wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 24°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

O gospodarce niskoemisyjnej

Redakcja www.wroclaw.pl,

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin.

Reklama

W publikacji zebranych jest dziesięć obszarów gospodarki, dla których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz na większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

PGN nakreśla długoterminową wizję transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznacza konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele do realizacji w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz wskazuje i planuje działania, które przyczynią się do realizacji celów.

Projekty, związane z termomodernizacją obiektów czy wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, mogą liczyć na unijne dofinansowanie tylko pod warunkiem zgłoszenia swojej propozycji do PGN.

PGN jest dla wszystkich, którzy będą chcieli starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach ogłaszanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i na kolejne perspektywy.

W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: gmina Wrocław, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, miasto i gmina Kąty Wrocławskie, miasto i gmina Siechnice, miasto i gmina Trzebnica, miasto i gmina Oborniki Śląskie, miasto i gmina Sobótka, Oleśnica, gmina Oleśnica, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Żórawina, gmina Kobierzyce, gmina Miękinia, gmina Wisznia Mała.

Dlaczego powinniśmy rozwijać gospodarkę niskoemisyjną?

Gospodarka niskoemisyjna nastawiona jest na zmniejszenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Realizacja jej założeń powinna przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu.

Od kiedy człowiek zwiększył swoją działalność przemysłową, czyli od połowy XIX w., średnia roczna temperatura wzrosła o 0,8 °C. I to właśnie przemysł jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (29 proc.). Duży udział w emisji mają zmiany użytkowania gruntów i transport (po 15 proc.) oraz budownictwo mieszkalne, rolnictwo, budownictwo komercyjne, publiczne i usługowe. To właśnie te obszary wymagają największej pracy, związanej z wprowadzeniem rozwiązań niskoemisyjnych.
Wiele międzynarodowych dokumentów nakłada już na Polskę obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków. Wszystkie te działania prowadzą do jednego głównego celu – czystszego powietrza i zatrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie.

Korzyści z wdrażania PGN

Jak przystąpić do PGN?

Ze wszystkich gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą zgłaszać się podmioty niezwiązane z samorządem, które planują realizację przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, przeciwdziałania zmianom klimatu, a także oszczędności zasobów naturalnych, dla których będą chciałyby starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach, ogłaszanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Projekty mogą dotyczyć np. termomodernizacji budynków, transportu niskoemisyjnego oraz instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub elektrowni wiatrowych. Słowem – projekty mogą dotyczyć każdego z obszaru ujętego w PGN.

Wnioskodawcami mogą być podmioty niezwiązane z samorządem, np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne (np. właściciele domów jednorodzinnych).

Zgłoszenie wniosku do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który można pobrać ze strony.

Podczas rejestracji wniosku/formularza należy podać m.in. nazwę podmiotu zgłaszającego zadanie oraz planowany zakres prac. Wnioski można składać na bieżąco do 31.12 2023 r.

Zgłoszenie wniosku do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Projekty będą wybierane w konkursach. Liczba możliwych do zgłoszenia projektów nie jest ograniczona.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach konkursu Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Posłuchaj podcastu

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl