www.wroclaw.pl

Regulamin Programu Nasz Wrocław

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2024r. 

Regulamin obowiązujący do 15.02.2024r. znajduje się poniżej

 

§ 1 Definicje

 

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – Regulamin Programu Nasz Wrocław.
 2. Organizator – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, adres email: naszwroclaw(at)um.wroc.pl.
 3. Oferta Organizatora – usługi świadczone bezpośrednio przez Organizatora na podstawie osobnych aktów prawnych.
 4. Program – Nasz Wrocław.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana w Programie.
 6. Konto – konto Użytkownika lub Dziecka utworzone w procesie rejestracji w Programie.
 7. Dziecko – osoba w wieku od 13 do 18 lat pozostająca pod opieką prawną Użytkownika.
 8. Zakładka WWW – dedykowana Programowi strona internetowa funkcjonująca  
  w ramach portalu www.wroclaw.pl, umożliwiająca w szczególności zalogowanie się do Konta, zawierająca informacje o Programie, Partnerach Programu i usługach świadczonych w ramach Programu.
 9. Aplikacja – bezpłatna aplikacja dedykowana Programowi, do której autorskie prawa majątkowe posiada Organizator, przeznaczona na urządzenia mobilne typu smartfon, dystrybuowana za pośrednictwem sklepu Google Play lub AppStore. Aplikacja jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
 10. Karta – imienne karty URBANCARD, URBANCARD EP, karta URBANCARD Premium, karta programu Nasz Wrocław.
 11. Partner Programu – podmiot świadczący usługi w ramach porozumienia zawartego z Organizatorem.
 12. Oferta Partnera Programu – rabat na cenę biletu na konkretne wydarzenie lub na cenę konkretnej usługi udzielany przez Partnera Programu, o ile dany Partner Programu nie formułuje odrębnej oferty.
 13. Właściwy miejscowo Urząd Skarbowy we Wrocławiu – jednostka administracji podatkowej obsługująca mieszkańców Gminy Wrocław, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34 we Wrocławiu, przeznaczonego dla Gmin ościennych w zakresie powstających czynności podatkowych).
 14. Status Podatnika – usługa świadczona w ramach Konta, do której Użytkownik otrzymuje dostęp pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.
 15. Status Max – usługa świadczona w ramach Konta Użytkownikom, którzy posiadają aktywny Status Podatnika, do której Użytkownik otrzymuje dostęp pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.
 16. Aglomeracja Wrocławska – obszar, który jest powiązany gospodarczo z Wrocławiem, na który składa się miasto Wrocław oraz gminy: Bierutów, Brzeg Dolny, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Gmina Oleśnica, Gmina Oleśnica (miasto), Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Kobierzyce, Krośnice, Malczyce, Miękinia, Milicz, Oborniki Śląskie, Oława, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica (miasto), Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław, Żmigród, Żórawina.
 17. Punkt Obsługi Klienta – stacjonarny punkt obsługi Użytkownika Programu w zakresie rejestracji konta lub weryfikacji dokumentów celem aktywowania Statusu. Lista Punktów Obsługi Klienta dostępna w Zakładce WWW.
 18. Wirtualna Karta Partnera – odrębna karta wydawana przez Partnera Programu działająca w formie elektronicznej w ramach Aplikacji, umożliwiająca korzystanie z usług Partnera Programu wykraczających poza Ofertę Partnera Programu lub Organizatora.
 19. Czat Wideo – forma komunikacji bezpośredniej Organizatora z Użytkownikiem za pośrednictwem narzędzia informatycznego udostępnionego w Zakładce WWW, służąca do obsługi Programu.

 

§ 2 Rejestracja Konta

 

 1. Konto rejestrowane jest za pośrednictwem Zakładki WWW, przez Aplikację, w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez Czat Wideo.
 2. W przypadku rejestracji Konta w Punkcie Obsług Klienta lub poprzez Czat Wideo wymagane jest uprzednie okazanie dowodu tożsamości przez osobę ubiegającą się o rejestrację Konta. 
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta na czas nieokreślony, do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora.
 4. Konto Użytkownika może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w obrębie Aglomeracji Wrocławskiej.
 5. Warunkiem rejestracji Konta jest podanie danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, nr PESEL, indywidualny adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy) oraz podanie numeru i rodzaju Karty. 
 6. W procesie rejestracji Konta może być automatycznie nadany unikalny numer wirtualnej karty Nasz Wrocław, np. w przypadku braku posiadania Karty.
 7. Wniosek o rejestrację Konta jest jednoznaczny z żądaniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 8, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. 
 8. O rejestracji Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

 

§ 3 Konto

 

 1. Za pośrednictwem Konta Organizator świadczy usługi Użytkownikom.
 2. Konto dostępne jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Programie.
 3. Użytkownik może zalogować się na Konto za pośrednictwem Zakładki WWW lub Aplikacji.
 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta, jednak nie może korzystać z uprawnień określonych w § 7, o ile nie ma aktywnego Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 5. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 6. Warunkiem rejestracji Konta jest posiadanie unikatowego adresu poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest:
  • korzystać z Konta zgodnie z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Gminie Wrocław lub osobom trzecim;
  • podawać prawdziwe dane związane z udziałem w Programie;
  • nie dostarczać za pośrednictwem Konta treści o charakterze bezprawnym.
 8. Konto może zostać usunięte przez Organizatora w przypadku powtarzających się naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu drogą elektroniczną przekazanym na adres e-mail podany przy rejestracji w Programie.
 9. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może:
  • aktywować Status Podatnika  lub Status Max;
  • zarejestrować Konto Dziecka;
  • korzystać z innych usług świadczonych przez Organizatora lub Partnera w ramach Programu;
  • zarządzać zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
  • uzupełniać, prostować lub zmieniać dane osobowe swoje lub Dziecka;
  • usunąć Konto.
 10. Konto dostępne jest 24 godziny na dobę. Organizator zastrzega możliwość przerwy w dostępie do Konta z przyczyn technicznych, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub prac rozwojowych.

