wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

20°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 04:35

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. Aktualności
  4. Rozpoczynamy XI edycję programu Mozart!

Co łączy ze sobą chleb z młótem, nowatorskie maści i plastry na trudno gojące się rany ze zdalnie sterowanym robotem budowlanym? To przykłady innowacyjnych produktów które powstały w wyniku projektów realizowanych w ramach programu Mozart!

Ten miejski Program, który został zainicjowany przez Prezydenta Wrocławia, jest realizowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie nieprzerwanie od 10 lat i przez cały ten okres cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców i naukowców. Co roku chęć wzięcia udziału w Programie deklarują naukowcy z większości wrocławskich uczelni. Po  wnikliwej analizie wniosków komisja konkursowa wybiera maksymalnie 30 najlepszych projektów,  które przez 12 miesięcy są realizowane w formule zaproponowanej przez Miasto. Od początku trwania programu dofinansowanie otrzymało niemalże 300 partnerstw, a ich współpraca zaowocowała powstaniem wielu nowych produktów i usług.

Jak to działa?

Firma, bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem naukowca, ma możliwość skorzystania z jego potencjału intelektualnego i wykorzystania jego specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.

Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Dodatkowo elastyczna formuła programu pozwala naukowcowi na łączenie pracy na rzecz przedsiębiorstwa z dotychczasową pracą na uczelni co daje możliwość przeniesienia nowo zdobytych doświadczeń podczas pracy w środowisku biznesowym do praktyki dydaktycznej. Organizowane są staże i praktyki studenckie, powstają programy nauczania, dostosowane do realnych i aktualnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem jest lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów.

W wyniku współpracy partnerstw, powstają nowe innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. W konsekwencji zwiększają się obroty i dochody firm, co owocuje rozwojem lokalnych przedsiębiorstw, a także powstawaniem nowych miejsc pracy.

Kto może wziąć udział w programie Mozart?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą na terenie Wrocławia działalność gospodarczą i zatrudniają we Wrocławiu co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę, umowy B2B lub umowy zlecenia w partnerstwie z naukowcami, którzy mają co najmniej stopień doktora i są zatrudnieni na uczelniach jako nauczyciele akademiccy (w charakterze pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego lub dydaktycznego) czy instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych w na stanowisku pracownika naukowego.

Zmiany w zasadach programu.

„Warto zwrócić uwagę, że w tym roku wprowadziliśmy do regulaminu nowe zapisy dotyczące warunków przystąpienia do programu - mówi Anna Gil - koordynator programu Mozart.- Zmiany dotyczą w pierwszej kolejności poszerzenia grona naukowców będących adresatami programu. Od tej pory do aplikowania zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelniach. W ten sposób również pracownicy dydaktyczni współpracujący z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy zajmujący się nauką mają szansę na pozyskanie dofinansowania na realizację projektów we współpracy z partnerem biznesowym.

Druga zmiana dotyczy przedsiębiorców i kryterium zatrudniania na terenie Wrocławia pracowników. Jak dotąd o udział w programie mogły ubiegać się jedynie firmy zatrudniające we Wrocławiu co najmniej dwie osoby - na podstawie umowy o pracę. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poszerzyliśmy nieco tę formułę poprzez akceptację również takich trybów jak współpraca na podstawie umowy zlecenia czy B2B. Natomiast wymogi dotyczące liczby pracowników – co najmniej dwóch i miejsce pracy  - Wrocław – pozostają te same.

Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym modyfikacjom poszerzającym dotychczasową formułę programu, jeszcze większa liczba akademików i przedstawicieli świata biznesu zainteresuje się naszą ofertą. Serdecznie zachęcamy do wysyłania wniosków!”

W RAMACH XI EDYCJI PROGRAMU:

  • dofinansowanie z budżetu Miasta otrzyma maksymalnie 30 partnerstw– realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy, a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny
  • wsparcie finansowe Miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw)
  • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście)
  • komisja konkursowa zbada m.in., czy realizacja określonego we wniosku celu projektu jest prawdopodobna w świetle przekazanych przez partnerstwo informacji; oceni, czy program partnerstwa wykorzystuje doświadczenie naukowca i dorobek firmy; przyjrzy się zagadnieniom i zaplanowanym zadaniom, przebiegowi projektu oraz rezultatom końcowym, których odbiorcą jest firma, jak również korzyściom dla środowiska macierzystego naukowca oraz dla wrocławskiego rynku pracy; poza treścią projektu ocenie zostaną poddane potencjał przedsiębiorstwa oraz dorobek i doświadczenie naukowca, tj. m.in. przebieg jego pracy akademickiej, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, udział w projektach lub grantach badawczych, w ramach oceny uwzględnione zostaną informacje na temat jego wyróżnień i nagród, publikacji czy dokonań artystycznych, patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe.

 

TERMIN ZGŁASZANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15 czerwca 2022 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

  • ogłoszenie konkursu: 17.03.2022 r.
  • termin składania dokumentów: do 15.06.2022 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu i przekazanie wyników: do 7.09.2022 r.
  • podpisanie trójstronnych umów:  do 30.09.2022 r.
  • rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2022r.

(w przypadku zmian w harmonogramie informacja na temat zaktualizowanych terminów zostanie opublikowana na stronie wca.wroc.pl)

DOKUMENTY KONKURSOWE

  • regulamin konkursu
  • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, na podstawie której realizowany jest program
  • dokumenty do wypełnienia przez partnerstwo:
  1. wniosek o dofinansowanie – link (do wypełnienia online); treść wniosku dostępna w pliku pdf
  2. oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie
  4. oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie
  5. (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie 
  6. dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy– aktualny na dzień wysłania wniosku o dofinansowanie wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
  7. (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie pełnomocnictwa) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej
  8. zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni jako nauczyciela akademickiego (wraz ze wskazaniem charakteru zatrudnienia tj. grupę pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych lub dydaktycznych) albo w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)Dokumenty z pkt. od 2 do 5 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl