zielony TRAMWAJ Ołtaszyn: Po drugim spotkaniu

Drugie spotkanie warsztatowe dotyczące nowej trasy tramwajowej na Ołtaszyn za nami. Pięć stolików, prawie siedemdziesiątka uczestników i wiele wniosków to najkrótsze podsumowanie tej formy konsultacji.

Uczestnicy spotkania dość szczegółowo odnieśli się do każdego z wariantów. Wariant 1. (wzdłuż Agrestowej) budzi największe wątpliwości mieszkańców Agrestowej. Obawiają się oni drgań i hałasu oraz uważają, że tramwaj nie jest im potrzebny, gdyż obecna oferta komunikacji zbiorowej jest wystarczająca. Część osób jednak, również wśród mieszkańców wspomnianej ulicy, jest skłonna zgodzić się z przyjęciem tego wariantu, ale pod warunkiem odsunięcia przyszłej trasy od zabudowy oraz pasa zieleni wysokiej przy nim. Ważnym aspektem bowiem jest ochrona istniejących terenów zielonych, które stanowią ważne miejsce rekreacji, spacerów i wypoczynku, w tym zabaw dzieci i aktywności młodzieży. Mieszkańcy postrzegają go jako cenny ekosystem.

Wariant 2. (Wyścigowa-Karkonoska-Zwycięska) przez wszystkich uczestników został odrzucony, ponieważ nie akceptują oni powstania trasy tramwajowej kosztem pozbawienia ruchu kołowego po jednym pasie w każdym kierunku. Wariant 2a. (Wyścigowa-Ołtaszyńska) spotkał się z aprobatą w jednej z grup, ale z założeniem jego modyfikacji polegającej na odgięciu trasy tramwajowej w kierunku pętli przy ul. Zwycięskiej od razu po przekroczeniu linii kolejowej 285. Rejon skrzyżowania tramwaju z linią kolejową uznano za najlepsze miejsce do zorganizowania zintegrowanego węzła (przystanki tramwajowe, przystanek kolejowy oraz parking). Ponadto dostrzeżono, iż wariant ten jest optymalny — krótki, szybki, obsłuży zarówno nowe bloki wzdłuż Zwycięskiej (od Ołtaszyńskiej w kierunku Karkonoskiej), a jednocześnie dotrze do planowanej pętli. U większości uczestników jednak wariant ten budził sprzeciw z tych samych powodów, co wariant drugi. Wariant 2b. (Ołtaszyńska) uczestnicy zgodnie odrzucili ze względu na uwarunkowania lokalne (wąska ul. Ołtaszyńska, istniejąca zieleń), które ich zdaniem nie stwarzają warunków dla trasy tramwajowej.

Wariant 3. (Karkonoska-Zwycięska) za najkorzystniejszy uznali przede wszystkim mieszkańcy ul. Agrestowej i okolic. Zaletą tego wariantu według nich jest to, że tramwaj zbierze dużo osób, jest bezkolizyjny z ruchem samochodowym, obsłuży firmy usytuowane po drodze oraz na tym przebiegu zyska tor wyścigów konnych. Równocześnie zwracali uwagę, że punktem newralgicznym jest skrzyżowanie Karkonoskiej ze Zwycięską, a w konsekwencji trasy tramwajowej z linią kolejową — obawiają się zwiększenia korków. Niektórzy jednak krytykowali wprowadzanie trasy tramwajowej w ul. Zwycięską ze względu na jej przeciążenie ruchem kołowym.

Wariant 4. i 4a. budzą podobne obawy, jak wariant pierwszy w zakresie początkowego odcinka wzdłuż Agrestowej. Zostały jednak niemal przez wszystkich odrzucone ze względu na trasy przebiegu po przekroczeniu linii kolejowej. Negatywnie oceniono prowadzenie trasy pomiędzy istniejącą zabudowę mieszkaniową lub usługową.

Wariant 5. przez wszystkie grupy uczestników był mocno rozważany i brany pod uwagę. Dyskutowano jednak nad jego modyfikacją. Pozytywnie oceniano początkowy odcinek włączający szpitale przy Weigla i Spiskiej, negatywnie zaś część, która wiedzie przez ogródki działkowe (ul. Spiska). Część osób wręcz zaznaczała, że tramwaj ten może wozić zbyt małą ilość osób lub wręcz będzie pusty. Modyfikowano ten wariant zmieniając przebieg przez ul. Rzepakową lub przeniesienia go jeszcze bardziej na wschód, np. do ul. Motylkowej, a Orawską zostawić na przyszłą ulicę dla samochodów. Pojawił się również głos, że tramwaj powinien dojeżdżać do środka Ołtaszyna — co najmniej w okolice kościoła. Powstała też propozycja poprowadzenia trasy po przekroczeniu linii kolejowej wzdłuż nasypu kolejowego, a dalej przebiegiem wariantu 1.

Ponadto podczas dyskusji przy stolikach wielokrotnie podnoszono kwestię przedłużenia trasy tramwajowej w kierunku Wysokiej. Część osób widziałaby połączenie wariantów 3 i 5 prowadzonych w kierunku Wysokiej, bez zakończenia na pętli przy ul. Zwycięskiej. Sugerowano także, aby w okolicach przecięcia się tramwaju z drogą Bielany - Łany - Długołęka powstał węzeł przesiadkowy z parkingiem typu Parkuj&Jedź. Uczestnicy niejednokrotnie zwracali także uwagę na wartość terenów zielonych przyległych do ul. Agrestowej. Istniejący szpaler drzew traktowany jest jak zieleń spacerowo-rekreacyjna. Poddawano także pod rozwagę zastąpienie tramwaju autobusem elektrycznym lub tramwajem dwusystemowym z linii 285 z odnogą w bocznicy kolejowej na terenach wojskowych do pętli przy ul. Zwycięskiej.

Na uwagi czekamy do 2 października! Wcześniej zapoznaj się z wariantami oraz ważnymi punktami, które stanowić będą wyzwania podczas budowy nowej trasy tramwajowej. Bądź z nami!