wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

8°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 04:10

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. NGO
 4. Najem lokali dla NGO
Kliknij, aby powiększyć
najem lokali dla NGO, grafika ilustracyjna rys. ARAW
najem lokali dla NGO, grafika ilustracyjna

Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych

Wnioski organizacji pozarządowych w sprawie pozyskania w najem lokalu użytkowego z zasobów Gminy Wrocław, w trybie bezprzetargowym, przyjmuje i opiniuje Wydział Partycypacji Społecznej:

ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pok. 126 lub kancelaria p. 120 tel. +48 71 777 93 80

A. Składanie wniosku przez organizację pozarządową

 1. Organizacja pozarządowa składa wniosek (formularz do pobrania w formacie .rtf) o pozyskanie lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowych do Wydziału Partycypacji Społecznej.  Formularz wniosku jest dostępny na miejskiej stronie internetowej oraz w Wydziale Partycypacji Społecznej przy ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pok. 126.
 2. Jeżeli organizacja nie jest zarejestrowana w bazie organizacji prowadzonej przez Wydział Partycypacji Społecznej, obligatoryjnie dołącza do wniosku następujące dokumenty:
  1. aktualny statut,
  2. aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
  3. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za poprzedni rok.
 3. Organizacje, które wcześniej złożyły w Wydziale Partycypacji Społecznej wymienione powyżej dokumenty, są zobowiązane tylko do ich aktualizacji lub przedłożenia pisemnego oświadczenia (formularz do pobrania w formacie .rtf), że dane nie uległy zmianie.

B. Wydawanie opinii o wniosku

 1. Wydział Partycypacji Społecznej jest zobowiązane do wydania opinii w sprawie zasadności rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.
 2. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy w sprawie treści opinii Wydziału Partycypacji Społecznej. 
 3. Wydział Partycypacji Społecznej zbiera informacje na temat działalności organizacji pozarządowych w poszczególnych komórkach Urzędu Miejskiego i odsyła opinię wraz z wnioskiem, kopią statutu, odpisu z rejestru, sprawozdania merytoryczno - finansowego do Zarządu Zasobu Komunalnego lub innego właściwego zarządcy gminnych nieruchomości, który podejmuje ostateczne działania w sprawie przyznania lokalu.

C. Przyznawanie lokalu dla organizacji pozarządowej

 1. ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości rozpatruje tylko wnioski organizacji pozarządowych pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Partycypacji Społecznej co do zasadności przyznania lokalu.
 2. ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości przedstawia wnioskodawcy aktualny wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.
 3. Organizacja pozarządowa składa wniosek o przyznanie konkretnego lokalu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy (m.in. po zweryfikowaniu, czy lokal nie został już zadysponowany). ZZK lub inny właściwy zarządca gminnych nieruchomości przeprowadza negocjacje warunków najmu lokalu, a następnie przygotowuje umowę.
 4. W przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii Wydział Partycypacji Społecznej, organizacja pozarządowa ma możliwość starania się o wynajem lokalu na ogólnych zasadachobowiązujących w Gminie Wrocław, tj. w trybie przetargu lub rokowań publicznych.

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl