Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej Wrocławia [ZDJĘCIA, WIDEO]

W poniedziałek, 19 listopada nowi radni VIII kadencji oraz nowy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy film z inauguracji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-2023.


Pierwsza sesja Rady Miejskiej Wrocławia tradycyjnie, zamiast w Sali Sesyjnej, odbywa się w Sali Wielkiej w Starym Ratuszu.

Wybór władz Rady Miejskiej

Sesję Rady zwołał komisarz wyborczy we Wrocławiu Marcin Sosiński, który na wstępie podziękował dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego, sędziemu i komisarzom wyborczym, a także członkom Miejskiej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów we Wrocławiu.

– Życzę wszystkim osobom wybranym do władz miasta, by ich decyzje były przemyślane i podejmowane dla dobra mieszkańców – powiedział Marcin Sosiński, który jednocześnie podziękował ustępującemu prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi za pracę dla miasta i „wspaniałą współpracę z wrocławskim wymiarem sprawiedliwości”. Zgromadzeni nagrodzili te słowa owacją na stojąco.

Prezydentowi-elektowi Jackowi Sutrykowi komisarz życzył: – Wzorowej współpracy z Radą Miejską i by pana kadencja zapisała się złotymi zgłoskami w historii Wrocławia.

Następnie nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego, które wręczył przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Miłosz Chwalibóg, po czym złożyli ślubowanie. Nazwiska nowych rajców, którzy złożyli przysięgę, odczytywała najmłodsza radna Jolanta Niezgodzka.  

„Moją partią jest Wrocław”

Do tej pory prezydent-elekt, Jacek Sutryk odebrał z rąk komisarza wyborczego Marcina Sosińskiego zaświadczenie o wyborze na prezydenta Wrocławia, a następnie złożył ślubowanie: 

– Obejmując urząd prezydenta Wrocławia, ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.

Ustępujący prezydent Rafał Dutkiewicz przekazał następcy insygnia władzy – łańcuch i klucz do miasta ze słowami: – Prezydentowi wręczam klucz nie do bram miasta, ale do serc wrocławian.

– Raz jeszcze dziękuję z głębi serca wszystkim wrocławiankom i wrocławianom – za rozmowy, wspólnie spędzony czas i konsultowanie programu, który od teraz zamieniamy na strategię naszego miasta – powiedział w swoim przemówieniu Jacek Sutryk. Podkreślił jednocześnie, że wspólnie z Radą Miejską przejmuje odpowiedzialność za wszystkich mieszkańców – zarówno za tych, którzy głosowali na niego w wyborach, jak i za tych, którzy typowali inaczej.  

Nowy prezydent złożył podziękowania za niecodzienne wsparcie ustępującemu gospodarzowi miasta, kandydatom na radnych, ugrupowaniom politycznym, aktywistom, samorządowcom i mieszkańcom, swoim bliskim, a zwracając się do nowych rajców, powiedział:

– Gratuluję wszystkim, którzy mandaty uzyskali, i z szacunkiem patrzę na tych, którym się tym razem nie udało. Wszystkich również zapraszam do budowania świetności miasta – podkreślił Jacek Sutryk, wspominając zarówno o seniorach, jak i najmłodszych obywatelach, a także o wrocławskich „braciach mniejszych” – zwierzakach, potrzebujących naszej pomocy.

– Wierzę, że dobro mieszkańców będzie naszą największą wartością – powiedział nowy prezydent. – To, czego oczekują wrocławianie, musimy zrobić wspólnie – dodał także pod adresem zwolenników różnych ugrupowań i środowisk, które w wyborach nie oddały na niego głosu. – Moją partią jest Wrocław – nie mam innej i innej nie szukam. Służba publiczna jest teraz dla mnie najważniejsza. Wierzę, że Wrocław ponad podziałami to nasza wspólna sprawa. Bierzmy się do pracy – podsumował swoje wystąpienie Jacek Sutryk. 

Nowa Rada Miejska podejmuje obrady

Druga część I sesji RM Wrocławia odbyła się już w Sali Sesyjnej w Sukiennicach. Na początek radny-senior Andrzej Puzio, który otworzył obrady, poinformował o powołaniu Komisji Skrutacyjnej do wyboru nowego przewodniczącego RM. Radni zagłosowali za powołaniem komisji w proponowanym składzie jednogłośnie – 36 głosów za.  

Radni o wyborze przewodniczącego zadecydują w głosowaniu tajnym. Jedynym zgłoszonym kandydatem do tej funkcji okazał się Jarosław Charłampowicz, którego sylwetkę zaprezentowała radna Agnieszka Rybczak, a ten wyraził zgodę na kandydowanie.  

Radni głosowali na kartach przez postawienie znaku X przy kandydacie. Każdy z radnych, wyczytywany, pobierał swoją kartę od przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Bogdana Aniszczyka, a następnie – również wyczytywany – umieszczał kartę do głosowania w urnie. 

Przewodniczący RM Wrocławia kadencji 2018-2023 

Po przerwie, podczas której Komisja Skrutacyjna policzyła oddane przez radnych głosy, zostały podane wyniki wyborów. Odczytał je Bogdan Aniszczyk. W głosowaniu wzięło udział 36 radnych, wszystkie głosy były ważne. Za wyborem Jarosława Charłampowicza było 28 radnych, przeciw – 6, wstrzymały się od głosu 2 osoby.

Następnie nowo wybrany przewodniczący zajął miejsce za stołem prezydialnym i poprowadził po raz pierwszy obrady nowej Rady Miejskiej Wrocławia.

Pierwsze decyzje radnych VIII kadencji

Jako pierwszą zajęto się uchwałą w sprawie wynagrodzenia prezydenta Wrocławia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, tj. tzw. ustawą kominową. Sprawę zreferował sekretarz miasta Włodzimierz Patalas. Na wynagrodzenie nowego prezydenta składają się: pensja zasadnicza 5000 zł, dodatek funkcyjny 2500 zł, dodatek specjalny 3750 zł (czyli 50% dwóch pierwszych składników) oraz dodatek za 16 lat pracy 800 zł. Razem daje to kwotę 12 050 zł brutto. 

W głosowaniu radni zgodzili się na takie uposażenie Jacka Sutryka – 35 osób było za przyjęciem takiej uchwały.

Radni wybierali następnie trzech wiceprzewodniczący RM. Kandydatami byli: z klubu radnych Sojusz dla Wrocławia – Bartłomiej Ciążyński, z klubu radnych Nowoczesna – Dorota Galant, z klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość – Łukasz Olbert. Głosowanie przebiegało w trybie tajnym, wzięło w nim udział 36 radnych.

Wyniki głosowania:

Bartłomiej Ciążyński – 32 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się

Dorota Galant – 27 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujących się

Łukasz Olbert – 35 za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał 

Niniejszym uchwała o wyborze ww. radnych na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wrocławia 2018-2023 została przyjęta.

Powołanie komisji w RM Wrocławia

Będzie ich dwanaście. Oto, czym będą się zajmowały:

 • Statutowa – opiniowanie projektów uchwał pod względem ich zgodności z prawem i techniką legislacyjną; przygotowywanie opinii w przypadkach konieczności interpretacji przepisów statutu Wrocławia w zakresie zasad i trybu postępowania Rady i jej organów oraz występowanie z inicjatywą dostosowania aktów prawa miejscowego do prawa powszechnie obowiązującego, w tym przygotowywanie projektu zmian statutu; 
 • Budżetu i Finansów – opiniowanie projektów uchwał związanych z opracowaniem założeń dotyczących budżetu miasta i strategii finansowej miasta; opracowywanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta; zarządzanie finansami miasta, w szczególności zgodności planów finansowych z założeniami społeczno-gospodarczymi, celowości i rzetelności planów finansowych; monitorowanie realizacji osiąganych dochodów i realizowanych wydatków; półroczna i roczna ocena wykonania budżetu miasta oraz planów finansowych jednostek budżetowych; opiniowanie spraw i wniosków wpływających do komisji; współpraca ze służbami prezydenta, odpowiedzialnymi za gospodarkę finansową miasta; 
 • Edukacji i Młodzieży – opiniowanie projektów uchwał w zakresie spraw polityki oświatowej i nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek oświaty, kształcenia zawodowego w szkołach oraz doradztwa zawodowego, programów profilaktycznych, podnoszących bezpieczeństwo uczniów i innych zagadnień, związanych z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży, w tym w szczególności zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją i młodzieżą oraz współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego, związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji; 
 • Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji – opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji; wnioskowanie i przygotowanie projektów uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych rad osiedli; przeprowadzanie konsultacji w zakresie zapisów statutów oraz ordynacji wyborczej rad osiedli, sprawy funkcjonowania samorządów osiedlowych jako jednostek pomocniczych miasta, ich powoływania, zakresów i warunków działania, w tym określania w budżecie miasta wysokości środków na realizację zadań; inicjowanie współpracy pomiędzy samorządami osiedli oraz podejmowanie mediacji, w celu rozwiązywania konfliktów; sprawy związane z partycypacją społeczną i budżetem obywatelskim; zapoznawanie się ze sprawozdaniami, w tym pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, sprawami funkcjonowania placówek pomocy społecznej, zapewniania realizacji świadczeń socjalnych, sprawami bezrobocia oraz tworzenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego, związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji; 
 • Gospodarki Komunalnej – opiniowanie wniosków i projektów uchwał wpływających do komisji; monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie miasta w zakresie gospodarowania gruntami oraz mieniem komunalnym, w tym dróg ulic i mostów; ocena zarządzania obiektami komunalnymi, polityki cenowej w zakresie opłat czynszowych; sprawy transportu indywidualnego i zbiorowego; monitorowanie spółek gminnych prowadzących działalność w zakresie kompetencji Komisji, zagadnienia dotyczące tworzenia warunków rozwoju gospodarczego Wrocławia oraz pobudzania i wspierania przedsiębiorczości; opiniowanie spraw związanych z gospodarowaniem zasobami miasta; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego, związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady; 
 • Sportu i Rekreacji – opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji; sprawy kultury fizycznej, sportu i rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych; promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, monitorowanie obiektów sportowych i zapoznawanie się z możliwościami budowy obiektów sportowych, udział w seminariach i konferencjach poświęconych finansowaniu i rozwojowi sportu; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego, związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady; 
 • Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska – opiniowanie wniosków i projektów uchwał wpływających do komisji dot. ochrony jakości powietrza, klimatu i przyrody, edukacji ekologicznej i utrzymania zieleni miejskiej; sprawy dotyczące realizacji gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości i realizacji gospodarki odpadami ochrony środowiska Wrocławia oraz ocena polityki energetycznej; ocena realizacji polityki transportowej i zrównoważonej mobilności; współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi; opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków funduszu proekologicznego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji oraz innymi komisjami Rady; 
 • Rozwoju Przestrzennego i Architektury – opiniowanie spraw dotyczących: projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, protestów i zarzutów do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykazów nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego; opiniowanie spraw dotyczących: nazewnictwa ulic i innych obiektów miejskich, współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie: kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno-kompozycyjnego miasta, planu rozwoju przestrzennego miasta i rewitalizacji miasta, sporządzania planów rozwoju społeczno-gospodarczego i strategii miasta; współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi; 
 • Kultury i Współpracy z Zagranicą – opiniowanie projektów uchwał; sprawy instytucji kultury finansowanych z budżetu miasta; sprawy dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wznoszenia pomników; wspieranie społecznej aktywności kulturalnej, w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży; współpraca ze środowiskami kultury, nauki współpracy ze środowiskami twórczymi miasta; współpracy ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury środowiskiem akademickim, promocja kultury i nauki; sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Sprawy promocji miasta, w szczególności poprzez wspieranie turystyki oraz wspieranie organizacji imprez o charakterze krajowym i międzynarodowym; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego, związanymi merytorycznie z przedmiotowym zakresem działalności komisji; 
 • Zdrowia i Bezpieczeństwa – opiniowanie projektów uchwał, sprawy kształtowania polityki pro rodzinnej, wspierania rodzin zwłaszcza w ich funkcjach wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych; sprawy profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz funkcjonowania placówek opieki zdrowia, zapoznanie się z corocznie przedstawianymi informacjami służb w sprawach porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska; współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego oraz strażą miejską i policją; 
 • Rewizyjna – przeprowadzanie kontroli na podstawie rocznego planu kontroli uchwalonego przez Radę; 
 • Skarg, Wniosków i Petycji – przygotowuje i przedstawia Radzie opinię, zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

II sesja Rady Miejskiej Wrocławia nowej kadencji odbędzie się 22 listopada 2018.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej Wrocławia

Transmisja na żywo

Zobacz także:Zgłoś uwagę