Nowe zasady uczestnictwa instytucji-firm w projekcie Szkoła w Mieście

ZASADY UCZESTNICTWA INSTYTUCJI /FIRM W PROJEKCIE „SZKOŁA W MIEŚCIE” - plik doc


ZASADY UCZESTNICTWA INSTYTUCJI /FIRM W PROJEKCIE „SZKOŁA W MIEŚCIE”

I. Zgłaszanie ofert do Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Departamentu Edukacji w dwóch terminach w ciągu roku:

 • od 1 października do 30 listopada
 • od 1 maja do 10 czerwca

II . W ofercie instytucji powinny się znaleźć informacje dotyczące:

 1. Miejsca realizacji projektu ( dokładny adres ),
 2. Opisu bazy (sprzętu, sal, sanitariatów, szatni),
 3. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.),
 4. Liczby uczniów, którzy jednorazowo mogą uczestniczyć w zajęciach,
 5. Kadry (kwalifikacji, ewentualnie rekomendacji osoby prowadzącej, odpowiedzialnej za poszczególne zajęcia z ramienia instytucji) - z uwzględnieniem przepisów dotyczących
  ochrony danych osobowych,

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi/uczniami musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 730)

 1. Opisu proponowanych zajęć:

         a. Formy np. warsztaty, wykłady itp.

         b. Celów, zgodności z podstawą programową – należy określić etap edukacyjny i odnieść się do treści nauczania oraz warunków i sposobów realizacji dla:

 • szkoły podstawowej  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)),
 • szkół ponadpodstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia ( Dz. U. 2018 poz. 467) oraz Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ( Dz. U. 2017 poz. 860 z późn. zm.)),
 • szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej (Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne  (Dz. U. 2018 poz. 1697)),

      c. Przebiegu zajęć,

      d. Czasu przeznaczonego na zajęcia.

7. Przykładowych scenariuszy zajęć  - przynajmniej po jednym dla  etapu edukacyjnego,  dla  którego oferta jest składana, z wyraźnym  odniesieniem do podstawy programowej ,

8. Materiałów dla uczestników (np.: karty pracy, materiały dotyczące instytucji, itp.),

9. Odpłatności za zajęcia;

III . W związku z aplikowaniem instytucji/firmy do projektu, może być w instytucji przeprowadzona wizyta doradcy metodycznego lub konsultanta Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciela Departamentu Edukacji, celem zweryfikowania zapisów w ofercie.

IV. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zbierze informacje ze szkół dotyczące zadowolenia nauczycieli korzystających z oferty instytucji. Opinie negatywne (minimum 5) mogą być podstawą  wykreślenia z listy instytucji współpracujących w projekcie.

 

Sporządziła: Magdalena Szynkarowska

Wrocław, 4 września 2019r.Zgłoś uwagę