 

§ 4 Zasady ogólne aktywacji Statusu Podatnika i Statusu Max

 

 1. O aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu Max Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przypisanym do Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może aktywować lub ubiegać się o aktywację Statusu Podatnika lub Statusu Max wielokrotnie z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Status Podatnika dla Dziecka i Status Max dla Dziecka zachowują ważność tylko w okresie obowiązywania odpowiednio Statusu Podatnika lub Statusu Max nadanemu Użytkownikowi.
 4. Status Podatnika i Status Max można utracić w sytuacji naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu, w szczególności w sytuacji, w której w okresie aktywności Statusu Podatnika lub Statusu Max Użytkownik przestanie spełniać warunki aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 5. Utrata Statusu Podatnika lub Statusu Max przez Użytkownika z powodów określonych w ust. 4 jest równoznaczna z odebraniem Statusu Podatnika lub Statusu Max Dziecku.
 6. Utrata Statusu Podatnika lub Statusu Max przez Dziecko z powodów określonych w ust. 4 nie skutkuje odebraniem Statusu Podatnika lub Statusu Max Użytkownikowi. 

 

§ 5 Aktywacja Statusu Podatnika

 

 1. Status Podatnika może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania we Wrocławiu i rozliczająca podatek dochodowy we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, która posiada zarejestrowane Konto.
 2. Status Podatnika może otrzymać także dziecko od 13 do 18 roku życia pozostające pod opieką prawną osoby posiadającej Status Podatnika.
 3. Użytkownik otrzymuje Status Podatnika na 24 miesiące od momentu potwierdzenia faktu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Wrocławiu na zasadach określonych w ust. 6. Po upływie okresu ważności Statusu Podatnika Użytkownik zachowuje uprawnienia do Konta do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora.
 4. Jako dokument potwierdzający fakt rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we Wrocławiu, z zastrzeżeniem ust. 5, dopuszczalne jest zeznanie podatkowe za rok ubiegły.
 5. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku jako dokument potwierdzający fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych we Wrocławiu dopuszczalne jest także zeznanie podatkowe z roku poprzedzającego rok ubiegły.
 6. Potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, można dokonać: 
  • elektronicznie, poprzez przesłanie ostatniego aktualnego numeru referencyjnego Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO), za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem Konta;
  • za pośrednictwem Czatu Wideo, poprzez okazanie:
   1. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania zeznania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo
   2. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
   3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • osobiście  poprzez okazanie: 
   1. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania zeznania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo
   2. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
   3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a i b, składa się w formie zanonimizowanej (np. przez zaciemnienie), uniemożliwiającej odczytanie pól zawierających dane inne niż imię i nazwisko, nr PESEL lub nr NIP, adres zamieszkania (bez numeru mieszkania), miejscowość, siedziba urzędu skarbowego, identyfikator elektronicznego dokumentu oraz datę i czas jego wygenerowania lub prezentatę urzędu skarbowego potwierdzające złożenie.
 2. Użytkownik wykorzystujący numer NIP jako identyfikator podatkowy na zeznaniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien uzupełnić dane osobowe na Koncie, celem elektronicznej aktywacji Statusu Podatnika poprzez numer referencyjny Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania, w uzasadnionych przypadkach, Użytkownika posiadającego aktywny Status Podatnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt rozliczania podatku dochodowego we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.

 

§ 6 Aktywacja Statusu Max

 

 1. Status Max może uzyskać osoba fizyczna zameldowana we Wrocławiu na pobyt stały i posiadająca aktywny Status Podatnika.
 2. Status Max może otrzymać także Dziecko od 13. do 18. roku życia pozostające pod opieką prawną Użytkownika posiadającego Status Max. Status Max dla Dziecka może być nadany wyłącznie przez Organizatora na wyraźne życzenie Użytkownika.
 3. Użytkownik otrzymuje Status Max  od momentu potwierdzenia faktu zameldowania we Wrocławiu, na czas trwania Statusu Podatnika, jednak nie dłużej niż na 24 miesiące. 
 4. Status Max dla Dziecka zachowuje ważność tylko w okresie obowiązywania Statusu Max nadanemu Użytkownikowi. 
 5. Status Max nie jest automatycznie przedłużany na kolejne 24 miesiące w sytuacji ponownej aktywacji Statusu Podatnika. Wraz z wygaśnięciem Statusu Podatnika należy każdorazowo potwierdzić fakt zameldowania we Wrocławiu na pobyt stały.
 6. Potwierdzenie faktu zameldowania następuje w formie zaświadczenia o zameldowaniu we Wrocławiu na pobyt stały, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:
  • przedstawionego w Punkcie Obsługi Klienta albo
  • przedstawionego poprzez Czat Wideo albo
  • przesłanego do Organizatora za pośrednictwem platformy ePUAP.
 7. Zaświadczenie o zameldowaniu, o którym mowa w ust. 6, nie może być wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przedstawienia lub przesłania w sposób określony w ust. 6.
 8. W przypadku sposobów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1-2, aktywacja Statusu Max następuje niezwłocznie.
 9. W przypadku sposobu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, aktywacja Statusu Max nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zaświadczenia przez Organizatora.
 10. Aktywacja Statusu Max następuje niezwłocznie również poprzez okazanie informacji o zameldowaniu w aplikacji mObywatel w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez Czat Wideo.
 11. Po wygaśnięciu aktywności Statusu Max, Użytkownik może ponownie ubiegać się o jego aktywację na zasadach określonych w ust. 1-10 niniejszego paragrafu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania, w uzasadnionych przypadkach, Użytkownika posiadającego aktywny Status Max do przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu.

 

§ 7 Usługi w ramach Statusu Podatnika lub Statusu Max

 

 1. Status Podatnika i Status Max upoważniają Użytkownika do korzystania z Ofert Partnerów Programu i Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w regulaminach Partnerów.
 2. W ramach Oferty Partnera Programu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
  • Użytkownik może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie oraz do pięciu biletów lub usług dla dzieci do 18. roku życia;
  • Dziecko może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do oddania pod tytułem niedpłatnym, sprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy zbycia biletów lub usług zakupionych w ramach Oferty Partnera Programu, chyba że co innego wynika z regulaminu lub zasad obowiązujących u danego Partnera Programu lub z treści samej Oferty Partnera Programu.
 4. Partner Programu może wprowadzić odrębne zasady niż określone w ust. 2 i 3.
 5. W Ofercie Organizatora dla posiadaczy Statusu Podatnika znajdują się następujące usługi:
  • Bilet MPK – imienny „Nasz Wrocław”, funkcjonujący na podstawie uchwały nr XXV/670/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020r.;
  • Bilet – „Nasz Wrocław kolej”, funkcjonujący na podstawie uchwały nr XXXIX/1062/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2021r.
 6. Organizator może wprowadzić dodatkowe usługi, akcje specjalne i inne czasowe akcje promocyjne na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dostępnych w Zakładce WWW.
 7. W przypadku szczególnych uwarunkowań technicznych lub prawnych Partner Programu lub Organizator może wprowadzić dodatkowe obowiązki lub ograniczyć korzystanie z uprawnień wynikających ze Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 8. Użytkownik lub Dziecko obowiązani są umożliwić Partnerowi Programu lub Organizatorowi weryfikację tożsamości (np. poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz weryfikację informacji o posiadanych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa Programie. Uniemożliwienie weryfikacji tożsamości lub informacji o np. posiadanym Statusie Podatnika lub Statusie Max oznacza, że nie będzie można skorzystać z usług w ramach Programu.
 9. Dedykowana karta programu Nasz Wrocław musi być podpisana przez Użytkownika lub Dziecko jego imieniem i nazwiskiem. Brak podpisu oznacza, że nie można skutecznie zweryfikować tożsamości posiadacza tej karty, co uniemożliwia skorzystanie z usług w ramach Programu.
 10. Weryfikacja informacji o posiadanych uprawnieniach jest możliwa również poprzez sczytanie kodu QR z Aplikacji Nasz Wrocław Użytkownika. Okazanie w formie papierowej lub skanu kodu QR z Aplikacji Nasz Wrocław nie jest akceptowane i nie umożliwia skorzystania z usług w ramach Programu.

 

§ 8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną obejmuje następujące usługi:
  • rejestracja, dostęp i utrzymanie Konta;
  • informacje o Partnerach Programu;
  • informacje o ofertach Partnerów Programu, Organizatora i ich zmianach;
  • złożenie reklamacji drogą elektroniczną;
  • informacje o zmianach w Programie;
  • weryfikację Statusu Podatnika posiadanego przez Użytkownika lub Dziecko;
  • weryfikację Statusu Max posiadanego przez Użytkownika lub Dziecko;
  • korzystanie z Wirtualnej Karty Partnera.
 2. Wraz z rozwojem Programu Organizator może rozpocząć świadczenie innych usług drogą elektroniczną. Informacje o nowych usługach Organizator zamieści w Zakładce WWW.
 3. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Programu niezbędne jest:
  • aktywne konto poczty elektronicznej;
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Firefox lub Microsoft Edge do korzystania z usług za pomocą Zakładki WWW;
  • urządzenie końcowe z systemem operacyjnym Android lub iOS wraz z dostępem do sieci Internet do korzystania z usług za pomocą Aplikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia końcowego, za pomocą którego Użytkownik korzysta z usług, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Organizatora lub niezarządzanych przez niego.
 5. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Użytkownik może w dowolnym czasie odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny. W tym celu powinien:
  • złożyć wniosek do Organizatora o usunięcie Konta lub dezaktywację Statusu Podatnika lub Statusu Max;
  • zalogować się na Konto i usunąć je poprzez wybór odpowiedniej opcji.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje również automatycznym usunięciem Konta Dziecka (jeśli zostało utworzone) wraz z dezaktywacją wszystkich uprawnień tj. Statusu Podatnika i Statusu Max.

 

§ 9 Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i Organizatora oraz zmianach w Programie

 

 1. Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i Organizatora będą umieszczane w Zakładce WWW oraz przekazywane za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji marketingowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskanie informacji drogą elektroniczną o Partnerach Programu oraz o Ofercie Partnerów Programu i Organizatora adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie przez Organizatora i nie zostanie udostępniony żadnym innym podmiotom.
 3. Szczegóły Oferty Partnera Programu, Organizatora lub inne uprawnienia związane ze Statusem Podatnika lub Statusem Max publikowane są w Zakładce WWW oraz na stronach internetowych Partnera.

 

§ 10 Czat Wideo

 

 1. Czat Wideo jest narzędziem przeznaczonym do wsparcia Użytkowników w zakresie obsługi Programu.
 2. Korzystanie z Czatu Wideo odbywa się za pośrednictwem widgetu umieszczonego w Zakładce WWW.
 3. Do korzystania z Czatu Wideo niezbędny jest:
  • komputer osobisty lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
  • system operacyjny Windows 7 (lub nowszy)/iOS lub Android w aktualnej dystrybucji,
  • przeglądarka Google Chrome, Firefox, Safari lub Opera w aktualnych wersjach,
  • dostęp urządzenia do mikrofonu oraz kamery.
 4. W ramach Czatu Wideo Organizator zapewnia obsługę Użytkowników w szczególności w zakresie:
  • udzielania ogólnej informacji o Programie;
  • rejestracji Konta lub aktualizacji danych osobowych w Programie;
  • aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu MAX.
 5. Językiem obowiązującym podczas prowadzenia Czatu Wideo jest język polski.
 6. Każde nowe połączenie jest kolejkowane w ramach daty i godziny dodania.
 7. Użytkownik i Organizator mają możliwość umówienia wizyty za pośrednictwem Czatu Wideo w ciągu 7 kolejnych dni roboczych, w godzinach ustalonych przez Organizatora.
 8. Podczas umawiania wizyty, Użytkownik wybiera temat rozmowy, podaje imię i adres e-mail służący do potwierdzenia wizyty za pośrednictwem Czatu Wideo.
 9. Po zakończeniu wizyty za pośrednictwem Czatu Wideo, dane Użytkownika zostaną usunięte z systemu.
 10. Rozmowy odbywające się za pośrednictwem Czatu Wideo nie są rejestrowane, przechowywane ani upubliczniane.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody będące wynikiem niespełnienia przez Użytkownika wymogów o których mowa w ust. 3;
  • szkody będące wynikiem korzystania z Czatu Wideo w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  • jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Czatu Wideo, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta użytkownik Czatu Wideo;
  • nieprawidłowości funkcjonowania Czatu Wideo wynikających z wadliwego działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik Czatu Wideo.

 

§ 11 Aplikacja

 

 1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne:
  • z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play zarejestrowanej na terenie Polski;
  • z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.0.3 i dostępem do AppStore zarejestrowanej na terenie Polski.
 2. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne o następujących minimalnych parametrach:
  • 16 GB pamięci wewnętrznej;
  • 2 GB pamięci RAM.
 3. Z chwilą instalacji Aplikacji Organizator udziela Użytkownikowi, zwanemu dalej „użytkownikiem Aplikacji”, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3, udzielana jest na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, nieprzenoszalna i nie upoważnia do udzielania sublicencji.
 5. Na podstawie udzielonej licencji użytkownik Aplikacji jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych urządzeniach mobilnych typu smartfon, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu oraz wyjątków wynikających z przepisów prawa, użytkownik Aplikacji nie jest uprawniony do jej zwielokrotniania w jakikolwiek inny sposób, w szczególności do wprowadzania jakichkolwiek zmian.
 7. Za pomocą Aplikacji Użytkownik może:
  • zarejestrować Konto w Programie;
  • aktywować Status Podatnika lub Status Max dla siebie lub dla Dziecka;
  • zalogować się na Konto i korzystać ze wszystkich jego funkcjonalności;
  • zweryfikować u Partnera informację o posiadanym Statusie Podatnika, Statusie Max lub innych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w Programie;
  • przesłać dokument określony w § 5 ust. 6 pkt 1 celem aktywacji Statusu Podatnika;
  • korzystać z Wirtualnej Karty Partnera;
  • korzystać z Karty Bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu po uprzedniej aktywacji w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody będące wynikiem niedokonania przez użytkownika Aplikacji aktualizacji lub niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w Załączniku do Regulaminu;
  • szkody będące wynikiem korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  • jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta użytkownik Aplikacji;
  • nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z wadliwego działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik Aplikacji.

 

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz Dzieci przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Informacje o sposobie przetwarzania danych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dostępne są w Załączniku nr 2 – Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, który stanowi integralną cześć Regulaminu.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i niezbędne do realizacji umowy o świadczenia usługi, o którym mowa w § 8 Regulaminu w szczególności w zakresie rejestracji Konta przez Użytkownika, aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu Max oraz postępowania reklamacyjnego związanego z odrzuceniem wniosku o aktywację Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 4. Oferta Partnera Programu lub Organizatora może być uwarunkowana podaniem przez Użytkownika dodatkowych danych. Wymagane w takim przypadku dane są danymi niezbędnymi do prawidłowego świadczenia danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

 

§ 13 Reklamacje

 

 1. Reklamacja może dotyczyć funkcjonowania Programu, w szczególności odmowy aktywacji Statusu Podatnika, Statusu Max lub usunięcia Konta przez Organizatora w związku z naruszeniami Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Reklamacja składana przez osobę niepełnoletnią wymaga potwierdzenia jej przez opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wskazanie danych umożliwiających identyfikację składającego reklamację, w szczególności imienia i nazwiska, oraz danych kontaktowych umożliwiających odpowiedź na reklamację, a w przypadku, gdy reklamacja składana jest przez Użytkownika, także numeru Karty.
 4. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronie wroclaw.pl/nasz-wroclaw
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).
 6. Nawiązanie kontaktu w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Programu możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Zakładki WWW, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia umożliwiającego przetwarzanie podanych w tym celu danych osobowych.
 7. Procedura reklamacyjna unormowana w regulaminie nie wyłącza stosowania przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Zakładce WWW i w Aplikacji z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  • Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław zgodnie z Regulaminem;
  • Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Programu wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2024 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław.

Gmina Wrocław, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Zakładki WWW, przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich.

Osoba korzystająca z Zakładki WWW oraz z Aplikacji aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinna zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 • szyfrowanie transmisji danych;
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła;
 • łączenie poprzez protokół HTTPS;
 • w przypadku korzystania z Czatu Video zalecane jest stosowanie neutralnego tła, aby przypadkowo nie ujawnić zbędnych danych.

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji przez urządzenia mobilne:

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Aplikacji przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 1. blokada ekranu hasłem dostępu, PIN lub kombinacją ruchów;
 2. korzystanie z oprogramowania antywirusowego do ochrony urządzeń mobilnych;
 3. aktualizacja aplikacji oraz systemu operacyjnego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta;
 4. niepobieranie i nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł poza oficjalnymi (AppStore, Google Play);
 5. nieklikanie w linki w wiadomościach SMS/e-mail, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z bezpiecznego źródła;
 6. nieodczytywanie kodów QR nieznanego pochodzenia;
 7. wyłączanie Wi-Fi / Bluetooth, jeśli nie jest w danym momencie wykorzystywane.

Dedykowaną na urządzenia mobilne Aplikację dostosowaną do urządzenia użytkownika, użytkownik może pobrać z autoryzowanych sklepów (Google Play, AppStore).

Gmina Wrocław, działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Gminę Wrocław do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować:
  • listownie – ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław;
  • przez e-mail – iod(at)um.wroc.pl;
  • telefonicznie – +48 71 777 77 24.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby udziału w programie Nasz Wrocław umożliwiającym udzielenie stosownych zniżek w wybranych podmiotach / instytucjach (Punktach Partnerskich) osobom rozliczającym podatek dochodowy, które posiadają aktywny Status Podatnika, osobom zameldowanym na pobyt stały we Wrocławiu, które posiadają aktywny Status Max oraz do umożliwienia korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z § 3 Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie danych niezbędnych do wykonywania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ich przetwarzanie odbywa się w celu realizacji tej umowy.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lecz nie krócej niż w przepisach o archiwizacji.
 7. Dane osobowe zostaną udostępnione:
  • dostawcom usług IT, z którymi Gmina Wrocław zawarła umowy w zakresie powierzania danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
  • Partnerom umożliwiającym korzystanie z ich karty w formie elektronicznej w Aplikacji jako Wirtualna Karta Partnera;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym szkołom i przedszkolom biorącym udział w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli (o ile rodzic lub opiekun prawny dziecka w procesie rekrutacji powoła się na to kryterium).
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, oraz żądania ich sprostowania;
  • przenoszenia danych osobowych; prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2022r. do dnia 15.02.2024r. 

