sesja dla wszystkich Radnych. Podpisane wnioski o poprawki w projektach uchwał można dostarczyć drogą elektroniczną do dnia poprzedzającego sesję.

W trakcie sesji w wyznaczonym dniu i godzinach Radni będą mogli: kontaktować się telefonicznie lub mailowo ze wskazanymi pracownikami Urzędu, zadawać im pytania w sprawie projektów i uzyskiwać odpowiedzi, przesyłać swoje wypowiedzi w debacie nad projektami będącymi przedmiotem obrad, oddawać głosy nad projektami uchwał.

Karta do głosowania zawierająca listę projektów uchwał wraz z ewentualnymi poprawkami i autopoprawkami zostanie wysłana do Radnych na skrzynki poczty elektronicznej oraz umieszczona w programie e-sesja najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

Ważne będą tylko te karty które będą oznaczone imieniem i nazwiskiem, opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane ze służbowego e-maila bądź na podany numer telefonu w wyznaczonych godzinach sesji.

Głosowanie korespondencyjne odbędzie się w kilku turach i rozpocznie się po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy. Wyniki głosowania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przesłane przez Radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania.

W porządku obrad sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Raport o stanie gminy za 2019 rok
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2019 rok - druk nr 661/20
 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok - druk nr 677/20
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 678/20
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/1246/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław - druk nr 664/20
Porządek sesji XXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXII (22.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

Tak, jak ostatnim razem projekty uchwał, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja. Do każdego projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje. Opiniowanie uchwał odbędzie się za pomocą poczty Lotus Notes. 

Wskazani imiennie pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia są do dyspozycji Radnych przed sesją i udzielają mailowo i telefonicznie odpowiedzi na pytania w sprawie ewentualnych wątpliwości dotyczących wniesionych projektów. Wyniki głosowania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przesłane przez Radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania.

W porządku obrad sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 • Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji przez Straż Miejską Wrocławia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017 – 2020”.
 • Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wirusa SARS-CoV-2).
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/560/20 RMW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 (wirusa SARS-CoV-2).
 • Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 24 we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54 i nadania statutu.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy alei na terenie Wrocławia (aleja Czesława Słani).

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXI (21.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Projekty uchwał, a także pozostałe materiały sesyjne, będą przekazywane radnym za pośrednictwem aplikacji e-sesja, czyli tak, jak dotychczas. Do każdego projektu będą dołączone dodatkowe wyjaśnienia i ewentualne prezentacje.

Przed i w trakcie sesji do dyspozycji radnych będą pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy mailowo i telefonicznie będą udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania, za ich pośrednictwem będą mogli także przesyłać swoje wypowiedzi w debacie nad projektami znajdującymi się w porządku obrad i oddawać głosy nad projektami uchwał.

Przesłane przez radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania, które będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • Sprawozdanie z pracy MOPS za 2019 r. 
 • Projekty uchwał dotyczące Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymy wywołanymi przez pandemię koronawirusa.
 • Miejscowe plany zagospodarowania.
 • Rezolucja w sprawie uhonorowania ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
 • Apel w sprawie przesunięcia wyborów prezydenckich

XX (20.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław za 2019 rok
 • wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Miasto
 • współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną Miasta Cheongju
 • utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania statutu 
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia 
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 • rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku

XIX (19.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/174/11 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr LXII/1446/18 w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

 Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVIII (18.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • rezolucji w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Profesorów Lwowskich
 • ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego przy placu Jana Pawła II
 • zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 147 przy ul. Wojciecha Gersona 39
 • ustanowienia konkursu na najlepszy samorząd uczniowski szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych - a w przyszłości również ponadgimnazjalnych
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 i 2020 rok
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • przy ulicy Wołowskiej
  • w rejonie ulic Borowskiej i Kamiennej
  • w rejonie alei Aleksandra Brücknera
  • w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Tybetańskiej
  • w rejonie ul. Tatarakowej
  • w rejonie ulicy Parkowej i Adama Mickiewicza
  • w rejonie ulic Ostrowskiego i Klecińskiej
  • w rejonie ulic Przebiśniegowej, Kwiatowej i Złocieniowej oraz linii kolejowej
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego umożliwiającej nieodpłatne parkowanie przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy ulicy, rondu lub skwerowi we Wrocławiu imienia Aleksandry Natalli-Świat, Władysława Stasiaka i Jerzego Szmajdzińskiego
 • głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:
  • Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
  • Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław
  • Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/415/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
  • Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

 Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVII (17.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 • wydatków budżetu miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 • budżetu miasta na 2020 rok
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 i 2020 rok
 • upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych miasta Wrocławia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie, w roku szkolnym 2019/202
 • nadania statutu Ośrodkowi Działań Twórczych „Światowid" we Wrocławiu
 • połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu
 • ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych
 • przekazania gminie Długołęka realizacji zadania własnego gminy Wrocław w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej
 • udzielenia dotacji celowej gminie Długołęka na realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gostyńskiej
 • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta
 • powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
 • powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 • wygaśnięcia mandatu radnego: Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., Rady Osiedla Leśnica, Rady Osiedla Stare Miasto
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Trasy Targowej i ulicy Granicznej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Niedźwiedziej i Starogranicznej

Porządek obrad XVII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVI (16.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego i Bernarda Belotta Canaletta.

XV (15.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad

XIV (14.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • informacja przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2018 r.
 • informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r. pracowników UM Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy
 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
 • budżetu miasta na 2019 r.
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2019 i 2020 r.
 • zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantom z Republiki Kazachstanu i Uzbekistanu
 • projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.”
 • udzielenia przez gminę pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich
 • upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej,
 • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Elizy Orzeszkowej, Stefana Jaracza i Nowowiejskiej; Wilanowskiej; alei Jana Kochanowskiego i ulicy Fryderyka Chopina; zachodniego odcinka ulicy Tęczowej; Augustyna Kośnego i Jarnołtowskiej; Robotniczej i Góralskiej
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: zespołu urbanistycznego Krzyki - Południe w obrębie Partynic; Maślic Małych; północno – zachodniej części obszaru Kępa Mieszczańska; dla terenu ograniczonego ulicami: Powstańców Śląskich, Sztabową, Bernarda Pretficza i placem Powstańców Śląskich; w rejonie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mostu Warszawskiego i al. Marcina Kromera; w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Mosiężnej; Mikołaja Kopernika, Edwarda Dembowskiego, Tramwajowej i Zygmunta Wróblewskiego; Niedźwiedziej i Starogranicznej; Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina;
 • odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego i Bernarda Belotta Canaletta
 • nadania nazwy nowym ulicom:
  • Łabędzie, Kowale
  • Tajwańska, Brochów
  • Adama Kopycińskiego, Wojszyce
  • Stanisława Drabika, Wojszyce
  • Edytorska, Osobowice
  • Jana Kuglina, Osobowice
  • Hiacyntowa, Pawłowice
  • Kaparowa, Lipa Piotrowska
  • Ameriga Vespucciego, Swojszyce
  • Kurlandzka, Zgorzelisko
  • Lubomierska, Stabłowice
  • Otrębowa, Pracze Odrzańskie
  • Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego, w ciągu ulicy Granicznej w obrębie Żernik

Czytaj więcej: Konsulat Honorowy Gruzji oficjalnie rozpoczyna działalność

 • zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu
 • projekt stanowiska w sprawie alarmu klimatycznego
 • wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do sądu okręgowego i sądów rejonowych we Wrocławiu

Porządek obrad XIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XIII (13.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu na obszarze powiatu wrocławskiego za rok 2018
 • zmiany budżetu 2019 r.
 • zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • zmiana uchwały w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 • projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego lub pompy ciepła
 • zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantce i jej rodzinie z Republiki Kazachstanu
 • zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Federacji Rosyjskiej
 • zmiany Statutu Straży Miejskiej Wrocławia
 • utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 49a w centrum kształcenia zawodowego
 • przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 23b w pięcioletnie liceum sztuk plastycznych
 • utworzenia Przedszkola nr 26 we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1 i nadania statutu
 • obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
 • regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
 • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez miasto
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic – Biskupiej; Kosmonautów i Grabowej; Stefana Jaracza i Mostu Warszawskiego; Ignacego Mościckiego, Wiaduktowej i Topolowej; Krzemienieckiej i Stryjskiej; Muchoborskiej i Austriackiej
 • nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia
 • zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia
 • w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży kilku lokali mieszkalnych
 • projekt uchwały w sprawie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030”
 • projekt apelu w sprawie przeciwdziałania postępującemu kryzysowi klimatycznemu
 • ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia

Porządek obrad XIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XII (12.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

• zmiany budżetu miasta na 2019 r.,
• przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta,
• określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
• utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu,
• wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r., 
• ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
• wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
• współpracy gminy ze społecznością lokalną miasta Batumi,

 
• ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Wrocławia,
• ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia,
• wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57,
• likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57,
• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
• ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę,
• pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu,
• zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych,
• ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
 • Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego, 
 • dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie ulicy gen. Romualda Traugutta,
 • Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej,
 • obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej,
 • Szczecińskiej,
 • Robotniczej i Góralskiej,
 • Piołunowej i Jana Karola Chodkiewicza oraz rzeki Bystrzycy,
 • Sudeckiej i Sztabowej,
 • Powstańców Śląskich i Sztabowej,
• nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia: 
 • ulicy Targowa, Klecina, w sąsiedztwie ulic Giełdowej i Kupieckiej,
 • Wichrowa. Krzyki, znajduje się w pobliżu ulic Zefirowej, Burzowej i Południowej,
 • Białkowska, Marszowicka, w pobliżu ulic: Małomickiej, Dłużyckiej,
 • Grębocickiej i Pisarzowickiej,
 • Hodowicka, Stabłowice, znajduje się w pobliżu ulic Góreckiej, Jędrzejowskiej i Uciechowskiej,
 • Antoniego Słonimskiego, Kleczków,
• nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia:
 • Karol Cyryl Modzelewski, w ciągu ulicy Królewieckiej w obrębie Pilczyce. W 2016 r. Rada Miejska Wrocławia za zaangażowanie w walkę o wolność i prawa człowieka przyznała mu tytuł "Civitate Wratislaviensi Donatus" – Honorowego Obywatela Wrocławia, 

• zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu
• ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2020 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2020”,
• w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia”,
 
 
• w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”
• zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
 
czytaj także: Złap deszcz
 
• opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt,
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego na osiedlach: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Lipa Piotrowska, 
• ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia,
• rozpatrzenia petycji i skarg, 
• głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu, 
 • ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de mini mis,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

Porządek obrad XII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

X (10.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • raport o stanie miasta Wrocławia za 2018 r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2018 r.
 • absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 • dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
 • przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
 • utworzenia Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117 i nadania statutu
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 r.
 • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników
 • dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu stanowiska w sprawie wprowadzenia przepisów powszechnie obowiązujących, które pozwolą na większy poziom odzysku i recyklingu opakowań plastikowych

Porządek obrad X  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

IX (9.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z realizacji programu współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018
 • ocena zasobów pomocy społecznej w gminie
 • budżetu miasta na 2019 r.
 • wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • zapewnienie warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu
 • utworzenia Dziennego Domu Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 oraz Dziennego Domu Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5
 • odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych
 • nadania statutu Zarządowi Zieleni Miejskiej
 • zamiaru wzniesienia pomnika w formie popiersia Tadeusza Mazowieckiego we Wrocławiu
 • ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
 • ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
 • obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Wrocław
 • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez miasto
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicach: Trzebnickiej, Braniborskiej, Oporowskiej, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Murarskiej, Piastowskiej,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie:
  • alei Tadeusza Boya-Żeleńskiego i ulicy Władysława Orkana
  • ul. Piotra Czajkowskiego, Stanisława Przybyszewskiego i alei Jana Kasprowicza
  • pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka
  • ul. Kazimierza Witalisa Szarskiego
  • ul. Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa
  • ul. Kamieńskiego i Mieczysława Romanowskiego, Szybowcowej, Na Ostatnim Groszu, Płk. Bolesława Orlińskiego i Eugeniusza Horbaczewskieg
 • nadania nazwy skwerowi Pawła Adamowicza, położonemu wzdłuż ulicy Pomorskiej
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu: radnej Rady Osiedla Tarnogaj oraz 2 radnych Rady Osiedla Karłowice – Różanka
 • ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia
 • rozpatrzenia wniosku w sprawie zapewnienia bezpłatnej opieki weterynaryjnej zwierzętom adoptowanym ze schroniska

VIII (8.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji przewodniczącego rady i prezydenta miasta. Następnie radni wysłuchają sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez:

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 r.
 • Straż Miejską Wrocławia w 2018 r.
 • Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2018 r.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Wrocławia w 2018 roku
 • działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2018
 • bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Wrocławia w 2018 roku
 • informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Wrocławia za rok 2018 na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska
 • sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
 • sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2018 rok
 • sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018
 • sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2018 – 2020

Radni będą dyskutować i głosować nad projektami uchwał w sprawach:

 • formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocławia do osiedlenia się we Wrocławiu
 • opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej odcinków drogi krajowej nr 98
 • stwierdzenia przekształceń dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie licea ogólnokształcące oraz przekształceń dotychczasowych czteroletnich techników w  pięcioletnie technika
 • zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • rozwiązania spółki Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”
 • maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Czytaj także: Rozszerzenie strefy płatnego parkowania - jest projekt uchwały

Czytaj także: Nowe parkomaty od 8 kwietnia. Płatność BLIKiem i kartą zbliżeniową

 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Fabrycznej we Wrocławiu
 • nadania nazwy nowej ulicy:
  • ul. Domanowicka – Polanowice
  • ul. Kurkumowa – Widawa
 • nadania nazwy rondu:
  • Żołnierzy Łącznościowców – w ciągu alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Leśnicy
  • Jana Olszewskiego – na skrzyżowaniu ul. Królewieckiej i al. Śląska w Pilczycach
 • nazw parków i terenów leśnych:
  • parkowi znajdującemu się w rejonie ulicy Ziemniaczanej nadaje się nazwę Bieńkowicki
  • parkowi znajdującemu się w rejonie ulicy Koreańskiej nadaje się nazwę Na Skraju
 • nadania nazwy skwerowi Brata Rogera z Taizé – wzdłuż ulicy św. Jadwigi w obrębie Plac Grunwaldzki
 • wskazania członków Wrocławskiej Rady Seniorów
 • rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
 • rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany systemu wsparcia Gminy Wrocław dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
 • wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołbin
 • przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’
 • przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’

Porządek obrad VIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

VII (7.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym 

Wniosek grupy radnych dotyczy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie  zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr I przy ul. ks. Marcina Lutra 6

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

VI (6.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji przewodniczącego rady i prezydenta miasta. Następnie radni wysłuchają sprawozdania z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • wskazania przez Radę Miejską Wrocławia przedstawiciela do składu Rady Kuratorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich
 • uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków we Wrocławiu
 • zmiany chwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy

Czytaj więcej: Jest program restrukturyzacji długów czynszowych

 • odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Biskupin", na rzecz gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka
 • zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach
 • regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto
 • zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57
 • przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78
 • utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 23 we Wrocławiu przy ul. Przedwiośnie 47 i nadania statutu
 • w sprawie nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
 • powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 • ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej
 • „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław”
 • określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury
 • jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu o nazwie „Wsparcie na starcie”, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania

Czytaj więcej: Wyprawka Wrocławska i Wsparcie na Starcie od tego roku we Wrocławiu

 • ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

Czytaj więcej: Jeden bilet na wszystkie linie i obniżka cen biletów okresowych

 • ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym
 • ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wrocław w 2019 r.
 • utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji
 • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej, Icchaka Lejba Pereca, Żelaznej i Jemiołowej
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Św. Pawła i placu Strzegomskiego
 • ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Wrocławia
 • rozpatrzenia petycji w sprawie nazwania jednej z ulic Wrocławia imieniem Pawła Adamowicza

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

V (5.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji prezydenta Wrocławia na temat:

 • zestawienie liczby decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • budżetu miasta na 2019 rok
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis
 • przystąpienia Wrocławia do Związku Miast Polskich
 • zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław
 • korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu
 • zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr IV
 • zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr VII
 • utworzenia Przedszkola nr 17 we Wrocławiu przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 43 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 55 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 56 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 44 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona przy ul. Borowskiej 101
 • zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6

Czytaj więcej: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy nr 1 będzie działał

 • udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego
 • wzniesienia pomnika Niepodległości we Wrocławiu

Czytaj więcej: Wyniki konkursu na projekt pomnika Niepodległości

 • nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny / Kwidzyńskiej, Kowalskiej i Mydlanej / pl. Wolności i Zamkowej / Kminkowej i Fryzjerskiej
 • nadania nazwy nowym ulicom na terenie Wrocławia: ul. Rudolfa Modrzejewskiego, Brochów / aleja Prezydenta Gabriela Narutowicza, Muchobór Wielki / ul. Zamłynie, Świniary / ul. Chrząstawska, Wojnów / ul. Dukielska, Leśnica
 • nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia – w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej będzie nosił imię Lesława Węgrzynowskiego
 • zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej Wrocławia

IV (4.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne
 • zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu
 • wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r.
 • ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
 • „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2019”
 • zadań miasta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
 • likwidacji rodzinnych domów dziecka – nr 8, nr 11, nr 10, 19
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019 – 2020”
 • powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej

 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

III (3.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 r.
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • budżetu Miasta na 2019 rok –II czytanie

Czytaj więcej: Projekt budżetu 2019 z autopoprawkami prezydenta i radnych

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – II czytanie
 • udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu

II (2.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • wybór radnych do stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia
 • zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych RM
 • upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do przewodniczącego RM czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
 • zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych
 • budżetu miasta na 2019 rok

czytaj więcej – Projekt budżetu Wrocławia 2019

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej Wrocławia

I (1.) sesja Rady Miejskiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. nowi radni VIII kadencji oraz nowy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy relację oraz film z inauguracji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-2023.

Sesje Rady Miejskiej. Kadencja VII (2014-2018)Zgłoś uwagę