40 mln zł dla 48 osiedli – zwiększony fundusz osiedlowy rozdzielony

Pierwszy, ważny etap reformy ustroju wrocławskich osiedli właśnie się finalizuje. Zespół ds. reformy ustalił, jak zostanie rozdzielonych 40 mln zł z miejskich środków na potrzeby, zgłaszane przez 48 rad osiedli podczas spotkań z władzami miasta. O tym, na jakie inwestycje te pieniądze zostaną przeznaczone, zdecydują poszczególne RO do kwietnia przyszłego roku.

  • osiedla, wrocław

    30 lipca br. obradował zespół ds. reformy ustroju rad osiedli, źródło: Wrocławskie Forum Osiedlowe/FB


Reforma ustrojowa wrocławskich osiedli, której elementem stało się również zwiększenie środków z miejskiego budżetu na sfinansowanie pomysłów, zgłaszanych przez rady osiedli, znalazła się na liście 100 zadań do realizacji, które zapowiedział na początku swojej kadencji przezydent Jacek Sutryk. 

– O tym, o ile zostanie powiększony ten budżet i na jakich zasadach te dodatkowe sumy zostaną rozdzielone, zdecydujemy wspólnie, tworząc założenia do nowego programu inwestycyjnego dla osiedli  – mówił wówczas Jacek Sutryk. – Program ten powinien być realizowany według wskazań mieszkańców i pomysłów radnych osiedlowych – podkreślał prezydent.

Rozmowy z przedstawicielami wszystkich wrocławskich RO, które prowadził i prowadzi prezydent miasta, są podstawą m.in. do tworzenia programów inwestycyjnych w różnych częściach Wrocławia, źródło: FB

W ślad za powyższym, zostało powołane przez prezydenta zespół, złożony z miejskich urzędników, radnych miejskich i osiedlowych, który miał za zadanie m.in. zdecydować o podziale środków na potrzeby poszczególnych osiedli – wedle zweryfikowanych pomysłów, płynących od mieszkańców.

O całej specyfice prac nad nowym ustrojem rad osiedli oraz zwiększeniu o 20 mln zł kwoty funduszu osiedlowego pisaliśmy:

PIRO 2.0 Program Inicjatyw Rad Osiedli

40 mln zł na dwa lata 

– We Wrocławiu mamy 48 osiedli. Jedne małe, drugie duże. W jednych mieszka kilka, w innych kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Te bliżej centrum są dobrze skomunikowane, mają na swoim obszarze jedną lub więcej instytucji kultury, placówki edukacyjne, parki. Jednak są i takie, na obszarze których brakuje części infrastruktury. Każde osiedle to osobny zestaw potrzeb – zaznacza Jacek Sutryk

Zespół, o którym była mowa powyżej, działający przy Wydziale Partycypacji Społecznej UM Wrocławia, podjął więc decyzję, w jaki sposób rozdzielić 40 mln złotych z miejskiego budżetu między 48 wrocławskie osiedla na dwa pierwsze dwa lata działania programu.

Zrobiono to w oparciu o specjalny algorytm, zakładający, że każde osiedle dostanie kwotę stałą bazową – 40%, do której zostaną naliczone środki zależnie od wielkości (powierzchni) osiedla i liczby jego mieszkańców – to pozostałe 60%. Przy czym liczba mieszkańców jest tu określana na podstawie liczby lokali mieszkalnych, bowiem trudno opierać się w tym przypadku na danych meldunkowych, które są po prostu niepełne.

W tym miejscu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że pieniądze te nie mają nic wspólnego z corocznym Wrocławskim Budżetem Obywatelskim, który pozostaje bardzo istotnym programem do realizowania pomysłów i woli mieszkańców poszczególnych osiedli. Fundusz osiedlowy natomiast może stanowić dobre uzupełnienie dla WBO.

O tym, w co „zainwestują” środki z miejskiego budżetu, zdecydują sami mieszkańcy w wewnętrznych konsultacjach na osiedlach, źródło: Wrocław Rozmawia

Co zrobią osiedla

Z wyliczeń zespołu wynika, że najniższa kwota dofinansowania to 350 tys. zł, a maksimum to 1,6 mln zł – i tyle właśnie przypadło Radzie Osiedla Ołbin, gdzie jest najwięcej mieszkań. Na przykład, na Maślice trafi ok. 700 tys. zł, na Księże – ok. 600 tys. zł, a RO Bieńkowice może liczyć na 400 tys. zł.

Co za te pieniądze powstanie na wrocławskich osiedlach?

– Rady osiedlowe w czasie konsultacji społecznych mogą podejmować decyzję, jakiego rodzaju drobne inwestycje na rzecz osiedlowej wspólnoty z tych środków sfinanować – wyjaśnia Jacek Pluta, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia. 

O tych decyzjach dowiemy się w kwietniu przyszłego roku. 

Ustrój osiedli – odsłona druga

Teraz przyszedł czas na opracowanie aktów prawnych konstytutywnych dla nowego ustroju (statutu) samorządowych jednostek pomocniczych.

– Lata 2015-2018 były okresem szerokiej dyskusji nad przyszłością i ustrojem samorządowych jednostek pomocniczych Wrocławia. Rozmawialiśmy z wieloma grupami społecznymi: mieszkańcami, radnymi osiedlowymi, aktywistami, a także zaproszonymi przez miasto ekspertami – mówi prezydent Sutryk. – Efektem tego stała się bardzo ważna dla rozwoju i aktywizowania społeczności lokalnej Strategia Wrocław 2030, podobnie jest z Analizą Funkcjonalną Osiedli – dodaje Jacek Sutryk.

Trzeba także w tym miejscu wspomnieć o konsultacjach społecznych w cyklu Wrocław Rozmawia o osiedlach, na których podstawie utworzono Nową Konstytucję Osiedli – dokument, w którym zapisano rekomendacje zmian wrocławskiego ustroju osiedlowego. 

– W oparciu o te dokumenty chcemy doprowadzić do tego, by wrocławskie osiedla mogły mieć nowe statuty, nowe kompetencje, nowe zadania i obowiązki – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia. – Do końca 2019 r.  chcemy zakończyć prace nad przepisami regulującymi ustrój wrocławskiego samorządu osiedlowego i zasad decydowania o inwestycjach ściśle osiedlowych – podkreśla dyrektor Świerczewski. 

W I kwartale 2020 r. powinniśmy już znać wstępne rezultaty tych prac. 

Zobacz: Tabela procentowego podziału środków FO na osiedlaZgłoś uwagę