Rozpoczynamy konsultacje Strategii Wrocław 2030

Czytaj więcej

Strategia Wrocław 2030

  • To jest najważniejszy dokument programujący przyszłość Wrocławia na najbliższe kilkanaście lat. Możesz być jego współautorem. Obok znajdziesz najważniejsze fragmenty strategii.

  • Misja

  • Wizja

  • Cel

  • Wskaźniki

Harmonogram

Zobacz, jak będzie powstawać strategia rozwoju Wrocław 2030.

data opis
do grudzień 2017 Przyjęcie przez Radę Miejską Wrocławia w formie uchwały Strategii Wrocław 2030
październik 2017 Zakończenie prac nad Strategią Wrocław 2030
wrzesień 2017 Publikacja finalnej wersji dokumentu w BIP
lipiec 2017 - sierpień 2017 Aktualizacja strategii o propozycje mieszkańców
19.06.2017 - 09.07.2017 Zgłaszanie uwag do dokumentu poprzez formularz internetowy lub konsutlacje@um.wroc.pl
30.06.2017 Spotkanie konsultacyjne w Centrum Historii Zajezdnia| godz. 14 - 16
26.06.2017 - 29.06.2017 Mobilny punkt konsultacyjny
24.06.2017 Spotkanie konsultacyjne w Siemacha Spot Magnolia