§ 1 Definicje

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – Regulamin Programu Nasz Wrocław.
 2. Organizator – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, adres email: naszwroclaw(at)um.wroc.pl.
 3. Oferta Organizatora – usługi świadczone bezpośrednio przez Organizatora na podstawie osobnych aktów prawnych.
 4. Program – Nasz Wrocław.
 5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana w Programie.
 6. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Programie.
 7. Dziecko – osoba w wieku od 13 do 18 lat pozostająca pod opieką prawną Użytkownika.
 8. Zakładka WWW – dedykowana Programowi strona internetowa funkcjonująca  
  w ramach portalu www.wroclaw.pl, umożliwiająca w szczególności zalogowanie się do Konta, zawierająca informacje o Programie, Partnerach Programu i usługach świadczonych w ramach Programu.
 9. Aplikacja – bezpłatna aplikacja dedykowana Programowi, do której autorskie prawa majątkowe posiada Organizator, przeznaczona na urządzenia mobilne typu smartfon, dystrybuowana za pośrednictwem sklepu Google Play lub AppStore. Aplikacja jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
 10. Karta – imienne karty URBANCARD, URBANCARD EP karta URBANCARD Premium, karta programu Nasz Wrocław.
 11. Partner Programu – podmiot świadczący usługi w ramach porozumienia zawartego z Organizatorem.
 12. Oferta Partnera Programu – rabat na cenę biletu na konkretne wydarzenie lub na cenę konkretnej usługi udzielany przez Partnera Programu, o ile dany Partner Programu nie formułuje odrębnej oferty.
 13. Właściwy miejscowo Urząd Skarbowy we Wrocławiu - jednostka administracji podatkowej obsługująca mieszkańców Gminy Wrocław, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34 we Wrocławiu, przeznaczonego dla Gmin ościennych w zakresie powstających czynności podatkowych).
 14. Status Podatnika – usługa świadczona w ramach Konta, do której Użytkownik otrzymuje dostęp pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.
 15. Status Max – usługa świadczona w ramach Konta Użytkownikom, którzy posiadają aktywny Status Podatnika, do której Użytkownik otrzymuje dostęp pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.
 16. Aglomeracja Wrocławska – obszar, który jest powiązany gospodarczo z Wrocławiem, na który składa się miasto Wrocław oraz gminy: Bierutów, Brzeg Dolny, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Gmina Oleśnica, Gmina Oleśnica (miasto), Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Kobierzyce, Krośnice, Malczyce, Miękinia, Milicz, Oborniki Śląskie, Oława, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica (miasto), Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław, Żmigród, Żórawina.
 17. Punkt Obsługi Klienta – stacjonarny punkt obsługi Użytkownika Programu w zakresie rejestracji konta lub weryfikacji dokumentów celem aktywowania Statusu. Lista Punktów Obsługi Klienta dostępna w Zakładce WWW.
 18. System URBANCARD Wrocławska Karta Miejska – system informatyczny świadczący usługi dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie miasta Wrocławia w postaci m.in. biletów kodowanych na karcie.
 19. Wirtualna Karta Partnera - odrębna karta wydawana przez Partnera Programu działająca w formie elektronicznej w ramach Aplikacji, umożliwiająca korzystanie z usług Partnera Programu wykraczających poza Ofertę Partnera Programu lub Organizatora.
 20. Czat Wideo - forma komunikacji bezpośredniej Organizatora z Użytkownikiem za pośrednictwem narzędzia informatycznego udostępnionego w Zakładce WWW, służąca do obsługi Programu. 

§ 2 Rejestracja Konta

 1. Konto rejestrowane jest za pośrednictwem Zakładki WWW, przez Aplikację, w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez Czat Wideo.
 2. W przypadku rejestracji Konta w Punkcie Obsług Klienta lub poprzez Czat Wideo wymagane jest uprzednie okazanie dowodu tożsamości przez osobę ubiegającą się o rejestrację Konta. 
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta na czas nieokreślony, do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora.
 4. Konto Użytkownika może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w obrębie Aglomeracji Wrocławskiej.
 5. Warunkiem przyjęcia wniosku o rejestrację Konta jest podanie przez Użytkownika danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, nr PESEL, indywidualny adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy) oraz podanie numeru i rodzaju Karty. 
 6. Wnioskodawca w procesie rejestracji Konta może wystąpić o nadanie numeru wirtualnej karty Nasz Wrocław.
 7. Wniosek o rejestrację Konta jest jednoznaczny z żądaniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 8, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. 
 8. O rejestracji Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

§ 3 Konto

 1. Za pośrednictwem Konta Organizator świadczy usługi Użytkownikom.
 2. Konto dostępne jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Programie.
 3. Użytkownik może zalogować się na Konto za pośrednictwem Zakładki WWW lub Aplikacji.
 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta, jednak nie może korzystać z uprawnień określonych w § 7, o ile nie ma aktywnego Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 5. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 6. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika unikatowego adresu poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. korzystać z Konta zgodnie z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Gminie Wrocław lub osobom trzecim;
  2. podawać prawdziwe dane związane z udziałem w Programie;
  3. nie dostarczać za pośrednictwem Konta treści o charakterze bezprawnym.
 8. Konto może zostać usunięte przez Organizatora w przypadku powtarzających się naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu drogą elektroniczną przekazanym na adres e-mail podany we wniosku o rejestrację w Programie.
 9. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może:
  1. aktywować Status Podatnika  lub Status Max dla siebie lub dla Dziecka;
  2. korzystać z innych usług świadczonych przez Organizatora lub Partnera w ramach Programu;
  3. zarządzać zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
  4. uzupełniać, prostować lub zmieniać dane osobowe swoje lub Dziecka;
  5. usunąć Konto.
 10. Konto dostępne jest 24 godziny na dobę. Organizator zastrzega możliwość przerwy w dostępie do Konta z przyczyn technicznych, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub prac rozwojowych.

§ 4 Zasady ogólne aktywacji Statusu Podatnika i Statusu Max

 1. O aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu Max Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przypisanym do Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może aktywować lub ubiegać się o aktywację Statusu Podatnika lub Statusu Max wielokrotnie z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Status Podatnika dla Dziecka i Status Max dla Dziecka zachowują ważność tylko
  w okresie obowiązywania odpowiednio Statusu Podatnika lub Statusu Max nadanemu Użytkownikowi.
 4. Status Podatnika i Status Max można utracić w sytuacji naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu, w szczególności w sytuacji, w której w okresie aktywności Statusu Podatnika lub Statusu Max Użytkownik przestanie spełniać warunki aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 5. Utrata Statusu Podatnika lub Statusu Max przez Użytkownika z powodów określonych w ust. 4 jest równoznaczna z odebraniem Statusu Podatnika lub Statusu Max Dziecku.
 6. Utrata Statusu Podatnika lub Statusu Max przez Dziecko z powodów określonych
  w ust. 4 nie skutkuje odebraniem Statusu Podatnika lub Statusu Max Użytkownikowi. 

§ 5 Aktywacja Statusu Podatnika

 1. Status Podatnika może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania we Wrocławiu i rozliczająca podatek dochodowy we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, która posiada zarejestrowane Konto.
 2. Status Podatnika może otrzymać także dziecko od 13 do 18 roku życia pozostające pod opieką prawną osoby posiadającej Status Podatnika.
 3. Użytkownik otrzymuje Status Podatnika na 24 miesiące od momentu potwierdzenia faktu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Wrocławiu na zasadach określonych w ust. 6. Po upływie okresu ważności Statusu Podatnika Użytkownik zachowuje uprawnienia do Konta do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora.
 4. Jako dokument potwierdzający fakt rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we Wrocławiu, z zastrzeżeniem ust. 5, dopuszczalne jest zeznanie podatkowe za rok ubiegły.
 5. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku jako dokument potwierdzający fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych we Wrocławiu dopuszczalne jest także zeznanie podatkowe z roku poprzedzającego rok ubiegły.
 6. Potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, można dokonać nie wcześniej niż 90 dni przed końcem okresu ważności Statusu Podatnika: 
  1. elektronicznie, poprzez przesłanie ostatniego aktualnego numeru referencyjnego Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO), za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem Zakładki WWW lub Aplikacji;
  2. za pośrednictwem Czatu Wideo, poprzez okazanie:
   1. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania zeznania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo
   2. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
   3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
  3. osobiście  poprzez okazanie: 
   1. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania zeznania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo
   2. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
   3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a i b, składa się w formie zanonimizowanej (np. przez zaciemnienie), uniemożliwiającej odczytanie pól zawierających dane inne niż imię i nazwisko, nr PESEL lub nr NIP, adres zamieszkania (bez numeru mieszkania), miejscowość, siedziba urzędu skarbowego, identyfikator elektronicznego dokumentu oraz datę i czas jego wygenerowania lub złożenia.
 2. Użytkownik wykorzystujący numer NIP jako identyfikator podatkowy na zeznaniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien uzupełnić dane osobowe na Koncie, celem elektronicznej aktywacji Statusu Podatnika poprzez numer referencyjny Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania, w uzasadnionych przypadkach, Użytkownika posiadającego aktywny Status Podatnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt rozliczania podatku dochodowego we Właściwym Miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.

§ 6 Aktywacja Statusu Max

 1. Status Max może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna zameldowana we Wrocławiu na pobyt stały i posiadająca aktywny Status Podatnika..
 2. Status Max może otrzymać także Dziecko od 13. do 18. roku życia pozostające pod opieką prawną Użytkownika posiadającego Status Max.
 3. Użytkownik otrzymuje Status Max na 24miesiące od momentu potwierdzenia faktu zameldowania we Wrocławiu, jednak nie dłużej niż do wygaśnięcia lub dezaktywacji Statusu Podatnika. 
 4. Status Max dla Dziecka zachowuje ważność tylko w okresie obowiązywania Statusu Max nadanemu Użytkownikowi. 
 5. Status Max dla Dziecka może być nadany wyłącznie przez Organizatora na wyraźne życzenie Użytkownika.
 6. Potwierdzenie faktu zameldowania następuje w formie zaświadczenia o zameldowaniu we Wrocławiu na pobyt stały, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności:
  1. przedstawionego w Punkcie Obsługi Klienta albo,
  2. przedstawionego poprzez Czat Wideo albo,
  3. przesłanego do Organizatora za pośrednictwem platformy ePUAP.
 7. W przypadku sposobów, o których mowa w ust. 6 lit. a-b, aktywacja Statusu Max następuje niezwłocznie.
 8. W przypadku sposobu, o którym mowa w ust. 6 lit. c, aktywacja Statusu Max nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zaświadczenia przez Organizatora.
 9. Aktywacja Statusu Max następuje niezwłocznie również poprzez okazanie informacji o zameldowaniu w aplikacji mObywatel w Punkcie Obsługi Klienta lub poprzez Czat Wideo.
 10. Po wygaśnięciu aktywności Statusu Max, Użytkownik może ponownie ubiegać się o jego aktywację na zasadach określonych w ust. 1-9 niniejszego paragrafu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania, w uzasadnionych przypadkach, Użytkownika posiadającego aktywny Status Max do przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu.

§ 7 Usługi w ramach Statusu Podatnika lub Statusu Max

 1. Status Podatnika i Status Max upoważniają Użytkownika do korzystania z Ofert Partnerów Programu i Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w regulaminach Partnerów.
 2. W ramach Oferty Partnera Programu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
  1. Użytkownik może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie oraz do pięciu biletów lub usług dla dzieci do 18. roku życia;
  2. Dziecko może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie.
 3. W przypadku Partnerów, którzy w ramach Oferty udzielają bezpłatnego biletu lub usługi, Użytkownik może skorzystać wejścia Oferty dla siebie lub dla siebie i osoby towarzyszącej. W takim przypadku Użytkownik może ponownie skorzystać z Oferty Partnera nie wcześniej niż po upływie 365 dni.
 4. Partner Programu może wprowadzić odrębne zasady niż określone w ust. 2 i 3.
 5. W Ofercie Organizatora dla posiadaczy Statusu Podatnika znajdują się następujące usługi:
  1. Bilet MPK – imienny „Nasz Wrocław”, funkcjonujący na podstawie uchwały nr XXV/670/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r.;
  2. Bilet – „Nasz Wrocław kolej”, funkcjonujący na podstawie uchwały nr XXXIX/1062/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2021 r.
 6. Organizator może wprowadzić dodatkowe usługi, akcje specjalne i inne czasowe akcje promocyjne na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dostępnych w Zakładce WWW.
 7. W przypadku szczególnych uwarunkowań technicznych lub prawnych Partner Programu lub Organizator może wprowadzić dodatkowe obowiązki lub ograniczyć korzystanie z uprawnień wynikających ze Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 8. Przed dokonaniem płatności Użytkownik lub Dziecko obowiązani są umożliwić Partnerowi Programu lub Organizatorowi weryfikację tożsamości (np. poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz weryfikację informacji o posiadanych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa Programie. Uniemożliwienie weryfikacji tożsamości lub informacji o np. posiadanym Statusie Podatnika lub Statusie Max oznacza, że nie będzie można skorzystać z usług w ramach Programu.
 9. Dedykowana karta programu Nasz Wrocław musi być podpisana przez Użytkownika lub Dziecko jego imieniem i nazwiskiem. Brak podpisu oznacza, że nie można skutecznie zweryfikować tożsamości posiadacza tej karty, co uniemożliwia skorzystanie z usług w ramach Programu.

§ 8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną obejmuje następujące usługi:
  1. rejestracja, dostęp i utrzymanie Konta;
  2. informacje o Partnerach Programu;
  3. informacje o ofertach Partnerów Programu, Organizatora i ich zmianach;
  4. złożenie reklamacji drogą elektroniczną;
  5. informacje o zmianach w Programie;
  6. weryfikację Statusu Podatnika posiadanego przez Użytkownika;
  7. weryfikację Statusu Max posiadanego przez Użytkownika;
  8. korzystanie z Wirtualnej Karty Partnera.
 2. Wraz z rozwojem Programu Organizator może rozpocząć świadczenie innych usług drogą elektroniczną. Informacje o nowych usługach Organizator zamieści w Zakładce WWW.
 3. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Programu niezbędne jest:
  1. aktywne konto poczty elektronicznej;
  2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Firefox lub Microsoft Edge do korzystania z usług za pomocą Zakładki WWW;
  3. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet do korzystania z usług za pomocą Aplikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia końcowego, za pomocą którego Użytkownik korzysta z usług, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Organizatora lub niezarządzanych przez niego.
 5. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora stanowi Załącznik do Regulaminu.
 6. Użytkownik może w dowolnym czasie odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny. W tym celu powinien:
  1. złożyć wniosek do Organizatora o usunięcie Konta lub dezaktywację Statusu Podatnika lub Statusu Max;
  2. zalogować się na Konto i usunąć je poprzez wybór odpowiedniej opcji.
 7. Usunięcie Konta skutkuje automatyczną dezaktywacją Statusu Podatnika i Statusu Max.

§ 9 Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i Organizatora oraz zmianach w Programie

 1. Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i Organizatora będą umieszczane w Zakładce WWW oraz przekazywane za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji marketingowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskanie informacji drogą elektroniczną o Partnerach Programu oraz o Ofercie Partnerów Programu i Organizatora adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie przez Organizatora i nie zostanie udostępniony żadnym innym podmiotom.
 3. Szczegóły Oferty Partnera Programu, Organizatora lub inne uprawnienia związane ze Statusem Podatnika lub Statusem Max oraz informacje o przypadkach określonych w § 7 ust. 3 publikowane są w Zakładce WWW oraz na stronach internetowych Partnera.

§ 10 Czat Wideo

 1. Czat Wideo jest narzędziem przeznaczonym do wsparcia Użytkowników w zakresie obsługi Programu.
 2. Korzystanie z Czatu Wideo odbywa się za pośrednictwem widgetu umieszczonego w Zakładce WWW.
 3. Do korzystania z Czatu Wideo niezbędny jest:
  1. komputer osobisty lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu,
  2. system operacyjny Windows 7 (lub nowszy)/iOS lub Android w aktualnej dystrybucji,
  3. przeglądarka Google Chrome, Firefox, Safari lub Opera w aktualnych wersjach,
  4. dostęp urządzenia do mikrofonu oraz kamery.
 4. W ramach Czatu Wideo Organizator zapewnia obsługę Użytkowników w szczególności w zakresie:
  1. udzielania ogólnej informacji o Programie,
  2. rejestracji Konta w Programie,
  3. aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu MAX.
 5. Językiem obowiązującym podczas prowadzenia Czatu Wideo jest język polski.
 6. Każde nowe połączenie jest kolejkowane w ramach daty i godziny dodania.
 7. Użytkownik i Organizator mają możliwość umówienia wizyty za pośrednictwem Czatu Wideo w ciągu 7 kolejnych dni roboczych, w godzinach ustalonych przez Organizatora.
 8. Podczas umawiania wizyty, Użytkownik wybiera temat rozmowy, podaje imię i adres e-mail służący do potwierdzenia wizyty za pośrednictwem Czatu Wideo.
 9. Po zakończeniu wizyty za pośrednictwem Czatu Wideo, dane Użytkownika zostaną usunięte z systemu.
 10. Rozmowy odbywające się za pośrednictwem Czatu Wideo nie są rejestrowane, przechowywane ani upubliczniane.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące wynikiem niespełnienia przez Użytkownika wymogów o których mowa w ust. 3;
  2. szkody będące wynikiem korzystania z Czatu Wideo w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Czatu Wideo, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta użytkownik Czatu Wideo;
  4. nieprawidłowości funkcjonowania Czatu Wideo wynikających z wadliwego działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik Czatu Wideo.

§ 11 Aplikacja

 1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne:
  1. z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play zarejestrowanej na terenie Polski;
  2. z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.0.3 i dostępem do AppStore zarejestrowanej na terenie Polski.
 2. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne o następujących minimalnych parametrach:
  1. 16 GB pamięci wewnętrznej;
  2. 2 GB pamięci RAM.
 3. Z chwilą instalacji Aplikacji Organizator udziela Użytkownikowi, zwanemu dalej „użytkownikiem Aplikacji”, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3, udzielana jest na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, nieprzenoszalna i nie upoważnia do udzielania sublicencji.
 5. Na podstawie udzielonej licencji użytkownik Aplikacji jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych urządzeniach mobilnych typu smartfon, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu oraz wyjątków wynikających z przepisów prawa, użytkownik Aplikacji nie jest uprawniony do jej zwielokrotniania w jakikolwiek inny sposób, w szczególności do wprowadzania jakichkolwiek zmian.
 7. Za pomocą Aplikacji Użytkownik może:
  1. zarejestrować Konto w Programie;
  2. aktywować Status Podatnika lub Status Max dla siebie lub dla Dziecka;
  3. zalogować się na Konto i korzystać ze wszystkich jego funkcjonalności;
  4. zweryfikować u Partnera informację o posiadanym Statusie Podatnika, Statusie Max lub innych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w Programie;
  5. przesłać dokument określony w § 5 ust. 6 pkt 1 celem aktywacji Statusu Podatnika;
  6. korzystać z Wirtualnej Karty Partnera.
  7. Korzystać z Karty Bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu po uprzedniej aktywacji w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące wynikiem niedokonania przez użytkownika Aplikacji aktualizacji lub niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w Załączniku do Regulaminu;
  2. szkody będące wynikiem korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta użytkownik Aplikacji;
  4. nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z wadliwego działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik Aplikacji.

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz Dzieci przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Informacje o sposobie przetwarzania danych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dostępne są w Załączniku nr 2 - Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, który stanowi integralną cześć Regulaminu.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i niezbędne do realizacji umowy o świadczenia usługi, o którym mowa w § 8 Regulaminu w szczególności w zakresie rejestracji Konta przez Użytkownika, aktywacji Statusu Podatnika lub Statusu Max oraz postępowania reklamacyjnego związanego z odrzuceniem wniosku o aktywację Statusu Podatnika lub Statusu Max.
 4. Oferta Partnera Programu lub Organizatora może być uwarunkowana podaniem przez Użytkownika dodatkowych danych. Wymagane w takim przypadku dane są danymi niezbędnymi do prawidłowego świadczenia danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 13 Reklamacje

 1. Reklamacja może dotyczyć funkcjonowania Programu, w szczególności odmowy aktywacji Statusu Podatnika, Statusu Max lub usunięcia Konta przez Organizatora w związku z naruszeniami Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Reklamacja składana przez osobę niepełnoletnią wymaga potwierdzenia jej przez opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wskazanie danych umożliwiających identyfikację składającego reklamację, w szczególności imienia i nazwiska, oraz danych kontaktowych umożliwiających odpowiedź na reklamację, a w przypadku, gdy reklamacja składana jest przez Użytkownika, także numeru Karty.
 4. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).
 6. Nawiązanie kontaktu w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Programu możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Zakładki WWW, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia umożliwiającego przetwarzanie podanych w tym celu danych osobowych.
 7. Procedura reklamacyjna unormowana w regulaminie nie wyłącza stosowania przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Zakładce WWW i w Aplikacji z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław zgodnie z Regulaminem;
  2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Programu wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2022 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław.

Gmina Wrocław, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Zakładki WWW, przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 3. spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich.

Osoba korzystająca z Zakładki WWW oraz z Aplikacji aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinna zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 7. szyfrowanie transmisji danych;
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła;
 10. Łączenie poprzez protokół HTTPS;
 11. W przypadku korzystania z Czatu Video zalecane jest stosowanie neutralnego tła, aby przypadkowo nie ujawnić zbędnych danych.

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji przez urządzenia mobilne:

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Aplikacji przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 1. blokada ekranu hasłem dostępu, PIN lub kombinacją ruchów;
 2. korzystanie z oprogramowania antywirusowego do ochrony urządzeń mobilnych;
 3. aktualizacja aplikacji oraz systemu operacyjnego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta;
 4. niepobieranie i nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł poza oficjalnymi (AppStore, Google Play);
 5. nieklikanie w linki w wiadomościach SMS/e-mail, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z bezpiecznego źródła;
 6. nieodczytywanie kodów QR nieznanego pochodzenia;
 7. wyłączanie Wi-Fi / Bluetooth, jeśli nie jest w danym momencie wykorzystywane.

Dedykowaną na urządzenia mobilne Aplikację dostosowaną do urządzenia użytkownika, użytkownik może pobrać z autoryzowanych sklepów (Google Play, AppStore).

Gmina Wrocław, działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Gminę Wrocław do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prezydent Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować:
  1. listownie – ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław;
  2. przez e-mail – iod(at)um.wroc.pl;
  3. telefonicznie – +48 71 777 77 24.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby udziału w programie Nasz Wrocław umożliwiającym udzielenie stosownych zniżek w wybranych podmiotach / instytucjach (Punktach Partnerskich) osobom rozliczającym podatek dochodowy, które posiadają aktywny Status Podatnika, osobom zameldowanym na pobyt stały we Wrocławiu, które posiadają aktywny Status Max oraz do umożliwienia korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z § 3 Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie danych niezbędnych do wykonywania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ich przetwarzanie odbywa się w celu realizacji tej umowy.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lecz nie krócej niż w przepisach o archiwizacji.
 7. Dane osobowe zostaną udostępnione:
  1. dostawcom usług IT, z którymi Gmina Wrocław zawarła umowy w zakresie powierzania danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;
  2. podmiotom prowadzącym Punkt Obsługi Klienta w zakresie umożliwiającym weryfikację uprawnień do uzyskania Statusu Podatnika lub Statusu Max;
  3. Partnerom umożliwiającym korzystanie z ich karty w formie elektronicznej w Aplikacji jako Wirtualna Karta Partnera;
  4. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Szkołom i Przedszkolom biorącym udział w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli (o ile rodzic lub opiekun prawny dziecka w procesie rekrutacji powoła się na to kryterium).
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, oraz żądania ich sprostowania;
  2. przenoszenia danych osobowych; tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.