Oświadczenie prezydenta Wrocławia: Miasto nie sprzeda zielonego terenu na Kuźnikach

Oświadczenie prezydenta Wrocławia: Miasto nie sprzeda zielonego terenu na Kuźnikach

Ochrona i rozwój terenów zielonych we Wrocławiu jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Adaptacja do zmian klimatu to obecnie jedno z największych wyzwań wszystkich dużych miast. Tylko od początku mojej kadencji posadzono we Wrocławiu już 20 tys. nowych drzew oraz 150 tys. nowych krzewów i pnączy. Utworzyliśmy także prawie 100 hektarów nowych terenów zielonych - w tym 8 nowych parków oraz 45 zieleńców. Dodatkowo zabezpieczyliśmy planami miejscowymi kolejne 24 miejskie tereny zielone o łącznej powierzchni 22 ha.

Teraz czas na kolejny krok. Odpowiadając na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i rozwojem terenów zielonych zdecydowałem o odstąpieniu od planowanej sprzedaży terenu przy ul. Sarbinowskiej na Kuźnikach. 

To obszar o dużym potencjale przyrodniczym, dlatego też dodatkowo ten teren zostanie odpowiednio zabezpieczony w aktualizowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - będzie w nim określony wyłącznie jako zieleń.

Mieszkańcy utworzyli inicjatywę uchwałodawczą, by na zielonych terenach Kuźnik ustanowić użytek ekologiczny. Dokument jest jednak niekompletny - nie ma w nim m.in. inwentaryzacji przyrodniczej, która świadczyłaby o szczególnych wartościach środowiskowych tego obszaru, a także opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Dlatego też podjąłem decyzję, że z urzędu zlecona zostanie pełna inwentaryzacja przyrodnicza, która wykaże czy i na jakim obszarze zasadne będzie utworzenie użytku ekologicznego. Jeśli z badań wyniknie, że tereny powinny zostać objęte ochroną, wystąpię do Rady Miejskiej Wrocławia z uchwałą o stworzenie użytku ekologicznego.

Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Teren na Kuźnikach, którego dotyczy oświadczenie