ŁAD między budynkami: O konsultacjach

Czy przestrzeń publiczna Wrocławia wymaga uporządkowania? Ile i jakie reklamy akceptują mieszkańcy? Jakie fragmenty miasta można wygrodzić? Czy Wrocław powinien dbać o ład przestrzenny? Rozpoczynamy konsultacje związane z przygotowaniem Uchwały Krajobrazowej Wrocławia.

Prowadzone konsekwentnie od wielu lat działania spowodowały znaczną poprawę jeśli chodzi o sytuowanie reklam w przestrzeniach publicznych i terenach będących własnością miasta. W dalszym ciągu trudności wywołuje skuteczne wdrożenie zasad na terenach prywatnych. Ustawa o ochronie krajobrazu wprowadziła nowe przepisy umożliwiające kompleksowe uporządkowanie i ustalenie zasad umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, a także małej architektury. W toku przygotowań uchwały regulującej to zagadnienie dla całego miasta chcemy rozmawiać z mieszkańcami. Liczymy na szeroki udział wrocławian w tych konsultacjach. Zebrane opinie i wskazówki będą dla nas stanowiły doskonałe uzupełnienie materiału analitycznego i pomogą przy ustaleniu ostatecznego kształtu przygotowywanej uchwały.

TERMINY KONSULTACJI

  • ETAP 1: maj/czerwiec 2017 | Informowanie i zbieranie opinii: Ankieta.
  • ETAP 2: III kwartał 2017 | Zbieranie opinii: Spotkania konsultacyjne i spacer badawczy.

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

ZAKRES KONSULTACJI

Zasady i warunki sytuowania małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, mieszczące się w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

CEL KONSULTACJI

  • Poznanie opinii mieszkańców.
  • Wypracowanie z mieszkańcami akceptowalnego rozwiązania kwestii.
  • Włączenie mieszkańców w współdecydowanie o ważnym aspekcie życia miasta.

ADRESACI KONSULTACJI

Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności użytkownicy przestrzeni publicznej, w tym przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele instytucji.

FORMY KONSULTACJI

ETAP 1
ANKIETA

ETAP 2
SPOTKANIA KONSULTACYJNE
SPACER BADAWCZY

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr XXX/606/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

EFEKT KONSULTACJI

Raport z konsultacji stanowiący rekomendację do dalszych prac.