Sesje Rady Miejskiej. Kadencja VII (2014-2018)

Sesje Rady Miejskiej w latach 2014-2018.


Kadencja VII (2014-2018)

LIV (64.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

 • Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia
 • Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 1655/18
 • Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry 
 • Rozpatrzenia skargi

LXIII (63.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • dyskusja i głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie nadania imienia sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia imienia Ignacego Jana Paderewskiego,

Czytaj więcej: Rada Miejska Wrocławia „pod opieką” mistrza Paderewskiego

 • informacja przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok,
 • informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018,
 • zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu repatriantom z m.in.: Rosji, Turkmenistanu, Mołdawii, Uzbekistanu, Kirgistanu, Kazachstanu,

Czytaj więcej: Nowe zasady dla repatriantów we Wrocławiu

 • zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
 • zaliczenia do kategorii dróg gminnych alei Architektów we Wrocławiu,
 • zmiana uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe,
 • nadania nazwy parkowi – znajdującemu się w rejonie ulicy Królewskiej, nadaje się nazwę Jedności,
 • "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024„,
 • „Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych”,
 • utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25,
 • ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych,
 • utworzenia Technikum nr 18 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 2-24 i nadania statutu,
 • utworzenia Technikum nr 19 we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 i nadania statutu,
 • utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104 we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117 i nadania statutu,
 • Wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Województwem Dolnośląskim, Gminą Długołęka, Gminą Wądroże Wielkie, Gminą Brzeg Dolny, Gminą Miękinia, Gminą Lądek Zdrój, Gminą Wiejską Oleśnica w celu realizacji projektu pod nazwą „Dolnośląskie Żłobki”
 • wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Gminą Czernica w celu realizacji projektu pn. „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”,
 • wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Gminą Miękinia w celu realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF”,
 • wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Gminą Czernica w celu realizacji projektu pod nazwą „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”,
 • wyrażenia woli współdziałania przez Gminę Wrocław i utworzenia partnerstwa z Województwem Dolnośląskim, Powiatem Głogowskim, Powiatem Górowskim,  Powiatem Jaworskim, Powiatem Lwóweckim,  Powiatem Oleśnickim, Powiatem Średzkim, Powiatem Ząbkowickim, Gminą Jelenia Góra, Gminą Legnica w celu realizacji projektu pod nazwą „ZINTEGROWANI”,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in. ulic:
  • Gromadzkiej, Szkolnej i Miodowej oraz alei Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego,
  • Granicznej i ronda Żołnierzy Radiotechników,
  • Muchoborskiej i Austriackiej,
  • Strzegomskiej i Gubińskiej,
  • Pasterskiej i Zawalnej,
  • Osobowickiej i linii kolejowej,
  • Wybrzeża Stanisława Wyspiańskiego,
  • Bolesława Biegasa,
  • Osobowickiej i mostu Milenijnego,
  • wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli,
  • Rakietowej oraz Żwirki i Wigury,
  • Rakietowej,
  • Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej,
  • gen. Romualda Traugutta i Szybkiej oraz rzeki Oławy i Żabiej Ścieżki,
  • Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej,
  • nadania nazw nowym ulicom i skwerom:
   • ul. Groszkowa, w obrębie Pawłowice
   • skwer Ewy Szumańskiej, wzdłuż alei Karkonoskiej w obrębie Partynice,
   • skwer Księżnej Anny Śląskiej, u zbiegu ulic Księcia Witolda i Zyndrama z Maszkowic w obrębie Plac Grunwaldzki,
   • skwer Bogusławy Jeżowskiej, Trzebiatowskiej, przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie w obrębie Plac Grunwaldzki
   • skwer Hanny Hirszfeldowej, wzdłuż ulicy Kazimierza Bartla w obrębie Zalesie

 Porządek obrad LXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LXII (62.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

Czytaj więcej: Wrocław zmniejsza zadłużenie. Miejskie finanse w dobrej kondycji

 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta,
 • uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Miasto Wrocław i Spółkę Wrocław 2012 Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Stadionu Miejskiego przy Al. Śląskiej 1 we Wrocławiu”,
 • udzielenia dotacji celowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego,
 • zmiana uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego,
 • Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
 • współpracy gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Oxford,
 • udzielenia przez gminę Wrocław pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich,
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych i gminnych we Wrocławiu,
 • zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu. Zmiany te obejmą trzynaście z piętnastu obecnie istniejących dróg wojewódzkich na terenie Wrocławia, w tym także trzy drogi wojewódzkie powiązane komunikacyjnie z obecną drogą krajową nr 98 przebiegającą ulicami Wrocławia,
 • regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
 • dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne,
 • utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 39 i nadania statutu,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
  • Jerzmanowskiej, Anny Jasińskiej oraz Heleny i Ludwika Adamczewskich,
  • Niedźwiedziej i Starogranicznej,
  • Popowickiej, Wejherowskiej i Niedźwiedziej
  • w rejonie zbiegu zachodniej pierzei Rynku i północnej pierzei placu Solnego,
  • Ratyńskiej i Wojska Polskiego oraz rzeki Bystrzycy,
  • pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego a bulwarem Xawerego Dunikowskiego,
  • w rejonie Placu Bzowego,
 • Nowe ulice, skwery i ronda:
  • ul. Ożarowska na Swojczycach,
  • ul. Armeńska na Brochowie,
  • ul. Barbary Hesse-Bukowskiej w obrębie Jagodno – Wojszyce,
  • ul. Lothara Herbsta na Sołtysowicach,
  • ul. Działoszyńska na Swojczycach,
  • skwer Wojciecha Korfantego w miejscu, gdzie stoi już jego pomnik, między ulicami Powstańców Śląskich, Orlą i Sępią w obrębie Borek,
  • skwer Roberta Badena-Powella, między ulicami Szarych Szeregów i Biwakową w obrębie Wojszyce,
  • rondo Nad Czarną Wodą, u zbiegu ulic Miłoszyckiej, Swojczyckiej i Chałupniczej w obrębie Swojczyce,
  • rondo Marii Zduniak, u zbiegu ulic Małopanewskiej i Bystrzyckiej w obrębie Gądowa-Popowic Płd.,
  • rondo Mirosławy Chamcówny, u zbiegu ulic Mińskiej, Stanisławowskiej i Rakietowej w obrębie Muchobór Wielki
  • rondo profesora Władysława Bartoszewskiego, u zbiegu ulic Pilczyckiej, Królewieckiej i Michała Drzymały w obrębie Maślice,
 • zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów, szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 • zmiany uchwały w sprawie nadania statutów osiedli,

Porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LXI (61.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • utworzenia na terenie Wrocławia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i w wyborach Prezydenta Wrocławia, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
 • zmiany uchwały w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LX (60.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • Ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych. 

Czytaj także: Nowe przepisy o sprzedaży alkoholu i jego spożywaniu w miejscach publicznych.

 • Maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia.
 • Zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia.
 • Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Porządek obrad LX sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LIX (59.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • Zmieniany uchwał w sprawach: budżetu miasta na 2018 r. i wieloletniej prognozy finansowej miasta.
 • Lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych.

Czytaj więcej: Radni zdecydują o przyszłości Lokalnego Programu Osłonowego.

 • „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.”

Czytaj także: II Wrocławski Kongres NGO: największe spotkanie w Polsce

 • Odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych we Wrocławiu.
 • Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2018-2030.

Czytaj więcej: Po konsultacjach strategii polityki społecznej 2030.

 • Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia.
 • Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Wrocław.
 • Dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne.
 • Uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego przy ul. Podwale 57.
 • Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40. Szkoła ma nosić imię „100-lecia Niepodległości Polski".
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie:

– linii kolejowej Wrocław Osobowice, ulicy Pełczyńskiej oraz AOW; ulic Ernesta Maya, Tadeusza Brzozy i alei Architektów; ulic Swobodnej, Komandorskiej, Powstańców Śląskich; ulic Wielkiej, Komandorskiej i Trwałej; ulicy Świętokrzyskiej; alei Aleksandra Brücknera; ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej; ulic Ceglanej, Miłoszyckiej i Byczyńskiej; ulicy Parkowej i Adama Mickiewicza.

 • Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia.

– w Leśnicy ma powstać ul. Borowikowa; w Żernikach ulica Jagienki; na Jagodnie ulice Krzysztofa Komedy i Edmunda Kajdasza; na Brochowie ulica Gruzińska.

 • Zmiany przebiegu ulic: Mieszczańskiej i Władysława Zarembowicza

Porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LVII (57.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • ustalenia kierunków działania dla prezydenta w roku budżetowym 2019 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2019”
 • nadania statutu Zarządowi Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

– Powstańców Śląskich i Sztabowej; Kazimierza Wielkiego i Zamkowej; Międzyleskiej i Gazowej; Lechitów i doliny Widawy; Ostrowskiego i Klecińskiej; Gwiaździstej i Tadeusza Zielińskiego oraz Tymiankowej i jej przedłużenia w kierunku północnym we Wrocławiu

 • przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia
 • uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 18 im. Bolesława Drobnera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 26
 • nadania statutów: Szkole Podstawowej nr 29 im. Konstytucji 3 Maja przy ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy al. Aleksandra Brücknera 12
 • założeń i kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej w latach 2018-2021
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice oraz zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji
 • skierowania do zaopiniowania przez rady osiedli projektów uchwał sprzedaży i spożywania alkoholu:

–  w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych

– w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

– w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia

Czytaj także: Nowe przepisy o sprzedaży alkoholu i jego spożywaniu w miejscach publicznych

 • zmieniany uchwały w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni
 • określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości
 • nadania nazwy skwerom:

– między ulicami Szybowcową a Lotniczą, przy siedzibie Rady Osiedla Gądów-Popowice Płd., w obrębie Gądowa Wielkiego we Wrocławiu, nadaje się nazwę Antoniego Chojcana

– między ulicami Drzewieckiego, Horbaczewskiego i Bulwarem Ikara w obrębie Gądowa Wielkiego we Wrocławiu, nadaje się nazwę Stulecia Lotnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LVI (56.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Wrocław
 • zmiany uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej
 • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego: dotacja dla Opery Wrocławskiej (700 tys. zł), rekonstrukcja ołtarza bpa Andreasa von Jerin ( 200 tys. zł)
 • przyjęcia "Gminnego programu wspierania osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014 - 2018"
 • regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto
 • zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia
 • zostanie przedstawiony pakiet przedszkolny wskazujący lokalizacje, w których na wniosek inwestorów, prezydent będzie wnosił o dopisanie funkcji edukacyjnej. Pozwoli to w kolejnych latach na uruchomienie nowych przedszkoli w rejonie:
 1. ul. Wołowskiej,
 2. ul. Bolesława Prusa i ul. gen. Józefa Bema
 3. w rejonie środkowego odcinka ul. Bierutowskiej
 4. ul. Ignacego Mościckiego i ul. Tybetańskiej
 5. ul. Ignacego Mościckiego i ul. Tybetańskiej
 6. ul. Krępickiej i ul. Mokrzańskie
 7. ul. Kamieńskiego i ul. Mieczysława Romanowskiego
 8. w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej
 9. w rejonie ulic Tarnogajskiej i Księdza Czesława Klimasa
 10. w rejonie ulic Robotniczej i Góralskiej

Czytaj także – Przedszkola publiczne będą budowane na gruntach miejskich

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LV (55.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za 2017 rok
 • sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia za rok 2017
 • informacja o działalności prokuratur rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2017 r.
 • sprawozdanie ze stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Wrocławia za 2017 r.
 • sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2017
 • informacja oceny stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Miasta Wrocławia w 2017 r.
 • informacja o stanie środowiska oraz o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu na obszarze miasta Wrocławia w 2017 r.
 • zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • zmiana uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków
 • uchwała w sprawie rozszerzenia definicji Rodziny Wielodzietnej „dwa plus trzy i jeszcze więcej” poprzez dodanie zapisu, iż z programu mogą korzystać rodziny rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Wrocławia
 • zmiana uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę
 • ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie gminy w 2018 r.
 • sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
 • sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
 1. Karpnickiej, Głównej i Stabłowickiej
 2. Kwidzyńskiej i stoczni rzecznej Zacisze
 3. Gdańskiej, Odona Bujwida i Czerwonego Krzyża
 4. Kardamonowej, Rumiankowej i Macieja Przybyły oraz Osinieckiej
 • nadania nazwy nowej ulicy – Zbigniewa Brzezińskiego, na Jerzmanowie: między rondem przy ulicy Granicznej przy Porcie Lotniczym Wrocław a al. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
 • nadania nazw rondom: 4 Czerwca 1989 r., w ciągu ulicy Granicznej w obrębie Jerzmanowa, gen. Marka Bezruczki, u zbiegu ulic gen. Augusta Emila Fieldorfa i Wojanowskiej w obrębie Stabłowic
 • zmiany nazwy ulicy – zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Ofiar Oświęcimskich na odcinku od ulicy Eugeniusza Gepperta do ulicy Świdnickiej na nazwę Pańska oraz na odcinku od ulicy Szewskiej do ulicy Kazimierza Wielkiego na nazwę Płóciennicza
 • nadanie nazwy skwerowi Ireny Sendlerowej, między ulicami Marii Curie-Skłodowskiej, Ignacego Łukasiewicza i Mariana Smoluchowskiego w obrębie placu Grunwaldzkiego

Pod koniec obrad przewidziano część zamkniętą sesji – bez transmisji z obrad, podczas której przyjęte zostaną uchwały w sprawie przyznania tytułów „Civitate Wratislaviensi Donatus” i Nagrody Wrocławia.

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LIV (54.) nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Wrocławia złożyli radni PiS. Proponowany porządek obrad:

 • Informacje prezydenta miasta w sprawie petycji popartej podpisami mieszkańców oraz uchwałami Rad Osiedli: Przedmieście Oławskie, Nadodrze (dot. walki z handlarzami dopalaczami).
 • Informacje dot. przeciwdziałaniu handlu dopalaczami: komendant Komendy Miejskiej Policji, komendant Straży Miejskiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, dyrektor Izby Administracyjno-Skarbowej. dyrektor Izby Celnej, dyrektor Delegatury NIK.
 • Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem projektu apelu do prezydenta Wrocławia o podjęciu przeciwdziałania handlu dopalaczami na terenie miasta w lokalach użytkowych oraz budynkach mieszkalnych będących w zasobach gminnych.

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LIII (53.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • absolutorium dla prezydenta Wrocławia,
 • sprawozdanie prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2017 roku,
 • ustalenie cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwał – budżetu miasta na 2018 r., prognozy finansowej miasta, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu,
 • podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2018 r.,
 • sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2015 – 2017 za 2017 r.,
 • sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2017 r.,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Paczkowskiej i Hubskiej, Kazimierza Wielkiego i Szewskiej, Św. Pawła i placu Strzegomskiego, Bystrzyckiej i Kwiskiej, Polnej,
 • nadanie skwerowi na Kuźnikach pomiędzy ul. Koszalińską a ul. Gołnowską imienia ks. Szczepana Zielińskiego,
 • nadania nazwy bulwarowi w obrębie Plac Grunwaldzkiego imienia św. Matki Teresy,
 • rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

LI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 • roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
 • drugie czytanie – strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Strategia Wrocław 2030” czytaj więcej – tutaj
 • formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez gminę Wrocław do osiedlenia się we Wrocławiu
 • zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
 • „Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022"
 • „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020”
 • Wzniesienia we Wrocławiu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in. ulic: Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej, ronda ks. Jerzego Popiełuszki, Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego, Motylkowej i Świt , Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokolej i Racławickiej, w rejonie dworca Wrocław Nadodrze, Rakietowej, Kosmonautów i Żernickiej
 • Nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia: Cypryjska, Malezyjska – Brochów, Bogatyńska – Maślice, Węgliniecka – Maślice, Czernicka – Psie Pole, Kukurydziana – Pracze Odrzańskie, Pigwowa – Ołtaszyn, Wojciecha Młynarskiego –  skwerowi u zbiegu ulic marsz. Józefa Piłsudskiego i Świdnickiej w obrębie Stare Miasto, Bogusława Bobrańskiego – Gaj

Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

L sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
 • udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
 • dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
 • kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 • ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej; Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko”; dla dawnego kina „Lwów”; w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe
 • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
 • uchwalenie strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „ Strategia Wrocław 2030”

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • projektu Budżetu Miasta na 2018 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Budżetu i Finansów, opinie klubów a także poszczególnych komisji RM
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych we Wrocławiu

XLVIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

 • Projektu Budżetu Miasta na 2018 rok
 • Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
 • Zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de minimis
 • Zmieniającej uchwałę nr XXIII/496/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018”
 • Wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2018 r.
 • Gminnego programu wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2018 – 2020
 • „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2018”
 • Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier” na lata 2018-2022
 • Zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zmieniającej uchwałę nr XXV/905/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego” w formie jednostki budżetowej oraz nadania jej statutu
 • Zmieniającej uchwałę nr XXV/558/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu
 • „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016- 2020 z perspektywą do roku 2025”
 • Nadania nazw nowym ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLVII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
 • Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.
 • Zmieniana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta.
 • Stwierdzenie przekształceń w szkołach podstawowych, muzycznych i policealnych.
 • Ustalenie cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
 • Przyjęcie wieloletniego programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022.
 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Klecińskiej, Muchoborskiej, Centralnej, Polnej, Chińskiej, Góralskiej, Bolesława Drobnera, Placu Grunwaldzkiego, Mokronoskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
 • Nadanie nazw nowym ulicom i pasażowi na terenie Wrocławia –  Maślice: Wilkaska i Pasymska oraz Żerniki: Adolfa Radinga.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLVI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 r.,
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego miasta za 2017 i 2018 rok
 • zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
 • ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej,
 • zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych,
 • zmiana uchwały w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne,
 • zgoda na przystąpienie do realizacji i zawarcie przez prezydenta Wrocławia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ronda na ul. Granicznej – „Węzeł Lotnisko” polegającej na wykonaniu połączeń by-pass we Wrocławiu,
 • pozbawienie kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: alei Jana Kasprowicza oraz ulic Adama Asnyka i Marii Konopnickiej, a także ulic Zatorskieji Pedagogicznej, 9-go Maja, Edwarda Dembowskiego, Mikołaja Kopernika i Adama Mickiewicza,
 • nadanie nazwy rondu Wrocławskich Olimpijczyków, na Zalesiu u zbiegu alei Ludomira Różyckiego i Ignacego Jana Paderewskiego
 • rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania w kwartale ulic Grunwaldzka, Minkowskiego, Roentgena oraz ulicy Gajowej.

XLIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia

XLIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym, 14 lipca 2017 roku, godz. 17:00. 

Porządek obrad

Czytaj też: Grzegorz Ślak nie kupił Śląska Wrocław

XLIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

 • sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli Wrocławia przeprowadzonych 23 kwietnia 2017 r. i ponownych wyborów do Rady Osiedla Nadodrze przeprowadzonych 18 czerwca 2017 r.
 • zmiany w budżecie miasta na 2017 r.
 • zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
 • uchwała w sprawie „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2018”
 • nadanie nazw nowym ulicom we Wrocławiu: na Księżu Wielkim, ulice: Cieszyńska, Turawska i Książęca oraz na Popowicach, odcinek ulicy Wejherowskiej: ks. Marcina Lutra
 • wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych
 • powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XLI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

  • sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok
  • wybór wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia – proponowana jest radna Dorota Galant
  • wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia – proponowany jest Mirosław Lach
  • drugie czytanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020
  • zmiana uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016: Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in.: placu Bzowego, Wzgórza Partyzantów, ulicy Fabrycznej, ulicy Fabrycznej, placu gen. Tadeusza Kościuszki i ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego
  • zmiany nazw ulic na terenie Wrocławia: „gen. Zygmunta Berlinga” na „Heleny Motykówny”, „Armii Ludowej” na „Danuty Siedzikówny”, „9 Maja” na „8 Maja”, „Ofiar Oświęcimskich” na „Pańska”
  • wyznaczenie przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenie wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XL sesja Rady Miejskiej Wrocławia

– zwołana w trybie nadzwyczajnym w sprawie klubu piłkarskiego WKS Śląsk Wrocław

Przejdź do strony BIP

XXXIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

   • ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Wrocław
   • dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach: budżetu miasta na 2017 rok, wieloletniej prognozy finansowej miasta,
   • odwołanie wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia
   • wyrażenie zgodny na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” nieruchomości, położonej na terenie gminy.
   • udzielenie przez gminę pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich. Chodzi o linię kolejową nr 292 Wrocław – Jelcz Miłoszyce na odcinku Wrocław Główny/Wrocław Nadodrze – Wrocław Wojnów, tj. w granicach administracyjnych Wrocławia. Wysokość pomocy finansowej to 952 000 zł.
   • współpraca z gminami Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka w celu realizacji projektu pn. „Edukacja i partnerstwo bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”
   • współpraca z gminami Wisznia Mała, Żórawina, Oborniki Śląskie w celu realizacji projektu pn. „Akcja Integracja!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w którym Gmina Wrocław pełni rolę lidera.
   • współpraca z Województwem Dolnośląskim oraz Powiatami Bolesławieckim, Jeleniogórskim, Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim, Wołowskim, Wrocławskim w celu realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa - Lepszy Start”
   • współpraca z Województwem Dolnośląskim oraz powiatami Bolesławieckim, Dzierżoniowskim, Kamiennogórskim, Kłodzkim, Lubańskim, Oleśnickim, Polkowickim, Strzelińskim, Średzkim, Świdnickim, Wałbrzyskim, Wołowskim, Ząbkowickim, gminami Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Politechniką Wrocławską w celu realizacji projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk"
   • współpraca z gminami Długołęka i Kobierzyce w celu realizacji projektu pn. Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław
   • współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz gminami Czernica i Jelcz Laskowicew celu realizacji projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF
   • pierwsze czytanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017–2020”
   • nadanie nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia: Nowe Żerniki – Kazimierza Bieńkowskiego, Jarnołtów – Jana Klemensa Branickiego, Ratyń – Pejzażowa, Swojczyce Południe – Jamesa Cooka, Vasco da Gamy, Brochów – Syryjska i Libańska oraz nadanie nazwy rondu – Żołnierzy Radiotechników, w ciągu ulicy Granicznej. 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r. – będzie w czwartek, 27 kwietnia 2017 r., jednym z najważniejszy punktów w porządku obrad 38. sesji Rady Miejskiej. Przyjęcie absolutorium oznacza, że prezydent wydał gminne pieniądze zgodnie z prawem i nie naruszył dyscypliny finansów publicznych.

Sprawozdanie prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2016 r.

W porządku obrad m.in:

   • Sprawozdanie z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2016 r.
   • Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia rok 2016.
   • Sprawozdanie z realizacji programu „Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013 - 2016” przez Straż Miejską Wrocławia w roku 2016.
   • Informacja o działalności Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w 2016 r.
   • Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2016.
   • Informacja oceny stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Wrocławskiego w 2016 r.
   • Informacja o stanie środowiska oraz o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu na obszarze miasta Wrocławia w 2016 r.
   • Przedstawienie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Wrocławia na lata 2017-2020.
   • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
   • Radni zdecydują o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Średzkiej, Władysława Skoczylasa i Rytowniczej oraz Racławickiej, Jastrzębiej i Wolbromskiej.

Pod koniec obrad przewidziano część zamkniętą sesji – bez transmisji z obrad, podczas której  radni zdecydują o przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’ oraz „Nagrody Wrocławia”.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXXVII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

   • Informacja o stanie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
   • Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016.
   • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2015 – 2017 za rok 2016.
   • Sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2016 rok.
   • Wystąpienie Gminy Wrocław ze spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów.
   • Współpraca Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Reykjavik.
   • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2017 roku.
   • Zamiar wzniesienia pomnika we Wrocławiu.
   • Ustalenie opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym.
   • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Obornickiej, Gwieździstej i Tadeusza Zielińskiego, Hugona Kołłątaja i Tadeusza Rejtana, Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry oraz pl. Uniwersyteckiego.
   • Nadanie nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia.

 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXXVI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in:

   • Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
   • Udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
   • Przyjęcia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
   • Przystąpienie Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI – The International Council for Local Environmental Initiative”. 
   • Głosowanie nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko”, Eugeniusza Kwiatkowskiego
   • Zarządzenie wyborów do Rad Osiedli Wrocławia
   • Rozpatrzenie wniosków o wyznaczenie strefy płatnego parkowania

Porządek obrad

XXXV sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in. głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

   • Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2017-2021.
   • Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
   • Zadań Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   • Udzielenia dotacji celowych na rzecz Województwa Dolnośląskiego.
   • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic gen. Kazimierza Pułaskiego i Stanisława Małachowskiego, w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe oraz w rejonie placu Grunwaldzkiego.
   • Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.
   • Dostosowania sieci szkół do zmiany ustroju szkolnego, tzn. wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej. Czytaj więcej – Likwidacja gimnazjów we Wrocławiu.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

W porządku obrad m.in.:

   • drugie czytanie projektu budżetu na 2017 r.
   • drugie czytanie wieloletniej prognozy finansowej miasta
   • określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe
   • sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie m.in.: ulic Łagiewnickiej i biskupa Bernarda Bogedaina, placu Dominikańskiego i Poczty Głównej, gen. Augusta Emila Fieldorfa oraz Drukarskiej i Sztabowej
   • nadanie nazw nowym ulicom na Jarnołtowie: Kłębowicka, Indonezyjska, Koralowa, Melisowa
   • drugie czytanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022”
   • drugie czytanie uchwały w sprawie nadania statutów osiedli

XXXII sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

   • Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2017 r.
   • Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.
   • Wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości.
   • Zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu rodzinom polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu i z Federacji Rosyjskiej.
   • Przyjęcie projektu pod nazwą „Szare na Zielone – zagospodarowanie terenów placówek oświatowych we Wrocławiu“.
   • Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Wrocławia na rok 2017.
   • Przyjęcie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Wrocławia na lata 2016-2022.

XXXI sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

   • Zmieniana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta.
   • Program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
   • Ustalenie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
   • Przystąpienie Wrocławia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.
   • Zmieniana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
   • Przyjęcie Programu  Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2017-2020.
   • Nadanie nazw nowym ulicom oraz skwerowi we Wrocławiu.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in.:

   • Projekt pod nazwą „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu“, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
   • Projekt pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na historycznym osiedlu WuWA we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
   • Upoważnienia Prezydenta Wrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice – Park linearny wokół toru wyścigowego z przyrodniczą ścieżką edukacyjną”  w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
   • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.
   • Zasad i trybu udzielania stypendiów matematycznych dla studentów pierwszego roku wrocławskich uczelni wyższych.
   • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Składowej, Polnej, gen. Romualda Traugutta i Szybkiej oraz rzeki Oławy i Żabiej Ścieżki, ulic Swojczyckiej, Miłoszyckiej i linii kolejowej, ulic Tynieckiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
   • Ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich.
   • Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro, dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 - 2019”.

 Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad wakacyjnej sesji, radni będą pracować nad dwiema uchwałami dotyczącymi rozpatrzenia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we Wrocławiu.

W porządku obrad m.in.

 • Rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na stanowisko w sprawie podejmowania działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych występów, widowisk oraz pokazów do celów widowiskowo-rozrywkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach stanowiących własność Miasta Wrocławia
 • Zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia;Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

Zmiana miejsca obrad Rady Miejskiej związana jest z pożarem, do którego doszło pod koniec stycznia w Sukiennicach 9, w okolicach Sali Sesyjnej. Uszkodzeniu uległa m.in. infrastruktura techniczna, dlatego aktualnie sesje odbywają się na Nowym Targu. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej rusza o godz. 12.00.

Na sesji radni będą rozmawiać o m.in.:

   • ustaleniu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę,
   • programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
   • zasadach i warunkach udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów w szkołach,
   • ustalony będzie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
   • radni zajmą się zmianą uchwały w sprawie zasad płatnego parkowania,
   • w porządku obrad jest także dyskusja i głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie stosowania się władz miasta do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia – tutaj.

XXV sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym 1 czerwca 2016 roku

Zabytki - ochrona i opieka: prezentacja Sesja Rady Miejskiej Wrocławia, 1 czerwca [PPTX]

W programie XXIV sesji m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

   • Założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2017
   • Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. w rejonie ulicy Mikołowskiej, Bolesława Drobnera, Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli
   • Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia

Porządek obrad

 Zgłoś uwagę