Rodzaje i ceny biletów

Informacja o biletach jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Rodzaje i ceny biletów. Ile kosztują bilety okresowe i jednorazowe. Sprawdź ceny.


Cennik biletów od 1 września 2021 r. 

Od 1 września 2021 r. roku ceny biletów we wrocławskiej komunikacji wracają do tych obowiązujących już od początku tego roku (w lipcu i sierpniu ceny były obniżone). O cenniku zdecydowali radni miejscy na sesji Rady Miejskiej. Dla osób płacących podatki we Wrocławiu cena biletów okresowych zostają bez zmian, wprowadzony jest również nowy bilet Nasz Wrocław Kolej. Bezpłatnie z MPK korzystają nadal m.in. uczniowie do 21. roku życia oraz dla seniorów.

Czytaj też: ABC pasażera

Cennik biletów ważny od 1 września 2021 [PDF]

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław. Stan na dzień 1.09.2021 r

Czytaj też: Nowe ceny biletów od 1 września 2021 r. – pytania i odpowiedzi

  • N NWRO - bilet normalny z programem Nasz Wrocław
  • U NWRO - bilet ulgowy z programem Nasz Wrocław
Rodzaje biletówCeny biletów
obowiązująca od 1.09.2021 r.
Typ biletuOpisNUN NWROU NWRO
Bilety jednorazowe
jednorazowy na wszystkie linie 4,60 2,30    
czasowe
15-minutowy wszystkie linie 3,20 1,60    
30-minutowy wszystkie linie 4,00 2,00    
60-minutowy wszystkie linie 5,20 2,60    
90-minutowy wszystkie linie 7,00 3,50    
24-godzinny wszystkie linie 15,00 7,50    
48-godzinny wszystkie linie 26,00 13,00    
72-godzinny wszystkie linie 32,00 16,00    
168-godzinny (7-dobowy) wszystkie linie 54,00 27,00    
imienne
7-dniowy wszystkie linie 38,00 19,00 30,00 15,00
30-dniowy dwie dowolne linie 74,00 37,00 60,00 30,00
30-dniowy wszystkie linie 110,00 55,00 90,00 45,00
60-dniowe wszystkie linie 208,00 104,00 170,00 85,00
90-dniowe wszystkie linie 302,00 151,00 240,00 120,00
180-dniowe wszystkie linie 560,00 280,00 420,00 210,00
365-dniowy wszystkie linie 1050,00 525,00 800,00 400,00
semestralny 4-miesięczny dwie dowolne linie 260,00 130,00 194,00 97,00
semestralny 4-miesięczny wszystkie linie 400,00 200,00 300,00 150,00
semestralny 5-miesięczny dwie dowolne linie 304,00 152,00 230,00 115,00
semestralny 5-miesięczny wszystkie linie 490,00 245,00 370,00 185,00
imienny „Nasz Wrocław Kolej”
miesięczny wszystkie linie     1,00 0,50
na okaziciela
30-dniowy wszystkie linie 170,00 85,00    
60-dniowy wszystkie linie 310,00 155,00    
90-dniowy wszystkie linie 430,00 215,00    
aglomeracyjne imienne
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie 96,00 48,00    
grupowe
do 15 osób wszystkie linie 44,00 22,00    

 

  • N NWRO - bilet normalny z programem Nasz Wrocław
  • U NWRO - bilet ulgowy z programem Nasz Wrocław

Zobacz, komu przysługuje prawo do ulg w komunikacji miejskiej


Rodzaje biletów komunikacji miejskiej 


Bilet jednorazowy:

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
W przypadku awaryjnego przerwania biegu pojazdu bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym przez przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. W przypadku biletów w formie elektronicznej bilet rozpoczyna ważność z chwilą nabycia.

Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

Bilety okresowe:

a) czasowe:

15-minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 15 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

30-minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

60-minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 60 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

90-minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 90 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

24-godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 24 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

48-godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 48 godzin liczonych od godziny skasowania biletu,

72-godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 72 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

168-godzinne (7-dobowe) - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 168 godzin (7 dób) liczonych od godziny skasowania biletu,

Bilety imienne:

7-dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

30-dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

60-dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

90-dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

180-dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 180 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

365-dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

semestralny czteromiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w czwartym, kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,

semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,

miesięczny imienny „Nasz Wrocław Kolej” – uprawniający wskazaną na bilecie osobę, posiadającą aktywny status w programie „Nasz Wrocław” (osoby zamieszkałe we Wrocławiu, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu), do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez okres jednego miesiąca licznego od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było- do ostatniego dnia tego miesiąca z zastrzeżeniem ust. 3”

Uprawnionymi do korzystania z biletu są osoby, które posiadają i okażą ważny w chwili przejazdu miesięczny imienny odcinkowy bilet kolejowy uprawniający do przejazdów w obie strony (tam i z powrotem):

  1. Wystawiony dla odcinka, dla którego punktem początkowym i końcowym jest stacja lub przystanek kolejowy zawierający w swojej nazwie „Wrocław” bądź przystanek kolejowy „Iwiny”;
  2. Zakupiony w kolejowej taryfie podstawowej (normalnej) lub taryfie RAZEM:

- normalny lub,

- z ulgą ustawową – w przypadku posiadania jednocześnie prawa do korzystania z biletów z ulgowych w komunikacji miejskiej Wrocławia, wraz z dokumentem potwierdzającym tę ulgę;

  1. Którego cena lub cena bez ulgi ustawowej nie jest niższa niż 104 zł;
  2. Papierowy - zakupiony w kasie kolejowej, automacie biletowym przewoźnika kolejowego lub u obsługi pociągu, przy czym warunki określone w punktach 1 - 4 muszą być spełnione łącznie.

Bilety na okaziciela

30-dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

60-dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

90-dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3 *,

BILETY AGLOMERACYJNE IMIENNE – miesięczne bilety imienne, uprawniające wskazaną na bilecie osobę do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej Gminy oraz przejazdów komunikacją przewoźnika kolejowego lub operatora sąsiedniej gminy, na mocy porozumień międzygminnych, przez okres wskazany na bilecie. 

BILETY GRUPOWE – uprawniające nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

*ust. 3 - W przypadku gdy bilet okresowy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania, ważny jest on od momentu jego zakupu.Zgłoś uwagę