wroclaw.pl strona główna Komunikacja we Wrocławiu – ceny biletów, rozkłady jazdy, inwestycje Komunikacja - strona główna

Infolinia 71 777 7777

3°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Komunikacja
  3. Komunikacja miejska
  4. Uprawnienia do ulg

Uprawnienia do korzystania z ulg w komunikacji miejskiej Wrocławia w 2022 r.

Redakcja www.wroclaw.pl, Marlena Urbaniak,

Ulgi w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami i tramwajami MPK Wrocław? Jakie dokumenty należy okazać, aby potwierdzić uprawnienie do ulg?

Reklama

Bezpłatne przejazdy w komunikacji miejskiej Wrocławia – kto jest uprawniony?

Od 2022 r. z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską Wrocławia mogą korzystać seniorzy, którzy ukończyli 65 lat. W innych miastach w Polsce darmowe przejazdy zapewniane są od 70. roku życia, dlatego można powiedzieć, że stolica Dolnego Śląska jest tutaj innowatorem. Kto jeszcze z mieszkańców Wrocławia i użytkowników komunikacji miejskiej ma zapewniony ulgowy przejazd autobusem lub tramwajem? Sprawdź!

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską we Wrocławiu

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską we Wrocławiu

Przykładowy dokument potwierdzający

Posłowie i senatorowie.

Legitymacja posła lub senatora.

Inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem.

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego).

Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia.

Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych, orzeczenie o niepełnosprawności bądź legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności.

Legitymacja szkolna (studencka) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie Wrocławia, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia.

Legitymacja szkolna wraz orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunem.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z określonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy.

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja osoby niepełnosprawnej z określonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Legitymacja Polskiego Związku Głuchych, legitymacja osoby niepełnosprawnej z określonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 03-L wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby, które ukończyły 65 lat (decyduje data urodzenia).

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek. 

Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia.

Dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka np. dowód osobisty.

Dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, które przystąpiły do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej" we wszystkie dni tygodnia oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej"  w soboty, niedziele i święta.

Karta Rodzina Plus wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, np.: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna/ studencka w przypadku osób uczących się (ze szczególnym uwzględnieniem osób pomiędzy 18 r.ż., a 25 r.ż.).

Nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych.

Podpisana przez dyrektora szkoły/placówki karta wycieczki zawierająca listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu.

Nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno-wychowawczych w przestrzeni miejskiej.

Podpisana przez dyrektora szkoły/placówki karta wycieczki zawierająca listę nauczycieli/wychowawców/opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu.

Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze żandarmerii wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie.

Ważna legitymacja służbowa.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu.

Ważna legitymacja służbowa.

Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Ważna legitymacja służbowa.

Żołnierze zasadniczej służby wojskowej (z wyłączeniem nadterminowej).

Książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej: 

a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia) lub legitymacja: „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Dawcy Przeszczepu.

Legitymacja Dawcy Przeszczepu lub legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.

Weterani i weterani poszkodowani.

Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Dokument, z którego treści wynikać będzie status kombatanta, osoby represjonowanej (np. legitymacja) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Ludzie ze znakiem "P", członkowie Dawnej Polonii Wrocławskiej oraz Pionierzy Wrocławia.

Legitymacja członkostwa

Osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej.

Legitymacja osoby represjonowanej z powodów politycznych lub legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby korzystające z komunikacji w dniu wyznaczonym jako Dzień bez Samochodu, organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Bez dokumentu.

Osoby korzystające z komunikacji w dniach wyznaczonych jako: 

– dzień obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 

– dzień obchodów Światowego Dnia Walki z Analfabetyzmem.

Okazanie przez pasażera książki papierowej lub dedykowanego czytnika e-book.

Uczestnicy maratonu, półmaratonu oraz Wrocławskiego Biegu Niepodległości, których współorganizatorem jest Miasto Wrocław, w dniach zawodów.

Okazanie numeru startowego lub identyfikatora.

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

Legitymacja szkolna.

Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uczniowie będący uchodźcami wojennymi z terytorium Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., pobierający naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach podstawowych, średnich niższych i średnich wyższych funkcjonujących w ramach ukraińskiego systemu oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (od 1 września 2022 r. do 30 września 2023 r.).

Oświadczenie o pobieraniu nauki w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku na wszystkich liniach w granicach Wrocławia przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom bezrobotnym, zarejestrowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, aktywnie poszukującym pracy oraz zaliczonym do jednej z następujących grup:

1) osoby bezrobotne kierowane do pracodawców zgodnie z napływem ofert prac - w okresie 90 kolejnych dni od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z tego tytułu; 

2) osoby bezrobotne kierowane na szkolenia - w pierwszym miesiącu trwania szkolenia.

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują raz na 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia ważności poprzedniego dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z tego tytułu. 

Karta przejazdowa wydana przez Powiatowy Urząd Pracy.

Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 na wszystkich liniach w granicach Wrocławia, przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom uczestniczącym w zajęciach w centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ust, 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym przez okres realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Tak jest w uchwale

Zaświadczenie z centrum integracji społecznej.

Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych w komunikacji miejskiej we Wrocławiu na wszystkich typach linii 

Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych w komunikacji miejskiej we Wrocławiu

Przykładowy dokument potwierdzający

Uczniowie szkół policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Ważna legitymacja szkolna.

Uczniowie szkół zagranicznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Dla uczniów szkół zagranicznych międzynarodowa legitymacja Euro 26, ISIC, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Studenci i doktoranci uczelni i instytucji określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz studenci uczelni zagranicznych. 

Ważna legitymacja studencka, albo międzynarodowa legitymacja ISIC, Euro 26 Student, bądź zagraniczna legitymacja studencka, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Emeryci i renciści.

Legitymacja emeryta/rencisty wydana przez odpowiedni organ.

Osoby przebywający na świadczeniach przedemerytalnych.

Decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego, zaświadczenie z ZUS.

Uchwała określająca ulgi na przejazdy dostępna na stronach BIP.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl