Wsparcie

Warto skorzystać z pomocy Akuszerek/Akuszerów Dialogu – inicjatywy powstałej jako odpowiedź na potrzeby wsparcia procesu budowania dialogu między wieloma stronami zaangażowanymi na różnych poziomach w zarządzanie miastem/społecznością lokalną. To oferta skierowana również do osiedli.

Rozpoczął się proces dyskusji nad decentralizacją Wrocławia. Oznacza to, że osiedla stają się nowym elementem narracji polityk miejskich, przestrzenią wyrażania potrzeb społecznych i budowania poczucia sprawstwa.Pierwszym elementem budowania demokracji tak bardzo lokalnej jest efektywny dialog podejmowany przez wszystkie grupy interesu. Dialog jest procesem, a jego zbudowanie nie jest łatwe – szczególnie, kiedy spotykają się strony reprezentujące różne punkty widzenia czy potrzeby. Warto więc skorzystać ze wsparcia Akuszerek/Akuszerów Dialogu – inicjatywy powstałej jako odpowiedź na potrzeby wsparcia procesu budowania dialogu między wieloma stronami zaangażowanymi na różnych poziomach w zarządzanie miastem/społecznością lokalną.

Jak to się robi, czyli 4 kroki do zmiany:

1. Diagnoza sytuacji zastanej:

  • ustalenie stron i ich przedstawicieli;

  • ustalenie, co naprawdę (realnie) stanowi problem, barierę, trudność;

  • kontakt ze stronami i rozmowy z nimi (indywidualne lub wspólne).

2. Wypracowanie kolejnych kroków:

  • facylitacja procesów grupowych i/lub mediacja społeczna;

  • przekazanie sprawy odpowiedzialnej organizacji/instytucji;

  • organizacja konsultacji społecznych, planowanie partycypacyjne;

  • inne (w razie indywidualnych potrzeb).

3. Przygotowanie porozumienia między stronami:

  • wspólny cel;

  • zasady współpracy;

  • kolejne zadania.

4. Ewaluacja działań opisanych w porozumieniu, analiza barier, omówienie sukcesów.

Szkolenia dla radnych osiedli

„Zarządcami” osiedli są radni osiedlowi. Bardzo wiele zależy nie tylko od ich aktywności, chęci i poświęconego czasu, lecz także od kompetencji. Radni osiedlowi w dużej mierze to społecznicy, którzy chcą zmieniać świat – warto inwestować w rozwój ich umiejętności i wiedzy, aby sprawniej służyli mieszkańcom wrocławskich osiedli.

Projekt zakłada wsparcie szkoleniami rad osiedli, które wyrażą chęć i potrzebę rozwoju. Planowane działania obejmują m.in. rozwój kompetencji komunikacyjnych i liderskich, podstawy tworzenia strategii osiedlowych i partnerstw, wzmocnienie umiejętności zarządzania, współpracę w ramach budżetów obywatelskich czy międzyosiedlowego współdziałania.

Powyższe propozycje nie wyczerpują katalogu potrzeb dotyczących szkoleń – nie oznacza to, iż inne obszary wymagające usprawnienia nie mogą być brane pod uwagę w ramach tego projektu. Wręcz przeciwnie – czekamy na Państwa zgłoszenia i wskazanie konkretnych potrzeb, jakie mają Państwa rady osiedli.

Kontakt:

Dorota Whitten
d.whitten@dompokoju.org
730 932 523

Bądź z nami! Zobacz o czym rozmawiamy. Weź udział w spotkaniach!