Nowe zasady dla repatriantów we Wrocławiu

Gmina zapraszająca repatriantów musi zapewnić im mieszkanie i pracę przez dwa lata – w związku nowelizacją ustawy o repatriacji miejscy radni na sesji 15 lutego, przyjmą uchwałę, określającą nowe zasady przyjmowania repatriantów przez gminę. Od 2002 r. wrocławski samorząd zaprosił 190 osób m.in. z Kazachstanu, Rosji i Gruzji.

  • zdjęcie ilustracyjne


Dotychczas, na mocy ustawy o repatriacji, Wrocław zaprosił od 2002 r. do 2016 r. – 52 rodziny (165 osób). W 2017 r. gmina wydała 10 zaproszeń dla 25 osób i one jeszcze do Wrocławia nie przyjechały.

Obecnie gmina zapraszająca repatriantów musi zapewnić mieszkanie i źródło utrzymania przez dwa lata. Dotychczas gmina gwarantowała pracę tylko przez rok.

Pomoc gminy

W celu zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Wrocławia, gmina zapewnia m.in.:

  • miejsca w przedszkolu lub żłobku dzieciom repatrianta;
  • pieniądze na dodatkowe wyposażenia mieszkania w kwocie: 5 tys. zł dla jednej lub dwóch osób, 10 tys. zł dla trzech lub większej liczby osób;
  • udzielenie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie przez 2 lata od momentu przyjazdu do Wrocławia, przez pierwszy rok od 2 do 5 tys. zł miesięcznie (w zależności od liczby osób); przez kolejny rok od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa

W przypadku gdy rada gminy podejmie uchwałę, w której zobowiązuje się do zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantowi i do zawarcia na czas nieokreślony umowy nadającej mu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, gminie może być przyznana dotacja z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą.

Definicja repatrianta

Zmieniła się definicja repatrianta. Poprzednio wszystkie osoby przybywające w ramach repatriacji na podstawie wizy krajowej z zamiarem osiedlenia się na stałe w RP musiały być osobami polskiego pochodzenia.

Obecnie repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi repatrianta, zstępnym repatrianta do czwartego stopnia oraz małżonkom zstępnych repatrianta, jeśli zamierzają przybyć razem z repatriantem do Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem osiedlenia się na stałe. Małżonkowi repatrianta, który nie złożył wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, a zamierza osiedlić się wspólnie z repatriantem, udziela się zezwolenia na pobyt stały.

Dopuszcza się możliwość zaproszenia zamiast rodziny osoby samotnej.

Zgłoś uwagę