wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

21°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:35

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. EKO-pytania i odpowiedzi [PORADNIK]
Kliknij, aby powiększyć
Zamiatarki ulic, akcja sprzątania świata i śmieciarka odbierająca odpady - zdjęcia ilustracyjne Ekosystem / Fundacja OnWater
Zamiatarki ulic, akcja sprzątania świata i śmieciarka odbierająca odpady - zdjęcia ilustracyjne

11 maja obchodzimy Dzień bez Śmiecenia. To dobra okazja, by zaprezentować wam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarowania odpadami i utrzymania czystości we Wrocławiu. Przeczytajcie nasz EKO-poradnik.

Reklama

Gospodarowanie odpadami i utrzymanie czystości we Wrocławiu - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę harmonogram odbioru odpadów?

Aktualny harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie Ekosystemu. W zakładce poświęconej harmonogramom można wygenerować grafik dla swojej nieruchomości jednorodzinnej oraz – po wpisaniu ulicy - sprawdzić dni odbioru odpadów dla swojej lokalizacji w sytuacji, kiedy mieszkamy w budownictwie wielolokalowym.

Dlaczego moje śmieci nie zostały odebrane?

Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem (w godzinach od 6:00 do 22:00). Prosimy o zgłoszenia wszystkich sytuacji braku realizacji tej usługi - za brak odbioru odpadów wykonawcy grożą kary finansowe.

Zdarzają się sytuacje, w których wykonawca nie może zrealizować usługi odbioru odpadów, ponieważ nie jest to technicznie możliwe. O takim fakcie informuje niezwłocznie Ekosystem. Najczęściej powodem są gęsto zaparkowane samochody, które uniemożliwiają dojazd do wiaty śmietnikowej - pojazd odbierający odpady komunalne waży ok. 26 ton i jest mało skrętny. Czasem zdarza się, że dostęp do pojemnika i jego opróżnienie uniemożliwiają odpady wielkogabarytowe składowane w niewłaściwy sposób. Odbiór śmieci w przypadku domków jednorodzinnych, co do zasady, odbywa się w sytuacji, kiedy właściciel wystawi pojemnik z odpadami przed swoją nieruchomość. Brak wystawienia pojemnika może skutkować nieodebraniem odpadów.  

Gdzie zgłaszać brak odbioru odpadów?

Brak odbioru odpadów należy zgłaszać do Ekosystemu za pośrednictwem infolinii (tel. 71 75 86 911), która działa od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30. Sprawę można też kierować całodobowo siedem dni w tygodniu przez Interaktywne Centrum Obsługi Mieszkańca za pomocą formularza dla mieszkańców lub zarządcy nieruchomości. Zgłoszenie można kierować bezpośrednio do firmy wywożącej odpady w naszej okolicy - kontakt można znaleźć na stronie Ekosystemu.

Komu zgłaszać nieporządek wokół miejsca gromadzenia odpadów?

Zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu za utrzymanie czystości w miejscu gromadzenia odpadów i w odległości 1,5 metra od tego miejsca odpowiada zarządca nieruchomości. Do niego należy kierować zgłoszenia o nieporządku. Zarządca ma obowiązek utrzymania stałej czystości w miejscu gromadzenia odpadów poprzez regularne uprzątanie odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących się poza workami lub pojemnikami, nie rzadziej niż raz na tydzień. Jest zobowiązany zapewnić miejsce gromadzenia odpadów, ale i okresowo je myć, jeśli umożliwia to powierzchnia (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy) oraz regularnie je dezynfekować (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy).

Co zrobić z odpadami, których nie można wyrzucić do pojemników przy nieruchomości?  

Odpady problemowe – m.in. elektroodpady, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, opony - można bezpłatnie oddawać w dwóch wrocławskich Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK-i znajdują się przy ulicy Michalczyka 9 oraz ulicy Janowskiej 51. Małe elektroodpady, świetlówki, baterie, leki itp. we Wrocławiu zbierają też Samochody Zbierające Odpady Problemowe, w skrócie nazywane SZOP-ami, które na osiedlach Wrocławia pojawiają się dwa razy w miesiącu. Informacje o tym, jakie odpady możemy w nich oddać oraz harmonogram przejazdów SZOP-ów dostępny jest tutaj. W przypadku trudności ze znalezieniem informacji, gdzie wyrzucić dany odpad, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki odpadów online, którą udostępniamy pod tym adresem.

Komu zgłaszać nieporządek na chodniku?

Gmina Wrocław odpowiada za czystość chodników, jak i jezdni, dróg rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, przystanków, miejsc parkingowych objętych Umową na utrzymanie czystości i porządku we Wrocławiu. Nieprawidłowości zauważone w tym zakresie należy kierować do Ekosystemu. Aby usprawnić pracę kontrolerów, warto precyzyjnie wskazywać lokalizację zdarzenia. Natomiast za czystość na chodniku przylegającym do nieruchomości odpowiada jej właściciel. To na nim spoczywa obowiązek utrzymania chodnika w czystości, zarówno latem, jak i zimą.

Kto może zgłaszać zwiększenie/zmniejszenie liczby pojemników na odpady?

Potrzebę zwiększenia lub zmniejszenia liczby pojemników na odpady zgłasza zarządca nieruchomości. Liczbę pojemników dla nieruchomości ustala się w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu, przy zastrzeżeniu, że nie może dochodzić do przepełnień.

Gdzie zgłaszać przepełniony kosz uliczny?

Ekosystem odpowiada za kosze należące do gminy - to większość koszy ulicznych, tzw. „foczek” oraz stylowych koszy w wybranych lokalizacjach Wrocławia (np. Rynek).  Kosze uliczne, tzw. „foczki” można rozpoznać po wyraźnym oznaczeniu - nazwie i kontakcie do firmy, która odpowiada za jego opróżnienie oraz naklejce z numerem kosza. Przepełnienie lub uszkodzenia takiego pojemnika można zgłaszać do wskazanej firmy lub kierować bezpośrednio do Ekosystemu. Nie wszystkie kosze w przestrzeni publicznej opróżniane są na zlecenie Ekosystemu, mogą bowiem należeć do prywatnych właścicieli. Przepełnienie takiego kosza należy zgłaszać do jego właściciela - zarządcy terenu, na jakim jest ustawiony.

Gdzie zgłaszać dzikie wysypisko?

Dzikie wysypisko - czyli odpady składowane w miejscu do tego nieprzeznaczonym - należy zgłaszać do Ekosystemu, Straży Miejskiej/Policji lub Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Za uprzątnięcie dzikiego wysypiska odpowiada właściciel terenu, na którym się ono znajduje. Ekosystem odpowiada za utrzymanie porządku na terenach będących w zarządzie gminy. Nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie czystości na pozostałych terenach, np. należących do PKP, Wód Polskich, Lasów Państwowych czy terenów prywatnych. W przypadku przekazania do Ekosystemu zgłoszeń, które nie leżą w zakresie spółki, sprawę przekierowujemy do odpowiedniego podmiotu oraz zawiadamiamy Straż Miejską o zaistniałych nieprawidłowościach.

Jak zamówić kontener na odpady wielkogabarytowe?

Harmonogram podstawień kontenerów, mapa ich podstawień oraz harmonogram objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla wybranych dzielnic Wrocławia dostępne są na stronie Ekosystem. W przypadku pojawienia się potrzeby podstawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe poza planowanym harmonogramem, zapotrzebowanie na taką usługę do Ekosystemu zgłasza zarządca nieruchomości, właściciel lub rada osiedla. W takim przypadku to on wskazuje miejsce podstawienia kontenera – musi być ogólnodostępne dla mieszkańców oraz umożliwiać łatwy odbiór firmie wywożącej odpady.

Co oznacza naklejka EKO-Alarm?

Naklejka EKO-Alarm stanowi informację o braku selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (reguluje to Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), firma odbierająca odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) i powiadamia o tym prezydenta miasta i właściciela nieruchomości. Na tej podstawie wszczyna się postępowanie i określa w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stosując opłatę podwyższoną. We Wrocławiu wynosi ona 82,48 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. 

Kto przyjmuje deklaracje „śmieciowe” od mieszkańców i z nieruchomości  niezamieszkałych?

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która popularnie nazywana jest deklaracją „śmieciową”. To dokument, w którym właściciel lub zarządca nieruchomości deklaruje m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i wysokość opłaty. Mieszkańcy domków jednorodzinnych składają deklaracje indywidualnie, w imieniu mieszkańców budynków wielolokalowych robi to zarządca nieruchomości. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych zobowiązani są do określania w deklaracji ilości i pojemności pojemników na odpady, z których będą korzystać oraz częstotliwości ich opróżniania. Wskazane wielkości nie mogą być mniejsze niż te podane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu przy założeniu, że nie może dochodzić do przepełnień. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia. Więcej informacji na temat deklaracji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Jak często myte są pojemniki na odpady?

Pojemniki na odpady komunalne myte są przynajmniej 2 razy do roku w przypadku każdej frakcji poza pojemnikami na odpady bio, które myte są 4 razy do roku. Kosze uliczne w sezonie letnim (od kwietnia do października) myte są nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, zaś w sezonie zimowym (od listopada do marca) myte są nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Jak zamówić kontener na odpady zielone?

W przypadku kontenerów na odpady zielone działa ta sama zasada co w przypadku kontenerów na odpady wielkogabarytowe. Są podstawiane na wniosek właściciela nieruchomości, zarządcy lub rady osiedla w ogólnodostępnych, uprzednio wskazanych, miejscach. Kontenery na odpady zielone nie są podstawiane dla nieruchomości niezamieszkałych, czyli np. ogrodów działkowych.

Źródło: materiały prasowe

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl