wroclaw.pl strona główna #InwestycjeWRO

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

Prezydent Wrocławia - strona główna
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. #InwestycjeWRO
 3. Zielony Klin Wojszyce - zagospodarowanie Klinu Wojszyce - etap I

Zielony Klin Wojszyce - zagospodarowanie Klinu Wojszyce - etap I

Kliknij, aby powiększyć
Zielony Klin Południa Wrocławia ZZM
postęp: 5%
Zielony Klin Południa Wrocławia

Mapa z lokalizacją inwestycji

Koszt inwestycji 8 342 000 zł

Już w 2010 roku miasto ujęło w nowym planie miejscowym utworzenie zielonej przestrzeni rekreacji i wypoczynku. Teren znajdujący się na granicy Wojszyc i Jagodna ma być w założeniu zielonym uzupełnieniem dynamicznie rozbudowujących się osiedli.

Reklama

Informacje o inwestycji:

 • Kategoria inwestycji: Zieleń
 • Rok zakończenia inwestycji: 2028
 • Stopień wykonania: 5%
 • Wartość inwestycji: 8 342 000 zł
 • Jednostka prowadząca: ZZM
 • Osiedle: Wojszyce
 • Projekt finansowany w ramach WBO: nie

Timeline

 • kwiecień 2019 konsultacje przez przystąpieniem do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu
 • maj 2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie koncepcji zagospodarowania Klina Wojszyckiego
 • maj 2020 Pismo Prezydenta Wrocławia do KOWR z załączoną koncepcją zagospodarowania terenu i wnioskiem o dokonanie podziału działki

Podobnie, jak w przypadku linii tramwajowej na Jagodno, mieszkańcy południa Wrocławia czekają również na dobre informacje związane z realizacją Zielonego Klinu. To ma być ich główny teren rekreacji i wypoczynku, miejsce okolicznych spotkań. Takie tereny są potrzebne na każdym rozwijającym się osiedlu. Zwracając uwagę na potrzeby wrocławianek i wrocławian, dążę do realizacji wizji Osiedli Kompletnych. Teren na granicy Wojszyc i Jagodna, na którym planujemy utworzenie klinu, należy jednak do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wrocław może go otrzymać pod warunkiem, że będzie on przeznaczony pod kulturę fizyczną. Taki też jest nasz cel. Przygotowaliśmy - we współpracy z mieszkańcami – koncepcję zagospodarowania tego terenu i czekamy na decyzję naszych partnerów z KOWR-u. Rozmowy w tej sprawie trwają już ponad dwa lata. Wierzę w to, że zakończą się sukcesem.

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

 • 05.02.2024

  Ponowne wystąpienie prezydenta Wrocławia do Dyrektora wrocławskiego oddziału KOWR pana Kazimierza Matkowskiego o przejecie terenów pod Zielony Klin Południa.

 • 05.01.2024

  Spotkanie w sprawie planów zagospodarowania Zielonego Klina Południa Wrocławia

  1. Miasto, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, podtrzymuje chęć przejęcia od KOWR terenu tzw. Zielonego Klina Południa Wrocławia w celu zagospodarowania go na cele leśne, parkowe i rekreacyjne, zgodnie z przygotowanym projektem zmiany MPZP dla tego terenu wypracowanym przy udziale przedstawicieli mieszkańców i Rad Osiedli sąsiadujących z Klinem.

  2. W tym celu, przy akceptacji liderów Zielonego Klina Południa Wrocławia, Prezydent Wrocławia ponowi wystąpienie do KOWR w celu przejęcia przedmiotowego terenu na ww. cele.

  3. Miasto deklaruje chęć i gotowość urządzenia Klina zgodnie z procedowaną zmianą MPZP, tj. wykonanie zarówno nasadzeń leśnych, z przeznaczeniem na las o funkcjach społecznych, jak i wykonania nasadzeń parkowych, ciągów komunikacyjnych oraz stopniowego wprowadzania infrastruktury rekreacyjnej. W pierwszym etapie, w ramach już zarezerwowanych środków finansowych, możliwe byłoby wykonanie całości nasadzeń leśnych oraz nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego - szczegóły zostałyby doprecyzowane na etapie dokumentacji projektowej.

  4. Dzięki przejęciu działek od KOWR, mieszkańcy mieliby możliwość zgłaszania na tym terenie projektów z WBO.

  5. Miasto podtrzymuje gotowość współpracy z Lasami Państwowymi, niemniej stoi na stanowisku, że za zagospodarowanie terenu powinien odpowiadać Zarząd Zieleni Miejskiej.

  6. W zależności od stanowiska i odpowiedzi KOWR na ponowne wystąpienie Prezydenta Wrocławia kontynuowane będzie procedowanie MPZP dla tego terenu w kształcie ustalonym z KOWR i mieszkańcami.

 • 11.08.2023

  Rozmawiamy o tym, jak ma wyglądać Zielony Klin Południa Wrocławia. Wraz z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Nadleśnictwa Oława (Lasy Państwowe) oraz osiedli: Jagodno, Wojszyce i Ołtaszyn omawialiśmy przygotowany projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przewiduje on utworzenie na tym terenie lasu społecznego, ale również m.in. rowów i zbiorników retencyjnych, a także rezerw pod usługi edukacyjne i sportowe. Celem jest stworzenie lasu, ale również dostępnej i przyjaznej przestrzeni, która będzie łączyła osiedla. Przed przekazaniem planu do uzgodnień, najbardziej aktualny kształt projektu MPZP zostanie przekazany do zaopiniowania przez Lasy Państwowe i KOWR.

 • 27.07.2023

  Spotkanie przedstawicieli UMW z przedstawicielami Rad Osiedli Wojszyce, Ołtaszyn, Jagodno, Brochów i reprezentanta ruchu społecznego Zielony Klin Południa Wrocławia, poświęcone omówieniu projektu MPZP dla tzw. Klina Wojszyckiego.

  W spotkaniu udział wzięli (wg kolejności na liście obecności, stanowiącej załącznik do notatki):

  • Krzysztof Ziental – Wydział Partycypacji Społecznej UMW
  • Tomasz Smoliński – Wydział Planowania Przestrzennego UMW
  • Marta Ścigała – Wydział Planowania Przestrzennego UMW
  • Katarzyna Szymczak-Pomianowska – Departament Zrównoważonego Rozwoju UMW
  • Grzegorz Synowiec – Wydział Klimatu i Energii UMW
  • Łukasz Lewko – Wydział Środowiska UMW
  • Andrzej Nowak – Zarząd Zieleni Miejskiej
  • Mirosław Maziarz – Zarząd Zieleni Miejskiej
  • Tomasz Wysocki – Redakcja Wroclaw.pl
  • Monika Kozłowska Święconek – Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW
  • Marcin Ogrodnik – RO Wojszyce
  • Piotr Falkowski – Zielony Klin Południa Wrocławia
  • Rafał Skuła – RO Ołtaszyn
  • Krystian Adamski – RO Jagodno
  • Gabriela Iwińska – Wydział Komunikacji Społecznej UMW
  • RO Brochów – przedstawiciel nieobecny

  1. W pierwszej części spotkania przedstawiciele Wydziału Planowania Przestrzennego UMW (WPL) przedstawili założenia projektu MPZP tzw. Klina Wojszyckiego i odnieśli się do wątpliwości podnoszonych w korespondencji Rady Osiedla Wojszyce oraz ruchu społecznego Zielony Klin Południa Wrocławia.

  2. WPL poinformował o korespondencji skierowanej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Lasów Państwowych (LP) w celu zebrania wniosków na etapie zamierzeń przed przystąpieniem do sporządzenia projektu planu.

  3. Radni Osiedlowi zwrócili uwagę, że na obecnym etapie wskazane jest, aby przygotowany projekt MPZP został przesłany do KOWR i LP.

  4. Przedstawiciele WPL zapewnili, że jest to przewidziane w ścieżce procedowania dokumentu, jako element wykraczający poza standardową procedurę uchwalania planu, będący wyrazem woli kształtowania jak najlepszej współpracy z KOWR
  i LP.

  5. Przedstawiciel RO Jagodno poprosił o doprecyzowanie przeznaczenia rezerwy na funkcje elektroenergetyczne. Przedstawiciele WPL wyjaśnili, że jest to konsekwencja zapisów w obowiązującym studium i zapewnienia korytarza dla linii energetycznych i GPZów.

  6. Przedstawiciel RO Jagodno zawnioskował o doprecyzowanie zapisów MPZP w zakresie zapewnienia zatok postojowych. Przedstawicielka BZM wyjaśniła, że w rejonach przecięć dróg z klinem zaplanowane są 3 obszary na urządzenie parkingów dla obsługi gości odwiedzających las. Tak więc potrzeby parkingowe w tym zakresie są przewidziane. Niezależnie od tego w terenach ulic nie ma potrzeby wprowadzania zapisu w MPZP o zatokach postojowych, gdyż ich wprowadzenie zawsze jest możliwe i wynika to z przepisów szczególnych. Na etapie dokumentacji projektowej dla tych ulic, po analizie potrzeb, możliwości i uwarunkowań w terenie, można będzie je zaprojektować i wybudować.

  7. Przedstawiciele Rad Osiedli pozytywnie ocenili zaproponowany projekt MPZP
  i wyrazili dla niego swoją aprobatę.

  8. Przedstawiciele Rad Osiedli i ruchu społecznego poprosili o skierowanie do ich wiadomości korespondencji, o której mowa w pkt.4.

  9. Przedstawiciele Rad Osiedli i ruchu społecznego Zielony Klin Południa zawnioskowali o kontynuowanie prac nad przedstawionym im projektem, który uważają za bardzo dobry i zabezpieczający w przyszłości społeczne funkcje tego terenu.

 • 07.03.2023

  Pierwsze zobowiązanie miasta zostało wypełnione – przystępujemy do niezbędnej zmiany planu miejscowego pod przyszły teren Zielonego Klina Południa Wrocławia. Ma tam powstać tzw. las społeczny. Jest to efekt wieloletnich działań miasta oraz mieszkańców na rzecz rozwoju terenów zielonych.

  W trakcie opracowywania planu miejscowego wskazane zostaną tereny przeznaczone do zalesienia oraz niezależne obszary, które w przyszłości będą mogły być zagospodarowane na zieleń urządzoną, sport, rekreację oraz infrastrukturę techniczną. Po uchwaleniu nowego MPZP dla tego obszaru, KOWR – zgodnie z deklaracją – rozpocznie procedurę nieodpłatnego przekazania terenu Lasom Państwowym, które rozpoczną proces nasadzeń pod przyszły las miejski.

  Liczymy, że po przystąpieniu do zmiany planu wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, a mieszkańcy południowego Wrocławia za kilka lat będą mogli korzystać ze wspaniałych terenów zielonych nieopodal swoich domów.

  Słowem: że nie będzie już żadnych dodatkowych warunków, które będą stały na przeszkodzie, by ten teren oddać mieszkańcom.

  Link od ogłoszenia: https://bip.um.wroc.pl/.../zielony-klin-wojszycko...

 • 02.11.2022

  Spotkanie dyrekcji zarządu Zieleni Miejskiej, Dyrekcji Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Lasami Państwowymi i przedstawicielami rad osiedli: Wojszyce, Brochów, Jagodno, a także inicjatorem projektu Klinu Wojszyckiego, panem Piotrem Falkowskim.

  Lasy Państwowe potwierdziły, że po zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania przystąpią do przygotowania specjalnego planu zalesienia, a następnie do zalesiania tego terenu.

  Z kolei KOWR nie widzi przeszkód, aby przekazać miastu fragmenty tego terenu pod przyszłą infrastrukturę społeczną (np. place zabaw), która uzupełni przyszły las. Cel jest jeden – maksymalnie szybkie powstanie Zielonego Klinu, czyli zalesienie tego obszaru i udostępnienie mieszkańcom nowych "zielonych płuc" Wrocławia.

  Aby przyśpieszyć ten proces - równolegle z przygotowywaniem projektu zmiany planu miejscowego dla tego terenu - zostanie podpisany list intencyjny z KOWR-em i Lasami Państwowym.

 • 10.10.2022

  Szanowny Panie Dyrektorze, w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Wrocław gruntów pod Zielony Klin Południa Wrocławia oraz mając na uwadze zmianę przepisów z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - uprzejmie proszę o rozważenie możliwości rozpatrzenia wniosku Gminy Wrocław z dnia 13 września 2018 roku w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c zmienionej ustawy.

  Kliknij, aby powiększyć
  Powiększ obraz: Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium UM Wrocław
  Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium

   

 • 12.07.2022

  W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Wrocław, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, gruntów pod Zielony Klin Południa Wrocławia, uprzejmie informuję, że Gmina Wrocław przystąpi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu urbanistycznego Jagodno - Wojszyce we Wrocławiu, przyjętego uchwałą nr XLVI/1406/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25.02.2010 r. w zakresie przeznaczenia obszaru objętego koncepcją zagospodarowania terenu Zielonego Klina Południa Wrocławia pod kulturę fizyczną, zgodnie z oczekiwaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  Mając powyższe na uwadze proszę Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska, czy zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniami KOWR, umożliwi podjęcie decyzji o nieodpłatnym przekazanie terenów przewidzianych pod Zielony Klin Południa Wrocławia na rzecz Gminy Wrocław

  Kliknij, aby powiększyć
  Powiększ obraz: Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium UM Wrocław
  Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium

 • 02.02.2022

  Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo osoby fizycznej (pismo udostępnione przez tę osobę): "Takie przekazanie (terenu), w obecnym stanie prawnym, jest możliwe wyłącznie (...) gdy na jego (parku) obszarze będą realizowane inwestycje infrastrukturalne służące wykonywaniu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, np. w zakresie kultury fizycznej".

  „Inwestycja, na której realizację ma zostać przekazana nieruchomość, musi być zgodna z MPZP, miejscowym planem rewitalizacji (...)”.

  „Warto przy tym dodać, że cel realizacji inwestycji infrastrukturalnych (...) w zakresie kultury fizycznej spełniają właśnie m.in. nieruchomości przekazywane pod tworzenie terenów zieleni (w tym m.in. parków), służących wypoczynkowi , ale na których znajdują się już lub planowane są do utworzenia obiekty związane z kulturą fizyczną, np. boiska sportowe, place zabaw itd.”.

  Kliknij, aby powiększyć
  Powiększ obraz: Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium UM Wrocław
  Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium

 • 10.01.2022

  Pismo KOWR do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: „KOWR we Wrocławiu konsekwentnie stoi na stanowisku, iż możliwe jest przekazanie nieruchomości gminie na cele związane z kulturą fizyczną”. (Dokument udostępniony przez osobę fizyczną).

  „Brak jakichkolwiek inwestycji na większości powierzchni terenu stwarza zagrożenie, iż po przeniesieniu własności na rzecz Gminy oraz wykonaniu trawników, łąk itp., po pozytywnej kontroli KOWR co do realizacji celu w jakim grunty zostały przekazane, w krótkim okresie może nastąpić zmiana ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego np. na cele budownictwa wielorodzinnego, bez konsekwencji dla nowego właściciela terenu”.

  Kliknij, aby powiększyć
  Powiększ obraz: Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium UM Wrocław
  Zielony Klin Południa Wrocławia - kalendarium

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl