Konkurs na zajezdnię Dąbie rozstrzygnięty

W poniedziałek (21 grudnia) komisja konkursowa sprawdziła pod względem formalnym i merytorycznym koncepcję Centrum Kultury Akademickiej w zajezdni Dąbie, złożoną przez Stowarzyszenie Tratwa. Koncepcja została zaakceptowana, co otworzyło drzwi do prowadzenia dalszego postepowania. Obecnie rozpoczyna się dalsza część prac, polegająca na precyzowaniu koncepcji, negocjacjach warunków dzierżawy, prowadzeniu dodatkowych działań (np. pomiaru hałasu).


Jednocześnie trwają także prace nad Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który jest istotnym dokumentem przy podejmowaniu pracy nad zajezdnią Dąbie. Stowarzyszenie szacuje, że pełne uruchomienie kompleksu potrwa 3 lata, co zależy od możliwości dofinansowań (ZIT/RPO/Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Partnerzy są gotowi solidarnie zająć się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie.

Zagospodarowania zajezdni chce się podjąć utworzone w tym celu partnerstwo 12 podmiotów (liczba ta może się jeszcze zmienić):

 1. Stowarzyszenie – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
 2. Gołąbek Daleczko Architekci – Spółka Cywilna
 3. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego
 4. Fundacja k6
 5. Fundacja MANUS
 6. Stowarzyszenie SIDE-CLUSTER
 7. Stowarzyszenie Euro-Concret
 8. ASTON S.C. Zieliński & Małucha – Spółka Cywilna
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 10. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 11. Fundacja NWW – Nasza Wielka Wyspa
 12. Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Na potrzeby przygotowania koncepcji Centrum Kultury i Inicjatyw Lokalnych prowadzono rozmowy ze środowiskiem lokalnym, m.in Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Fundacją NWW – Nasza Wielka Wyspa, która weszła w skład partnerstwa.

Twórcy koncepcji chcą doprowadzić do integracji środowisk studenckich, naukowych, przedstawicieli biznesu, mieszkańców Wrocławia na płaszczyźnie pokoleniowej, religijnej, kulturowej, rasowej, ekonomicznej, językowej, nauki i biznesu. Centrum, stworzone w zajezdni Dąbie, ma zaangażować środowiska akademickie w działania na rzecz mieszkańców Wrocławia, promować tolerancję i zdrowy sposób życia w mieście, wzbudzać postawy proekologiczne i prospołeczne. Działania będą kierowane do mieszkańców Wrocławia, z uwzględnieniem społeczności lokalnej oraz różnych grup społecznych i wiekowych: dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu, dorosłych, seniorów, rodzin, środowisk naukowych, studenckich, biznesowych i organizacji pozarządowych, uczelni, kościołów i związków wyznaniowych.

Opracowaniem objęty jest cały teren Zajezdni nr VI Dąbie o powierzchni 1,8289 ha wraz zabudowaniami i infrastrukturą techniczną. Główne obiekty to dwie bliźniacze hale postojowe wraz z przybudówkami i łączącym je warsztatem. Zarówno obiekty, jak i zagospodarowanie terenu powinny pełnić funkcje integracyjne, przyciągać i skupiać ludzi. Planowane działania kształtujące tę przestrzeń mają na celu zachowanie jej unikatowego charakteru i podkreślenie elementów, pozwalających jednoznacznie zidentyfikować to miejsce, a jednocześnie zachęcenie do przebywania w nim. Teren zostanie otwarty w kierunku WuWA przez rozebranie muru od strony ul. Tramwajowej. Wjazdy na działkę zorganizowane zostały w dwóch istniejących miejscach od ul. Wróblewskiego: główny wjazd w południowo-zachodnim narożniku działki oraz dojazd techniczny, dostawy od strony wschodniej. Zaplanowano także dodatkowy wjazd w północnej części działki od ul. Tramwajowej.

Teren

Działkę podzielono na poszczególne strefy, w których uporządkowano funkcje obsługujące obiekt i współdziałające z nim. Zabieg z wprowadzeniem geometrycznych podziałów ma na celu stworzenie uniwersalnego placu, mającego kilka funkcji. W północnej części działki zlokalizowany został parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz 11 miejscami parkingowymi dla autokarów. Część parkingowa może służyć jako teren rekreacyjny lub miejsce organizowania wydarzeń kulturalnych. W tej części działki zaplanowano także teren pod ewentualną przyszłą rozbudowę 4-torowej hali, miejsce postoju odremontowanych autobusów i tramwajów. Stworzeniem tej możliwości nawiązuje do planowanej w pierwszym projekcie rozbudowy zajezdni, która udała się jedynie w formie tymczasowej drewnianej wiaty. W zachodniej części działki zaplanowano stworzenie reprezentacyjnego przedpola Centrum. Wykorzystując istniejącą odremontowaną infrastrukturę techniczną – torowiska i trakcje tramwajowe zostaje stworzona możliwość wyjeżdżania zabytkowych, odremontowanych tramwajów, stacjonujących w hali nr 1 na trasy turystyczne we Wrocławiu, a także ich ekspozycji zarówno na terenie, jak i wewnątrz obiektu. We wschodniej części działki planuje się stworzenie terenów rekreacyjnych, takich jak ogród, plac zabaw dla dzieci i siłownia terenowa. W centralnej części działki, w przestrzeni między halami, planowane jest stworzenie kameralnego dziedzińca łączącego 3 główne funkcje mieszczące się w budynkach.

Hala nr 1 będzie przeznaczona na część społeczną Centrum. Tam planowane jest zwiększenie powierzchni możliwej do wykorzystania na cele społeczne poprzez stworzenie dodatkowego piętra – niezależnej konstrukcji, nieobciążającej hali. W budynku od frontu zlokalizowane będzie duże foyer, łączące funkcję lokalnej zajezdni z funkcją ekspozycyjną, tam będą mogły być eksponowane odremontowane zabytkowe tramwaje. W dalszej części parteru oraz na dobudowanym piętrze mieszczą się właściwe pomieszczenia, będą podzielone tematycznie i ze względu na grupy docelowe. Mają się tam mieścić m.in. hol główny, szatnia, klatki schodowe, winda, mała gastronomia, zaplecze sanitarne i magazynowo-gospodarcze zaprogramowane dla tej części budynku, sala wielofunkcyjna, sale prób dla seniorów i dzieci itp. Budynek ma być dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hala nr 2 ma być przeznaczona na cele biznesowe. Zaprojektowana została jako jednoprzestrzenna duża sala wielofunkcyjna z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Można w niej zobaczyć całą przestrzeń hali w formie prawie niezmienionej. Jedynie w głębi budynku zaprojektowano 2-poziomowe, magazynowo-socjalne zaplecze.

Planuje się podkreślenie elementów charakterystycznych obiektów, wyeksponowanie konstrukcji stalowej dźwigarów dachowych oraz kanałów rewizyjnych. Sala umożliwia organizację w zamkniętej przestrzeni np. targów, imprez lokalnych, konferencji, koncertów.

Halę nr 3 w założeniu przeznaczono na restaurację. Będzie się ona otwierała na wewnętrzny dziedziniec, w którym można zorganizować ogródek letni.

Planowana jest też rozbiórka wtórnych dobudówek i wiat magazynowych i przywrócenie zajezdni formy jak najbardziej zbliżonej do pierwotnej. Projektuje się renowację elewacji z cegły i pozostawienie charakterystycznych elementów, jak bramy wjazdowe – w formie akcentu na elewacji. Wszystkie planowane działania służą podkreśleniu charakterystycznych elementów wnętrza oraz zewnętrza, a także zabezpieczeniu unikatowej wartości, jaką jest całe założenie zajezdni Dąbie. Jako wykończenie na terenie założenia w głównej mierze planuje się wykorzystanie pierwotnego materiału w formie kostki granitowej rozbiórkowej z terenu zajezdni uzupełnionej o inne formy granitowych rozwiązań, dające zróżnicowanie i urozmaicenie faktury posadzek w jednym, tradycyjnym materiale, takich jak np. płyty granitowe, wprowadzone będą też fragmenty zieleni w formie trawników i zieleni niskiej kształtowanej w sposób geometryczny.

Rodzaje działalności:

Za infrastrukturę studencka będą odpowiadać Fundacja Manus i Stowarzyszenie Tratwa. Będą to m.in. siedziby NGO (uczelnianych i międzynarodowych), biuro projektów międzyuczelnianych, biuro wsparcia studentów zagranicznych (pobyt i edukacja międzykulturowa), usługi dla studentów (profilowane, prowadzone przez studentów) oraz zaplecze do organizacji studenckich festiwali i kongresów. Przestrzeń tworzyć będą studenci. W planach jest prowadzenie konferencji, wydarzeń społecznych, zawodów, spotkań branżowych czy konkursów. Doświadczenia Fundacji Manus, działającej przy Politechnice Wrocławskiej, pokazują, że udostępnienie studentom przestrzeni i narzędzi skutkuje bardzo ciekawymi i odważnymi projektami wymyślanymi i realizowanymi przez studentów pod okiem osób doświadczonych. Obecnie organizacje studenckie i koła naukowe często nie mają gdzie się spotkać i opracować swoich pomysłów.

Usługi lokalne to m.in. parkingi (dla autobusów i samochodów osobowych), miejsce spotkań dla grup lokalnych i centrum pracy z seniorami. Nad tą częścią odpowiedzialność chce wziąć Stowarzyszenie Euro-Concret, które planuje stworzenie bezpiecznego, przyjaznego miejsca pobytu osób starszych z kompleksową ofertą usług edukacyjnych, kulturalnych i rehabilitacyjnych, działającego w trybie dziennym. Planowane też są usługi środowiskowe w miejscach zamieszkania osób objętych pomocą. Uwzględniamy zwłaszcza schorzenia detencyjne. Euro-Concert chce stworzyć także ofertę socjalną/kulturalną oraz pracę z bliskimi i rodziną.

Usługi bytowe, np. pośrednictwo pracy, hostel na 30–50 miejsc będą koordynowane przez Fundację Manus i Tratwę. Manus prowadzi hostel podczas wakacji od lat 90.XX w, dlatego na terenie zajezdni w dawnym budynku administracyjnym planuje prowadzić hostel na 30–50 miejsc. Dodatkowo zapewni całodobową obsługę reszty kompleksu oraz punkt informacyjny. Wśród działań będą między innymi warsztaty (krawiecki, rowerowy, motocyklowy, samochodowy, zabytków techniki) prowadzone przez Fundację Manus, Tratwę i Klub Sympatyków Transportu Miejskiego, przy czym zorganizowanie warsztatu naprawczego w zajezdni Dąbie będzie przebiegać z wykorzystaniem modelu wypracowanego w Dreźnie. KSTM we współpracy z Tratwą i wykorzystując doświadczenia z Drezna, chce założyć warsztat remontujący zabytkowe tramwaje i autobusy, ale też inne zabytki techniki (samochody, motocykle, rowery, detale architektoniczne itp.). Przewidywane miejsce jego organizacji to budynek warsztatowy (była trafostacja) w południowej części zajezdni i część hali postojowej nr 1 (północnej). Organizacja warsztatu ma być połączona z aktywizacją osób wykluczonych, np. młodzieży defaworyzowanej lub osób bezrobotnych. Klub zajmowałby się nadzorem merytorycznym nad pracami technicznymi, a Tratwę byłyby odpowiedzialna za aspekt społeczny i integracyjny. W prace zaangażowani byliby na zasadzie wolontariatu także członkowie KSTM. Również koła naukowe i projekty studenckie, które w ramach swoich działań tworzą samochody, motocykle, samoloty albo inne duże urządzenia, będą mogły skorzystać z warsztatu..

Działalność kulturalna ma obejmować przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, spotkania wystawiennicze, edukacyjne, bankietowe, koncerty w sali wielofunkcyjnej, stworzenie warunków do prowadzenia prób muzycznych czy teatralnych oraz stworzenia stworzenie i udostepnienie studia nagrań, studia fotograficznego i montażowego. Planowana też jest organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla studentów, młodzieży szkolnej, seniorów, przedszkolaków, uczelni wrocławskich, szkół, zakładów pracy, instytucji i innych zainteresowanych, a także koncerty zespołów młodzieżowych, zabawy, występy grup artystycznych, warsztaty muzyczne, plastyczne, wystawy, konferencje naukowe, szkolenia, kursy itp.

Prowadzone też będzie minimuzeum komunikacji zbiorowej oraz usługi przewozu zabytkową komunikacją zbiorową koordynowane przez Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. Na terenie zajezdni można przeprowadzić m.in. działania związane z dziedzictwem transportu:

 • Ekspozycja zabytkowego taboru wraz z opisem poszczególnych egzemplarzy.
 • Dyspozytornia ruchu turystycznego (wynajęcia, imprezy, linie turystyczne).
 • Obsługa komunikacyjną imprez odbywających się w zajezdni, zwłaszcza w zakresie sprawnego rozwiezienia uczestników.
 • Prowadzenie archiwum i magazynu części.
 • Stworzenie ekspozycji opisującej rozwój Wrocławia przez pryzmat komunikacji miejskiej.
 • Stworzenie miejsca integrującego środowisko kolekcjonerów i sympatyków techniki, w szczególności zabytkowych pojazdów (zebrania, prelekcje, zloty, pokazy, targi).
 • Organizacja wykładów i odczytów na temat przemysłu i rozwoju transportu miejskiego, sesje naukowe dotyczące konserwacji zabytków techniki itp.

Usługi edukacyjne: centrum korepetycji z laboratoriami, rozwój kompetencji zawodowych i przedsiębiorczości oraz prowadzenie nowoczesnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (sale zabaw, warsztaty) Fundacja k6). Planowane jest uruchomienie centrum animacji dziecięcej Wyspa Dzieci – Zajezdnia, gdzie znajdą się trzy sale: rekreacyjna, wypoczynkowa, wielofunkcyjna z aneksem kuchennym. W tych pomieszczeniach, w godzinach przedpołudniowych, będą przebywać najmłodsze dzieci (w tym dzieci studentów i dzieci o stwierdzonej niepełnosprawności), które pod okiem animatorów, pedagogów oraz specjalistów z Uniwersytetu Medycznego realizować będą program przedszkolny. W godzinach popołudniowych będą tu organizowane warsztaty i cykliczne zajęcia (np. Teatr w Zajezdni, Gałgankowo – szycie lalek). Planowana jest także przestrzeń przeznaczona na warsztaty dla rodziców, w tym kursy psychologiczne i zawodowe (z jednoczesną możliwością opieki nad dziećmi) oraz sala z ciągiem kuchennym (catering i miejsce warsztatów kulinarnych). Przewidziane jest także zaplecze sanitarne dedykowane dzieciom młodszym i ich opiekunom (toalety, przewijalnia, sala dla karmiących matek itp.). W bezpośrednim sąsiedztwie ulokowane będzie centrum dla seniorów, m.in. ośrodek dziennej pomocy. Oba obszary będą się przenikać, współpracować, wymieniać się (np. dzieci nauczą się gry w szachy, a seniorzy języków obcych z dziećmi). Obie grupy będą miały do dyspozycji dwie sale ćwiczeń, m.in. do ćwiczeń relaksacyjnych i ruchowych. W zajezdni zostanie także wygospodarowany teren plenerowy, ogrodzony plac zabaw, miejsce rekreacji i warsztatów w okresie letnim.

Zobacz plan sytuacyjny (ilustracja powiększa się)

Usługi gastronomiczne, czyli restauracja w hali nr 2 (firma Aston).

Wstępne koszty adaptacji to ok. 19 milionów złotych.

Przewidywane przez Stowarzyszenie źródła finansowania to m.in. RPO, środki własne partnerów (wkład do projektów), ZIT, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dochody z biletów i z wynajmu sal, reklama/sponsoring, wynajęcie zabytkowego taboru (przejazdy, sesje fotograficzne i filmowe), sprzedaż publikacji, gadżetów, pamiątek, udostępnianie warsztatu do remontów komercyjnych, organizacja imprez plenerowych itp.

Prace przy zagospodarowaniu terenu Tratwa zamierza wykonać w systemie workcampów z udziałem młodych ludzi, studentów. Wartość tych prac szacujemy na ok. 1 500 000 zł. Mamy zamiar także skorzystać z pracy wolontariuszy przy utrzymaniu czystości hali i pojazdów, dozorze, oprowadzaniu

Usługi gastronomiczne, czyli restauracja w hali nr 2 (firma Aston).

Koszty

Wstępne koszty adaptacji to ok. 19 milionów złotych.

Przewidywane przez Stowarzyszenie źródła finansowania to m.in. RPO, środki własne partnerów (wkład do projektów), ZIT, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dochody z biletów i z wynajmu sal, reklama/sponsoring, wynajęcie zabytkowego taboru (przejazdy, sesje fotograficzne i filmowe), sprzedaż publikacji, gadżetów, pamiątek, udostępnianie warsztatu do remontów komercyjnych, organizacja imprez plenerowych itp.

Prace przy zagospodarowaniu terenu Tratwa zamierza wykonać w systemie workcampów z udziałem młodych ludzi, studentów. Wartość tych prac szacujemy na ok. 1 500 000 zł. Mamy zamiar także skorzystać z pracy wolontariuszy przy utrzymaniu czystości hali i pojazdów, dozorze, oprowadzaniu.

Zajezdnia została wpisana do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 15.01.2007 r. pod nr. A/990/1-8. Ochronie podlegają zarówno zabudowania, jak i znajdujące się na terenie zakładu oryginalne elementy infrastruktury: 3 kratownicowe słupy trakcyjne z okresu międzywojennego oraz dwa słupki przystankowe z lat 70 XX w.

O konkursie

 1. Założenia i oczekiwania Gminy dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości zostały przedstawione w zaproszeniu do składania.
 2. Termin składania koncepcji upłynął w dniu 15 grudnia 2015 roku, zgodnie z zaproszeniem  do składania koncepcji stanowiącym załącznik 1 do niniejszego protokołu.
 3. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęła 1 koncepcja, złożona przez: Stowarzyszenie – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA z siedzibą we Wrocławiu, ul. H. Probusa 9/4.
 4. Złożona koncepcja spełniła wymogi formalne.
 5. Komisja powołana zarządzeniem nr 1732/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 lipca 2015 r. dokonała oceny koncepcji w składzie:  

1.

Przewodniczący: Anna Szarycz – Wiceprezydent Wrocławia

 

Członkowie:

2.

Prof. dr hab. Marek Ziętek – Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

3.

Prof. dr hab. Roman Kołacz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

4.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sroka – Prorektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej

5.

Prof. dr hab. Andrzej Rokita – Prorektor ds. studenckich i sportu akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

6.

Jerzy Skoczylas – Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia

7.

Dr Maciej Litwin – Uniwersytet Wrocławski, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia

8.

Izabela Pieniążczak – Koło Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego

9.

Maria Lewandowska-Mika –Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

10.

Justyna Szafran – Teatr Muzyczny Capitol

11.

Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju

12.

Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Zgłoś uwagę