wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

23°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. 27 lutego – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
kongres NGO we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne Wrocław Rozmawia
kongres NGO we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne

Wrocław może pochwalić się 5-letnią strategią współpracy z NGO’s. W latach 2018-2022 na program przeznaczonych zostanie blisko pół miliarda złotych. Ze wszystkich organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie Dolnego Śląska (ponad 10 000) blisko 44% mieści się we Wrocławiu. 27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

Organizacje pozarządowe to w głównej mierze stowarzyszenia, które działają zgodnie z konstytucyjnym prawem do zrzeszania się i realizują swoje cele na rzecz dobra wspólnego danej społeczności lokalnej. Dodatkowo możemy wyróżnić także fundacje czy spółdzielnie socjalne. Łączy je jedno – działają nie dla zysku ekonomicznego, a społecznego. Zakładają je sami mieszkańcy Wrocławia, którzy chcąc rozwiązywać problemy społeczne, często wychodzą z propozycjami do samorządu lokalnego.

– NGO to innymi słowy organizacje obywateli ze wzmocnioną świadomością i wrażliwością społeczną. Sami reagujemy i proponujemy rozwiązania. Jesteśmy w pierwszej kolejności obywatelami i współgospodarzami miasta, a nie tylko i wyłącznie konsumentami – wyjaśnia Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Strategia współpracy

Wrocław może pochwalić się 5-letnią strategią współpracy z NGO’s. W latach 2018-2022 na program przeznaczonych zostanie blisko pół miliarda złotych. Zgodnie z programem współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r., który obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, środki przekazane na realizację programu wynoszą 97 012 000 zł. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu miasta na rok 2020.

– Strategia została przygotowana przez organizacje pozarządowe we współpracy z miastem. Przyjęcie jej przez Radę Miejską Wrocławia zapoczątkowało wspólne działania dla rozwoju współpracy. Wszystkie realizowane działania mają w założeniu przyczyniać się do realizacji dwóch celów strategicznych – poprawy współpracy z gminą i konsolidacji środowiska NGO – mówi dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW Beata Bernacka.

I dodaje: – Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za wdrażanie zapisów strategii, wspólnie planujemy dalsze działania, które mają przyczynić się do działalności na rzecz społeczności lokalnej. Efektem tej współpracy jest powstanie centrów aktywności lokalnej na wrocławskich osiedlach, które prowadzone są przez lokalne organizacje pozarządowe, wzmocnienie wrocławskiej ekonomii społecznej, integrację organizacji pozarządowych zajmujących się pozaszkolną pracą z młodzieżą, działających w obszarze dostępności, zdrowia i osób z niepełnosprawnościami oraz w obszarze kultury.

Coraz więcej wieloletnich umów na realizację zadań

Wrocław coraz chętniej korzysta z usług trzeciego sektora. Przejawia się to m.in. w tym, że coraz więcej organizacji pozarządowych podpisuje z miastem umowy wieloletnie na realizację bardzo ważnych zadań.

– Rosnąca stabilność tej współpracy i jej rozwój widać na przestrzeni ostatnich lat. Powoli staje się ona swoistego rodzaju tradycją. Warto podkreślić, że NGO uzupełniają to, co państwo, samorząd nie zawsze są w stanie zrealizować. Trzeci sektor działa z pasji i z zaangażowania. Wielu zadań nie wykonują jednostki publiczne ani biznes, a właśnie NGO – informuje Agata Bulicz.

Organizacje pozarządowe realizują szereg zadań zlecanych przez Gminę Wrocław, praktycznie we wszystkich sferach życia społecznego wrocławian. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie np.:

 • ulicznego autobusu dla osób w kryzysie ulicznej bezdomności (tzw. Streetbus),
 • warsztatów design upcyclingowego dla osób z doświadczeniem bezdomności,
 • ośrodków pomocy społecznej, noclegowni dla bezdomnych, ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołów mieszkań chronionych, kuchni charytatywnych, magazynów przekazujących żywność na rzecz najuboższych,
 • punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych,
 • pogotowia mediacyjnego,
 • Centrów Aktywności Lokalnej,
 • Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.

prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na kongresie NGO

Koalicja na rzecz współpracy miasta z NGO

Kolejnym przejawem prężnie rozwijającej się współpracy międzysektorowej jest powołana w 2016 r. Koalicja na rzecz współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Działa w niej 13 wrocławskich organizacji oraz przedstawicieli miasta Wrocławia, którzy dostrzegli konieczność troski o rozwój współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Koalicja, mimo iż działa stosunkowo od niedawna, ma już na koncie kilka sukcesów, w tym organizację już trzech edycji Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, w których biorą udział fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i ruchy miejskie. W trakcie ostatniego kongresu zjawiło się ponad 400 uczestników, którzy mają idealną sposobność do wspólnych rozmów i wymiany jakże cennych doświadczeń.

– Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych to nie tylko święto Organizacji Pozarządowych, ale także czas na spotkania, wymianę doświadczeń, wspólną debatę nad ważnymi dla Miasta zagadnieniami. Kongres jest niezwykle ważny dla samorządu Wrocławia i biznesu, bowiem podczas niego uczymy się siebie wzajemnie. Każdy kongres ma inny merytoryczny motyw przewodni, taki, który jest wazny dla środowiska w danym momencie. A to oznacza, że on się nie znudzi, gdyż zawsze będą tematy do rozmowy – wyjaśnia dyrektor Beata Bernacka.

Wybrane działania wrocławskich organizacji pozarządowych

działania wspierające wrocławskie NGO:

 • SEKTOR 3 wspiera wrocławskie organizacje i obywateli, którzy chcą założyć organizację,a nie wiedzą, jak to zrobić. SEKTOR jest inkubatorem, oferuje indywidualne wsparcie, szkolenia grupowe i infrastrukturę,
 • Umbrella, organizacja prowadząca SEKTOR 3 razem z TRATWĄ i DFOP na mocy zadania zleconego przez Gminę Wrocław oferuje wsparcie finansowe dla młodych NGO do 5 lat tzw. MIKROGRANTY NGO od 5 do 10 tys. złotych. Jest także oferta dla młodzieży na projekty do 1000 zł,
 • DFOP - Dolnośląskie Małe Granty - program regionalny, finansowany z UMWD - jest ścieżka dla mieszkańców Wrocławia na wspólne projekty do 5 tys. zł.

działania branżowe:

 • działania dla dzieci i młodzieży, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie świetlic - Fundacja Hobbit, Fundacja Tobiaszki oraz wiele innych, w tym wiele świetlic działających przy parafiach,
 • wsparcie osób bezdomnych - Stowarzyszenie Brata Alberta, czy Stowarzyszenie Ludzie Ludziom,
 • praca z rodzinami romskimi - Fundacja Dom Pokoju, tu także wspieranie dialogu na wrocławskich osiedlach,
 • wsparcie dla ciężko chorych dzieci - Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,
 • praca z młodzieżą wykluczoną bądź zagrożoną wykluczeniem, długoterminowy wolontariat, animowanie grup lokalnych, nauka języków dla np. seniorów - Stowarzyszenie TRATWA,
 • prowadzenie centrum lokalnego, edukacja językowa, informatyczna oraz wzmacnianie aktywności w kulturze seniorów- Stowarzyszenie Żółty Parasol na Ołbinie,
 • działanie dla seniorów i z seniorami - Fundacja Aktywny Senior, prowadzenie innowacyjnych projektów jak np. Cohausing senioralny (mieszkaniowa kooperatywa seniorów),
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Eudajmonia.

Blisko 4 tysiące organizacji z siedzibą we Wrocławiu

Biuro ds. Partycypacji Społecznej prowadzi bazę danych o organizacjach pozarządowych – Generator NGO.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku zaewidencjonowanych było łącznie:

 • 1446 fundacji,
 • 2274 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • 89 stowarzyszeń zwykłych,
 • 131 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 112 uczniowskich klubów sportowych,
 • 21 związków sportowych,
 • 23 związki stowarzyszeń,
 • 111 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo-kościół,
 • 3 związki wyznaniowe,
 • 11 organizacji o innych formach prawnych.

Składa się to na 4 221 organizacji, z których 432 posiada siedzibę poza Wrocławiem, a w bazie znajdują się z uwagi na to, iż współpracują z miastem poprzez realizację zadań publicznych na rzecz miasta i mieszkańców.

Z kolei, organizacje pozarządowe posiadające siedzibę we Wrocławiu to:

 • 1264 fundacje,
 • 2059 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • 86 stowarzyszeń zwykłych,
 • 127 klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 108 uczniowskich klubów sportowych,
 • 13 związków sportowych,
 • 23 związki stowarzyszeń,
 • 100 organizacji powstałych na mocy przepisów prawnych państwo-kościół,
 • 9 organizacji o innych formach prawnych.

Łącznie składa się to na 3 789 organizacji. Co więcej, prezydent Wrocławia sprawował nadzór nad 2 393 stowarzyszeniami z siedzibą we Wrocławiu.

– Od kilku lat zakładanych jest więcej fundacji niż stowarzyszeń. Mimo zmiany przepisów dotyczących minimalnej liczby osób, które mogą założyć stowarzyszenie (z 15 zmniejszono do 7 osób). Organizacje w swoich statutach wskazują na realizację zadań w wielu obszarach pożytku publicznego. Oznaczać to może, że będą miały szerokie spektrum działania, jednak ostatecznie trudno na tym etapie wskazać, które obszary będą dla nich wiodące. Nie wszystkie organizacje współpracują z miastem, niektóre znajdują niszę w zadaniach, które chcą realizować samodzielnie. Każdy pomysł na działania na rzecz społeczności lokalnej przyjmujemy z radością niezależnie czy jest on realizowany we współpracy z miastem, czy też samodzielnie – podsumowuje dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej UMW Beata Bernacka.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w ramach www.wroclaw.pl prowadzi i aktualizuje portal partycypacji społecznej Wrocław Rozmawia (www.wroclaw.pl/rozmawia). Jest to informacyjna platforma Biura. Miejsce komunikacji z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, uczestnikami konsultacji społecznych, a także budżetu obywatelskiego. W jednym miejscu mieszkańcy znajdują interesujące ich informacje. 

Czytaj także:

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl