W czwartek sesja Rady Miejskiej Wrocławia [TRANSMISJA]

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr V (5.), 21 lutego 2019 r., godz. 11.00, sala im. Ignacego Jana Paderewskiego, Sukiennice 9 we Wrocławiu. 

 • Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w latach 2018-2023

  Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w latach 2018-2023.


V (5.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji prezydenta Wrocławia na temat:

 • zestawienie liczby decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • budżetu miasta na 2019 rok
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis
 • przystąpienia Wrocławia do Związku Miast Polskich
 • zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław
 • korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu
 • zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr IV
 • zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr VII
 • utworzenia Przedszkola nr 17 we Wrocławiu przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 43 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 55 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 56 oraz zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101
 • stwierdzenia zaprzestania działalności przez Gimnazjum Specjalne nr 44 oraz zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona przy ul. Borowskiej 101
 • zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6

Czytaj więcej: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy nr 1 będzie działał

 • udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego
 • wzniesienia pomnika Niepodległości we Wrocławiu

Czytaj więcej: Wyniki konkursu na projekt pomnika Niepodległości

 • nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Mokronoskiej i Ibn Siny Awicenny / Kwidzyńskiej, Kowalskiej i Mydlanej / pl. Wolności i Zamkowej / Kminkowej i Fryzjerskiej
 • nadania nazwy nowym ulicom na terenie Wrocławia: ul. Rudolfa Modrzejewskiego, Brochów / aleja Prezydenta Gabriela Narutowicza, Muchobór Wielki / ul. Zamłynie, Świniary / ul. Chrząstawska, Wojnów / ul. Dukielska, Leśnica
 • nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia – w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej będzie nosił imię Lesława Węgrzynowskiego
 • zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej Wrocławia

IV (4.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne
 • zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 73 przy ul. Pawłowickiej 78 we Wrocławiu
 • wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r.
 • ustanowienia Odznaki Honorowej Wrocławia, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
 • „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2019”
 • zadań miasta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"
 • likwidacji rodzinnych domów dziecka – nr 8, nr 11, nr 10, 19
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2019 – 2020”
 • powołania doraźnej Komisji Nominacyjnej

 Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

III (3.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 r.
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • budżetu Miasta na 2019 rok –II czytanie

Czytaj więcej: Projekt budżetu 2019 z autopoprawkami prezydenta i radnych

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – II czytanie
 • udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
 • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołtaszyn
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu
 • rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej we Wrocławiu

II (2.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • wybór radnych do stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia
 • zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych RM
 • upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania w stosunku do przewodniczącego RM czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
 • zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych
 • budżetu miasta na 2019 rok

czytaj więcej – Projekt budżetu Wrocławia 2019

 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej Wrocławia

I (1.) sesja Rady Miejskiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. nowi radni VIII kadencji oraz nowy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy relację oraz film z inauguracji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-2023.

Sesje Rady Miejskiej. Kadencja VII (2014-2018)

Zgłoś uwagę