www.wroclaw.pl

Regulamin Programu Nasz Wrocław

Obowiązuje od dnia 31.07.2019 r.

§ 1 Definicje

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – Regulamin Programu Nasz Wrocław;
 2. Organizator – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-029 Wrocław, adres e-mail wpo@um.wroc.pl;
 3. Program – Nasz Wrocław;
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana w Programie;
 5. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Programie;
 6. Dziecko – osoba w wieku od 13 do 18 lat pozostająca pod opieką prawną Użytkownika;
 7. Zakładka WWW – dedykowana Programowi strona internetowa funkcjonująca w ramach portalu www.wroclaw.pl, umożliwiająca w szczególności zalogowanie się do Konta, zawierająca informacje o Programie, Partnerach Programu i usługach świadczonych w ramach Programu;
 8. Aplikacja – bezpłatna aplikacja dedykowana Programowi, do której autorskie prawa majątkowe posiada Organizator, przeznaczona na urządzenia mobilne typu smartfon, dystrybuowana za pośrednictwem sklepu Google Play lub AppStore. Aplikacja jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego;
 9. Karta – imienne karty: URBANCARD, URBANCARD EP, karta URBANCARD Premium, karta programu Nasz Wrocław;
 10. Partner Programu – podmiot świadczący usługi w ramach porozumienia zawartego z Organizatorem;
 11. Oferta Partnera Programu – rabat na cenę biletu na konkretne wydarzenie lub na cenę konkretnej usługi udzielany przez Partnera Programu, o ile dany Partner Programu nie formułuje odrębnej oferty;
 12. Właściwy miejscowo Urząd Skarbowy we Wrocławiu - jednostka administracji podatkowej obsługująca mieszkańców Gminy Wrocław, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34 we Wrocławiu, przeznaczonego dla Gmin ościennych w zakresie powstających czynności podatkowych);
 13. Status – usługa świadczona w ramach Konta, do której Użytkownik otrzymuje dostęp po rejestracji w Programie, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie;

§ 2 Rejestracja w Programie

 1. Rejestracja w Programie wymaga uzyskania Statusu, który jest przyznawany na 24 miesiące. Po jego wygaśnięciu Użytkownik utrzymuje dostęp do Konta niezależnie od posiadania Statusu, jednak nie może korzystać z uprawnień opisanych w § 6.
 2. Status może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania we Wrocławiu i rozliczająca podatek dochodowy we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, która złożyła wniosek o rejestrację w Programie, zwana dalej „Wnioskodawcą”, lub dziecko od 13 do 18 roku życia pozostające pod jej opieką prawną.
 3. Wniosek można składać za pośrednictwem Zakładki WWW lub przez Aplikację.
 4. Wnioskodawca może złożyć wniosek o rejestrację dziecka w Programie po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu Statusu. 
 5. Warunkiem przyjęcia wniosku o rejestrację w Programie, jest podanie przez Wnioskodawcę danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, nr PESEL, indywidualny adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu), wskazanie urzędu skarbowego, w ramach którego Wnioskodawca rozliczył podatek dochodowy za ubiegły rok podatkowy oraz – z zastrzeżeniem ust. 7 - podanie numeru i rodzaju Karty. Złożenie Wniosku traktowane jest jako potwierdzenie przez Wnioskodawcę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.
 6. Wniosek o rejestrację w Programie jest jednoznaczny z żądaniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3, na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Wnioskodawca w procesie rejestracji może wystąpić o nadanie numeru wirtualnej karty Nasz Wrocław.
 8. W celu potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, Wnioskodawca zobowiązuje się, po uprzednim wezwaniu zarówno przed, jak i po przyznaniu Statusu, do przedłożenia w terminie 30 dni od daty wezwania:
  1. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania zeznania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo
  2. w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu – wydrukowanej pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego oraz wydrukowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO) wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO.
 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8, składa się w formie zanonimizowanej (np. przez zaciemnienie), uniemożliwiającej odczytanie pól zawierających dane inne niż podawane we wniosku o rejestrację, tj.: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (bez numeru mieszkania), miejscowość, siedziba urzędu skarbowego.
 10. W przypadku nieprzedłożenia w terminie 30 dni od daty wezwania jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8 wniosek zostanie odrzucony, a w przypadku Użytkowników ich Konto zostanie usunięte.
 11. O rejestracji w Programie Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną obejmuje następujące usługi:
  1. dostęp i utrzymanie Konta;
  2. informacje o Partnerach Programu;
  3. informacje o Ofertach Partnerów Programu i zmianach;
  4. złożenie reklamacji drogą elektroniczną;
  5. informacje o zmianach w Programie;
  6. weryfikację Statusu posiadanego przez Użytkownika.
 2. Wraz z rozwojem Programu Organizator może rozpocząć świadczenie innych usług drogą elektroniczną. Informację o nowych usługach Organizator zamieści w Zakładce WWW oraz przekaże drogą elektroniczną Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 3. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Programu niezbędne jest:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej;
  2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Firefox lub Internet Explorer do korzystania z usług za pomocą Zakładki WWW;
  3. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet do korzystania z usług za pomocą Aplikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia końcowego, za pomocą którego Użytkownik korzysta z usług, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Organizatora lub zarządzanych przez niego.
 5. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora stanowi Załącznik do Regulaminu.
 6. Użytkownik może w dowolnym czasie odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny. W tym celu powinien:
  1. złożyć wniosek do Organizatora o usunięcie Konta;
  2. zalogować się na Konto i usunąć je poprzez wybór odpowiedniej opcji.

§ 4 Konto

 1. Za pośrednictwem Konta Organizator świadczy usługi Użytkownikom.
 2. Konto dostępne jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Programie.
 3. Rejestracja wymaga uzyskania Statusu, który przyznawany jest na 24 miesiące od jego aktywacji. Po wygaśnięciu Statusu Użytkownik utrzymuje dostęp do Konta, jednak nie może korzystać z uprawnień określonych w § 6.
 4. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 5. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. korzystać z Konta zgodnie z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Gminie Wrocław lub osobom trzecim;
  2. podawać prawdziwe dane związane z udziałem w Programie;
  3. nie dostarczać za pośrednictwem Konta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Konto może zostać usunięte przez Organizatora w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu drogą elektroniczną przekazanym na adres e-mail podany we wniosku o rejestrację w Programie.
 7. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może:
  1. złożyć wniosek o rejestrację Dziecka;
  2. złożyć wniosek o przedłużenie Statusu lub wniosek o jego nadanie dla siebie lub dla Dziecka;
  3. zgłosić wniosek o udział w innych usługach świadczonych przez Organizatora w ramach Programu;
  4. zarządzać zgodami na przetwarzanie danych osobowych lub na komunikację za pomocą poczty elektronicznej;
  5. uzupełniać, prostować lub zmieniać dane osobowe swoje lub Dziecka;
  6. usunąć Konto.
  7. Konto dostępne jest 24 godziny na dobę. Organizator zastrzega możliwość przerwy w dostępie do Konta z przyczyn technicznych, w szczególności w związku z konieczności przeprowadzenia konserwacji lub prac rozwojowych.
  8. Użytkownik może zalogować się na Konto za pośrednictwem Zakładki WWW lub Aplikacji.

§ 5 Status

 1. Status upoważnia Użytkownika do korzystania z Oferty Partnerów Programu na zasadach określonych w § 6.
 2. Użytkownik otrzymuje Status na 24 miesiące od momentu aktywacji. Po upływie tego okresu Użytkownik zachowuje uprawnienia do Konta do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora.
 3. Status, poza przypadkiem określonym w ust. 2, Użytkownik może uzyskać:
  1. składając wniosek o jego przedłużenie w terminie 30 dni przed upływem okresu obowiązywania aktualnie posiadanego Statusu, lub
  2. składając wniosek o aktywację Statusu  po jego wygaśnięciu.
 4. Warunkiem przedłużenia Statusu lub jego ponownego otrzymania jest spełnianie warunków wskazanych w § 2 ust. 2.
 5. Użytkownik może przedłużać lub ubiegać się o nadanie Statusu wielokrotnie.
 6. Status dla Dziecka zachowuje ważność tylko w okresie obowiązywania Statusu nadanemu Użytkownikowi, który złożył wniosek o rejestrację Dziecka.
 7. Status można utracić w sytuacji naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu.
 8. Utrata Statusu przez Użytkownika z powodów określonych w ust. 7 jest równoznaczna z odebraniem Statusu Dziecku.
 9. Utrata Statusu przez Dziecko z powodów określonych w ust. 7 nie skutkuje odebraniem Statusu Użytkownikowi.

§ 6 Usługi w ramach Statusu

 1. Status uprawnia do skorzystania z Oferty Partnera Programu.
 2. W ramach Oferty Partnera Programu:
  1. Użytkownik może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie oraz do pięciu biletów lub usług dla dzieci do 18. roku życia,
  2. Dziecko może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie.
 3. Partner Programu może wprowadzić odrębne zasady niż określone w ust. 2.
 4. W przypadku szczególnych uwarunkowań technicznych lub prawnych Partner Programu może wprowadzić dodatkowe obowiązki lub ograniczyć korzystanie z uprawnień wynikających ze Statusu lub dodatkowe obowiązki.
 5. Przed dokonaniem płatności Użytkownik lub Dziecko obowiązani są umożliwić Partnerowi Programu weryfikację tożsamości (np. poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz weryfikację informacji o posiadanym Statusie lub innych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa Programie. Uniemożliwienie weryfikacji tożsamości lub informacji o posiadanym Statusie oznacza, że nie można skorzystać z usług w ramach Statusu.
 6. Dedykowana karta programu Nasz Wrocław musi być podpisana przez Użytkownika lub Dziecko jego imieniem i nazwiskiem. Brak podpisu oznacza, że nie można skutecznie zweryfikować tożsamości posiadacza tej karty, co uniemożliwia skorzystanie z usług w ramach Statusu.

§ 7 Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i zmianach w Programie

 1. Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i zmianach będą umieszczane w Zakładce WWW oraz przekazywane za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskanie informacji drogą elektroniczną o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i zmianach w Programie adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie przez Organizatora i nie zostanie udostępniony żadnym innym podmiotom.
 3. Szczegóły Oferty Partnera Programu, inne uprawnienia związane ze Statusem oraz informacje o przypadkach określonych w § 6 ust. 3-4 publikowane są w Zakładce WWW oraz na stronach internetowych Partnera.

§ 8 Aplikacja

 1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne:
  1. z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play;
  2. z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.0.3 i dostępem do AppStore.
 2. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne o następujących minimalnych parametrach:
  1. 16 GB pamięci wewnętrznej;
  2. 2 GB pamięci RAM.
 3. Z chwilą instalacji Aplikacji Organizator udziela jej użytkownikowi, zwanemu dalej „użytkownikiem Aplikacji”, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2, udzielana jest na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, nieprzenoszalna i nie upoważnia do udzielania sublicencji.
 5. Na podstawie udzielonej licencji użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych urządzeniach mobilnych typu smartfon, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu oraz wyjątków wynikających z przepisów prawa, użytkownik Aplikacji nie jest uprawniony do jej zwielokrotniania w jakikolwiek inny sposób, w szczególności do wprowadzania jakichkolwiek zmian.
 7. Za pomocą Aplikacji użytkownik Aplikacji może:
  1. złożyć wniosek o rejestrację siebie lub Dziecka;
  2. zalogować się na Konto i korzystać ze wszystkich jego funkcjonalności;
  3. zweryfikować u Partnera informację o posiadanym Statusie lub innych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w Programie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące wynikiem niedokonania przez użytkownika Aplikacji aktualizacji lub niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w Załączniku do Regulaminu;
  2. szkody będące wynikiem korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta użytkownik Aplikacji;
  4. nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z wadliwego działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik Aplikacji.

§ 9 Uczestnicy Programu URBANCARD Premium

 1. Status Premium otrzymany w ramach Programu URBANCARD Premium wygasa po upływie 12 miesięcy od jego otrzymania.
 2. Posiadacze Statusu Premium otrzymanego w ramach Programu URBANCARD Premium otrzymują dostęp do Konta automatycznie bez konieczności rejestracji w Programie, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Korzystanie z Konta otrzymanego na warunkach wskazanych w ust. 2 po upływie okresu ważności Statusu Premium otrzymanego w ramach Programu URBANCARD Premium możliwe jest wyłącznie po uprzednim wyrażeniu obligatoryjnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie oraz po akceptacji postanowień Regulaminu.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz Dzieci przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Informacje o sposobie przetwarzania danych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dostępne są w Załączniku nr 2 - Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi integralną cześć Regulaminu.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i niezbędne do realizacji umowy o świadczenia usługi w zakresie, o którym mowa w § 3 Regulaminu w tym do złożenia wniosku o rejestrację w Programie, weryfikacji wniosku spełniania warunków udziału w Programie, utworzenia Konta i rejestracji Dziecka oraz postępowania reklamacyjnego związanego z odrzuceniem wniosku o utworzenie Konta lub rejestrację Dziecka.
 4. Oferta Partnera Programu może być uwarunkowana podaniem przez Użytkownika dodatkowych danych. Wymagane w takim przypadku dane są danymi niezbędnymi do prawidłowego świadczenia danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 11 Reklamacje

 1. Reklamacja może dotyczyć funkcjonowania Programu, w szczególności odmowy rejestracji w Programie lub usunięcia Konta przez Organizatora w związku z naruszeniami Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Reklamacja składana przez osobę niepełnoletnią wymaga potwierdzenia jej przez opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wskazanie danych umożliwiających identyfikację składającego reklamację, w szczególności imienia i nazwiska, oraz danych kontaktowych umożliwiających odpowiedź na reklamację, a w przypadku, gdy reklamacja składana jest przez Użytkownika także numeru Karty.
 4. Reklamację można złożyć w następujących formach:
  1. drogą elektroniczną – za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw;
  2. w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Podatków i Opłat, ul. W.Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław.
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).
 6. Nawiązanie kontaktu w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Programu możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Zakładki WWW, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia umożliwiającego przetwarzanie podanych w tym celu danych osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Zakładce WWW i w Aplikacji z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław zgodnie z Regulaminem;
  2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Programu wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.07.2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław.

Gmina Wrocław, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Zakładki WWW, przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 3. spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich.

Osoba korzystająca z Zakładki WWW oraz z Aplikacji aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinna zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 7. szyfrowanie transmisji danych;
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji przez urządzenia mobilne:

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Aplikacji przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 1. blokada ekranu hasłem dostępu, PIN lub kombinacją ruchów;
 2. korzystnie z oprogramowania antywirusowego do ochrony urządzeń mobilnych;
 3. aktualizacja aplikacji oraz systemu operacyjnego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta;
 4. niepobieranie i nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł poza oficjalnymi (AppStore, Google Play);
 5. nieklikanie w linki w wiadomościach SMS/e-mail, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z bezpiecznego źródła;
 6. nie odczytywanie kodów QR nieznanego pochodzenia;
 7. wyłączanie Wi-Fi / Bluetooth, jeśli nie jest w danym momencie wykorzystywane;

Dedykowaną na urządzenia mobilne Aplikację dostosowaną do urządzenia użytkownika, użytkownik może pobrać z autoryzowanych sklepów (Google Play, AppStore).

Gmina Wrocław, działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Gminę Wrocław do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności,

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować:
  1. listownie – ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  2. przez e-mail – iod@um.wroc.pl,
  3. telefonicznie – +48 71 777 77 24;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Programie w szczególności w celu: złożenia wniosku o rejestrację w Programie i utworzenia Konta oraz korzystania ze Statusu na warunkach określonych w Regulaminie, a także rozpatrzenia reklamacji dotyczących funkcjonowania Programu.
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z §3 Regulaminu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ich przetwarzanie odbywa się w celu realizacji tej umowy.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lecz nie krócej niż w przepisach o archiwizacji.
 7. Dane osobowe zostaną udostępnione dostawcom usług IT, z którymi Gmina Wrocław zawarła umowy w zakresie powierzania danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 8. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, oraz żądania ich sprostowania;
  2. przenoszenia danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulaminy promocji