wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. NGO
 4. Ekonomia społeczna UM Wrocławia
Ekonomia społeczna UM, grafika ilustracyjna rys. ARAW
Ekonomia społeczna UM, grafika ilustracyjna

W 2018 r. opracowany został Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia, w celu jego realizacji obowiązuje zarządzenie w sprawie stosowania klauzul społecznych w procedurze zamówień publicznych.

Ukierunkowanie systemu zamówień publicznych na osiąganie rezultatów w obszarze polityki społecznej to ważny element działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Wrocławia.

Projekt stanowi dopełnienie realizowanych już Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2018-2030 oraz Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022.

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

To dokument opisujący współpracę miasta Wrocławia z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej. [Zobacz: Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej]

Cel programu wpisuje się Strategię Wrocław 2030, w ramach której Priorytet 3 odnosi się do potrzeby wzmacniania pozycji lokalnych przedsiębiorstw, a także zacieśnienia trójsektorowej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego na rzecz realizacji zadań publicznych.

Program jest wyrazem realizacji polityki społecznie odpowiedzialnego samorządu, w szczególności kładzie nacisk na wdrażanie klauzul społecznych w zadaniach zlecanych przez Urząd Miejski Wrocławia w trybie zamówień publicznych. Poprzez społecznie odpowiedzialne zamówienia Wrocław zamierza promować wysoki poziom zatrudnienia, włączenia społecznego, a także godne wynagrodzenie i angażowanie podmiotów ekonomii społecznej w realizację usług na rzecz miasta. 

W tym miejscu znajdziecie Państwo podstawowe akty prawne, linki do stron z planem zamówień publicznych urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyszukiwarki podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt Społecznie Odpowiedzialny Wrocław

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jak iprzewodnik po nim został przygotowany przez:

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie – lider projektu;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – partner projektu;
 • Gminę Wrocław/Wrocławskie Centrum Integracji – partner projektu;
 • Wrocławską Spółdzielnię Socjalną – partner projektu;
 • Consorzio Solidarietŕ Sociale Oscar Romero – partner ponadnarodowy projektu;

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu było przygotowanie Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zakładającego połączenie następujących celów:

 • Współpracy trójsektorowej (podmiotów ekonomii społecznej, NGO, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów publicznych) i wytworzenie lokalnych warunków (prawnych, ekonomicznych, społecznych) do zlecenia i realizacji usług publicznych;
 • Programu przygotowującego osoby najbardziej oddalone od rynku pracy do podjęcia zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (wdrażany przez pomioty zatrudnienia socjalnego);
 • Profesjonalizacji i rozwoju lokalnych spółdzielni socjalnych.

Efektem tych działań są dwa zarządzenia Prezydenta Wrocławia:

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl