Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Konsultacje społeczne urządzenia terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego.

Rozwój terenów zieleni to jeden z najważniejszych aspektów planowania i zagospodarowania Wrocławia – każdy z nas wie, jak pozytywnie zielona przestrzeń w mieście wpływa na jakość życia.

Jeden z obszarów, który w najbliższym czasie Miasto chciałoby zagospodarować, położony jest w dorzeczu Ślęzy i Odry. Wstępnie plany na urządzenie doliny Olszówki Krzyckiej były inne (miał powstać park Krzycki i kolektor wody opadowej), jednak, w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, prezydent zdecydował, że planowanie zostanie rozpoczęte od nowa, a decyzja na temat tego, jak zagospodarować to miejsce, będzie podjęta wspólnie z wrocławianami i wrocławiankami. Partycypacja społeczna jest niezwykle ważna – żadne nowoczesne miasto nie może być zarządzane bez słuchania głosu mieszkańców.  

W związku z tym rozpoczynamy proces planowania tego terenu: wspólnie chcemy zastanowić się, jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki. Konsultacje, które rozpoczynamy, będą jednym z pierwszych etapów inwestycji.

Uwaga!

 • W konsultacjach przewidziano aktywny udział dzieci i młodzieży poprzez specjalnie dostosowany e-formularz, udział w terenowej grze ekologicznej czy zachęcie do tworzenia prac plastycznych z wyobrażeniem idealnego parku.

Kiedy konsultujemy?

 • 18.06–12.07.2020 r.

Co konsultujemy?

 • Sposób urządzenia doliny Olszówki Krzyckiej (od ul. Racławickiej do ul. Skarbowców) i parku Krzyckiego

Jaki cel konsultacji?

 • Przeprowadzenie rozmowy na temat zagospodarowania ważnego obszaru miasta.
 • Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany temat, w tym na temat obecnego sposobu użytkowania terenu i jego znaczenia.
 • Przekazanie informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, strukturze własnościowej oraz założeniach dla parku Krzyckiego.

Jaki zakres konsultacji?

Dla doliny Olszówki:

 • przyroda doliny Olszówki;
 • zieleń istniejąca i planowana;
 • przebieg Olszówki i wykorzystanie jej koryta;
 • zapisy planu miejscowego dla tego terenu, m.in. droga zbiorcza;
 • powiązanie terenu z okoliczną zabudową;
 • obecny i przyszły sposób użytkowania terenu.

Dla parku Krzyckiego:

 • Funkcje, które park może pełnić, oraz elementy mogące pojawić się na tym terenie, np.:
  • strefy przyrody bez dostępu człowieka (tzw. biocenotyczne);
  • strefy rekreacji biernej;
  • place zabaw dla różnych grup wiekowych;
  • elementy przeznaczone do edukacji, kultury, aktywności społecznej (np.: żłobek, przedszkole, szkoła - wszystko plenerowe; scena, teatr, ścieżki: edukacyjne, przygodowe, sensoryczne);
  • miejsca rekreacji grupowej, np.: zadaszenia, wiaty, kamienne kręgi;
  • miejsca do ćwiczeń;
  • toalety.
 • Elementy rekreacji czynnej lub biernej, z zastrzeżeniem, że park to w przeważającej mierze teren o dużych walorach przyrodniczych, i elementy rekreacyjne tu lokalizowane będą jak najbardziej naturalne, by nie wpływały negatywnie na otoczenie.
 • Układ ścieżek pieszych i rowerowych w parku, wynikający z obecnego i przyszłego otoczenia, zagospodarowania wewnętrznego, zewnętrznych powiązań, potrzeb osób z niepełnosprawnościami i obsługi technicznej.
 • Mała architektura: ławki, leżaki, kosze na odpady, elementy informacyjno-edukacyjne, stojaki rowerowe, oznaczenia ścieżek biegowych, bariery i słupki itp.
 • Ogólne zasady pielęgnacji istniejącej zieleni.
 • Zapisy planu miejscowego dla tego terenu, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa.

Jaki efekt konsultacji?

 • Raport z konsultacji z rekomendacjami dla projektantów.

Kto konsultuje?

 • Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, obecni i przyszli użytkownicy terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego.

Jak konsultujemy?

E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE 

30.06.2020 r., g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. 

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online

SPACER KONSULTACYJNY 

W terminie między 29 czerwca a 3 lipca; konkretna data zostanie podana chętnym, po uprzednim zapisaniu się. Liczba spacerów zależna jest od zainteresowania. Zapisy drogą mailową (konsultacje@feps.pl) lub telefoniczną (w godzinach 9.00—15.00; nr tel. 508 964 354; Maria Rudnicka, FEPS) potrwają do 25 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

E-FORMULARZ 

18.06–12.07.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

KONSULTACJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ:

E-FORMULARZ

Dzieci i młodzież będą mogły wypowiedzieć się w sprawie swoich potrzeb i wizji przyszłego parku Krzyckiego. Formularz zostanie dostosowany do ich możliwości poznawczych, a promowany będzie przez kanały internetowe oraz we współpracy ze szkołami. Młodsze dzieci będą miały możliwość wysłania, z pomocą rodziców, rysunkowej wizji parku. | Więcej znajdziesz tutaj.

PROJEKT MŁODZIEŻOWEJ ŚCIEŻKI/GRY EKOLOGICZNEJ

W partnerstwie z harcerzami i zainteresowanymi dziećmi z osiedla zostanie przygotowany projekt młodzieżowej gry, którą zrealizować będzie można w parku. Uczestnicy wskażą najciekawsze, ich zdaniem, elementy przyszłego parku, zaproponują zadania do gry, a w ramach konsultacji będą mogli odszukać skrytkę geocache, w której znajdują się gadżety z konsultacji (informacja o projekcie gry promowana będzie przez kanały internetowe).

Komentarze