Do zakończenia głosowania:

Zagłosuj

Zmiany na liście realizowanych projektów z WBO 2015

Ostatnio pewne kontrowersje wzbudziła sprawa wycofania projektu nr 507 WBO2015 z realizacji i zastąpienia go innym z listy – według kolejności oddanych głosów – nr 810. Poniżej przedstawiamy chronologię wydarzeń oraz nasze działania zmierzające do weryfikacji i podjęcia próby realizacji zadania.

  1. Projekt „Utworzenie regularnych ścieżek na wałach Ślęzy, na Oporowie oraz na Muchoborze Wielkim i na Klecinie” został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 9 marca 2015 r i został mu przypisany numer 507 - www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,507.
  2. Weryfikacja projektów z WBO trwa do końca sierpnia, czyli skończyła się w momencie przekazania stosownej uchwały zarządzającej konsultacje – w ramach których odbywa się głosowanie WBO – do Rady Miejskiej Wrocławia. W trakcie prac nad weryfikacją projektu nr 507, po uzyskaniu wstępnych informacji z dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (dalej DZMiUM), Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia (dalej BPS) wystąpiło do DZMiUM z prośbą (11.08.2015) o oficjalne potwierdzenie możliwości realizacji dwóch projektów zlokalizowanych w pobliżu rzeki Ślęzy.
  3. W odpowiedzi na przesłane zapytanie, 14 sierpnia 2015 BPS otrzymało od DZMiUM wstępną opinię pozytywną, która pozwoliła nam projekt nr 507 skierować pod głosowanie mieszkańców. (Załącznik nr 1 - pismo od DZMiUW o nr W-ME-BWR.4213.119.2015.1)
  4. Głosowanie na projekty WBO2015 odbyło się pomiędzy 28 września a 12 października 2015. Wyniki zostały podane do publicznej wiadomości 20 października. 2 listopada 2015 wpłynęło kolejne pismo z DZMiUW, w którym z jednej strony podtrzymano wcześniejszą pozytywną opinię co do możliwości realizacji zadania, z drugiej określono jako niezbędne, wymagane normami ministerialnymi szerokości ścieżek pieszo/rowerowych oraz zwrócono uwagę na złą kondycję wałów. Wskazano również na konieczność ich przebudowy, w ramach realizowanego projektu nr 507. (Załącznik nr 2 - pismo od DZMiUW o nr W-ME-BWR.4213.119-2.2015.2)
  5. Dnia 21 grudnia 2015, z inicjatywy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (dalej ZDiUM) odbyło się spotkanie z liderem w miejscu planowanej inwestycji. W trakcie spotkania ustalono dokładny zakres realizacji projektu, ponieważ z opisu przedłożonego przez Lidera nie wynikał początek ani koniec planowanej trasy. Zgodnie z ustaleniami z liderem, zakresem prac miał zostać objęty odcinek od mostu Muchoborskiego do mostu Oporowskiego i następnie w miarę możliwości odcinek od Oporowa w kierunku Kleciny. Z liderem ustalono także, że ścieżka będzie miała charakter pieszy i będzie zrealizowana w minimalistyczny sposób, z uwagi na planowaną przez DZMiUW inwestycję modernizacji wałów oraz niewystarczającą szerokość korony wałów.
  6. 19 stycznia 2016 odbyło się pierwsze spotkanie robocze z udziałem DZMiUW, BPS oraz ZDiUM, podczas którego omawiano alternatywne możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji na wałach rzeki Ślęza, bez ich całkowitej przebudowy. DZiUMW podtrzymał swoje stanowisko odnośnie złej kondycji walów i braku możliwości obniżania ich korony, wskazując na konieczność przebudowy w celu uzyskania odpowiednich szerokości ścieżki. (Załącznik nr 3 - notatka ze spotkania w siedzibie DZMiUW)
  7. 25 stycznia odbyło się drugie spotkanie z udziałem BPS, ZDiUM oraz dyrekcji i pracowników DZMiUW, na którym potwierdzone zostały ustalenia z poprzedniego spotkania. Przedmiotem rozmowy był również zakres planowanego remontu wałów i możliwej wówczas realizacji w szerszym zakresie ścieżek dla mieszkańców. DZMiUW potwierdził, że taka funkcjonalność powinna zostać zgłoszona na etapie przygotowania dokumentacji projektowej dla przebudowy wałów.
  8. 29 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie z liderem projektu, w trakcie którego poinformowano go o aktualnych ustaleniach z DZMiUW i braku możliwości zrealizowania przegłosowanego przez mieszkańców zakresu projektu w kwocie 500 tys. zł. Zgodnie z praktyką Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, jeśli dany projekt zostaje wycofany z listy projektów skierowanych do realizacji, w jego miejsce realizowany jest kolejny projekt z tego samego progu kwotowego, z największą liczbą głosów.
  9. Tym zadaniem jest projekt nr 810 dotyczący budowy wielofunkcyjnego boiska w Lipie Piotrowskiej www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,810 . Projekt uzyskał ponad 1800.

WBO to również trudne decyzje www.blogi.wroclaw.pl/media-i-promocja/trudne-decyzje-wbo/ Procedura zastosowana w wypadku tego projektu nie jest niczym nowym. Analogicznie postępowano w trakcie realizacji WBO2014. Głosowanie w WBO2015 odbywało się z podziałem na progi kwotowe ale bez rejonizacji. Oznacza to, ze w momencie braku możliwości realizowania któregokolwiek zadania, do realizacji kierowane jest kolejne z listy, które uzyskało największą liczbę głosów.

Zasady te ulegają zmianie w WBO2016. W bieżącej edycji mamy już 14 rejonów, do każdego z nich przypisaną kwotę 1,5 mln i dodatkowo 4 mln na projekty ogólnomiejskie. Ta edycja, gwarantuje wydatkowanie środków w danym rejonie. Ale gdyby analogiczna sytuacja powtórzyła się także w WBO2016, wówczas do realizacji wejdzie projekt z danego rejonu, będący kolejnym na liście według uzyskanej ilości głosów.

Do pobrania