wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. WCA
 4. Miejski Program Wsparcia "MOZART"

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART"

Redakcja www.wroclaw.pl,

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" WCA
Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART"

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" jest programem przyjętym w 2012 roku przez Radę Miejską Wrocławia. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Reklama

O programie

W ramach projektu Miasto udziela finansowego wsparcia partnerstwom naukowo-biznesowym na realizację zgłoszonych przez nie projektów z różnych dziedzin, takich jak: biotechnologia, medycyna, budownictwo, informatyka, robotyka oraz wielu innych.

Udział w programie daje firmie możliwość skorzystania z potencjału intelektualnego naukowca i wykorzystania jego rozległej, specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

Elastyczna formuła programu pozwala naukowcowi na łączenie pracy na rzecz przedsiębiorstwa z dotychczasową pracą na uczelni. Jest to niezwykle cenne, gdyż daje możliwość przeniesienia nowo zdobytych doświadczeń podczas pracy w środowisku biznesowym do praktyki dydaktycznej. W konsekwencji na uczelniach powstają aktualne programy nauczania, dostosowane do realnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem jest lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Doświadczenie minionych edycji programu pokazuje, że w wyniku współpracy partnerstw, powstają nowe innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. W konsekwencji zwiększają się obroty i dochody firm, co owocuje rozwojem lokalnych przedsiębiorstw, a także powstawaniem nowych miejsc pracy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012 r., na mocy której realizowany jest program, o dofinansowanie projektów mogą starać się partnerstwa naukowca ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionego na uczelni lub w instytucie naukowym z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Wrocławia i zatrudniającym tu pracowników. 

Partnerstwa do udziału w programie zostały zaproszone po raz pierwszy w 2012 roku. Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Bieżąca edycja 2023/2024

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ „MOZART"

EDYCJA 2023/2024

ADRESACI PROGRAMU:

 • przedsiębiorcy, prowadzący na terenie Wrocławia działalność gospodarczą i zatrudniający we Wrocławiu co najmniej dwie osoby,

w partnerstwie z 

 • naukowcami, posiadającymi co najmniej stopień doktora, zatrudnionymi na uczelni lub w instytucie naukowym PAN, badawczym, międzynarodowym lub innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego – w charakterze pracownika naukowego, badawczego, badawczo-dydaktycznego, dydaktycznego.

 W RAMACH XII EDYCJI PROGRAMU:

 • dofinansowanie z budżetu Miasta otrzyma maksymalnie 20 partnerstw
  realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy, a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny
 • wsparcie finansowe Miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca
  za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw)
 • dofinansowanie otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług; dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście
 • termin zgłaszania wniosków upływa 31.05.2023 r.

DOKUMENTY KONKURSOWE:

  1. Wniosek o dofinansowanie - do wypełnienia online oraz do wglądu w wersji .pdf
  2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie
  4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie
  5. Upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy - aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
 • (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie pełnomocnictwa) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej 
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca w uczelni/jednostce naukowej ze wskazaniem wymiaru czasu pracy i stanowiska (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
 • Dokumenty z pkt. od 2 do 5 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

  • ogłoszenie konkursu: 15.03.2023 r.
  • termin zgłaszania wniosków: do 31.05.2023 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu: do 8.09.2023 r.
  • przygotowanie i zawarcie trójstronnych umów: 8–29.09.2023 r.
  • rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2023 r.

  (w przypadku zmian w harmonogramie informacja na temat zaktualizowanych terminów zostanie opublikowana na stronie Akademickiego Wrocławia)

Wniosek o dofinansowanie

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13, 50-101 Wrocław

Anna Gil

Koordynator programu
tel.: 71 770 20 05
[email protected]

Kamila Brycka

Opiekun partnerstw
tel.: 71 770 20 28
[email protected]

Aleksandra Grzeczyńska

Opiekun partnerstw
tel.: 71 770 20 03
[email protected]

Katarzyna Hubicka

Opiekun partnerstw
tel.: 71 798 20 30
[email protected]

Katarzyna Puchała

Opiekun partnerstw
tel.: 71 798 13 14
[email protected]

Tomasz Franc

Opiekun partnerstw
tel.: 71 777 94 69
[email protected]

Partnerstwa i ich projekty

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl