Logo wroclaw.pl
Budżet Wrocławia 2024

Budżet Wrocławia 2024

Prezentujemy budżet Wrocławia w przejrzystej dla czytelników formie. Zobaczcie, ile Wrocław przeznacza na edukację, inwestycje, transport, pomoc społeczną czy ochronę zdrowia oraz jakie najważniejsze inwestycje zaplanowano na 2024 rok.

Tegoroczny budżet Wrocławia jest rekordowy i zakłada dochody na poziomie 6,8 mld zł (o 1,2 mld zł więcej niż w 2023 r.) oraz 7,2 mld zł wydatków (o 800 mln zł więcej niż w 2023 r.). Największe wydatki zostaną poniesione na wrocławską oświatę i opiekę oraz transport i łączność. Tegoroczny deficyt planowany jest na 424,5 mln zł (w porównaniu do ponad 800 mln zł w 2023 r.).

Na co idą Twoje pieniądze? Sprawdź! Bez skomplikowanych tabel i wykresów w Cenniku Wrocławia znajdziecie informacje o najważniejszych wydatkach. A na co konkretnie idzie Twój podatek – to wyliczysz w kalkulatorze mieszkańca, wystarczy wpisać miesięczne wynagrodzenie, a kalkulator wyliczy, jaka część podatku jest przeznaczona na finansowanie oświaty, kultury czy bezpieczeństwa.

Dodatkowo prezentujemy m.in. przykłady najważniejszych inwestycji realizowanych w 2024 r. oraz dane nowej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

6 777 562 236 zł

 • Wydatki: 7 202 062 236 zł
 • Deficyt: 424 500 000zł
Wykres dochodów w latach 2019 - 2024. W 2019 roku dochod wyniosł 4,9 mld zł. W 2020 roku dochod wyniosł 5,3. mld zł W 2021 roku dochod wyniosł 5,4 mld zł. W 2022 roku dochod wyniosł 5,3 mld zł. W 2023 roku dochod wyniosł 5,6 mld zł. W 2024 roku dochod wyniosł 6,8 mld zł

Dochody w ostatnich latach

Wydatki

Tegoroczne wydatki miasta zaplanowano na poziomie 7,2 mld zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych jest na stałe koszty funkcjonowania Wrocławia, w tym prowadzenie szkół i przedszkoli, komunikację zbiorową, rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych, wypłatę świadczeń czy utrzymanie zieleni.

Zobacz, jakie kwoty przewidziano na różne zadania.

Kliknij na kwotę, żeby przeczytać szczegóły.

2 337 754 280 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

1 339 844 605,5 złTransport i łączność

691 624 999,9 złPomoc społeczna i rodzinna oraz ochrona zdrowia

471 240 028,0 złGospodarka mieszkaniowa

726 780 051,6 złGospodarka komunalna i ochrona środowiska

453 508 695,0 złAdministracja publiczna

169 004 620,0 złSport, rekreacja i turystyka

216 285 682,0 złKultura

381 030 742 złWydatki finansowe Miasta

132 575 753 złBezpieczeństwo

42 573 779 złDziałalność usługowa

239 839 000 złPozostałe wydatki

mobileTotalSlide

Kliknij w ikonę, aby wybrać kategorię budżetu

Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

Szkoły podstawowe

Przedszkola

Technika

Szkoły policealne

5 Szkoły branżowe, zawodowe i artystyczne

2 Licea ogólnokształcące

Świetlice szkolne

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy

Centra i ośrodki kształcenia i doskonalenia oraz dokształcanie nauczycieli, kwalifikacyjne kursy zawodowe

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Placówki wychowanie pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz ośrodki socjoterapii

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wczesne wspomaganie rozwoju i ośrodki szkolno‑wychowawcze

Dowożenie uczniów do szkół

Szkolnictwo wyższe i nauka

Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych

Pozostałe, m.in.: rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, remonty bieżące w placówkach oświatowych, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne

Program Rowerowy

Program Ruchu Pieszego

Płatne parkowanie

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zadania w zakresie telekomunikacji

Pozostałe

Pomoc społeczna i rodzina oraz ochrona zdrowia

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Domy pomocy społecznej

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ośrodki pomocy społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rodziny zastępcze

Usługi opiekuńcze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Zasiłki

Powiatowe urzędy pracy

Ośrodki wsparcia

Dodatki mieszkaniowe

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Programy profilaktyki zdrowotnej

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Pomoc w zakresie dożywiania

Wspieranie rodziny

Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym

Pozostałe, m.in.: realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach, magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni dla osób bezdomnych, funkcjonowanie Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Centrum Integracji Społecznej, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, realizacja zadań społecznych zlecanych Radom Osiedli, w tym działania skierowane do osób starszych i młodzieży, pomoc dla repatriantów

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo

Gospodarzenie mieszkaniowym zasobem gminy

Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego

Miejski program wymiany źródeł ogrzewania

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Pozostałe, m.in. rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Oczyszczanie miasta

Utrzymanie zieleni w mieście

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakłady gospodarki komunalnej

Ochrona powietrza atmosferycznego

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Schroniska dla zwierząt

Pozostałe, m.in.: utrzymanie szaletów miejskich, zadania związane z ochroną przyrody, realizacja zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Administracja publiczna

Urzędy gmin, urzędy wojewódzkie oraz starostwa powiatowe

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

E-administracja

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej

Rady gmin

Nieodpłatna pomoc prawna

Pozostałe, m.in.: ubezpieczenie mienia jednostek gminnych, usługi pocztowe, realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, zadania informatyczne związane z utrzymaniem, aktualizacją i modyfikacją systemów informatycznych

Sport, rekreacja i turystyka

Obiekty sportowe

Rezerwaty, pomniki przyrody, ogrody botaniczne i zoologiczne

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Instytucje kultury fizycznej

Program przebudowy miejskich obiektów sportowych

Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach

Turystyka

Kultura

Teatry

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Biblioteki

Muzea

Galerie i biura wystaw artystycznych

Archiwa

Centra kultury i sztuki

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pozostałe instytucje kultury

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta

Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury

Wydatki finansowe Miasta

Obsługa długu

Wpłata do budżetu państwa

Bezpieczeństwo

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Straż miejska

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Monitoring prewencyjny Wrocławia

Komendy wojewódzkie policji

Ochotnicze straże pożarne

Obrona cywilna

Ratownictwo wodne

Obrona narodowa

Pozostałe, m.in.: Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024, funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym

Nadzór budowlany

Cmentarze

Pozostałe, m.in.: rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni i możliwości Centrum Rozwoju Zawodowego, obsługa gwarancyjna w akresie zarządzania mieniem komunalnym

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki, m.in.: rezerwa celowa na zadania remontowe, rezerwa ogólna, rezerwa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich, rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pacowniczych Planów Kapitałowych, rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów, rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rezerwa celowa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dochody

Budżet Wrocławia przewiduje dochody na poziomie 6,8 mld zł.

Największą część wpływów stanowią dochody własne w wysokości 4 963 mln zł. To m.in. udziały miasta w PIT i CIT (2,37 mld zł), wpływy z podatków i opłat (1,46 mld zł), dochody z majątku (495 mln zł) oraz z usług (406 mln zł). Subwencja ogólna wyniesie 1,27 mld zł a dotacje celowe z budżetu państwa 272 mln zł.

Rozlicz swój PIT we Wrocławiu

Podatki trzeba płacić. To jedna z kilku rzeczy, przed którymi się nie ucieknie. Jak co roku, zachęcamy, żeby rozliczyć się we Wrocławiu. Aby to zrobić, nie trzeba być tu zameldowanym – wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpisze się wrocławski adres, ponieważ do celów podatkowych liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Płacąc podatki we Wrocławiu, można korzystać z programów Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX. To nie tylko zniżki czy bezpłatne wejścia do wrocławskich atrakcji, ale też stała cena na bilety okresowe w komunikacji miejskiej. Zobaczcie, dlaczego warto! Nasz Wrocław Max otwiera się w nowej karcie

Kliknij na kwotę, żeby przeczytać szczegóły.

2 369 000 000 zł wpływy z podatków PIT i CIT

272 000 000 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone

1 274 000 000 zł subwencja ogólna

830 000 000 zł wpływy z podatków

495 000 000 zł dochody z majątku

634 000 000 zł wpływy z opłat

406 000 000 zł dochody z usług

104 000 000 zł dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

50 000 000 zł dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

115 000 000 zł dotacje i środki z funduszy

229 000 000 zł pozostałe dochody

mobileTotalSlide

Kalkulator mieszkańca

Im więcej mieszkańcy zarabiają, tym więcej można zrobić we Wrocławiu! Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w zł, a kalkulator obliczy, jaką część Twojego podatku w 2024 r. miasto wyda miesięcznie na poszczególne zadania.

Kalkulator mieszkańca

miesięczny podatek, który wpłynie do miasta 113 zł
* kalkulator nie uwzględnia ustawowego zwolnienia osób do 26 r.ż
 • 26 zł Oświata, opieka wychowawcza oraz szkolnictwo wyższe

 • 26 zł Transport i łączność

 • 26 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • 26 zł Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina

 • 26 zł Administracja publiczna

 • 26 zł Gospodarka mieszkaniowa

 • 26 zł Kultura

 • 26 zł Wydatki finansowe miasta

 • 26 zł Sport, rekreacja i turystyka

 • 26 zł Bezpieczeństwo

 • 26 zł Działalność usługowa

 • 26 zł Pozostałe wydatki

Cennik Wrocławia

Wiesz, ile kosztuje miesięczne utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym albo ucznia w szkole podstawowej? Ile trzeba zapłacić za przejazd 1 km tramwaju lub autobusu? Ile średnio dziennie osób korzysta z wrocławskiego MPK? Jaki jest koszt budowy placu zabaw czy siłowni plenerowej? Odpowiedzi na te i inne pytania zebraliśmy w Cenniku Wrocławia. Podajemy konkretne przykłady, ile i na co miasto wydaje pieniędzy.

 • Grafika przedstawia budynek przedszkola
  3 794 000 zł

  Koszt budowy przedszkola przy al. Hallera

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce
  1 372 zł

  Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym

 • Grafika przedstawia nastolatków
  1 072 zł

  Miesięczne utrzymanie ucznia szkoły podstawowej

 • Grafika przedstawia nauczycielkę
  5 930

  Liczba nauczycieli w szkołach podstawowch i średnich

 • Grafika przedstawia absolwentów w togach
  928 tys. zł

  Organizacja programu "MOZART"

 • Grafika przedstawia studentów przed uczelnią
  100 tys. zł

  Fundusz Aktywności Studenckiej

 • Grafika przedstawia kilku absolwentów w togach
  1,2 mln zł

  Studencki Program Stypendialny

 • Grafika przedstawia budynek szkoły podstawowej
  27, 2 mln zł

  Koszt budowy ZSP przy ul. Cynamonowej

 • Grafika przedstawia starszą kobietę z chodzikiem
  4 787 zł

  Średnie miesięczne utrzymanie mieszkańca w domu pomocy społecznej

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce
  3 450,91 zł

  Średnie miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinnym domu dziecka

 • Grafika przedstawia rowerzystę jadącego ścieżką rowerową
  30 mln zł

  Budżet partycypacyjny: WBO, FO, Mikrogranty2

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławcę przed blokiem
  40 mln zł

  Budżet Funduszu Osiedlowego na lata 2023-2024

 • Grafika przedstawia budynek NGO
  137 475 000 zł

  Roczny budżet dla NGO (program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi)

 • Grafika przedstawia ćwiczącego mężczyznę w parku
  259 447,75 zł

  Mesięczny koszt dopłaty dla wszystkich użytkowników programu Nasz Wrocław

 • Grafika przedstawia bawiące się dziecko
  1 630,32 zł

  Miesięczne utrzymanie dziecka w żłobku publicznym, bez kosztów wyżywienia

 • Grafika przedstawia budynek Towarzystwa 'Nasz Dom'
  5 238,90 zł/mies.

  Miesięczna kwota na 1 dziecko (placówka opiekuńczo-wychowawcza, Towarzystwo „Nasz Dom”, ul. Storczykowa 43)

 • Grafika przedstawia starszą kobietę z balkonikiem na tle budynku domu pomocy społecznej
  1116

  Liczba miejsc w domach pomocy społecznej we Wrocławiu

 • Grafika przedstawia żyrafę i mężczyznę

  Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

 • Grafika przedstawia żyrafę i mężczyznę

  Miesięczne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

 • Grafika przedstawia żyrafę i mężczyznę

  Świadczenia wypłacane przez MOPS (wszystkie formy wsparcia)

 • Grafika przedstawia dziecko

  Średni koszt utrzymania dziecka w POW prowadzonej przez Towarzystwo Nasz Dom

 • Grafika przedstawia matkę z dzieckiem trzymających się za ręce

  Liczba gabinetów dentystycznych w szkołach / Koszt ich utrzymania na 2024 r.

 • Grafika przedstawia osoby leczące zęba

  Koszt udziału 1 ucznia w programie - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych

 • Grafika przedstawia cztery idące osoby
  tys. osób

  Średnia dzienna liczba pasażerów MPK

 • Grafika przedstawia tramwaj
  8 mln zł

  Zakup jednego tramwaju niskopodłogowego

 • Grafika przedstawia autobus
  1,47 mln/1,99 mln zł

  Zakup jednego autobusu (Mercedes Citaro)

 • Grafika przedstawia autobus
  337,63 zł

  Zakup jednego autobusu elektrycznego (przegubowego eCitaro)

 • Grafika przedstawia siedzącą kobietę, w tle znajduje się autobus

  Koszt przejazdu jednego km autobusu solo/przegubowy

 • Grafika przedstawia siedzącą kobietę, w tle znajduje się tramwaj

  Koszt przejazdu jednego km tramwaju

 • Grafika przedstawia bilet
  2,30 zł/4,60 zł

  Bilet jednorazdowy ulgowy/normalny

 • Grafika przedstawia wiatę przystankową
  50-60 tys. zł

  Montaż wiaty przystankowej

 • Grafika przedstawia kobietę idącą w stroną przystanku, w tle znajduje się tramwaj
  390 tys. zł

  Budowa przystanku wiedeńskiego (peron wiedeński)

 • Grafika przedstawia bilet na parking
  7 zł (strefa B - 5 zł, strefa C - 3 zł)

  Pierwsza godzina parkowania w ścisłym centrum miasta (strefa A)

 • Grafika przedstawia rowerzystę jadącego ścieżką rowerową
  337,63 zł

  Miesięczne utrzymanie jednego roweru miejskiego

 • Grafika przedstawia robotnika przed znakiem drogowym
  1 100 zł

  Montaż znaku drogowego

 • Grafika przedstawia drogę asfaltową
  1 476 484 zł

  Budowa 100 metrów trasy tramwajowej (podwójnej) z trakcją

 • Grafika przedstawia tramwaj
  556 758 zł

  Budowa 100 metrów trasy tramwajowej (pojedynczej, bez trakcji) na Popowice

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej drodze
  4,2-6 mln zł

  Budowa 1 km drogi osiedlowej

 • Grafika przedstawia walec na remontowanej drodze
  3,3 mln zł

  Budowa 1 km drogi głównej (bez sieci podziemnych i instalacji nadziemnych)

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej ścieżce rowerowej
  2,5-4,1 mln zł

  Budowa 1 km ścieżki rowerowej

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanym chodniku
  2,6 mln zł

  Budowa 1 km chodnika o szerokości 3 m

 • Grafika przedstawia dwa tramwaje
  mln zł

  Budowa tramwaju przez Popowice - koszt w 2023 r. (całkowity koszt inwestycji: 241 364 082 zł)

 • Grafika przedstawia tramwaj na moście

  Nowe mosty Chrobrego - koszt w 2023 r. (całkowity koszt inwestycji: 94 776 803 zł)

 • Grafika przedstawia chłopaka wyrzucającego śmieci do kosza

  Montaż, wynajem i średnie miesięczne utrzymanie kosza w pasie drogowym

 • Grafika przedstawia robotnika malującego przejscie dla pieszych
  350 zł

  Namalowanie przejścia dla pieszych

 • Grafika przedstawia przejście dla pieszych

  Budowa przejścia dla pieszych

 • Grafika przedstawia przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną
  400-478 tys. zł

  Budowa przejścia dla pieszych z azylem i doświetleniem

 • Grafika przedstawia robotnika montującego latarnię
  13,5 tys. zł

  Montaż jednej latarni

 • Grafika przedstawia mężczyznę, który podłącza latarnie
  600 zł

  Roczne utrzymanie jednej latarni (bez energii)

 • Grafika przedstawia walec na moście
  75 mln zł

  Budowa Alei Wielkiej Wyspy - koszt w 2024r. (całkowity koszt inwestycji: 299 106 795 zł)

 • Grafika przedstawia mężczyznę obok kropli wody
  50-75 tys. zł

  Wybudowanie zdroju ulicznego wraz z infrastrukturą zasilającą

 • Grafika przedstawia robotnika na remontowanej ścieżce rowerowej

  Budowa drogi rowerowej na ul. Sądowej - koszt w 2023 r. (całkowity koszt inwestycji: 1 207 846 zł)

 • Grafika przedstawia robotnika na tle tramwaju

  "Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta - koszt w 2024 r. (całkowity koszt inwestycji: 87 628 777 zł)

 • Grafika przedstawia parę przechodzącą przez kładkę
  8,24 mln zł

  Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegającej na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - koszt w 2024 r. (całkowity koszt inwestycji: 45 228 463 zł)

 • Grafika przedstawia walec na drodze
  83,4 mln zł

  Przebudowa ul. Wilkszyńskiej

 • Grafika przedstawia blok mieszkalny
  8,90 zł

  Stawka bazowa czynszu we Wrocławiu za mkw.

 • Grafika przedstawia mniejszy budynek komulany
  62,30 zł

  Minimalna miesięczna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 10 mkw. plus 30% zniżki)

 • Grafika przedstawia większy budynek komulany
  2 374,52 zł

  Maksymalna miesięczna kwota czynszu w lokalu komunalnym (powierzchnia 232 mkw. mkw. plus 15% zwyżki)

 • Grafika przedstawia budynek socialny
  2,22 zł

  Stawka za najem socjalny we Wrocławiu za mkw.

 • Grafika przedstawia blok mieszkalny
  287,18 zł

  Średnia wartość miesięcznego dodatku mieszkaniowego w 2021 r.

 • Grafika przedstawia kobietę z kalkulatorem
  0,89 zł/0,54 zł

  Stawka podatku od nieruchomości (mkw. powierzchni użytkowej lokalu lub budynku / stawka podatku za mkw. gruntu związanego z tym lokalem lub budynkiem)

 • Grafika przedstawia mężczyzne stojącego przy zlewozmywaku z odkręcona wodą w kranie
  5,62 zł/6,18 zł

  Koszt m sz. wody / koszt m sz. ścieków

 • Grafika przedstawia kobietę wyrzucającą odpady komunalne do kosza z oznaczeniem 'organic'
  204 mln zł

  Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (szacowany koszt na 2022 r.)

 • Grafika przedstawia kobietę wyrzycającą śmieci do kontenera na odpady wielkogabarytowe
  579 zł

  Średni koszt odbioru, transportu i zagospodarowania 1 tony odpadów wielkogabarytowych

 • Grafika przedstawia śmieciarkę
  1 225 zł

  Średni koszt odbioru 1 tony odpadów przez SZOP

 • Grafika przedstawia fontanne w parku oraz stojącą przed nią ławkę z oparciem
  40 tys. zł

  Miesięczne utrzymanie parku Południowego

 • Grafika przedstawia dwie osoby będące w ogrodzie japońskim
  67 tys. zł

  Miesięczne utrzymanie Ogrodu Japońskiego

 • Grafika przedstawia dziewczynkę na huśtawce
  2 500 zł

  Roczne utrzymanie placu zabaw

 • Grafika przedstawia robotnika budującego plac zabaw
  500 tys. zł

  Budowa małego placu zabaw (do 200 mkw.)

 • Grafika przedstawia plac zabaw ze zjeżdzalnią
  800 tys. zł

  Budowa dużego placu zabaw (powyżej 200 mkw.)

 • Grafika przedstawia mężczyznę koszącego trawę
  1 150 zł

  Średni koszt skoszenia 1 ha trawy

 • Grafika przedstawia kobietę przycinającą drzewa
  2 100 zł

  Nasadzenie i trzyletnia pielęgnacja drzewa

 • Grafika przedstawia mężczyznę siejącego trawę
  1 500 zł

  Posianie trawnika (1 ar)

 • Grafika przedstawia mężczyznę idącego alejką w parku
  250-350 zł/mb.

  Zagospodarowanie utwardzonej alejki w parku (szer. 2,5 m)

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławce w parku
  3 600 zł

  Zakup i montaż ławki parkowej oraz ławki w przestrzeni miejskiej

 • Grafika przedstawia kobietę wrzucającą śmieci do kosza
  3 500 zł

  Zakup i montaż kosza na śmieci w parku

 • Grafika przedstawiawia osoby opróżniające kosz na śmieci

  Koszty miesięcznego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław w sezonie letnim (obejmują pas drogowy oraz tereny zewnętrzne)

 • Grafika przedstawia osobę która odśnieża

  Miesięczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław w sezonie zimowym (obejmuje pas drogowy oraz tereny zewnętrzne)

 • Grafika przedstawia budynek bloku mieszkalnego

  Koszt wymiany pieców w 2023 r. (dopłaty w ramach KAWKA Plus i likwidacja w zasobie komunalnym)

 • Grafika przedstawia budynek schroniska

  Dopłata do wymiany jednego pieca

 • Grafika przedstawia dziewczynkę korzystającą ze zdroju wodnego na tle budynku szkoły
  9 tys. zł

  Montaż jednego zdroju wodnego w szkole

 • Grafika przedstawia mężczyznę wyprowadzającego psa na spacer
  33 zł

  Dzienne utrzymanie czworonoga (psa, kota) w schronisku

 • Grafika przedstawia budynek schroniska
  3 760 550 zł

  Roczne utrzymanie schroniska dla zwierząt

 • Grafika przedstawia kobietę oglądającą rzeźbę

  Plan wydatków na kulturę bieżących i majątkowych w 2024 r. w tym:

 • Grafika przedstawia kobietę oglądającą rzeźbę

  Wydatki bieżące w instytucjach kultury

 • Grafika przedstawia kobietę oglądającą rzeźbę

  Wydatki majątkowe w instytucjach kultury

 • Grafika przedstawia kobiety czytające książki

  Liczba wypożyczeń zbiorów bibliotecznych w 2023 r.

 • Grafika przedstawia kobietę, która czyta książkę leżąc na sofie

  Koszt jednego wypożyczenia książki w bibliotece 2023r.

 • Grafika przedstawia mężczyznę czytającego gazetę na ławcę przed budynkiem instytucji kulturalnej

  Plan wydatków bieżących w 25 instytucjach kultury w 2024 r.

 • Grafika przedstawia dwie tańczące baletnice

  Refundacja kosztów biletów wstępu do 15 instytucji kultury w ramach programu „Nasz Wrocław” w 2023 r.

 • Grafika przedstawia budynek Narodowego Forum Muzyki

  Plan wydatków bieżących Narodowego Forum Muzyki w 2024 r.

 • Grafika przedstawia budyken Miejskiej Biblioteki Publicznej
  16,7 mln zł

  Plan wydatków bieżących dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2024 r.

 • Grafika przedstawia dwie tańczące baletnice
  13 785 560 zł

  Plan wydatków bieżących Teatru Muzycznego Capitol w 2024 r.

 • Grafika przedstawia kobietę malującą obraz
  129 990,00 zł

  Plan wydatków bieżących Strefy Kultury Wrocław w 2024 r.

 • Grafika przedstawia mężczyznę w berecie

  Stypendia artystyczne (w tym 450 tys.zł – dla dzieci i młodzieży, 825 tys.zł – dla dorosłych)

 • Grafika przedstawia budynek ratuszu we Wrocławiu oraz złoty puchar

  Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w 2024 r.

 • Grafika przedstawia budynek ratuszu we Wrocławiu oraz złoty puchar

  Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus w 2024 r.

 • Grafika przedstawia dwóch strażników miejskich w mundurach

  Koszt 8 godz. pracy dwuosobowego patrolu straży miejskiej

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego w mundurze

  Koszt umundurowania strażnika miejskiego

 • Grafika przedstawia kamerę monitoringu miejskiego na latarni

  Liczba kamer obecnie

 • Grafika przedstawia kamerę monitoringu miejskiego na latarni

  Miesięczny koszt utrzymania jednej kamery monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia kilka latarni z umieszczonymi na nich kamerami monitoringu miejskiego

  Miesięczne utrzymanie wszystkich kamer monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia mężczyznę montującego kamerę monitoringu miejskiego

  Budowa i montaż jednego stanowiska monitoringu miejskiego

 • Grafika przedstawia kobietę siedącą przy biurku z kilkoma monitorami w tle

  Roczne utrzymanie całego systemu monitoringu miejskiego (średni koszt z lat 2017-2023)

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego w mundurze

  Liczba strażników mundurowych Straży Miejskiej Wrocławia

 • Grafika przedstawia radiowóz straży miejskiej oraz konia patrolowego

  Liczba pojazdów Straży Miejskiej Wrocławia

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego wręczającego mandat kobiecie stojącej przy samochodzie

  Kwota mandatów nałożonych przez strażników w 2023 r.

 • Grafika przedstawia samochód z założoną blokadą na koło

  Liczba blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów

 • Grafika przedstawia zaparkowany samochód przy znaku 'zakaz parkowania', oraz zaparkowany za nim radiowóz straży miejskiej

  Liczba interwencji w sprawie nieprawidłowego parkowania

 • Grafika przedstawia strażnika miejskiego stojącego obok pieca

  Liczba interwencji związanych z ochroną środowiska – kontroli spalania odpadów

 • Grafika przedstawia radiowóz straży miejskiej

  Koszt nowego radiowozu

 • Grafika przedstawia konia patrolowego straży miejskiej

  Roczne utrzymanie konia patrolowego

 • Grafika przedstawia drona z kamerą

  Koszt drona i modułu pomiarowego Nosacz w Ekopatrolu

 • Grafika przedstawia z założoną blokadę na koło samochodu

  Liczba usuniętych nieprawidłowo parkujących pojazdów

 • Grafika przedstawia wrak samochodu

  Liczba usuniętych „wraków” z wrocławskich ulic

 • Grafika przedstawia chłopaka grającego w piłkę nożną

  Średni koszt budowy boiska o sztucznej nawierzchni

 • Grafika przedstawia kobietę ćwiczącą na siłowni plenerowej

  Budowa siłowni plenerowej na żwirze dla 10 urządzeń

 • Grafika przedstawia dwie kobiety pływające w basenie

  Utrzymanie siedmiu miejskich kąpielisk

 • Grafika przedstawia mężczyznę jeżdżącego na łyżwach

  Utrzymanie lodowiska SPISKA za 2023 r.

 • Grafika przedstawia mężczyznę jeżdżącego na łyżwach

  Roczne utrzymanie hali Orbita z lodowiskiem

 • Grafika przedstawia kobiet grającą w tenisa, przy hali tenisowej

  Budowa hali tenisowej przy Pułtuskiej

 • Grafika przedstawia stadion

  Utrzymanie stadionu Sztabowa

 • Grafika przedstawią osoby biegnące w maratonie

  Organizacja WrocWalk Maraton z 2023/2024 r.

 • Grafika przedstawią osoby biegnące w maratonie

  Organizacja Nocnego Wrocław Półmaratonu w 2024 r.

 • Grafika przedstawia 3 osoby trzymające puchary.

  Wsparcie dla profesjonalnych wrocławskich klubów sportowych

 • Grafika przedstawia ekran wirtualnej strzelnicy

  Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Logistycznych

 • Grafika przedstawia biegnące osoby.

  Budowa lodowiska Sukielicka z szatniami

 • Grafika przedstawia ratusz we Wrocławiu na którego tle znajdują się balony oraz konfetti

  Organizacja Święta Wrocławia

 • Grafika przedstawia kilka osoób chodzących przed budynkiem

  Organizacja Nocy Muzeów

 • Grafika przedstawia wrocławski Rynek oraz osobę z pucharem

  Nagrody z okazji Święta Wrocławia

Co powstaje w 2024 r. we Wrocławiu

W 2024 roku miasto wyda na inwestycje około 875 mln złotych. Największe nakłady finansowe zaplanowano na: transport i drogi, gospodarkę mieszkaniową, edukację oraz ochronę środowiska. Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia, które się toczą lub zostaną zakończone w tym roku.

W bieżącym roku pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę placówek oświatowych, poprawę infrastruktury szynowej, miejski program wymiany źródeł ogrzewania, rewitalizację gminnego zasobu komunalnego czy małe inwestycje – realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego lub Funduszu Osiedlowego.

Wybrane inwestycje z nakładami finansowymi Miasta planowanymi w 2024 roku pokazujemy poniżej.

Wrocławski Budżet
Obywatelski

Zobacz, ile i jakie projekty zostały zgłoszone w tegorocznym Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

Zobacz serwis WBO link otwiera się w nowej karcie
 • 33 mln zł Do podziału w ramach WBO
 • 286 Zgłoszonych projektów
 • 57 zieleń/rekreacja
 • 61 piesze/rowerowe
 • 38 sport
 • 20 drogowe
 • 10 place zabaw
 • 8 podwórka
 • 25 rewitalizacja
 • 15 komunikacja zbiorowa
 • 3 nieinwestycyjne
 • 49 inne

Budżety z ubiegłych lat