Zmieniajcie Wrocław! Rusza WBO 2019

Do 4 lutego możecie zgłaszać nowe pomysły w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Na projekty przeznaczymy 25 mln zł.

Złóż własny projekt! Aktywnie. Po sąsiedzku. Zmieniaj Wrocław.

Jak to działa? [infografika] - zobacz

Zasady opracowano w oparciu o zapisy art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z 13. 09. 2018 r. LXII/1440/18. Przyjęcie ww uchwały Rady Miejskiej Wrocławia poprzedzono wielomiesięcznym procesem publicznych konsultacji - WBO19+.

WAŻNE: W przypadku rozbieżności interpretacyjnych między niniejszym zasadami a ww. uchwałą decyduje brzmienie uchwały. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat WBO 2019.

Kto może zgłosić projekt?

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO jest jego Liderem. Lider składa projekt na formularzu, który dostępny jest na wroclaw.pl/wbo - papierowo lub elektronicznie. Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

 

Jak dzielone są pieniądze?

Do WBO 2019 zgłaszamy dowolne projekty, które Gmina Wrocław, zgodnie z prawem, może zrealizować i które będą ogólnodostępne dla mieszkańców. Wartość projektów WBO 2019 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - osiedlowych. O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określając zasięg jego oddziaływania i wartość.

 

Weryfikacja projektów i konsultacje

Złożone projekty będą oceniane, a wyniki publikowane na wroclaw.pl/wbo. Tylko projekty pozytywnie zweryfikowane zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. W czasie oceny przeprowadzane są konsultacje projektów, obejmujące m.in. spotkania z liderami i mieszkańcami. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 4 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów) wycofać złożony przez siebie projekt. W przypadku negatywnej, ostatecznej oceny, Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia jej publikacji.

Głosowanie

Głosowanie jest bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie (wroclaw.pl/wbo) i papierowo. W celu zapewnienia bezpośredniości głosowania papierowe karty będą numerowane i wydawane mieszkańcom pojedynczo w punktach do głosowania. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby projekt został wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.

 

Realizacja

Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (16 mln zł).

 

Czytaj: 7 stycznia startuje WBO 2019 [WIDEO]

Poznaj WBO 2019! Przyjdź na spotkanie

11 spotkań. Od 8 do 23 stycznia. Poznacie zasady naboru, weryfikacji pomysłów czy głosowania. Odpowiemy na pytania i wątpliwości.  

Terminy

Zapraszamy!

Wydarzenia na FB - WBO

 

Ważne - dowiedz się więcej o WBO 2019

Zasady

Pytania i odpowiedzi

Cennik - wybrane, szacunkowe koszty realizacji projektów

Terminarz

Wrocławski Budżet Obywatelski - od pomysłu do realizacji

 

Do pobrania