Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Wrocławia

Podczas LIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia prezydent miasta Rafał Dutkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań gminy w 2017 roku. Głosowanie radnych nad absolutorium przyniosło wynik: 19 głosów za, 14 przeciw, 3 wstrzymujące się. 

  • fot. UM


Wcześniej radni wysłuchali sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Wrocławia za rok ubiegły, przedstawionego przez skarbnika miasta Marcina Urbana. Swoje opinie w tej sprawie wygłaszali członkowie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, komisje Rady oraz przedstawiciele klubów radnych, a potem na sali sesyjnej toczyła się dyskusja.

W wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2017 r. radni wypowiedzieli się następująco: 19 było za, 14 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Tym samym sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało przyjęte.

Absolutorium dla budżetu i prezydenta

Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie realizacji ubiegłorocznego budżetu miasta, referując także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która okazała się dla powyżej kwestii pozytywna. 
 
Następnie radni wysłuchali wystąpienia prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o realizacji zadań w roku ubiegłym, w którym gospodarz miasta odwołał się również do 16 ostatnich lat pracy samorządu Wrocławia. Przedstawił w związku z tym prezentację, obejmującą 160 miesięcy tej działalności, podzieloną na cztery części:
  • 160 firm, które zainwestowały we Wrocławiu,
  • 160 ważnych osobistości, które odwiedziły dolnośląską stolicę, 
  • 160 miejskich programów społecznych
  • 160 inwestycji infrastrukturalnych  
Na temat tego sprawozdania radni nie podjęli już dodatkowej dyskusji.
 
Finalnie, w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r., głosy radnych rozłożyły się następująco: 19 za, 14 przeciw, 3 wstrzymujące się.
 


Zgłoś uwagę