wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
Wrocław UM Wrocławia
Wrocław

Zielony Wrocław, mobilność wrocławian, rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia oraz edukacja, innowacje, gospodarka, rozwój – to najważniejsze elementy polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia w 2018 r..

Reklama

6 lipca 2017 r., na sesji Rady Miejskiej radni będą rozmawiać o planowanych działaniach miasta w przyszłym roku. W dokumencie „Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 rok” wskazano strategiczne przedsięwzięcia w ramach czterech obszarów priorytetowych obejmujących:

Zielony Wrocław to najważniejszy cel polityki miejskiej na najbliższe lata, wymagający szybkich i długotrwałych inwestycji, m.in. w poprawę jakości powietrza, ochronę gleb, zapewnienie swobodnego i równego dostępu do terenów zielonych, możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji itp. W związku z powyższym, konieczna jest szybka identyfikacja zielonych zasobów Wrocławia.

Docelowo zielona infrastruktura będzie stanowić strategicznie zaplanowaną sieć przyrodniczą, składającą się z obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych, będących podstawą wysokiej jakości życia mieszkańców. Inwestowanie w zieloną infrastrukturę to inwestowanie w dobrobyt społeczeństwa.

Mobilność wrocławian to kolejny priorytet zrównoważonego rozwoju miasta. Wydajny i dobrze zorganizowany transport, który bynajmniej nie zakłada eliminowania z miasta samochodów, a jedynie wprowadzenie równych proporcji i praw dla wszystkich uczestników ruchu drogowego (samochodów osobowych, transportu publicznego, rowerów i pieszych), przestrzenie publiczne przyjazne pieszym, możliwość bezpiecznego poruszania się rowerami, podnoszenie ogólnego bezpieczeństwa na drogach oraz zaspokajanie potrzeb niepełnosprawnych poprzez niwelowanie barier architektonicznych – takie miasto staje się bardziej funkcjonalne, a przede wszystkim lepsze i zdrowsze do życia dla mieszkańców. Równocześnie jest to miasto bardziej przyjazne dla przyjezdnych.

Do ważnych czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy miasta należy zaliczyć kapitał społeczny. W określonych ujęciach kapitał ten może być postrzegany jako jedna z podstawowych determinant życia społeczno-gospodarczego. O ile można powiedzieć, że transformacja ekonomiczna i ustrojowa już się dokonały, o tyle wciąż nie ma dobrze rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Deficyt kompetencji społecznych, bierność, brak inicjatywy i postaw przedsiębiorczych znacząco obniżają jego potencjał.

Rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia – jest trzecim, długofalowym celem władz miasta. Kapitał społeczny budowany jest w długim okresie i ma charakter dobra wspólnego, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na postawy i kompetencje społeczne mieszkańców. Należy dążyć do rozwoju głównych determinant kapitału społecznego (podniesienie frekwencji wyborczej, aktywność obywatelska, partycypacja społeczna) i umiejętnie wykorzystać obywatelską energię. Wzmacnianie aktywności obywatelskiej często wiąże się koniecznością propagowania szeroko pojętej edukacji pozaformalnej. Krzewienie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży – potrzeby dbania o jakość otoczenia, podejmowania mądrych wyborów w kwestii kształtowania otaczającego ich środowiska – to inwestycja, która w przyszłości zaowocuje aktywnymi, zainspirowanymi do działania, odważnymi i przedsiębiorczymi mieszkańcami, będącymi siłą rozwojową nowoczesnego Wrocławia.

Demokracja miejska, aby mogła się rozwijać, potrzebuje miejsc umożliwiających dyskusję o wspólnocie lokalnej, gdzie można się spotykać i wymieniać poglądy. Takimi miejscami są przestrzenie publiczne, szczególnie te o charakterze lokalnym, w których tworzy się tożsamość i więzi społeczne. Tożsamość to zdolność mieszkańców do mobilizacji na rzecz działania dla wspólnego dobra. Dużo łatwiej jest mobilizować mieszkańców do współdecydowania w przypadku mniejszej wspólnoty lokalnej, jaką jest np. osiedle. Budżet partycypacyjny uczy samorządności w działaniu i na podstawie codziennych doświadczeń przekonuje, że ma się wpływ na losy swojej wspólnoty.

Edukacja, innowacje, gospodarka i rozwój – nierozerwalnie związany z pozostałymi priorytetami. Miasta są kołami zamachowymi dla nowej gospodarki, opartej na wiedzy i usługach. Wrocław jest jednym z silniejszych centrów innowacji i nowoczesnej gospodarki w Polsce oraz miastem, w którym powstaje wiele innowacyjnych przedsięwzięć typu start-up. Miasto oraz powiązane z nim instytucje prowadzą działania nakierowane na integrację wrocławskiego środowiska startupowego, celem stworzenia aktywnego i innowacyjnego ekosystemu miejskiego.

Jednym z takich działań, mających integrować m.in. środowiska startupowe, jest Wroclaw CityLab. Miasto, w ramach CityLab, udostępnia przestrzeń miejską start-upom, przedsiębiorcom, naukowcom, aby mogli oni testować w przestrzeni publicznej innowacyjne, unikalne pomysły i rozwiązania. Wroclaw CityLab jest elementem Smart City Wrocław. Wrocław od wielu lat dąży do tego, aby być miastem smart. Zgodnie z przyjętą definicją, miasto można uznać za smart, kiedy inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, wspomagane rozwojem nowoczesnej infrastruktury, prowadzą do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz wysokiej jakości życia.

We Wrocławiu wyróżniamy osiem filarów, które składają się na Smart City Wrocław. Są to: mobilność, infrastruktura, środowisko, ekonomia, zarządzanie, edukacja, styl życia i mieszkańcy. Jeżeli porównamy filary smart z czterema obszarami priorytetowymi, czyli: zielonym Wrocławiem; mobilnością wrocławian; rozwojem partycypacji, budową kapitału społecznego i poprawą jakości życia; edukacją, innowacją, gospodarką, rozwojem – to widać, że filozofia Smart City Wrocław wpisuje się w obszary priorytetowe. Działania władz miejskich, zgodnie z filozofią Smart City Wrocław, mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również zaangażować mieszkańców w sprawy miasta.

Za rozwiązania uznane za smart Wrocław otrzymał już kilka nagród, m.in. w 2016 roku podczas Smart City Forum w Warszawie tytuł Smart City w kategorii miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców, w listopadzie 2015 roku w Hongkongu nagrodę CINEV Smart Mobility in Smart City za Public transport network integration, a w grudniu 2016 roku za Public incentives in transport, wręczoną podczas EuroChina Smart Mobility Conference 2016 w Shenzhen.

Strategia rozwoju Wrocławia 

Wszystkie cztery priorytety wyznaczone w założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 rok są ściśle ze sobą powiązane. Realizacja zadań w ramach jednego priorytetu wpływa pozytywnie na realizację pozostałych. Dokument ten jest jednocześnie spójny ze Strategią „Wrocław w perspektywie 2020 plus” oraz nową, przygotowywaną obecnie Strategią Rozwoju Wrocławia 2030

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl