wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Wrocław inwestuje w trzeci sektor. Kwota dotacji stale wzrasta

Patryk Załęczny,
II Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych odbył się 6 czerwca 2018 r. fot. Jarosław Ratajczak
II Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych odbył się 6 czerwca 2018 r.

Ze wszystkich organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie Dolnego Śląska (ponad 10 000) blisko 44% mieści się we Wrocławiu. Tylko w 2018 roku na współpracę z trzecim sektorem miasto przeznaczyło ponad 150 mln złotych. Kwota z roku na rok systematycznie wzrasta.

Organizacje pozarządowe to najczęściej stowarzyszenia, które działają zgodnie z konstytucyjnym prawem do zrzeszania się i realizują swoje cele na rzecz dobra wspólnego danej społeczności lokalnej. Dalej mamy również fundacje czy spółdzielnie socjalne. Wszystkie organizacje łączy to, że działają nie dla zysku ekonomicznego, a społecznego. Zakładają je sami mieszkańcy Wrocławia, którzy chcąc rozwiązywać problemy społeczne, często wychodzą z propozycjami do samorządu lokalnego.

– Rosnąca stabilność tej współpracy i jej rozwój widać na przestrzeni ostatnich lat. Powoli staje się ona swoistego rodzaju tradycją. Warto podkreślić, że NGO uzupełniają to, co państwo, samorząd nie zawsze są w stanie zrealizować. Trzeci sektor działa z pasji i z zaangażowania, tworzą go często profesjonaliści, którzy mogą zaoferować realizację usługi na wyższym poziomie, niż ten, który osiągnie samorząd własnymi środkami lub tam, gdzie nikt inny nie dociera. Wielu zadań nie wykonują jednostki publiczne ani biznes, a właśnie NGO – mówi Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Wrocław pionierem w działalności NGO

Głównym przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych należących do zadań Miasta m.in.: w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz integracji cudzoziemców, w zakresie promocji i ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechniania kultury fizycznej czy w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego.

Gmina Wrocław zleca zadania własne do realizacji organizacjom pozarządowym na mocy zasady subsydiarności z różnych obszarów: zdrowia, edukacji, opieki nad dziećmi, sportu, rekreacji, kultury czy realizacji czasu wolnego. Może to robić w trybie zlecania lub powierzania. W pierwszym organizacja pozarządowa partycypuje w kosztach, np. poprzez wkład finansowy lub rzeczowy. W trybie powierzania finansowanie odbywa się w całości ze środków gminy.

We Wrocławiu wciąż rośnie znaczenie organizacji pozarządowych. Dodatkowo w mieście funkcjonują unikatowe – w skali kraju – struktury w zakresie współpracy trzeciego sektora z jednostką samorządu terytorialnego. – Na pewno grupy dialogu społecznego, koalicja i kongres są ewenementem w skali kraju i można śmiało powiedzieć, że pochodzą z Wrocławia. Jesteśmy pionierami w pewnych rozwiązaniach, ale cały czas skupiamy się na tym, żeby wciąż się rozwijać – wyjaśnia Agata Bulicz.

5-letnia Strategia Współpracy

Wrocław może pochwalić się 5-letnią Strategią Współpracy z NGO’s. Na program w latach 2018-2022 przeznaczonych zostanie blisko pół miliarda złotych.

– Naszą dalszą współpracę z NGO'sami określa Strategia Współpracy z organizacjami pozarządowymi, która powstała po długich i owocnych konsultacjach. Z dokumentu wynika, że organizacji pozarządowych z roku na rok mamy we Wrocławiu coraz więcej. W tej chwili jest to już prawie 4 tysiące takich podmiotów – mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Bartłomiej Świerczewski.

Realizacja programu zakłada rozwój lokalny, umacnia poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, tworzy warunki do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, buduje społeczeństwo obywatelskie czy prowadzi nowatorskie i efektywne działania na rzecz mieszkańców, tworząc przy tym systemowe rozwiązania ważne dla funkcjonowania Miasta.

Blisko 4 tysiące organizacji z siedzibą we Wrocławiu

Biuro ds. Partycypacji Społecznej prowadzi bazę danych o organizacjach pozarządowych – Generator NGO.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku zaewidencjonowanych było łącznie:

Składa się to na 4 221 organizacji, z których 432 posiada siedzibę poza Wrocławiem, a w bazie znajdują się z uwagi na to, iż współpracują z miastem poprzez realizację zadań publicznych na rzecz miasta i mieszkańców.

Z kolei, organizacje pozarządowe posiadające siedzibę we Wrocławiu to:

Łącznie składa się to na 3 789 organizacji. Co więcej, prezydent Wrocławia sprawował nadzór nad 2 393 stowarzyszeniami z siedzibą we Wrocławiu.

Ponad 150 mln zł na współpracę

Warto zaznaczyć, że tylko w 2018 roku na realizację programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi przeznaczono ponad 150 mln zł, czyli o 120 mln zł więcej, niż miało to miejsce w pierwszym roku wykonania planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku (rok 2006). Praktycznie z roku na rok, wsparcie finansowe systematycznie wzrastało:

– W zeszłym roku przekazaliśmy ponad 150 milionów złotych na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Trend jest taki, że chcemy kontynuować wzmacnianie tej współpracy. Mamy nadzieję, że będzie ona wyglądała tak samo dobrze, jak dotychczas, a nawet lepiej – dodaje Bartłomiej Świerczewski.

Z pewnością większe środki na realizację projektów i więcej wieloletnich umów przełoży się na znacznie wyższą jakość produktów organizacji pozarządowych, z których zarówno miasto, jak i mieszkańcy korzystają na co dzień. Co ważne, poprzez realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi Wrocław przede wszystkim chce podnieść poziom jakości życia mieszkańców.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w ramach www.wroclaw.pl prowadzi i aktualizuje portal partycypacji społecznej Wrocław Rozmawia (www.wroclaw.pl/rozmawia). Jest to informacyjna platforma Biura. Miejsce komunikacji z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, uczestnikami konsultacji społecznych, a także budżetu obywatelskiego. W jednym miejscu mieszkańcy znajdują interesujące ich informacje. 

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych to największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia będzie 30-lecie działania organizacji społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w wolnej Polsce.

28 maja 2019 roku spotkamy się w kompleksie przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu, Centrum Sektor 3 / Skatepark / PPM Zajezdnia.

Czytaj także:

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl