wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

28 kwietnia – sesja Rady Miejskiej Wrocławia [TRANSMISJA]

Sala Sesyjna Ratusza archiwum www.wroclaw.pl
Sala Sesyjna Ratusza

W czwartek, 28 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się LII (52.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Posiedzenie przebiegnie w trybie zdalnym – korespondencyjnie z debatą nad projektami uchwał w formie hybrydowej.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Radni, a także reprezentanci prezydenta Wrocławia, referujący projekty uchwał, mogą uczestniczyć w debacie zarówno na sali sesyjnej, jak i zdalnie, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej MS Teams.

Transmisja sesji Rady Miejskiej Wrocławia 

Głosowanie odbędzie się w formie korespondencyjnej. Wyniki głosowania – po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przesłane przez radnych e-mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

LII (52.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sprawozdania i informacje:

Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

LI (51.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad LI(51.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia

L (50.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad L (50.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLIX (49.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Informacje prezydenta Wrocławia na temat:

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad XLIX (49.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLVIII (48.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad XLVIII (48.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLVII (47.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad XLVII (47.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLVI (46.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:budżetu Miasta na 2022 rok

Porządek obrad XLVI (46.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XLV (45.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji w sprawach:

• oświadczeń majątkowych radnych za 2020 rok.
• oświadczeń majątkowych za 2020 rok pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
• realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał w sprawach:

• budżetu miasta na 2021 rok
• przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
• nadania nowego statutu Wrocławskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• zgody na wystąpienie Gminy Wrocław ze spółki EMSOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
• „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.”
• Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2023 – 2027
• trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
• nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Współczesnemu im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu
• nadania statutu Wrocławskiemu Teatrowi Lalek we Wrocławiu
• nadania statutu Teatrowi Muzycznemu "Capitol" we Wrocławiu
• nadania statutu Wrocławskim Kameralistom "Cantores Minores Wratislavienses" we Wrocławiu
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przedmiejskiej, Tadeusza Zielińskiego, Nasypowej i Swobodnej, estakady Gądowianki oraz ulic Strzegomskiej i Nowodworskiej, Zygmunta Wróblewskiego i Antoniego Wiwulskiego, Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej, placu Strzeleckiego, Bernardyńskiej i Jana Ewangelisty Purkyniego, Wołowskiej,
• nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia
• nadania nazwy parkowi na terenie Wrocławia
• wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia
• zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 i 2021 rok
powołania doraźnej Komisji ds. zmian w Statucie Wrocławia

Porządek obrad XLV (45.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia 

XLIV (44.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji prezydenta Wrocławia:

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XLIV (44.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia 

XLII (42.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Czytaj także: Oświadczenie prezydenta Wrocławia: Miasto nie sprzeda zielonego terenu na Kuźnikach

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

Uroczysta sesja XLI (41.) Rady Miejskiej Wrocławia. Laureaci nagród

Porządek obrad XL (40.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia dołączony do złożonego wniosku:

 1. Informacje i komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta Wrocławia.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Wrocławia o podjętych dotychczas działaniach w celu ochrony zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego, w tym zespołu dawnych odkrytych basenów sportowo-rekreacyjnych.
  - Dyskusja  nad informacją prezydenta.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w zakresie ochrony zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego, w tym zespołu dawnych odkrytych basenów sportowo-rekreacyjnych.
 5. Informacja Prezydenta Wrocławia o podjętych dotychczas i planowanych działaniach w sprawie inwestycji w spalarnię odpadów w gminie Wisznia Mała w związku z porozumieniem podpisanym przez pierwszego Wiceprezydenta Wrocławia.
  - Dyskusja  nad informacją prezydenta.
 6. Stanowisko w sprawie sprzeciwu budowie elektrociepłowni  na  południowo­ wschodnim krańcu gminy Wisznia Miała w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Wrocław.
 7. Informacja Prezydenta Wrocławia o podjętych dotychczas i planowanych działaniach dotyczących organizacji systemu kolei miejskiej i spójnego systemu biletowego na transport  kolejowy
  w  kontekście  realizacji  uchwały  nr  XLVlll/1169/13  w sprawie
  „Wrocławskiej Polityki Mobilności" i uchwały nr Vlll/194/19 w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
  - Dyskusja  nad informacją prezydenta.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Wrocławia w sprawie organizowania i rozwoju kolei miejskiej i aglomeracyjnej .
 9. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.

XXXIX (39.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

• raport o stanie miasta Wrocławia za 2020 rok
• dyskusja i głosowanie korespondencyjne w sprawie absolutorium dla prezydenta Wrocławia
• uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2020 rok
• projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
• ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej i Ołowianej
• ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia

Porządek obrad i wyniki głosowań XXXIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXXVIII (38.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Przewodniczący Rady Miejskiej Bohdan Aniszczyk zaprosił radnych na wystawę na ul. Świdnicką poświęconą m.in. księdzu śp. Stanisławowi Orzechowskiemu.

Porządek obrad i wyniki głosowań XXXVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXXVII (37.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Porządek obrad przewiduje:

XXXVI (36.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym z debatą online

Głosowanie w formie korespondencyjnej odbędzie się po zakończonej dyskusji nad projektami uchwał. Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przesłane przez radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 wystąpieniem prof. Andrzeja Skrendo, prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, które wpisze się w obchody Roku Tadeusza Różewicza. Wykład pod tytułem „Tadeusz Różewicz i my – rozważania w 100-lecie urodzin poety”, przybliży Różewicza jako świadka historii XX wieku, uczestnika najważniejszych sporów w powojennej historii Polski, wybitnego pisarza zmieniającego nasz sposób myślenia o literaturze oraz o społecznej roli pisarza.

Czytaj także:

W porządku obrad m.in.:

Dyskusja nad projektami uchwał w sprawach:

Czytaj więcej: We Wrocławiu powstanie hala lekkoatletyczna. Miasto współfinansuje inwestycję

Czytaj więcej: Powstaje SIM. Nowa oferta mieszkaniowa dla Wrocławia 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia.

XXXV (35.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym z debatą online

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXXIV (34.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym z debatą online

Informacje prezydenta Wrocławia na temat:

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Obwieszczenia o tekstach jednolitych uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawach:

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXXIII (33.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym z debatą online

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXXII (32.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym z debatą on-line

Podczas rozpoczynającego się o godz. 10.00 posiedzenia radnych zostaną m.in. podjęte dyskusje i głosowania nad projektami ustaw, dotyczącymi:

XXXI (31.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

Podczas rozpoczynającego się o godz. 11.00 posiedzenia radnych zostaną m.in. podjęte  dyskusje i głosowania nad projektami ustaw, dotyczącymi:

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXX (30.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

W porządku obrad, które rozpoczną się o godz. 10.00, znajdą się m.in. dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę nr LVIII/375/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia (druk nr 853/20). Wnioskodawcą i referującym jest przewodniczący RM Wrocławia Jarosław Charłampowicz. 

XXIX (29.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

Głosowanie w formie korespondencyjnej odbędzie się po zakończonej dyskusji. Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przesłane przez Radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

Najważniejsze informacje w związku z nadzwyczajnym trybem prowadzenia obrad najbliższej sesji RM Wrocławia:

1. Projekt uchwały, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja.

2. Do projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje.

3. Opiniowanie projektu uchwały przez Komisje Stałe odbędzie się zdalnie. Obsługę zapewnią wyznaczeni pracownicy Biura Rady Miejskiej Wrocławia w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji. Dokumentacja posiedzeń komisji (opinie) dostępna będzie w aplikacji e-sesja dla wszystkich Radnych.

Głosowanie

1. Głosowanie korespondencyjne odbędzie się po zakończeniu debaty nad projektem uchwały w wyznaczonym czasie.

2. O rozpoczęciu i zakończeniu głosowania radni otrzymają informację drogą mailową i sms-ową.

3. Karta do głosowania wraz z ewentualnymi poprawkami i autopoprawkami zostanie wysłana do Radnych na skrzynki poczty elektronicznej oraz umieszczona w programie e-sesja najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

4. Ważne będą tylko te karty które będą oznaczone imieniem i nazwiskiem, opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane ze służbowego e-maila bądź na podany numer telefonu w wyznaczonych godzinach sesji.

5. Wysłanie lub dostarczenie karty do Biura Rady Miejskiej w wyznaczonych godzinach w dniu sesji będzie potwierdzeniem udziału w sesji.

Porządek obrad

Wniosek Grupy Radnych

Projekt apelu druk nr 821/20

XXVIII (28.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym

W związku ze stanem epidemii, Rada obradować będzie w trybie zdalnym - korespondencyjnie. Debata nad projektami uchwał odbędzie się w formie hybrydowej.

W debacie wezmą udział:

Przebieg debaty będzie transmitowany online na stronie wroclaw.pl.

Najważniejsze informacje w związku z nadzwyczajnym trybem prowadzenia obrad najbliższej sesji RM Wrocławia:

1. Projekty uchwał, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja.

2. Do każdego projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje.

3. Wskazani imiennie pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia są do dyspozycji Radnych przed sesją i udzielają mailowo i telefonicznie odpowiedzi na pytania w sprawie ewentualnych wątpliwości dotyczących wniesionych projektów.

4. Opiniowanie projektów uchwał przez Komisje Stałe odbędzie się zdalnie. Obsługę zapewnią wyznaczeni pracownicy Biura Rady Miejskiej Wrocławia w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji. Dokumentacja posiedzeń komisji (opinie) dostępna będzie w aplikacji e-sesja dla wszystkich Radnych.

Głosowanie

1. Głosowanie korespondencyjne odbędzie się po zakończeniu debaty nad projektami uchwał w wyznaczonym czasie.

2. O rozpoczęciu i zakończeniu głosowań radni otrzymają informację drogą mailową i sms-ową.

3. Karta do głosowania zawierająca listę projektów uchwał wraz z ewentualnymi poprawkami i autopoprawkami zostanie wysłana do Radnych na skrzynki poczty elektronicznej oraz umieszczona w programie e-sesja najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

4. Ważne będą tylko te karty które będą oznaczone imieniem i nazwiskiem, opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane ze służbowego e-maila bądź na podany numer telefonu w wyznaczonych godzinach sesji.

5. Wysłanie lub  dostarczenie karty do Biura Rady Miejskiej w wyznaczonych godzinach w dniu sesji będzie potwierdzeniem udziału w sesji.

6. Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Przesłane przez Radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

Porządek obrad XXVIII sesji

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Informacje Prezydenta Wrocławia:

Dyskusja nad projektami uchwał:

Uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

Coroczna uroczysta sesja Rady Miejskiej odbywa się co roku w dniu Święta Wrocławia - 24 czerwca. W tym roku, z powodu trwającej epidemii COVID-19, została przesunięta na 24 września. Uroczystości odbędą się w Sali Wielkiej Ratusza przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Transmisja online sesji od godz. 12.00.

Najważniejszym punktem programu jest Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Wrocławia organizowana we wnętrzu Ratusza (godz.12.00). Sesja łączona jest z uroczystościami nadawania tytułu honorowego Obywatela Miasta oraz wręczenia nagród Miasta Wrocławia i Prezydenta Wrocławia.

XXVI (26.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

XXV (25.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Projekty uchwał, a także pozostałe materiały sesyjne, będą przekazywane radnym za pośrednictwem aplikacji e-sesja, czyli tak, jak dotychczas. Do każdego projektu będą dołączone dodatkowe wyjaśnienia i ewentualne prezentacje.

Przed i w trakcie sesji do dyspozycji radnych będą pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy mailowo i telefonicznie będą udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania, za ich pośrednictwem będą mogli także przesyłać swoje wypowiedzi w debacie nad projektami znajdującymi się w porządku obrad i oddawać głosy nad projektami uchwał.

Przesłane przez radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania, które będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

 1. skrzyżowania ulic Bolesława Krzywoustego i Zielnej
 2. wału rzeki Widawy pomiędzy ulicami Farną i Mazepy
 3. ulic Motylkowej i Świt
 4. ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej
 5. Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej
 6. wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli 
Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXIV (24.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Organizowana jest zawsze 24 czerwca, czyli w dniu św. Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa zostanie zorganizowana w ograniczonym zakresie.

W części nietransmitowanej, radni w trybie korespondencyjnym będą dyskutować i głosować nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek sesji XXIV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXIII (23.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od debaty nad Raportem o stanie gminy, która odbędzie się w sali sesyjnej. Na sali obrad będą obecni Przewodniczący Rady, Prezydent i jego reprezentanci, jeden Wiceprzewodniczący Rady oraz maksymalnie po 2 przedstawicieli z każdego Klubu Radnych. W trakcie debaty radni reprezentujący dany Klub Radnych mogą się wymieniać. Pozostali uczestnicy debaty, nieobecni na sali (radni, reprezentanci Prezydenta) będą mieli możliwość zabrania głosu online. Ze względu na pandemię - COVID 19, uczestnicy debaty zachowają rygory sanitarne (maseczki, dystans). 

Mieszkańcy, którzy spełnią formalne warunki udziału w debacie będą mogli zabrać głos na sali. Przebieg debaty będzie transmitowany online na stronie wroclaw.pl.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek sesji XXIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXII (22.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia 

Tak, jak ostatnim razem projekty uchwał, a także inne materiały sesyjne zostaną przekazane radnym - za pośrednictwem aplikacji e-sesja. Do każdego projektu dołączone będą materiały dodatkowe – wyjaśnienia oraz ewentualnie prezentacje. Opiniowanie uchwał odbędzie się za pomocą poczty Lotus Notes. 

Wskazani imiennie pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia są do dyspozycji Radnych przed sesją i udzielają mailowo i telefonicznie odpowiedzi na pytania w sprawie ewentualnych wątpliwości dotyczących wniesionych projektów. Wyniki głosowania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przesłane przez Radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania.

W porządku obrad sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XXI (21.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Projekty uchwał, a także pozostałe materiały sesyjne, będą przekazywane radnym za pośrednictwem aplikacji e-sesja, czyli tak, jak dotychczas. Do każdego projektu będą dołączone dodatkowe wyjaśnienia i ewentualne prezentacje.

Przed i w trakcie sesji do dyspozycji radnych będą pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy mailowo i telefonicznie będą udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania, za ich pośrednictwem będą mogli także przesyłać swoje wypowiedzi w debacie nad projektami znajdującymi się w porządku obrad i oddawać głosy nad projektami uchwał.

Przesłane przez radnych wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji wraz z wynikami głosowania, które będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XX (20.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

XIX (19.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVIII (18.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVII (17.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in.:

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XVI (16.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad jest tylko jeden projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulic Marcelego Bacciarellego i Bernarda Belotta Canaletta.

XV (15.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad

XIV (14.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Czytaj więcej: Konsulat Honorowy Gruzji oficjalnie rozpoczyna działalność

Porządek obrad XIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XIII (13.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad XIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

XII (12.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

• zmiany budżetu miasta na 2019 r.,
• przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta,
• określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
• utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu,
• wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2019 r., 
• ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
• wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
• współpracy gminy ze społecznością lokalną miasta Batumi,
 
czytaj także: Gruzja stawia na Wrocław – powstaje konsulat honorowy
 
• ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Wrocławia,
• ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Wrocławia,
• wyłączenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 z Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej 57,
• likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej 57,
• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta,
• ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę,
• pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania ulic we Wrocławiu,
• zaliczenia ulic we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych,
• ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,
• przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
 • Bernardyńskiej, Klemensa Janickiego i Jana Ewangelisty Purkyniego, 
 • dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie ulicy gen. Romualda Traugutta,
 • Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej,
 • obszaru położonego w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej,
 • Szczecińskiej,
 • Robotniczej i Góralskiej,
 • Piołunowej i Jana Karola Chodkiewicza oraz rzeki Bystrzycy,
 • Sudeckiej i Sztabowej,
 • Powstańców Śląskich i Sztabowej,
• nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia: 
 • ulicy Targowa, Klecina, w sąsiedztwie ulic Giełdowej i Kupieckiej,
 • Wichrowa. Krzyki, znajduje się w pobliżu ulic Zefirowej, Burzowej i Południowej,
 • Białkowska, Marszowicka, w pobliżu ulic: Małomickiej, Dłużyckiej,
 • Grębocickiej i Pisarzowickiej,
 • Hodowicka, Stabłowice, znajduje się w pobliżu ulic Góreckiej, Jędrzejowskiej i Uciechowskiej,
 • Antoniego Słonimskiego, Kleczków,
• nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia:
 • Karol Cyryl Modzelewski, w ciągu ulicy Królewieckiej w obrębie Pilczyce. W 2016 r. Rada Miejska Wrocławia za zaangażowanie w walkę o wolność i prawa człowieka przyznała mu tytuł "Civitate Wratislaviensi Donatus" – Honorowego Obywatela Wrocławia, 
czytaj także: Zmarł prof. Karol Modzelewski
 
• zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich we Wrocławiu
• ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2020 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2020”,
• w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia”,
 
czytaj także: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 
• w sprawie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)”
• zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
 
czytaj także: Złap deszcz
 
• opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt,
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego na osiedlach: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Lipa Piotrowska, 
• ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Wrocławia,
• rozpatrzenia petycji i skarg, 
• głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach:
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu, 
 • ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVI/281/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LXIV/1643/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w ramach programu pomocy de mini mis,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia,
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

Porządek obrad XII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

X (10.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej Wrocławia

IX (9.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

VIII (8.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji przewodniczącego rady i prezydenta miasta. Następnie radni wysłuchają sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez:

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Radni będą dyskutować i głosować nad projektami uchwał w sprawach:

Czytaj także: Rozszerzenie strefy płatnego parkowania - jest projekt uchwały

Czytaj także: Nowe parkomaty od 8 kwietnia. Płatność BLIKiem i kartą zbliżeniową

Porządek obrad VIII  sesji Rady Miejskiej Wrocławia

VII (7.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia zwołana w trybie nadzwyczajnym 

Wniosek grupy radnych dotyczy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie  zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr I przy ul. ks. Marcina Lutra 6

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej Wrocławia

VI (6.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji przewodniczącego rady i prezydenta miasta. Następnie radni wysłuchają sprawozdania z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Czytaj więcej: Jest program restrukturyzacji długów czynszowych

Czytaj więcej: Wyprawka Wrocławska i Wsparcie na Starcie od tego roku we Wrocławiu

Czytaj więcej: Jeden bilet na wszystkie linie i obniżka cen biletów okresowych

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej Wrocławia

V (5.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Sesja rozpocznie się od informacji prezydenta Wrocławia na temat:

W porządku obrad m.in. sprawozdania, dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Czytaj więcej: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 będzie działał

Czytaj więcej: Wyniki konkursu na projekt pomnika Niepodległości

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej Wrocławia

IV (4.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej Wrocławia

III (3.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

Czytaj więcej: Projekt budżetu 2019 z autopoprawkami prezydenta i radnych

II (2.) sesja Rady Miejskiej Wrocławia

W porządku obrad m.in. dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

czytaj więcej – Projekt budżetu Wrocławia 2019

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej Wrocławia

I (1.) sesja Rady Miejskiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. nowi radni VIII kadencji oraz nowy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy relację oraz film z inauguracji Rady Miejskiej Wrocławia 2018-2023.

Sesje Rady Miejskiej. Kadencja VII (2014-2018)

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama