wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 05:50

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. WCA
  4. Studencki Program Stypendialny
Wrocław dokłada wszelkich starań, aby w skuteczny sposób wspierać młodych i zdolnych ludzi. Przykładem takiego działania jest SPS.
Wrocław dokłada wszelkich starań, aby w skuteczny sposób wspierać młodych i zdolnych ludzi. Przykładem takiego działania jest SPS.

Wrocław wspiera młodych i zdolnych w rozwijaniu pasji i talentów! Jeśli jesteś laureatem olimpiady przedmiotowej, wyjeżdżasz aby studiować na zagranicznej uczelni lub jesteś doktorantem wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi zgłoś się po stypendium!

Reklama

O Studenckim Programie Stypendialnym

Wrocław dokłada wszelkich starań, aby w skuteczny sposób wspierać młodych i zdolnych ludzi oraz tworzyć dla nich atrakcyjne warunki rozwoju naukowego, a także służyć wsparciem w pogłębianiu ich pasji i talentów. Przykładem takiego działania jest Studencki Program Stypendialny.

Proponowane przez Miasto wsparcie finansowe dla wrocławskich studentów i doktorantów jest nagrodą za trud włożony w rozwój naukowy, motywację do dalszej pracy i osiąganie jak najlepszych wyników.

Dzięki fundowanym stypendiom miasto wspiera międzynarodową wymianę międzyuczelnianej i ułatwia studentom z Wrocławia kształcenie w ośrodkach akademickich na całym świecie, a co się z tym wiąże zdobywanie nowych cennych doświadczeń, które mogą wykorzystać w swojej działalności naukowej, przyczyniając się w ten sposób do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LXVIII/1772/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, na mocy której realizowany jest program, o przyznanie stypendium mogą ubiegać się:

studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;

studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na  uczelniach zagranicznych;

doktoranci, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia, studiujący we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych, w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie oraz w szkołach doktorskich na uczelniach publicznych i niepublicznych jak i w podmiotach naukowych prowadzących szkoły doktorskie.

Organizatorem Studenckiego Programu Stypendialnego jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

O stypendium mogą ubiegać się również studenci uczelni artystycznych lub studiów międzywydziałowych albo międzydziedzinowych, którzy pomimo uzyskanego tytułu laureata olimpiady lub konkursu odbywają rozmowy kwalifikacyjne lub egzaminy weryfikujące ich kompetencje artystyczne, naukowe lub interdyscyplinarne.

Studencki Program Stypendialny – wniosek online

Wypełnij wniosek online i weź udział w Studenckim Programie Stypendialnym.

FAQ – Studencki Program Stypendialny

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Studenckiego Programu Stypendialnego. Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stypendium dla studentów i doktorantów.

Studencki Program Stypendialny – stypendium dla doktorantów 

1. Jestem doktorantem na biotechnologii / filozofii / fizyce / geografii... etc. Czy mogę ubiegać się o stypendium w ramach jednej z kategorii?

Uchwała powołuje się na dziedziny naukowe według podziału opracowanego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Jeśli nie jest Pan/Pani pewien/pewna, do której dziedziny przyporządkować uprawianą przez siebie dyscyplinę, proszę zapoznać się z podziałem uchwalonym przez Komisję i dostępnym na jej stronach. 

2. Jak wysokie są stypendia?

Stypendium wynosi 2 000 zł

3. Na jaki okres jest przyznawane stypendium?

Stypendia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego można otrzymać jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana zakresu studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie.  

4. Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski można składać w terminie 1 czerwca – 31 sierpnia danego roku akademickiego za pośrednictwem aplikacji internetowej SPS.

5. W jakiej formie należy złożyć wniosek – papierowej czy elektronicznej?

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny za pośrednictwem aplikacji internetowej SPS.

6. Czy na pierwszym lub ostatnim roku studiów doktoranckich można składać wniosek?

Rok studiów nie ma znaczenia. Znaczenie mają tylko osiągnięcia naukowe. W momencie przyznania i w okresie pobierania stypendium należy mieć status doktoranta.

7. Czy trzeba mieć otwarty przewód doktorski?

Nie, jeśli tylko kandydat ma status doktoranta potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez uczelnię.

8. Czy trzeba studiować we Wrocławiu?

Tak. Trzeba być doktorantem jednej z wrocławskich uczelni lub instytutów badawczych.

9. Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

Nie.

10. Kiedy będą znane wyniki?

Wyniki publikujemy w listopadzie na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/

11. W jaki sposób przebiega ocena wniosków?

Ocena wniosków przebiega dwuetapowo, w pierwszym etapie wnioski są wstępnie oceniane przez członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz opatrzone rekomendacją dla komisji stypendialnej. Następnie wnioski wraz z rekomendacjami AMUiA zostają przekazane do komisji stypendialnej, która zajmuje się ostateczną ich oceną oraz podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium. Kryteria oceny ustalane są przez oba grona.

12.  Jak wybrać kategorię, do której składam wniosek?

Decyzja, do której kategorii złożyć wniosek, należy do kandydata. Nie mamy dokumentu, który wprowadza jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie.

13.  Czy osiągnięcia kandydata muszą dotyczyć tylko okresu studiów doktoranckich?

Nie. Można uwzględnić osiągnięcia naukowe, również te sprzed okresu studiów doktoranckich, jednak koncentrując się na najważniejszych - o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

14.  Co należy zrobić jeśli straci się status doktoranta, a ma się przyznane stypendium?

W przypadku utraty statusu doktoranta, jak również, gdy przestało się spełniać warunki określone uchwałą, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

15. Czy wymagane jest potwierdzenie załączonych publikacji w postaci skanu 1 strony?

Potwierdzenie wymagane jest w odniesieniu do publikacji nieopublikowanych, które zostały przyjęte do druku (po recenzjach). W takiej sytuacji załącza się zaświadczenie w postaci potwierdzenia przyjęcia do druku wystawionego przez redakcję czasopisma/tomu.

16. Czy CV ma być napisane pod kątem programu stypendialnego oraz czy musi zawierać zdjęcie?

Treść załączonego CV zależy od kandydatów.

17. Czy do listy publikacji lub konferencji potrzebne są komentarze, czy są mile widziane?

Nie ma regulacji w tej sprawie. Decyzja należy zatem do kandydata.

18. Czy monografia (rozdział w książce) jest uważany za publikację?
Jak potwierdzić monografię?

Wystarczającym potwierdzeniem jest email o przyjęciu monografii do druku.

Studencki Program Stypendialny – stypendia dla laureatów olimpiad i konkursów oraz studentów wyjeżdżających za granicę

1. Kto może otrzymać stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się:

  • studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
  • studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na  uczelniach zagranicznych.

2. Kto powinien złożyć wypełniony wniosek – student czy uczelnia?

Student. Wypełnione wnioski składa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny za pośrednictwem aplikacji internetowej SPS.

3. Kiedy upływa termin składania wniosków?

Wnioski o stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę można składać w terminie:

1 października – 30 listopada danego roku akademickiego (gdy wyjazd ma się odbyć w  semestrze letnim);

1 czerwca – 31 lipca danego roku akademickiego (gdy wyjazd ma się odbyć w  semestrze zimowym);

Wnioski o stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów można składać w terminie od 1 do 31 października danego roku akademickiego.

4. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Formularz dostępny za pośrednictwem aplikacji internetowej SPS.

5. Co to jest „prezentacja” i co powinna zawierać?

Prezentacja jest narzędziem pomocniczym dla Komisji Stypendialnej, które ma w założeniu pomóc lepiej poznać kandydata. Można w niej zawrzeć informacje na temat osiągnięć naukowych, dalszych planów rozwoju lub istotnych osiągnięć "pozauczelnianych". Forma prezentacji jest dowolna.

6. Jakie warunki konieczne trzeba spełnić, aby ubiegać się o stypendium, gdy wyjeżdża się na studia za granicę?

Warunkiem koniecznym jest spełnienie następujących kryteriów:

  • uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
  • osiągnięcia naukowe.

Szczegółowo wymagania określone są w paragrafie 3 Uchwały nr LXVIII/1772/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 r.  w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

7. Jakiej wysokości są stypendia dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę?

Wysokość stypendium wynosi 500 zł.

8. Co decyduje o przyznaniu stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę?

Zasadniczym kryterium branym pod uwagę przez komisję stypendialną jest średnia ocen za ostatni ukończony semestr. Wysokość średniej uprawniającej do uzyskania stypendium jest zmienna i każdorazowo ustalana przez komisję stypendialną.

9. Jakie warunki konieczne trzeba spełnić, aby będąc laureatem olimpiady lub konkursu otrzymać stypendium?

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów jest spełnienie następujących kryteriów:

  • posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
  • zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegółowo wymagania określone są w Uchwale nr LXVIII/1772/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

10. Jakiej wysokości są stypendia dla studentów będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów?

Stypendium wynosi 1 000 zł.

11. W jakim terminie są wypłacane stypendia?

Stypendium wypłacane jest miesięcznie w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca.

12. Czy trzeba studiować we Wrocławiu, aby ubiegać się
o stypendium?

Tak. Trzeba być studentem jednej z wrocławskich uczelni.

13. Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

Nie, nie ma takiego wymogu.

14. Na jaki okres jest przyznawane stypendium studentom wyjeżdżającym na studia za granicę oraz laureatom olimpiad przedmiotowych i konkursów?

Stypendia studenci wyjeżdżający na studia za granicę mogą otrzymać jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, natomiast laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów pobierają stypendium przez okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie.  

15. W jaki sposób przebiega ocena wniosków?

Ocena  wniosków przebiega dwuetapowo; w pierwszym etapie wnioski podlegają weryfikacji formalnej, a następnie merytorycznej, której dokonuje komisja stypendialna podejmująca ostateczną decyzję.  

16. Kiedy będą znane wyniki dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w semestrze zimowym, a kiedy w semestrze letnim?

We wrześniu/październiku w przypadku semestru zimowego oraz w styczniu/lutym w przypadku semestru letniego.

17. W jaki sposób wyniki są przekazywane zainteresowanym?

Wyniki publikujemy na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz przekazujemy do wiadomości uczelniom oraz stypendystom.

18. Czy wyniki będą dostępne na stronie internetowej?

Tak. Wyniki będą zamieszczone na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (BIP).

19. Co należy zrobić jeśli straci się status studenta, a zostało przyznane stypendium?

W przypadku utraty statusu studenta, jak również, gdy nie spełnia się warunków określonych uchwałą należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie
Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II p.), 50-101 Wrocław

Barbara Rogowska
Koordynator
tel.: +48 71 798 13 15
[email protected] 

Wioletta Zapotoczna
tel.: +48 71 798 13 16
[email protected]

Tomasz Franc
tel.: +48 71 777 94 69
[email protected] 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl