W czwartek sesja Rady Miejskiej Wrocławia [TRANSMISJA]

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr IV (4.), 17 stycznia 2018 r., godz. 11.00, Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego, Sukiennice 9 we Wrocławiu. 

 • Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w latach 2018-2023

  Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w latach 2018-2023.


IV (4.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne
 • zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu
 • wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r.
 • ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
 • „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2019”
 • zadań miasta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
 • likwidacji rodzinnych domów dziecka – nr 8, nr 11, nr 10, 19
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019 – 2020”
 • powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej

 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

III (3.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 r.
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • budżetu Miasta na 2019 rok –II czytanie

Czytaj więcej: Projekt budżetu 2019 z autopoprawkami prezydenta i radnych

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – II czytanie
 • udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu

II (2.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • wybór radnych do stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia
 • zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych RM
 • upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do przewodniczącego RM czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
 • zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych
 • budżetu miasta na 2019 rok

czytaj więcej – Projekt budżetu Wrocławia 2019

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej Wrocławia

I (1.) sesja Rady Miejskiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. nowi radni VIII kadencji oraz nowy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy relację oraz film z inauguracji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-2023.

Sesje Rady Miejskiej. Kadencja VII (2014-2018)

Zgłoś uwagę