Uchwała delimitacyjna przyjęta

fot. Marek Księżarek

Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Obejmują one w całości następujące osiedla: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie i Przedmieście Świdnickie.

Rewitalizacja definiowana jest jako proces wieloletnich przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych. Jego szczegółowe zasady, tryb przygotowania, prowadzenia oraz oceny zostały ściśle określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Jednym z wymogów, zasadniczo warunkiem wstępnym do rozpoczęcia procesu rewitalizacji, było opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także opisu zastosowanych procedur badawczych w formie aneksu do tej diagnozy. Wspomniane dokumenty zostały przygotowywane w oparciu o obiektywne i weryfikowalne dane. Na ich podstawie oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miejska Wrocławia wyznaczyła, w drodze uchwały, na wniosek prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu. Mapę w pełnej rozdzielczości można pobrać stąd.

We Wrocławiu obszar rewitalizacji pokrywa się z obszarem zdegradowanym i jest podzielony na osiem podobszarów o granicach pokrywających się z granicami ww. osiedli. Ponadto, w uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu ani zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dokument zostanie przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu do zatwierdzenia. Wejdzie on w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Co nas czeka dalej…

Kolejne planowane kroki, które przyczynią się do powstania gminnego programu rewitalizacji, to procedowanie uchwał: w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, o jego przyjęciu, a także powołaniu Komitetu Rewitalizacji. Dokumenty będą konsultowane społecznie. 

Informacje o nadchodzących konsultacjach dotyczących rewitalizacji będzie można znaleźć na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia.

Do pobrania