Sesja Rady Miejskiej Wrocławia - transmisja

Pięćdziesiąta druga Sesja Rady Miejskiej Wrocławia odbędzie się 15 marca 2018 roku, godz. 11:00, sala 200, Sukiennice 9.


LII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwał – budżetu miasta na 2018 r., prognozy finansowej miasta, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu,
 • podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2018 r.,
 • sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2015 – 2017 za 2017 r.,
 • sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2017 r.,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Paczkowskiej i Hubskiej, Kazimierza Wielkiego i Szewskiej, Św. Pawła i placu Strzegomskiego, Bystrzyckiej i Kwiskiej, Polnej,
 • nadanie skwerowi na Kuźnikach pomiędzy ul. Koszalińską a ul. Gołnowską imienia ks. Szczepana Zielińskiego,
 • nadania nazwy bulwarowi w obrębie Plac Grunwaldzkiego imienia św. Matki Teresy,
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 • roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
 • drugie czytanie – strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Strategia Wrocław 2030” czytaj więcej – tutaj
 • formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez gminę Wrocław do osiedlenia się we Wrocławiu
 • zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
 • „Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022"
 • „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020”
 • Wzniesienia we Wrocławiu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in. ulic: Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej, ronda ks. Jerzego Popiełuszki, Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego, Motylkowej i Świt , Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej, w rejonie dworca Wrocław Nadodrze, Rakietowej, Kosmonautów i Żernickiej
 • Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia: Cypryjska, Malezyjska – Brochów, Bogatyńska – Maślice, Węgliniecka – Maślice, Czernicka – Psie Pole, Kukurydziana – Pracze Odrzańskie, Pigwowa – Ołtaszyn, Wojciecha Młynarskiego –  skwerowi u zbiegu ulic marsz. Józefa Piłsudskiego i Świdnickiej w obrębie Stare Miasto, Bogusława Bobrańskiego – Gaj

Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

L sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
 • dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
 • kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 • ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej; Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko”; dla dawnego kina „Lwów”; w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe
 • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
 • uchwalenie strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „ Strategia Wrocław 2030”

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • projektu Budżetu Miasta na 2018 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Budżetu i Finansów, opinie klubów a także poszczególnych komisji RM
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych we Wrocławiu

XLVIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • Projektu Budżetu Miasta na 2018 rok
 • Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • Zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis
 • Zmieniającej uchwałę nr XXIII/496/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018”
 • Wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r.
 • Gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018 – 2020
 • „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2018”
 • Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier” na lata 2018-2022
 • Zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zmieniającej uchwałę nr XXV/905/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego” w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu
 • Zmieniającej uchwałę nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu
 • „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016- 2020 z perspektywą do roku 2025”
 • Nadania nazw nowym ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLVII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 • Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
 • Zmieniana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta.
 • Stwierdzenie przekształceń w szkołach podstawowych, muzycznych i policealnych.
 • Ustalenie cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
 • Przyjęcie wieloletniego programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022.
 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Klecińskiej, Muchoborskiej, Centralnej, Polnej, Chińskiej, Góralskiej, Bolesława Drobnera, Placu Grunwaldzkiego, Mokronoskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
 • Nadanie nazw nowym ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia –  Maślice: Wilkaska i Pasymska oraz Żerniki: Adolfa Radinga.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLVI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 r.,
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego miasta za 2017 i 2018 rok
 • zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
 • ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
 • zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych,
 • zmiana uchwały w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne,
 • zgoda na przystąpienie do realizacji i zawarcie przez prezydenta Wrocławia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ronda na ul. Granicznej – „Węzeł Lotnisko” polegającej na wykonaniu połączeń by-pass we Wrocławiu,
 • pozbawienie kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: alei Jana Kasprowicza oraz ulic Adama Asnyka i Marii Konopnickiej, a także ulic Zatorskieji Pedagogicznej, 9-go Maja, Edwarda Dembowskiego, Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza,
 • nadanie nazwy rondu Wrocławskich Olimpijczyków, na Zalesiu u zbiegu alei Ludomira Różyckiego i Ignacego Jana Paderewskiego
 • rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania w kwartale ulic Grunwaldzka, Minkowskiego, Roentgena oraz ulicy Gajowej.

XLIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia

XLIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym, 14 lipca 2017 roku, godz. 17:00. 

Porządek obrad

Czytaj też: Grzegorz Ślak nie kupił Śląska Wrocław

XLIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli Wrocławia przeprowadzonych 23 kwietnia 2017 r. i ponownych wyborów do Rady Osiedla Nadodrze przeprowadzonych 18 czerwca 2017 r.
 • zmiany w budżecie miasta na 2017 r.
 • zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • uchwała w sprawie „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018”
 • nadanie nazw nowym ulicom we Wrocławiu: na Księżu Wielkim, ulice: Cieszyńska, Turawska i Książęca oraz na Popowicach, odcinek ulicy Wejherowskiej: ks. Marcina Lutra
 • wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych
 • powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XLI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

  • sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok
  • wybór wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia – proponowana jest radna Dorota Galant
  • wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia – proponowany jest Mirosław Lach
  • drugie czytanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020
  • zmiana uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016: Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in.: placu Bzowego, Wzgórza Partyzantów, ulicy Fabrycznej, ulicy Fabrycznej, placu gen. Tadeusza Kościuszki i ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego
  • zmiany nazw ulic na terenie Wrocławia: „gen. Zygmunta Berlinga” na „Heleny Motykówny”, „Armii Ludowej” na „Danuty Siedzikówny”, „9 Maja” na „8 Maja”, „Ofiar Oświęcimskich” na „Pańska”
  • wyznaczenie przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenie wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XL sesja Rady Miejskiej Wrocławia

– zwołana w trybie nadzwyczajnym w sprawie klubu piłkarskiego WKS Śląsk Wrocław

Przejdź do strony BIP

XXXIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

   • ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Wrocław
   • dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: budżetu miasta na 2017 rok, wieloletniej prognozy finansowej miasta,
   • odwołanie wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia
   • wyrażenie zgodny na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości, położonej na terenie gminy.
   • udzielenie przez gminę pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich. Chodzi o linię kolejową nr 292 Wrocław – Jelcz Miłoszyce na odcinku Wrocław Główny/Wrocław Nadodrze – Wrocław Wojnów, tj. w granicach administracyjnych Wrocławia. Wysokość pomocy finansowej to 952 000 zł.
   • współpraca z gminami Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka w celu realizacji projektu pn. „Edukacja i partnerstwo bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”
   • współpraca z gminami Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie w celu realizacji projektu pn. „Akcja Integracja!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w którym Gmina Wrocław pełni rolę lidera.
   • współpraca z Województwem Dolnośląskim oraz Powiatami Bolesławieckim, Jeleniogórskim, Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim, Wołowskim, Wrocławskim w celu realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy Start”
   • współpraca z Województwem Dolnośląskim oraz powiatami Bolesławieckim, Dzierżoniowskim, Kamiennogórskim, Kłodzkim, Lubańskim, Oleśnickim, Polkowickim, Strzelińskim, Średzkim, Świdnickim, Wałbrzyskim, Wołowskim, Ząbkowickim, gminami Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Politechniką Wrocławską w celu realizacji projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk"
   • współpraca z gminami Długołęka i Kobierzyce w celu realizacji projektu pn. Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław
   • współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz gminami Czernica i Jelcz Laskowicew celu realizacji projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF
   • pierwsze czytanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017–2020”
   • nadanie nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia: Nowe Żerniki – Kazimierza Bieńkowskiego, Jarnołtów – Jana Klemensa Branickiego, Ratyń – Pejzażowa, Swojczyce Południe – Jamesa Cooka, Vasco da Gamy, Brochów – Syryjska i Libańska oraz nadanie nazwy rondu – Żołnierzy Radiotechników, w ciągu ulicy Granicznej. 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r. – będzie w czwartek, 27 kwietnia 2017 r., jednym z najważniejszy punktów w porządku obrad 38. sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie absolutorium oznacza, że prezydent wydał gminne pieniądze zgodnie z prawem i nie naruszył dyscypliny finansów publicznych.

Sprawozdanie prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2016 r.

W porządku obrad m.in:

   • Sprawozdanie z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2016 r.
   • Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia rok 2016.
   • Sprawozdanie z realizacji programu „Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013 - 2016” przez Straż Miejską Wrocławia w roku 2016.
   • Informacja o działalności Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2016 r.
   • Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2016.
   • Informacja oceny stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Wrocławskiego w 2016 r.
   • Informacja o stanie środowiska oraz o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu na obszarze miasta Wrocławia w 2016 r.
   • Przedstawienie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Wrocławia na lata 2017-2020.
   • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
   • Radni zdecydują o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Średzkiej, Władysława Skoczylasa i Rytowniczej oraz Racławickiej, Jastrzębiej i Wolbromskiej.

Pod koniec obrad przewidziano część zamkniętą sesji – bez transmisji z obrad, podczas której  radni zdecydują o przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’ oraz „Nagrody Wrocławia”.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXXVII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

   • Informacja o stanie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
   • Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016.
   • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2015 – 2017 za rok 2016.
   • Sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2016 rok.
   • Wystąpienie Gminy Wrocław ze spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów.
   • Współpraca Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Reykjavik.
   • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2017 roku.
   • Zamiar wzniesienia pomnika we Wrocławiu.
   • Ustalenie opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.
   • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Obornickiej, Gwieździstej i Tadeusza Zielińskiego, Hugona Kołłątaja i Tadeusza Rejtana, Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry oraz pl. Uniwersyteckiego.
   • Nadanie nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia.

 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXXVI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

   • Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
   • Udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
   • Przyjęcia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
   • Przystąpienie Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI – The International Council for Local Environmental Initiative”. 
   • Głosowanie nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko”, Eugeniusza Kwiatkowskiego
   • Zarządzenie wyborów do Rad Osiedli Wrocławia
   • Rozpatrzenie wniosków o wyznaczenie strefy płatnego parkowania

Porządek obrad

XXXV sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in. głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

   • Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2017-2021.
   • Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
   • Zadań Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   • Udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
   • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Stanisława Małachowskiego, w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe oraz w rejonie placu Grunwaldzkiego.
   • Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.
   • Dostosowania sieci szkół do zmiany ustroju szkolnego, tzn. wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Czytaj więcej – Likwidacja gimnazjów we Wrocławiu.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in.:

   • drugie czytanie projektu budżetu na 2017 r.
   • drugie czytanie wieloletniej prognozy finansowej miasta
   • określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
   • sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in.: ulic Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina, placu Dominikańskiego i Poczty Głównej, gen. Augusta Emila Fieldorfa oraz Drukarskiej i Sztabowej
   • nadanie nazw nowym ulicom na Jarnołtowie: Kłębowicka, Indonezyjska, Koralowa, Melisowa
   • drugie czytanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022”
   • drugie czytanie uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

XXXII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

   • Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2017 r.
   • Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.
   • Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości.
   • Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinom polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu i z Federacji Rosyjskiej.
   • Przyjęcie projektu pod nazwą „Szare na Zielone – zagospodarowanie terenów placówek oświatowych we Wrocławiu“.
   • Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2017.
   • Przyjęcie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022.

XXXI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

   • Zmieniana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta.
   • Program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
   • Ustalenie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
   • Przystąpienie Wrocławia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.
   • Zmieniana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
   • Przyjęcie Programu  Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020.
   • Nadanie nazw nowym ulicom oraz skwerowi we Wrocławiu.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

   • Projekt pod nazwą „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu“, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
   • Projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
   • Upoważnienia Prezydenta Wrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice – Park linearny wokół toru wyścigowego z przyrodniczą ścieżką edukacyjną”  w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
   • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.
   • Zasad i trybu udzielania stypendiów matematycznych dla studentów pierwszego roku wrocławskich uczelni wyższych.
   • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Składowej, Polnej, gen. Romualda Traugutta i Szybkiej oraz rzeki Oławy i Żabiej Ścieżki, ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej, ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
   • Ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich.
   • Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro, dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 - 2019”.

 Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad wakacyjnej sesji, radni będą pracować nad dwiema uchwałami dotyczącymi rozpatrzenia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu.

W porządku obrad m.in.

 • Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na stanowisko w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów do celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia
 • Zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia;Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

Zmiana miejsca obrad Rady Miejskiej związana jest z pożarem, do którego doszło pod koniec stycznia w Sukiennicach 9, w okolicach Sali Sesyjnej. Uszkodzeniu uległa m.in. infrastruktura techniczna, dlatego aktualnie sesje odbywają się na Nowym Targu. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej rusza o godz. 12.00.

Na sesji radni będą rozmawiać o m.in.:

   • ustaleniu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę,
   • programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
   • zasadach i warunkach udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów w szkołach,
   • ustalony będzie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
   • radni zajmą się zmianą uchwały w sprawie zasad płatnego parkowania,
   • w porządku obrad jest także dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie stosowania się władz miasta do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXV sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym 1 czerwca 2016 roku

Zabytki - ochrona i opieka: prezentacja Sesja Rady Miejskiej Wrocławia, 1 czerwca [PPTX]

W programie XXIV sesji m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

   • Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017
   • Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. w rejonie ulicy Mikołowskiej, Bolesława Drobnera, Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli
   • Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia

Porządek obrad

 

Zgłoś uwagę