Rodzaje i ceny biletów

Informacja o biletach jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej we Wrocławiu.


Nowe taryfy za bilety obowiązujące od 2 września 2019 roku 

Rodzaje biletówCeny biletów
Aktualna cena
Typ biletuOpisNU
Bilety jednorazowe
jednorazowy na wszystkie linie 3,40 1,70
czasowe
15-minutowy wszystkie linie 2,40 1,20
30-minutowy wszystkie linie 3,00 1,50
60-minutowy wszystkie linie 4,40 2,20
90-minutowy wszystkie linie 6,00 3,00
24-godzinny wszystkie linie 11,00 5,50
48-godzinny wszystkie linie 20,00 10,00
72-godzinny wszystkie linie 26,00 13,00
168-godzinny (7-dobowy) wszystkie linie 46,00 23,00
imienne
7-dniowy wszystkie linie 30,00 15,00
30-dniowy dwie dowolne linie 60,00 30,00
30-dniowy wszystkie linie 90,00 45,00
60-dniowe wszystkie linie 170,00 85,00
90-dniowe wszystkie linie 240,00 120,00
180-dniowe wszystkie linie 420,00 210,00
365-dniowy wszystkie linie 800,00 400,00
semestralny 4-miesięczny dwie dowolne linie 194,00 97,00
semestralny 4-miesięczny wszystkie linie 300,00 150,00
semestralny 5-miesięczny dwie dowolne linie 230,00 115,00
semestralny 5-miesięczny wszystkie linie 370,00 185,00
na okaziciela
30-dniowy wszystkie linie 170,00 85,00
60-dniowy wszystkie linie 310,00 155,00
90-dniowy wszystkie linie 430,00 215,00
aglomeracyjne
duża aglomeracja wrocławska wszystkie linie 72,00 36,00
grupowe
do 15 osób wszystkie linie 36,00 18,00

Cennik biletów ważny od 2 września 2019 [PDF]

Zobacz, komu przysługuje prawo do ulg w komunikacji miejskiej

Rodzaje biletów komunikacji miejskiej 

BILET JEDNORAZOWY:

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych oraz podmiejskich albo pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.
W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano.
Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

BILETY OKRESOWE:

a) czasowe:

- 15 - minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 15 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 30 - minutowe uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów, na wszystkich typach linii, trwających do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 60 - minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 60 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 90 - minutowe - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, trwających do 90 minut liczonych od godziny skasowania biletu,

- 24 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 24 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

- 48 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 48 godzin liczonych od godziny skasowania biletu,

- 72 - godzinne - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 72 godziny liczone od godziny skasowania biletu,

- 168 - godzinne (7-dobowe) - uprawniające posiadacza biletu do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii, przez 168 godzin (7 dób) liczonych od godziny skasowania biletu,

BILETY IMIENNE:

- 7 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 7 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- 30 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- 60 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- 90 - dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- 180 – dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 180 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- 365 – dniowe imienne - uprawniające wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez 365 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- semestralny czteromiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w czwartym, kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- semestralny pięciomiesięczny imienny - uprawniający wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było - do ostatniego dnia tego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3*,

BILETY NA OKAZICIELA

- 30 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 30 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- 60 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 60 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3*,

- 90 - dniowe na okaziciela - uprawniające posiadacza biletu do przejazdów na wszystkich typach linii w okresie 90 dni kalendarzowych liczonych kolejno począwszy od dnia wskazanego na bilecie, z zastrzeżeniem ust. 3 *,

BILETY AGLOMERACYJNE IMIENNE – miesięczne bilety imienne, uprawniające wskazaną na bilecie osobę do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej Gminy oraz przejazdów komunikacją przewoźnika kolejowego lub operatora sąsiedniej gminy, na mocy porozumień międzygminnych, przez okres wskazany na bilecie. 

BILETY GRUPOWE – uprawniające nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

*W przypadku gdy bilet okresowy zakupiony został w pierwszym dniu jego obowiązywania, ważny jest on od momentu jego zakupu.

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław. Stan na dzień 2 września 2019 r. Pełny dokument [PDF]

WAŻNE

Bilety jednorazowe i czasowe w formie papierowej nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią bilety jednorazowe na linie pospieszne i nocne w cenie 3,60 zł i 1,80 zł które mogą być zwracane bez pobierania dodatkowej opłaty manipulacyjnej do dnia 31 stycznia 2021 r.Zgłoś uwagę