FAQ - dla kandydata na radnego osiedlowego

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kandydatów na radnych osiedlowych.

1. Kto może zostać radnym osiedlowym?

Kandydatem na radnego osiedlowego może być osoba, która:

- najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

- posiada obywatelstwo polskiej lub innego kraju należącego do Unii Europejskiej;

- posiada pełnię praw wyborczych i publicznych;

- mieszka na terenie osiedla, którego radnym chce zostać i jest ujęta w stałym rejestrze wyborców tego osiedla, tj. posiada zameldowanie na pobyt stały na terenie osiedla albo złożyła w Urzędzie Miejskim Wrocławia wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i otrzymała decyzję Prezydenta Wrocławia o wpisaniu do tego rejestru.

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:

1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze Wrocławia na pobyt stały;

2) na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim Wrocławia — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze Wrocławia.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi w celu wpisania do rejestru wyborców muszą złożyć wniosek w tej sprawie, nawet jeżeli są zameldowani na pobyt stały we Wrocławiu.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Prezydent Wrocławia, który przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze gminy. Dlatego należy udowodnić fakt stałego zamieszkiwania pod określonym adresem we Wrocławiu.

Wpis do rejestru wyborców

Każdy może sprawdzić, czy jest ujęty w stałym rejestrze wyborców!

Sprawdzenia można dokonać od poniedziałku do piątku w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-15.45, pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-15.45 oraz al. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15.

2. Kto może zgłosić kandydata na radnego?

Kandydat na radnego osiedlowego może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę bądź też zostać zgłoszonym przez osobę upoważnioną lub osobę popierającą kandydata. Do zgłoszenia kandydata (zarówno przy samodzielnym zgłoszeniu, jak i przy zgłaszaniu przez osobę trzecią) niezbędne jest zebranie minimum 15 głosów poparcia od mieszkańców osiedla, tj. ujętych w stałym rejestrze wyborców na tym osiedlu.

3. Kto może podpisać listę poparcia kandydata?

Podpisać listę poparcia mogą mieszkańcy osiedla figurujący w stałym rejestrze wyborców,  tzn. osoby posiadające zameldowanie na pobyt stały albo wpisane do stałego rejestru wyborców na terenie osiedla na swój wniosek. Jeden mieszkaniec może udzielić poparcia kilku kandydatom. Kandydat na radnego może udzielić poparcia innemu kandydatowi na radnego.

4. Gdzie i w jakim terminie można zgłosić kandydata na radnego?

Zgłoszenia kandydatów na radnych osiedlowych przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu. Miejska Komisja Wyborcza zgłoszenia kandydatów przyjmuje od 7 marca, najpóźniej kandydaturę zgłosić można w dniu 24 marca 2017 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez Miejską Komisję Wyborczą w następujących terminach:

 • 7 marca 2017 r. (wtorek), w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 9 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 14 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 15 marca 2017 r. (środa) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 16 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 20 marca 2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 21 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 22 marca 2017 r. (środa) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 23 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 24 marca 2017 r. (piątek) w godzinach od 15:30 do 17:00

5. Ile osób liczy rada osiedla?

Liczba radnych osiedla zależy od liczby mieszkańców danego osiedla. Dla osiedli do 20 000 mieszkańców jest to 15 radnych, dla osiedli liczniejszych – 21 radnych.

Liczbę radnych wybieranych w poszczególnych osiedlach można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.wroc.pl, lewe menu, zakładka „Wybory do Rad Osiedli 2017”).

6. Co się dzieje, jeśli kandydatów do rady osiedla jest za mało?

Jeśli liczba zgłoszonych do 24 marca br. kandydatów jest równa bądź mniejsza liczbie mandatów w okręgu wyborczym, Miejska Komisja Wyborcza przedłuża o 5 dni termin zgłaszania kandydatów na radnych.

Jeśli po upływie dodatkowego terminu liczba kandydatów jest nadal równa bądź mniejsza liczbie mandatów, wówczas:

 • w przypadku, gdy zgłosiło się tylu kandydatów, ile jest mandatów w okręgu wyborczym, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów;
 • w przypadku, gdy kandydatów jest mniej niż mandatów – wyborów do rady osiedla nie przeprowadza się, a rada nie powstaje.

7. Czy osoba zgłaszająca listę kandydatów na radnych do rady osiedla może być też kandydatem na tej liście?

Zgodnie z § 31 Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla, kandydat na radnego osiedlowego może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę bądź też zostać zgłoszonym przez osobę upoważnioną przez niego pisemnie lub jedną z osób popierającą kandydata (podpisanych na liście popierających kandydata).

Jeśli zgłasza się samodzielnie, należy również wypełnić pierwszą część zgłoszenia „Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydata na radnego natomiast w oświadczeniu
o wyrażeniu zgody na kandydowanie pozostawić niewypełnioną część dotyczącą upoważnienia lub wpisać znak „-„.

W przypadku, gdy kandydat zamierza zgłosić - oprócz siebie - grupę innych kandydatów na radnych, to ci kandydaci w swoich oświadczeniach muszą wpisać, że upoważniają do tej czynności kandydata zgłaszającego.

8. Czy przy zgłaszaniu kandydatów wymagane jest ksero dowodu osobistego kandydatów lub pełnomocnika?

Przy zgłoszeniu kandydatów nie jest wymagany skan dowodów osobistych czy innych dokumentów potwierdzających tożsamość.

Źródło: BIP UM Wrocław