wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:50

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. NGO
 4. WRDPP

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wydział Partycypacji Społecznej,

Kliknij, aby powiększyć
WRDPP, grafika ilustracyjna rys. ARAW
WRDPP, grafika ilustracyjna

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład rady, wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych. Reprezentują środowisko NGO we Wrocławiu. Ponadto jest to dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz dwóch reprezentantów Prezydenta Wrocławia. Łącznie WRDPP liczy 10 osób. Praca w radzie ma charakter społeczny. Kadencja rady trwa 3 lata.

Do kompetencji WRDPP należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

WRDPP powołuje w ramach własnego grona  prezydium: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Obraduje jawnie, w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Wnioski, stanowiska, ustalenia, opinie – podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków WRDPP.

Więcej o gminnych radach pożytku w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozdział 6 art. 41e - 41j.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania WRDPP reguluje uchwała Rady Miejskiej Wrocławia wraz z jej późniejszymi zmianami.

Obsługę administracyjno – biurową WRDPP pełni Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Skład WRDPP (kadencja 2023 - 2026)

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:
 • Agata Bulicz

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

 • Iwona Frydryszak

Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja

 • Mirosława Hamera

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

 • Tadeusz Mincer

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

 • Joanna Stasieńko

Fundacja L`Arche

 • Joanna Warecka

Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

 • Barbara Lisiewicz - dyrektor Biura Prezydenta
 • Bartłomiej Świerczewski - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

 • Marta Kozłowska
 • Bohdan Aniszczyk

Prezydium WRDP:

 • Przewodnicząca/y WRDPP - Mirosława Hamera
 • Wiceprzewodnicząca/y WRDPP - Barbara Lisiewicz
 • Sekretarz WRDPP - Joanna Stasieńko

Adres korespondencyjny Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznegoza pośrednictwemWydziału Partycypacji SpołecznejUrząd Miejski Wrocławiaul. Gabrieli Zapolskiej 450-032 Wrocławe-mail: wrdpp(at)um.wroc.pl

Więcej informacji oraz protokoły z posiedzeń - BIP UM Wrocław

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl