www.wroclaw.pl

Rejestracja

 • Dane
  personalne
 • Adres
 • Wybór
  karty
 • Dane do
  logowania
 • Zgody
  i oświadczenia

Dane personalne

Aby rozpocząć tworzenie konta w programie Nasz Wrocław, wprowadź swoje dane personalne, a następnie przejdź do pozostałych kroków.

Pole wymagane pola wymagane

Adres

Wprowadź Dane adresowe, które pozwolą na weryfikację Twojego wniosku o dołączenie do programu Nasz Wrocław.

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać zniżkę na okresowe bilety MPK i kupujesz je poprzez aplikację mobilną, wprowadź numer telefonu przypisany do konta tej aplikacji.

Pole wymagane pola wymagane

Wybór karty

Jeśli posiadasz jedną z przedstawionych poniżej kart, wybierz ją oraz wprowadź jej numer. Jeśli nie posiadasz żadnej z kart poniżej, wybierz kartę wirtualną Nasz Wrocław.

Wprowadź numer karty

Twój numer karty wirtualnej w programie Nasz Wrocław to:

Dane do logowania

Podaj adres email, za pomocą którego będziesz mógł logować się do programu Nasz Wrocław przez stronę www oraz aplikację mobilną. Na podany adres otrzymasz też informacje pomocne przy odzyskiwaniu hasła.

Musisz wprowadzić hasło, które składa się z min. 8 znaków oraz min. 1 cyfry i 1 litery

Pole wymagane pola wymagane

Zgody i oświadczenia

Zapoznaj się z regulaminem programu Nasz Wrocław oraz zaakceptuj wymagane zgody i oświadczenia w celu utworzenia konta w programie.

Gratulujemy

Gratulujemy!

Twoje konto w programie Nasz Wrocław zostało utworzone. Możesz zalogować się aby korzystać z dostępnych funkcjonalności.

Pamiętaj! Aby skorzystać ze wszystkich możliwości programu Nasz Wrocław potrzebna jest aktywacja Statusu Podatnika.

Logowanie
Gratulujemy

Gratulujemy!

Twoje konto w programie Nasz Wrocław zostało utworzone. Możesz zalogować się aby korzystać z dostępnych funkcjonalności.

Pamiętaj! Aby skorzystać ze wszystkich możliwości programu Nasz Wrocław potrzebna jest aktywacja Statusu Podatnika.

Logowanie
Wniosek odrzucono

Wniosek odrzucono

Uprzejmie informujemy, że Twój wniosek o status Nasz Wrocław został odrzucony. W przypadku pytań prosimy o kontakt z operatorem systemu.

Sprawdź możliwe powody odrzucenia wniosku.

Strona główna
 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

  Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

  Administrator Danych Osobowych (ADO)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  - listownie na adres: pl. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław

  - przez e-mail: [email protected]

  - telefonicznie: 71 777 77 77

  Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  - listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,

  - przez e-mail: [email protected],

  - telefonicznie: +48 71 777 77 24.

  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

  Twoje dane przetwarzamy w celu zakwalifikowania Cię do uczestnictwa w programie Nasz Wrocław oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z Twojego uczestnictwa w tym programie ( w tym umożliwienia odnowienia / przedłużenia Twojego uczestnictwa w tym programie oraz składania reklamacji). Twoje dane mogą być przetwarzane także w celach marketingowych, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu. 

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Dane przetwarzane są na podstawie żądania zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ( tj. umowy o uczestnictwo w programie Nasz Wrocław) oraz w przypadku spełnienia warunków jej zawarcia - w celu jej wykonania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Twoje dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

  Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia Twojego wniosku o uczestnictwo w programie Nasz Wrocław, a w przypadku zawarcia umowy uczestnictwa w programie Nasz Wrocław, również na czas trwania tej umowy. Po wygaśnięciu umowy Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku od zakończenia umowy. 

  Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

  Powierzenie Twoich danych osobowych

  Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Aplikacji Mobilnej Nasz Wrocław oraz strony internetowej www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, wspomagającym rozwój oraz utrzymanie systemu, a także podmiotom świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Aplikacji.

  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z żądaniem podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w związku z jej wykonywaniem przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (w tym uzupełnienia niekompletnych danych), 
  3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

  Prawo wniesienia skargi

  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Skutek niepodania danych osobowych

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem zawarcia i realizacji umowy o uczestnictwo w programie Nasz Wrocław. Możesz nie podawać swoich danych osobowych przy czym w takim przypadku nie będzie możliwy Twój udział w programie Nasz Wrocław.


Pole wymagane pola wymagane