Ikona z kropkami www.wroclaw.pl

Regulamin Programu Nasz Wrocław

Obowiązuje od dnia 01.12.2021 r.

§ 1 Definicje

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – Regulamin Programu Nasz Wrocław.
 2. Organizator – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, adres      email: naszwroclaw@um.wroc.pl.
 3. Program – Nasz Wrocław.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana w Programie.
 5. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Programie.
 6. Dziecko – osoba w wieku od 13 do 18 lat pozostająca pod opieką prawną Użytkownika.
 7. Zakładka WWW – dedykowana Programowi strona internetowa funkcjonująca  
  w ramach portalu www.wroclaw.pl, umożliwiająca w szczególności zalogowanie się do Konta, zawierająca informacje o Programie, Partnerach Programu i usługach świadczonych w ramach Programu.
 8. Aplikacja – bezpłatna aplikacja dedykowana Programowi, do której autorskie prawa majątkowe posiada Organizator, przeznaczona na urządzenia mobilne typu smartfon, dystrybuowana za pośrednictwem sklepu Google Play lub AppStore. Aplikacja jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
 9. Karta – imienne karty URBANCARD, URBANCARD EP karta URBANCARD Premium, karta programu Nasz Wrocław.
 10. Partner Programu – podmiot świadczący usługi w ramach porozumienia zawartego z Organizatorem.
 11. Oferta Partnera Programu – rabat na cenę biletu na konkretne wydarzenie lub na cenę konkretnej usługi udzielany przez Partnera Programu, o ile dany Partner Programu nie formułuje odrębnej oferty.
 12. Właściwy miejscowo Urząd Skarbowy we Wrocławiu - jednostka administracji podatkowej obsługująca mieszkańców Gminy Wrocław, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34 we Wrocławiu, przeznaczonego dla Gmin ościennych w zakresie powstających czynności podatkowych).
 13. Status Podatnika – usługa świadczona w ramach Konta, do której Użytkownik otrzymuje dostęp pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.
 14. Aglomeracja Wrocławska – obszar, który jest powiązany gospodarczo z Wrocławiem, na który składa się miasto Wrocław oraz gminy: Bierutów, Brzeg Dolny, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Gmina Oleśnica, Gmina Oleśnica (miasto), Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Kobierzyce, Krośnice, Malczyce, Miękinia, Milicz, Oborniki Śląskie, Oława, Prusice, Siechnice, Sobótka, Strzelin, Środa Śląska, Świdnica (miasto), Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław, Żmigród, Żórawina.
 15. Punkt Obsługi Klienta – stacjonarny punkt obsługi Użytkownika Programu w zakresie rejestracji konta lub weryfikacji dokumentów celem aktywowania Statusu. Lista Punktów Obsługi Klienta dostępna w Zakładce WWW.
 16. System URBANCARD Wrocławska Karta Miejska – system informatyczny świadczący usługi dystrybucji biletów miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie miasta Wrocławia w postaci m.in. biletów kodowanych na karcie.
 17. Wirtualna Karta Partnera - odrębna karta wydawana przez Partnera Programu działająca w formie elektronicznej w ramach Aplikacji, umożliwiająca korzystanie z usług Partnera Programu wykraczających poza Ofertę Partnera Programu lub Organizatora.

§ 2 Rejestracja Konta

 1. Konto rejestrowane jest za pośrednictwem Zakładki WWW, przez Aplikację lub w Punkcie Obsługi Klienta.
 2. W przypadku rejestracji Konta w Punkcie Obsług Klienta wymagane jest uprzednie okazanie dowodu tożsamości przez osobę ubiegającą się o rejestrację Konta. 
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta na czas nieokreślony, do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora.
 4. Konto Użytkownika może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w obrębie Aglomeracji Wrocławskiej.
 5. Warunkiem przyjęcia wniosku o rejestrację Konta jest podanie przez Użytkownika danych obejmujących co najmniej: imię, nazwisko, nr PESEL, indywidualny adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy) oraz podanie numeru i rodzaju Karty. 
 6. Wnioskodawca w procesie rejestracji Konta może wystąpić o nadanie numeru wirtualnej karty Nasz Wrocław.
 7. Wniosek o rejestrację Konta jest jednoznaczny z żądaniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w §6, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. 
 8. O rejestracji Konta Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

§ 3 Konto

 1. Za pośrednictwem Konta Organizator świadczy usługi Użytkownikom.
 2. Konto dostępne jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Programie.
 3. Użytkownik może zalogować się na Konto za pośrednictwem Zakładki WWW lub Aplikacji.
 4. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta, jednak nie może korzystać z uprawnień określonych w § 5, o ile nie ma aktywnego Statusu Podatnika.
 5. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 6. Warunkiem założenia Konta jest posiadanie przez Użytkownika unikatowego adresu poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest:
 • korzystać z Konta zgodnie z przeznaczeniem udostępnionych w nim funkcjonalności, w zgodzie z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Gminie Wrocław lub osobom trzecim;
 • podawać prawdziwe dane związane z udziałem w Programie;
 • nie dostarczać za pośrednictwem Konta treści o charakterze bezprawnym.

     8. Konto może zostać usunięte przez Organizatora w przypadku powtarzających się naruszeń                 przez Użytkownika postanowień Regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu drogą elektroniczną               przekazanym na adres e-mail podany we wniosku o rejestrację w Programie.

     9. Za pośrednictwem Konta Użytkownik może:

 • aktywować Status Podatnika dla siebie lub dla Dziecka;
 • korzystać z innych usług świadczonych przez Organizatora lub Partnera w ramach Programu;
 • zarządzać zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
 • uzupełniać, prostować lub zmieniać dane osobowe swoje lub Dziecka;
 • usunąć Konto.

    10. Konto dostępne jest 24 godziny na dobę. Organizator zastrzega możliwość przerwy w                       dostępie do Konta z przyczyn technicznych, w szczególności w związku z koniecznością                     przeprowadzenia konserwacji lub prac rozwojowych.

§ 4 Aktywacja Statusu Podatnika

 1. Status Podatnika może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania we Wrocławiu i rozliczająca podatek dochodowy we Właściwym  miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, która posiada zarejestrowane Konto.
 2. Status Podatnika może otrzymać także dziecko od 13 do 18 roku życia pozostające pod opieką prawną osoby posiadającej Status Podatnika.
 3. Użytkownik otrzymuje Status Podatnika na 24 miesiące od momentu potwierdzenia faktu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Wrocławiu na zasadach określonych w ust. 6. Po upływie okresu ważności Statusu Podatnika Użytkownik zachowuje uprawnienia do Konta do czasu jego usunięcia przez Użytkownika lub przez Organizatora.
 4. Jako dokument potwierdzający fakt rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we Wrocławiu, z zastrzeżeniem ust. 5, dopuszczalne jest zeznanie podatkowe za rok ubiegły.
 5. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku jako dokument potwierdzający fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych we Wrocławiu dopuszczalne jest także zeznanie podatkowe z roku poprzedzającego rok ubiegły.
 6. Potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok we Właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, można dokonać: 
 • elektronicznie, nie wcześniej niż 90 dni przed końcem okresu ważności Statusu Podatnika, poprzez przesłanie ostatniego aktualnego numeru referencyjnego Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO), za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem Zakładki WWW lub Aplikacji;
 • osobiście  poprzez okazanie: 
 1. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z prezentatą urzędu skarbowego lub dowodem nadania zeznania do urzędu skarbowego listem poleconym lub przesyłką kurierską, albo
 2. pierwszej strony zeznania rocznego za ubiegły rok podatkowy
  w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (w przypadku składania zeznania rocznego za pośrednictwem Internetu), albo
 3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a i b, składa się w formie zanonimizowanej (np. przez zaciemnienie), uniemożliwiającej odczytanie pól zawierających dane inne niż imię i nazwisko, nr PESEL lub nr NIP, adres zamieszkania (bez numeru mieszkania), miejscowość, siedziba urzędu skarbowego, identyfikator elektronicznego dokumentu oraz datę i czas jego wygenerowania lub złożenia.
 2. Użytkownik wykorzystujący numer NIP jako identyfikator podatkowy na zeznaniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien uzupełnić dane osobowe na Koncie, celem prawidłowej aktywacji Statusu Podatnika poprzez numer referencyjny Urzędowego Poświadczenia Odbioru PIT (UPO)
 3. O aktywacji Statusu Podatnika Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. Użytkownik może aktywować lub ubiegać się o aktywację Statusu Podatnika wielokrotnie z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Status Podatnika dla Dziecka zachowuje ważność tylko w okresie obowiązywania Statusu Podatnika nadanemu Użytkownikowi.
 6. Status Podatnika można utracić w sytuacji naruszenia warunków udziału i zasad korzystania z Programu.
 7. Utrata Statusu Podatnika przez Użytkownika z powodów określonych w ust. 12 jest równoznaczna z odebraniem Statusu Podatnika Dziecku.
 8. Utrata Statusu Podatnika przez Dziecko z powodów określonych w ust. 12 nie skutkuje odebraniem Statusu Podatnika Użytkownikowi.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania, w uzasadnionych przypadkach, Użytkownika posiadającego aktywny Status Podatnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt rozliczania podatku dochodowego we Właściwym Miejscowo Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.

§ 5 Usługi w ramach Statusu Podatnika

 1. Status Podatnika upoważnia Użytkownika do korzystania z Ofert Partnerów Programu i Organizatora.
 2. W ramach Oferty Partnera Programu:
 • Użytkownik może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie oraz do pięciu biletów lub usług dla dzieci do 18. roku życia;
 • Dziecko może kupić jeden bilet lub usługę dla siebie.
 1. Partner Programu może wprowadzić odrębne zasady niż określone w ust. 2.
 2. Organizator może wprowadzić dodatkowe usługi, akcje specjalne i inne czasowe akcje promocyjne na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dostępnych w Zakładce WWW.
 3. W przypadku szczególnych uwarunkowań technicznych lub prawnych Partner Programu lub Organizator może wprowadzić dodatkowe obowiązki lub ograniczyć korzystanie z uprawnień wynikających ze Statusu Podatnika.
 4. Przed dokonaniem płatności Użytkownik lub Dziecko obowiązani są umożliwić Partnerowi Programu lub Organizatorowi weryfikację tożsamości (np. poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz weryfikację informacji o posiadanym Statusie lub innych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa Programie. Uniemożliwienie weryfikacji tożsamości lub informacji o posiadanym Statusie Podatnika oznacza, że nie można skorzystać z usług w ramach Statusu Podatnika.
 5. Dedykowana karta programu Nasz Wrocław musi być podpisana przez Użytkownika lub Dziecko jego imieniem i nazwiskiem. Brak podpisu oznacza, że nie można skutecznie zweryfikować tożsamości posiadacza tej karty, co uniemożliwia skorzystanie z usług w ramach Statusu Podatnika.

§ 6 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną obejmuje następujące usługi:
 • rejestracja, dostęp i utrzymanie Konta;
 • informacje o Partnerach Programu;
 • informacje o ofertach Partnerów Programu, Organizatora i ich zmianach;
 • złożenie reklamacji drogą elektroniczną;
 • informacje o zmianach w Programie;
 • weryfikację Statusu Podatnika posiadanego przez Użytkownika;
 • korzystanie z Wirtualnej Karty Partnera.
 1. Wraz z rozwojem Programu Organizator może rozpocząć świadczenie innych usług drogą elektroniczną. Informację o nowych usługach Organizator zamieści w Zakładce WWW.
 2. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Programu niezbędne jest:
 • aktywne konto poczty elektronicznej;
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Google Chrome, Firefox lub Internet Explorer do korzystania z usług za pomocą Zakładki WWW;
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet do korzystania z usług za pomocą Aplikacji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia końcowego, za pomocą którego Użytkownik korzysta z usług, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów czy łączy telekomunikacyjnych niebędących własnością Organizatora lub niezarządzanych przez niego.
 2. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora stanowi Załącznik do Regulaminu.
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny. W tym celu powinien:
 • złożyć wniosek do Organizatora o usunięcie Konta lub dezaktywacje Statusu Podatnika;
 • zalogować się na Konto i usunąć je poprzez wybór odpowiedniej opcji.
 1. Usunięcie Konta skutkuje automatyczną dezaktywacją Statusu Podatnika.

§ 7. Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i Organizatora oraz zmianach w Programie

 1. Informacje o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i Organizatora oraz zmianach w Programie będą umieszczane w Zakładce WWW oraz przekazywane za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie adresu poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji marketingowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskanie informacji drogą elektroniczną o Partnerach Programu, Ofercie Partnerów Programu i Organizatora oraz zmianach w Programie adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie przez Organizatora i nie zostanie udostępniony żadnym innym podmiotom.
 3. Szczegóły Oferty Partnera Programu, Organizatora lub inne uprawnienia związane ze Statusem Podatnika oraz informacje o przypadkach określonych w §6 ust. 2 publikowane są w Zakładce WWW oraz na stronach internetowych Partnera.

§ 8 Aplikacja

 1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne:
 • z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play zarejestrowanej na terenie Polski;
 • z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.0.3 i dostępem do AppStore zarejestrowanej na terenie Polski.
 1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest urządzenie mobilne o następujących minimalnych parametrach:
 • 16 GB pamięci wewnętrznej;
 • 2 GB pamięci RAM.
 1. Z chwilą instalacji Aplikacji Organizator udziela Użytkownikowi, zwanemu dalej „użytkownikiem Aplikacji”, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 3, udzielana jest na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, nieprzenoszalna i nie upoważnia do udzielania sublicencji.
 3. Na podstawie udzielonej licencji użytkownik Aplikacji jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych urządzeniach mobilnych typu smartfon, jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu oraz wyjątków wynikających z przepisów prawa, użytkownik Aplikacji nie jest uprawniony do jej zwielokrotniania w jakikolwiek inny sposób, w szczególności do wprowadzania jakichkolwiek zmian.
 5. Za pomocą Aplikacji Użytkownik może:
 • zarejestrować Konto w Programie;
 • aktywować Status Podatnika dla siebie lub dla Dziecka;
 • zalogować się na Konto i korzystać ze wszystkich jego funkcjonalności;
 • zweryfikować u Partnera informację o posiadanym Statusie Podatnika lub innych uprawnieniach wynikających z uczestnictwa w Programie;
 • przesłać dokumenty określone w § 4, ust. 7 pkt 2 celem aktywacji Statusu Podatnika;
 • korzystać z Wirtualnej Karty Partnera.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody będące wynikiem niedokonania przez użytkownika Aplikacji aktualizacji lub niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w Załączniku do Regulaminu;
 • szkody będące wynikiem korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 • jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta użytkownik Aplikacji;
 • nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikających z wadliwego działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta użytkownik Aplikacji.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz Dzieci przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Informacje o sposobie przetwarzania danych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dostępne są w Załączniku nr 2 - Szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi integralną cześć Regulaminu.
 3. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i niezbędne do realizacji umowy o świadczenia usługi , o którym mowa w § 6 Regulaminu w szczególności w zakresie rejestracji Konta przez Użytkownika, aktywację Statusu Podatnika oraz postępowania reklamacyjnego związanego z odrzuceniem wniosku o aktywację Statusu Podatnika.
 4. Oferta Partnera Programu lub Organizatora może być uwarunkowana podaniem przez Użytkownika dodatkowych danych. Wymagane w takim przypadku dane są danymi niezbędnymi do prawidłowego świadczenia danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

 § 10 Reklamacje

 1. Reklamacja może dotyczyć funkcjonowania Programu, w szczególności odmowy aktywacji Statusu Podatnika lub usunięcia Konta przez Organizatora w związku z naruszeniami Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Reklamacja składana przez osobę niepełnoletnią wymaga potwierdzenia jej przez opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest wskazanie danych umożliwiających identyfikację składającego reklamację, w szczególności imienia
  i nazwiska, oraz danych kontaktowych umożliwiających odpowiedź na reklamację, a
  w przypadku, gdy reklamacja składana jest przez Użytkownika, także numeru Karty.
 4. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw.
 5. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia (doręczenia).
 6. Nawiązanie kontaktu w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Programu możliwe jest za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Zakładki WWW, po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia umożliwiającego przetwarzanie podanych w tym celu danych osobowych.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
 2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Zakładce WWW i w Aplikacji z zaznaczeniem daty wejścia w życie zmiany.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
 • Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław zgodnie z Regulaminem;
 • Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Programu wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Wrocław.

Gmina Wrocław, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Zakładki WWW, przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
 3. spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hakerskich.

Osoba korzystająca z Zakładki WWW oraz z Aplikacji aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinna zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktualizowane.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 7. szyfrowanie transmisji danych;
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Bezpieczne korzystanie z Aplikacji przez urządzenia mobilne:

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Gminę Wrocław środków zabezpieczających infrastrukturę Aplikacji przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

 1. blokada ekranu hasłem dostępu, PIN lub kombinacją ruchów;
 2. korzystanie z oprogramowania antywirusowego do ochrony urządzeń mobilnych;
 3. aktualizacja aplikacji oraz systemu operacyjnego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta;
 4. niepobieranie i nieinstalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł poza oficjalnymi (AppStore, Google Play);
 5. nieklikanie w linki w wiadomościach SMS/e-mail, jeśli nie ma pewności, że pochodzą one z bezpiecznego źródła;
 6. nie odczytywanie kodów QR nieznanego pochodzenia;
 7. wyłączanie Wi-Fi / Bluetooth, jeśli nie jest w danym momencie wykorzystywane.

Dedykowaną na urządzenia mobilne Aplikację dostosowaną do urządzenia użytkownika, użytkownik może pobrać z autoryzowanych sklepów (Google Play, AppStore).

Gmina Wrocław, działając stosownie do art. 6 pkt 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług wprowadzanych przez Gminę Wrocław do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik określone zostały w Polityce prywatności.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować:
 • listownie – ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław;
 • przez e-mail – iod@um.wroc.pl;
 • telefonicznie – +48 71 777 77 24.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Programie
  w szczególności w celu: rejestracji w Programie i utworzenia Konta, w celu korzystania z Konta oraz ze Statusu Podatnika na warunkach określonych
  w Regulaminie, informowania o zmianach w Programie, w szczególności w zakresie sposobu jego funkcjonowania, a także w celu rozpatrzenia reklamacji dotyczących Programu.
 2. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ich przetwarzanie odbywa się w celu realizacji tej umowy.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lecz nie krócej niż w przepisach o archiwizacji.
 5. Dane osobowe zostaną udostępnione dostawcom usług IT, z którymi Gmina Wrocław zawarła umowy w zakresie powierzania danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym Punkt Obsługi Klienta w zakresie umożliwiającym weryfikację uprawnień do uzyskania Statusu Podatnika oraz Partnerom umożliwiającym korzystanie z ich karty w formie elektronicznej w Aplikacji jako Wirtualna Karta Partnera.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, oraz żądania ich sprostowania;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.