Jaki obszar rewitalizować?

Jaki obszar rewitalizować?

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu

Rewitalizacja, czyli co?

Przepisy prawa definiują rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. To nie tylko inwestycje czy dbanie o kwestie gospodarki, ale, przede wszystkim, działania na rzecz lokalnej społeczności. Proces ten realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, działającymi na danym terenie.

Pierwszy krok – obszar zdegradowany

Rewitalizacja to proces często wieloletni. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego tam, gdzie obserwuje się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych (np. bezrobocia, przestępczości, ubóstwa, niskiego poziomu edukacji) i jednocześnie występuje przynajmniej jedno z negatywnych zjawisk: 

  • gospodarczych (np. niski poziom przedsiębiorczości) lub
  • środowiskowych (np. zanieczyszczenia wynikające z niskiej emisji) lub
  • technicznych (np. degradacja stanu technicznego budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym) lub
  • przestrzenno-funkcjonalnych (np. brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość).

Krok drugi – obszar rewitalizacji

Następnie wyznacza się obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego. To właśnie tam gmina zamierza prowadzić działania rewitalizacyjne. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% terenu gminy i nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% jej mieszkańców.

Gdzie rewitalizować we Wrocławiu?

W najbliższym czasie Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu, zatem zostaną w niej wskazane tereny, które w najbliższych latach będą objęte procesem rewitalizacji.

To ważne: wybranie tych, a nie innych części naszego miasta będzie miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości życia (w tym na działania prospołeczne, renowację budynków czy inwestycje). 

Jakie części miasta?

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej Wrocławia (uzasadnienie projektu uchwały), do obszaru rewitalizacji zaliczono następujące osiedla: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie i Przedmieście Świdnickie. Obszar ten ilustruje poniższa mapa, będąca załącznikiem do projektu uchwały. W pełnej rozdzielczości można pobrać ją stąd.

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały czyni zadość wymogom ustawowym i  został opracowany na podstawie „Raportu diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru kryzysowego rekomendowanego do rewitalizacji we Wrocławiu”, którego integralną częścią jest „Aneks”.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu. Jednocześnie wszystkich zainteresowanych tym, jak dotychczas w naszym mieście prowadzona była rewitalizacja, zachęcamy, by zajrzeć tutaj.

Weź udział w e-spotkaniu lub wyraź opinię przez e-formularz (albo w inny, dostępny sposób)! Konsultacje trwają  od 15.03 do 15.04.2021 r. 2021 r.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Więcej aktualności