wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

10°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna

Wyszukiwarka

Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. WCA
 4. Miejski Program Wsparcia "MOZART"

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART"

Redakcja www.wroclaw.pl,

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" WCA
Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART"

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" jest programem przyjętym w 2012 roku przez Radę Miejską Wrocławia. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Reklama

O programie

W ramach projektu Miasto udziela finansowego wsparcia partnerstwom naukowo-biznesowym na realizację zgłoszonych przez nie projektów z różnych dziedzin, takich jak: biotechnologia, medycyna, budownictwo, informatyka, robotyka oraz wielu innych.

Udział w programie daje firmie możliwość skorzystania z potencjału intelektualnego naukowca i wykorzystania jego rozległej, specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

Elastyczna formuła programu pozwala naukowcowi na łączenie pracy na rzecz przedsiębiorstwa z dotychczasową pracą na uczelni. Jest to niezwykle cenne, gdyż daje możliwość przeniesienia nowo zdobytych doświadczeń podczas pracy w środowisku biznesowym do praktyki dydaktycznej. W konsekwencji na uczelniach powstają aktualne programy nauczania, dostosowane do realnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem jest lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Doświadczenie minionych edycji programu pokazuje, że w wyniku współpracy partnerstw, powstają nowe innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. W konsekwencji zwiększają się obroty i dochody firm, co owocuje rozwojem lokalnych przedsiębiorstw, a także powstawaniem nowych miejsc pracy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012 r., na mocy której realizowany jest program, o dofinansowanie projektów mogą starać się partnerstwa naukowca ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionego na uczelni lub w instytucie naukowym z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Wrocławia i zatrudniającym tu pracowników. 

Partnerstwa do udziału w programie zostały zaproszone po raz pierwszy w 2012 roku. Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Bieżąca edycja 2022/2023

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ „MOZART"

EDYCJA 2022/2023

ADRESACI PROGRAMU:

 • przedsiębiorcy, prowadzący na terenie Wrocławia działalność gospodarczą i zatrudniający we Wrocławiu co najmniej dwie osoby,

w partnerstwie z 

 • naukowcami, posiadającymi co najmniej stopień doktora, będącymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w uczelni lub pracownikami naukowymi w instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

 W RAMACH XI EDYCJI PROGRAMU:

 • dofinansowanie z budżetu Miasta otrzyma maksymalnie 30 partnerstw
  realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy, a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny
 • wsparcie finansowe Miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca
  za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw)
 • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług; dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście
 • TERMIN ZGŁASZANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15.06.2022 r.

DOKUMENTY KONKURSOWE:

 • regulamin konkursu
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, na podstawie której realizowany jest program;
 • dokumenty do wypełnienia przez partnerstwo (dostępne w części „pliki do pobrania”) 
  1. Wniosek o dofinansowanie - do wypełnienia online (treść wniosku dostępna jako plik pdf)
  2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie
  4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie
  5. Upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy aktualny na dzień zgłaszania wniosku o dofinansowanie wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
 • (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie pełnomocnictwa) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej 
 1. zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca w uczelni jako nauczyciela akademickiego (wraz ze wskazaniem grupy pracowników, tj. pracownika badawczo-dydaktycznego, badawczego lub dydaktycznego) albo w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)

Dokumenty z pkt. od 2 do 5 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 • ogłoszenie konkursu: 17.03.2022 r.
 • termin zgłaszania wniosków: do 15.06.2022 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: do 7.09.2022 r.
 • podpisanie trójstronnych umów: 8–30.09.2022 r.
 • rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2022 r.

(w przypadku zmian w harmonogramie informacja na temat zaktualizowanych terminów zostanie opublikowana na stronie WCA)

Wniosek o dofinansowanie – formularz zgłoszeniowy

Wniosek dostępny na stronie WCA.

FAQ

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ „MOZART"

-najczęściej zadawane pytania-

1. Czy przedsiębiorca zatrudniający 3 osoby na umowę zlecenia może wziąć udział w programie?

Odp.: Tak, o ile prowadzi działalność gospodarczą na terenie Wrocławia i może przyjąć w tym roku pomoc de minimis o wartości 38 400 zł.

2. Czy dofinansowanie udzielone w ramach programu może zostać przeznaczone na zakup wysokiej klasy mikroskopu fluorescencyjnego niezbędnego do przeprowadzenia badań w ramach projekty partnerstwa?

Odp.: W przypadku programu Mozart Miasto opłaca wynagrodzenie Naukowca (3 200 zł miesięcznie przez okres trwania projektu czyli 12 miesięcy) i nie ma możliwości pokrycia innych wydatków. 

3. Jako przedsiębiorca uczestniczyłem w programie dwa razy, edycje: 2019/2020 i 2020/2021. Czy w tym roku razem z naukowcem możemy ubiegać się o dofinansowanie?

Każdy przedsiębiorca w okresie 4 lat może uczestniczyć 2 razy. W Państwa przypadku limit ten został już wyczerpany. Zapraszamy w przyszłym roku, kiedy rozpocznie się dla firmy kolejny okres 4-letni.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

Anna Gil

Koordynator programu
tel.: 71 770 20 05
[email protected]

Kamila Brycka

Opiekun partnerstw
tel.: 71 770 20 28
[email protected]

Aleksandra Grzeczyńska

Opiekun partnerstw
tel.: 71 770 20 03
[email protected]

Katarzyna Hubicka

Opiekun partnerstw
tel.: 71 798 20 30
[email protected]

Katarzyna Puchała

Opiekun partnerstw
tel.: 71 798 13 14
[email protected]

Tomasz Franc

Opiekun partnerstw
tel.: 71 777 94 69
[email protected]

Partnerstwa i ich projekty

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl