wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 8°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru?

Redakcja www.wroclaw.pl,
Reklama

Działalnością regulowaną jest m.in. działalność w zakresie:

 • przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (spółki kapitałowe).

Rejestr prowadzi: marszałek województwa;

 • świadczenia usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz polowania za granicą.

Działalność wymaga wpisu do rejestru polowań. Rejestr prowadzi: marszałek województwa dolnośląskiego;

 • organizacji profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

Działalność może być wykonywana przez sportowe spółki akcyjne i polskie związki sportowe. Rejestr prowadzi: Prezes Polskiej Konfederacji Sportu;

 • kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Działalność wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe. Rejestr prowadzi: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych;

 • prowadzenia indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych (osoby fizyczne) albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych (spółka cywilna lub partnerska).

Działalność musi być wpisana odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk. Rejestr prowadzi: Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych (www.doipip.wroc.pl);

 • kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Działalność wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Może ją wykonywać osoba fizyczna.

Rejestr prowadzi: Dolnośląska Izba Lekarska. Informacje i kontakt;

 • prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej (osoby fizyczne) oraz grupowej praktyki lekarskiej (w formie spółki cywilnej lub partnerskiej)

Wymagają wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru indywidualnych specjalistycznych i rejestru grupowych praktyk prowadzonych przez Dolnośląską Izbę Lekarską (www.dilnet.wroc.pl). Szczegóły pod linkiem

 • prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Rejestr prowadzi: starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

 • prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

Konieczny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Rejestr prowadzi: starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności;

 • szkolenia kierowców (instruktor nauki jazdy)

Konieczny wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,

Ewidencję prowadzi: starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;

 • prowadzenia pracowni psychologicznej (prowadzącej badania w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem)

Konieczny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; Rejestr prowadzi: marszałek województwa dolnośląskiego (www.umwd.dolnyslask.pl);

 • pośrednictwa ubezpieczeniowego (agent ubezpieczeniowy)

Wymagany wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych;

Rejestr prowadzi: Komisja Nadzoru Finansowego;

 • organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia, na zlecenie klientów, w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

Konieczny wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;

Rejestr prowadzi: Marszałek Województwa Dolnośląskiego;

 • prowadzenia przedsiębiorstwa składowego

Wymagany wpis do rejestru przedsiębiorców składowych; Rejestr prowadzi: minister właściwy do spraw gospodarki (skład towarów przemysłowych) minister właściwy do spraw rynków rolnych (towary rolne);

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wrocławia

Wymagany wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław;

Rejestr prowadzi: Prezydent Miasta Wrocławia;

 • organizowania wyścigów konnych

Konieczny wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych;

Rejestr prowadzi: Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych;

 • wyrobu, oczyszczania, skazania lub odwadniania alkoholu etylowego

Wymagany wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego;

Rejestr prowadzi: minister właściwy do spraw rynków rolnych;

 • wytwarzania wyrobów tytoniowych

Wymagany wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych;

Rejestr prowadzi: minister właściwy do spraw rynków rolnych;

 • usług detektywistycznych

Wymagany wpis do rejestru działalności detektywistycznej;

Rejestr prowadzi: minister spraw wewnętrznych;

 • działalności kantorowej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży

Konieczny wpis do rejestru działalności kantorowej;

Rejestr prowadzi: Prezes Narodowego Banku Polskiego;

 • wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Wymagany wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych;

Rejestr prowadzi: minister właściwy do spraw rynków rolnych;

 • prowadzenia kursów dokształcających (dla osób podejmujących działalność w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

Konieczny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające;

Rejestr prowadzi: marszałek województwa dolnośląskiego;

 • działalności pocztowej niewymagającej zezwolenia

Zezwolenia wymaga działalność pocztowa w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym (korespondencja do 2000g. z wyłączeniami)

Konieczny wpis do rejestru operatorów pocztowych,

Rejestr prowadzi prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE);

 • obrotu materiałem siewnym

Konieczny wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym;

Rejestr prowadzi: wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa;

 • wytwarzania lub magazynowania biokomponentów

Wymagany wpis do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty;

Rejestr prowadzi: minister właściwy do spraw rynków rolnych;

 • konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin

Wymagany wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin;

Rejestr prowadzi: wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa;

 • wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Konieczny wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich;

Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych;

 • działalności telekomunikacyjnej polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących

Wymagany wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

Rejestr prowadzi: URTiP; samo dostarczenie systemów dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Przewodniczącego UKE.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl