wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 12:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Ruszył nabór wniosków do Lokalnego Programu Osłonowego. Wymiana pieców
Panorama Wrocławia www.wroclaw.pl
Panorama Wrocławia

Od wtorku, 7 sierpnia 2018 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.

Reklama

Od wtorku, 7 sierpnia 2018 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach Lokalnego Programu Osłonowego, który jest jednym z elementów wprowadzonego pod koniec 2017 r. Wrocławskiego Programu Antysmogowego. Nowy projekt w ramach walki ze smogiem ma zachęcać do wymiany pieców, poprzez wsparcie dla osób ponoszących wyższe koszty opłat za ogrzewanie systemami niskoemisyjnymi.

Lokalny Program Osłonowy

Lokalny Program Osłonowy to wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Lokalny Program Osłonowy został przyjęty z dniem 05.07.2018r. przez radnych miejskich jednogłośnie. Jest on częścią Wrocławskiego Programu Antysmogowego na lata 2018-2028, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do wartości mieszczących się w normach. Skierowany jest dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych. 

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. gazowe,
 3. elektryczne akumulacyjne,
 4. olejowe (lekki olej opałowy)

Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Potwierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego. Natomiast pracownicy MOPS  w wywiadzie będą zbierali dane wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej do wydania decyzji administracyjnej (dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.) Na tej podstawie wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania.

Do wniosku o pomocy społecznej załącza się:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania w lokalu.
 • dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu a w przypadku domów jednorodzinnych, w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej.
 • umowę z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania na rzecz dostawcy energii cieplnej opłat związanych z ogrzewaniem lokalu, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe.

Środki z programu zostaną przelane bezpośrednio na konto dostawcy energii elektrycznej, gazowni lub elektrociepłowni to w przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego i elektrycznego.  W przypadku oleju opałowego środki będą przekazywane na konto wnioskodawcy.

Wysokość świadczenia zależy między innymi od dochodów w rodzinie oraz powierzchni mieszkania. Dochód osób samotnie mieszkających nie może przekraczać 3 487 zł netto. Z kolei dochód na osobę w rodzinie 2 570 zł netto. Wysokość dofinansowania wzrasta wraz z malejącym dochodem.

Co do zasady wobec wnioskodawców  pod uwagę brana jest powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu, zaczerpnięta z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Gospodarstwa domowe z najniższymi dochodami oraz te, w których zamieszkują osoby ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności, z orzeczeniem o niepełnosprawności(dzieci do 16 roku życia), poruszające się na wózku, oraz takie, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju otrzymają pełną kwotę, niezależnie od wielkości mieszkania.

Przez powierzchnię normatywną  rozumieć należy powierzchnię lokalu, która w przeliczeniu na liczbę wszystkich osób zamieszkujących w lokalu nie może przekraczać:

 1. 35 m2 – dla 1 osoby,
 2. 40 m2 – dla 2 osób,
 3. 45 m2 – dla 3 osób,
 4. 55 m2 – dla 4 osób,
 5. 65 m2 – dla 5 osób,
 6. 70 m2 – dla 6 osób.

Zasady obliczania wysokości pomocy prezentujemy na poniższym przykładzie :

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy:

Wysokość dochodu rodziny

Wysokość pomocy

do 1268,00 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (do 200%)

P x 100%

2 065,00 zł

do 1028,00 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (do 200%)

P x 100%

powyżej 1268,00 zł do 1902,00 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (200%-300%)

P x 85%

1 755,89 zł

powyżej 1028,00 zł do 1542,00 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (200%-300%)

P x 85%

powyżej 1902,00 zł do 2536,00 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (300%-400%)

P x 70%

1 446,02 zł

powyżej 1542,00 zł do 256,00 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (300%-400%)

P x 70%

powyżej 2536,00 zł do 3487,00 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (400%-550%)

P x 50%

1 032,87 zł

powyżej 2056 zł do 2570 zł kryterium dochodowego rodziny (400%-500%)

P x 50%

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy:

550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej czyli 3487 zł.500% w przypadku kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 2570 zł.

Ryczałtowo obliczona różnica pomiędzy kwotą, jaką należy wydać na ogrzanie mieszkania węglem, a kwotą, jaka jest wydatkowana na obsługę nowego źródła ciepła zostanie zwrócona wnioskodawcom spełniającym wszystkie wymogi zawarte w uchwale.

Prosimy szczegółowo zapoznać się z kwotami różnicy pomiędzy kosztami ogrzewania 1 m2 powierzchni lokalu paliwem stałym, a kosztami ogrzewania lokalu jednym z systemów  niskoemisyjnych, tj. Wartość X, wynosi odpowiednio:

 1. 82,43 PLN - dla ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego,
 2. 22,58 PLN - dla ogrzewania gazowego,
 3. 39,36 PLN - dla ogrzewania olejem opałowym,
 4. 17,42 PLN- w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego  może dotyczyć tylko lokalu, w którym nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania.

Pomoc w ramach LPO może być przyznana osobom:

 1. zobowiązanym do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie dokumentów:umowy z dostawcą, umowy bądź porozumieniaz właścicielem lokalu lub innego dokumentu, który zobowiązujedo regulowania opłat związanych z ogrzaniem lokalu;
 2. które faktycznie zamieszkują w lokalu, o którym mowa w ust. 1, i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania;
 3. których dochód nie przekracza kryterium wskazanego w ust. 3;
 4. które posiadają dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku takiego dokumentu – zaświadczenie od właściwego zarządcy lub właściciela lokalu potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 uchwały.

Projekt finansowany jest do 30 czerwca 2023r. O dokładnym terminie składania wniosków poinformujemy Państwa, już wkrótce, za pośrednictwem strony internetowej MOPS we Wrocławiu.Wniosek w wersji elektronicznej będzie można pobrać na stronie www.mops.wroclaw.pl.

Wnioski można składać w:

 1. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1Braniborska 6/8(071) 78-22-486
 2. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2Średzka 42tel. 71 349-28-59, 71 349-15-86 fax 71 349-28-60
 3. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3Nowowiejska 102, 50-339 Wrocławtel. (071) 78-23-562
 4. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4Oficerska 9A, pokój 110tel./fax (071) 78-22-450
 5. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5Kniaziewicza 29, pokój 24 tel. (71) 343-09-24
 6. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6Krzywoustego 29651-312 WrocławTel/fax 71 77 25 991
 7. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7Św. Macieja 4, pok. 1tel. (071) 78-22-422
 8. Dział Usług OpiekuńczychLegionów 4-5, 50-047 Wrocławtel./fax: 71 76-57-913
 9. Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Zachodnia 3tel. 71 782 35 80; 71 782 35 84

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl